Dosje javnega naročila 006049/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
Storitve: Vzpostavitev spletne rešitve VAR-NET za podporo Sistemu upravljanja z varnostnimi odkloni in tveganji za varnost pacientov v zdravstvu (SUVOT) s 3-letnim pogarancijskim vzdrževanjem
ZJN-3: Odprti postopek

JN006049/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 28.08.2019
JN006049/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.09.2019
JN006049/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.09.2019
JN006049/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.09.2019
JN006049/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.10.2019
JN006049/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 15.01.2020
JN006049/2019-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006049/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 166-406775
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Štefanova ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Jana Skube
jana.skube@gov.si
+386 14786984

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdravje/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/322531/RD_za_objavo.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12332
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzpostavitev spletne rešitve VAR-NET za podporo Sistemu upravljanja z varnostnimi odkloni in tveganji za varnost pacientov v zdravstvu (SUVOT) s 3-letnim pogarancijskim vzdrževanjem
Referenčna številka dokumenta: 4300-3/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzpostavitev spletne rešitve VAR-NET za podporo Sistemu upravljanja z varnostnimi odkloni in tveganji za varnost pacientov v zdravstvu (SUVOT) s 3-letnim pogarancijskim vzdrževanjem:
1. Razvoj aplikacije za spremljanje varnostnih odklonov in tveganj za varnost pacientov
2. Usposabljanje za pilotno uporabo, spremljanje pilotne uporabe, nadgradnje v pilotnem obdobju in usposabljanje za prehod v uporabo na ravni Slovenije
3. Vzdrževanje:
a. osnovno vzdrževanje in morebitne nadgradnje (v času garancijskega obdobja)
b. pogarancijsko vzdrževanje aplikacije in morebitne nadgradnje (po zaključku garancijskega obdobja)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72260000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Štefanova 5, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzpostavitev spletne rešitve VAR-NET za podporo Sistemu upravljanja z varnostnimi odkloni in tveganji za varnost pacientov v zdravstvu (SUVOT) s 3-letnim pogarancijskim vzdrževanjem:
1. Razvoj aplikacije za spremljanje varnostnih odklonov in tveganj za varnost pacientov
2. Usposabljanje za pilotno uporabo, spremljanje pilotne uporabe, nadgradnje v pilotnem obdobju in usposabljanje za prehod v uporabo na ravni Slovenije
3. Vzdrževanje:
a. osnovno vzdrževanje in morebitne nadgradnje (v času garancijskega obdobja)
b. pogarancijsko vzdrževanje aplikacije in morebitne nadgradnje (po zaključku garancijskega obdobja)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 72
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
skladno z razpisno dokumentacijo
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
skladno z razpisno dokumentacijo

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.10.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.10.2019   13:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.09.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Štefanova ulica 5
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.08.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.09.2019   10:31
VPRAŠANJE
Naročnikove zahteve v zvezi s s kadrovskimi pogoji, ki se glasijo »- je zaposlen pri ponudniku« oziroma »- je zaposlen pri ponudniku ali podizvajalcu;« so nezakonite.

Predlagamo, da jih naročnik črta iz razpisne dokumentacije.


ODGOVOR

Naročnik pri vseh kadrih črta zahtevo po zaposlitvi pri ponudniku oz. zahtevo po zaposlitvi pri ponudniku ali podizvajalcu. Naročnik ob tem opozarja, da morajo ponudniki vseeno upoštevati Splošna določila za kadrovsko sposobnost na 18. in 19. strani razpisne dokumentacije, ki še naprej ostajajo nespremenjena.

Datum objave: 09.09.2019   16:13
VPRAŠANJE
Spoštovani
Pri zahtevanih datumih veljavnosti garancije za resnost ponudbe je verjetno napaka -tako v navodilih, kot na obrazcu.
Prosimo za pojasnilo.

ODGOVOR

Naročnik je z objavo št. JN006049/2019-K01, ki je bila na Portalu javnih naročil objavljena dne 9. 9. 2019 spremenil dokumentacijo za javno naročilo:

Naročnik spreminja dokumentacijo za javno naročilo in sicer: 1. Na 9. strani dokumentacije za javno naročilo, točka 2.3.8 Finančno zavarovanje za resnost ponudbe, 3. odstavek, se namesto datuma 13.10.2019 navede datum 31.12.2019, in sicer: namesto besedila: "Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora biti predloženo kot del ponudbe v .pdf datoteki in v veljavi do 13.10.2019." se besedilo glasi: "Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora biti predloženo kot del ponudbe v .pdf datoteki in v veljavi do 31. 12. 2019." . Prav tako se na strani 63. dokumentacije za javno naročilo na Obrazcu 9: Finančno zavarovanje za resnost ponudbe navedba "DATUM VELJAVNOSTI: 13.4.2019", spremeni in sicer se navedba glasi: "DATUM VELJAVNOSTI: 31. 12. 2019."

Datum objave: 11.09.2019   13:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Ali za vlogo "Vodja področja za varstva osebnih podatkov" priznate tudi potrdila e-usposabljanj?

ODGOVOR
Da, za vlogo "Vodja področja za varstvo osebnih podatkov" naročnik prizna tudi potrdila e-usposabljanj.Datum objave: 11.09.2019   13:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Kje v predračunu je zajeta izvedba delavnice za uposabljanje prvega nivoja podpore eZdravja, navedena v točki 9 Tehničnih Specifikacij in sicer v fazi 7. Usposabljanje za uvedbo na ravni Slovenije?

ODGOVOR
Naročnik bo popravil obrazec za ponudbeni predračun - obrazec bo dopolnil z vrstico (postavko) usposabljanja prvega nivoja eZdravja, in sicer z objavo popravka na Portalu javnih naročil v prihodnjih dneh.Datum objave: 11.09.2019   13:16
VPRAŠANJE
Spoštovani
Ali mora referenca v sklopu meril izpolnjevati tudi vse osnovne zahteve iz točke 3.2.3.1 - točke od a do c ali zadostuje, da na obrazcu 3 izpolnjuje samo točko k?

ODGOVOR
Referenca v sklopu meril (točki j. in k. na obrazcu 3) mora hkrati izpolnjevati tudi točke a. do c..Datum objave: 12.09.2019   14:17
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji nismo zasledili vzorca pogodbe, ki naj bi bila sklenjena med naročnikom in izvajalcem ?!

ODGOVOR
Vzorec pogodbe je del razpisne dokumentacije, Obrazec 8, strani 46 62 .Datum objave: 19.09.2019   11:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za obrazložitev pogojev v zvezi z DPO:

1. v razpisni dokumentaciji navajate, da mora vodja področja za varstvo osebnih podatkov izpolnjevati naslednji pogoj:
- izpolnjuje pogoje za imenovanje za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov - DPO (Data protection officer) kot dokazilo se šteje potrdilo o usposabljanju s področja varstva osebnih podatkov in v času objave javnega naročila veljaven sklep o imenovanju s strani izvajalca zdravstvene dejavnosti ali druge pravne osebe, ki kot pretežni del svoje dejavnosti obdeluje posebne vrste osebnih podatkov;

Glede na to, da je predmet naročila vzpostavitev aplikacije oz. informacijskega sistema, kar spada v področje dela podjetij iz sfere informacijske tehnologije, je kontradiktorno, kako naj bi tovrstna podjetja "kot pretežni del svoje dejavnosti" obdelovala posebne vrste osebnih podatkov. Iz tega sledi, da mora tako podjetje, ki se prijavlja na razpis obvezno pri tem naročilu sodelovati s podizvajalcem za namen izdaje sklepa o imenovanju DPO, kar neposredno omejuje konkurenco po ZJN-3. Enako je v drugem primeru možnosti izpolnjevanja pogoja potreben sklep s strani izvajalca zdravstvene dejavnosti, kar ponovno postavlja vprašanje ali mora ponudnik obvezno sodelovati ali z zdravstveno organizacijo ali s podizvajalcem.

2. V istem delu razpisne dokumentacije navajate tudi, da mora DPO imeti
"vsaj 3 leta delovnih izkušenj pri podjetjih, ki kot pretežni del svoje dejavnosti obdelujejo posebne vrste osebnih podatkov" ter biti "zaposlen pri ponudniku ali podizvajalcu". Ponovno se izkaže, da je to pogoj, ki ne more biti zadoščen s strani podjetja iz sfere informacijske tehnologije in je enako kontradiktoren. Ali je pri tem pogoju naročnik imel v mislih, da ima kader (DPO) 3 leta delovnih izkušenj pri delu oz. sodelovanju na informacijskih rešitvah, ki obdelujejo posebne vrste osebnih podatkov?

Prosimo za pojasnilo zgoraj navedenaga.


ODGOVOR

1. Po spremembi razpisne dokumentacije, po kateri se od osebe ne zahteva zaposlitev pri ponudniku ali podizvajalcu, naročnik z zahtevo po angažiranju kadra, ki ima izkušnje z obdelavo posebnih vrst osebnih podatkov v praksi, ne omejuje konkurence. Z navedbo, da podjetja iz sfere informacijske tehnologije kot pretežni del svoje dejavnosti ne morejo obdelovati posebnih vrst osebnih podatkov, se naročnik ne strinja, saj so podjetja lahko (in tudi v praksi so) pogodbeni obdelovalec za izvajalce zdravstvene dejavnosti.

2. Ne glede na navedeno pa naročnik dopolnjuje pogoje za DPO v: "vsaj 3 leta delovnih izkušenj pri podjetjih, ki kot pretežni del svoje dejavnosti obdelujejo posebne vrste osebnih podatkov, ali pri delu oz. sodelovanju na informacijskih rešitvah, ki obdelujejo posebne vrste osebnih podatkov".


Datum objave: 19.09.2019   11:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v razpisni dokumentaciji stran 16, razdelek seznam zahtevanih referenčnih poslov, točka:
"h. rešitev je izdelana v večnivojski arhitekturi, implementirana je v visokonivojskem programskem jeziku (npr. Java ali .NET), pri čemer mora referenca izkazovati uporabo tehnologije, ki jo je ponudnik navedel v izjavi o uporabi tehnologije (obrazec 5), redno jo uporablja več kot 500 uporabnikov; "

se navezuje na obrazec 5, kar je verjetno napaka. Ali se izjava o uporabi tehnologije nanaša na obrazec 7 in ne obrazec 5?

ODGOVOR

Izjava o uporabi tehnologije se nanaša na obrazec 7 in ne na obrazec 5, kot je zapisano v točki h) na 16. strani razpisne dokumentacije.

Točka h) na 16. strani razpisne dokumentacije se po novem pravilno glasi:

"h) rešitev je izdelana v večnivojski arhitekturi, implementirana je v visokonivojskem programskem jeziku (npr. Java ali .NET), pri čemer mora referenca izkazovati uporabo tehnologije, ki jo je ponudnik navedel v izjavi o uporabi tehnologije (obrazec 7), redno jo uporablja več kot 500 uporabnikov;"Datum objave: 19.09.2019   11:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

za referenčne projekte ponudnika je zahtevano v točki:
"e. rešitev je implementirana na način, da uporablja podatkovno bazo Oracle kot glavno hrambo podatkov, vsebuje najmanj 100.000 zapisov količine podatkov in jo redno v okviru implementirane rešitve uporablja več kot 500 uporabnikov; "

Smatramo, da zahteva presega namen dokazovanja usposobljenosti, ker se navezuje na specifičnega proizvajalca ene od komponent večjih aplikacij na relacijskih bazah - podatkovno bazo Oracle. Zahteva je že vključena v kadrovske zahteve in ni potrebno, da se izpostavlja pri referenčnih projektih, kjer so zahteve že tako visoke.

Ali se v točki e priznava uporaba primerljive relacijske baze podatkov npr. IBM DB2? Če da prosimo, da dopolnite navedeno točko.

ODGOVOR

V točki e) na 16. strani razpisne dokumentacije se ne priznava uporaba primerljive relacijske baze podatkov, ampak le uporaba podatkovne baze Oracle, zato naročnik ne bo sprejel reference, ki izkazuje uporabo drugih podatkovnih baz. Razpisna dokumentacija v tem delu ostaja nespremenjena.

Datum objave: 19.09.2019   11:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v razpisni dokumentaciji se za VODJA NALOGE ZA PODROČJE ORACLE BAZE zahteva tudi izpolnjevanje naslednjih pogojev (alineja 2 in 3):
"- delovne izkušnje: vsaj 3 leta delovnih izkušenj na področju zasnove in administracije podatkovnih baz v Oracle okolju, podatkovnimi skladišči in pripravi BI poročil;
- ima veljaven certifikat Oracle Database 12c ;"

Vprašanje 1 vezano na zahtevo izkušenj na področju podatkovnih skladišč in pripravi BI poročil. Smatramo, da zahteva za predmet razpisa ni relevantna, saj tudi ni zajeta (omenjena) v Tehnični specifikaciji. Predlagamo, da se podatkovna skladišča in priprava BI poročil umakneta iz navedene alineje zgoraj.

Vprašanje 2 vezano na veljaven certifikat Oracle Database 12c. Smatramo, da verzija baze ni smiselna pri predmetnem certifikatu, ki se običajno podeljuje za samo podatkovno bazo in ne vedno na verzijo. Ali je zadosten certifikat za Oracle Database npr.: Oracle Database SQL Certified Expert ali Oracle Database 11g Administrator Certified Associate?


ODGOVOR

1. V razpisni dokumentaciji na str. 17 se za kader "VODJA NALOGE ZA ORACLE BAZE" glede zahtev o delovnih izkušnjah ne zahtevajo več izkušnje s podatkovnimi skladišči in pripravi BI poročil.

Po novem se zahteva o delovnih izkušnjah predmetnega kadra pravilno glasi:
- "delovne izkušnje: vsaj 3 leta delovnih izkušenj na področju zasnove in administracije podatkovnih baz v Oracle okolju;" .

2. Naročnikova podatkovna infrastruktura temelji na tehnologiji Oracle v12. Naročnik dopušča (bo sprejel kot veljavno dokazilo) predložitev certifikatov Oracle Database Administrator Certified Associate ali višji (npr. Oracle Database Administrator Certified Professional) za verzijo 12.

Po novem se zahteva o certifikatu pravilno glasi:
- "ima veljaven certifikat Oracle Database 12c, Oracle Database Administrator Certified Associate ali višji certifikat za verzijo 12;" .Datum objave: 30.09.2019   13:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali je potrebno med potekom obravnave odklona v lokalnem Sistemu za upravljanje z varnostnimi odkloni in tveganji za varnost pacientov v zdravstvu (SUVOT) obveščati in simultano voditi odklon tudi v nacionalnem SUVOT ali pa zadošča vnos v sistem ob zaključku obravnave odklona v lokalnem SUVOT?


lep pozdrav!

ODGOVOR

V okviru javnega naročila se razvije sistem, ki se ga bo uporabljalo tako na lokalnem nivoju kot na nacionalnem nivoju.
Razlika bo v načinu uporabe sistema lokalnih uporabnikov in uporabnikov na nacionalnem nivoju: kdo in kdaj lahko vidi katere podatke o odklonu in jih vnaša.