Dosje javnega naročila 900105/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 
Blago: Vojaške čelade
ZJNPOV: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 187.880,00 EUR

JN105/2019 - Obvestilo o naročilu na obrambnem in varnostnem področju po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi (PZPPO1 - ZJNPOV), objavljeno dne 28.08.2019
JN113/2019 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV (preklic/popravek), objavljeno dne 05.09.2019
JN105/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.12.2019
JN7/2020 - Obvestilo o oddaji naročila na obrambnem in varnostnem področju po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi (PZPPO2 - ZJNPOV), objavljeno dne 16.01.2020
JN7/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.01.2020
Zahtevek za revizijo
    JN105/2019 Obvestilo o naročilu na obrambnem in varnostnem področju po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi (PZPPO1 - ZJNPOV)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU NA OBRAMBNEM IN VARNOSTNEM PODROČJU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI

Blago

Vojaške čelade

Datum objave: 28. 8. 2019
Številka objave: JN105/2019


To obvestilo objavlja na podlagi ZJNPOV oziroma Direktive 2009/81/ESNaročnik po prvem odstavku 3. člena ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Vojkova cesta 55, Kontakt: Tatjana Turinek, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 14715225. Telefaks +386 14711730. E-pošta tatjana.zaletelj@mors.si.
Internetni naslovi: http://www.mors.si
I.2)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)NAZIV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: NAKUP BALISTIČNIH ČELAD “MID CUT“
II.2)VRSTA NAROČILA Blago.
II.3)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: NAKUP BALISTIČNIH ČELAD “MID CUT“
II.4)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 35813000 (Vojaške čelade)
II.5)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
II.6)VARIANTE SO DOPUSTNE: ne.
II.7)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU ALI OKVIRNEM SPORAZUMUII.7.1)Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.7.2)Informacije o okvirnem sporazumuOcenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.8)TRAJANJE NAROČILA OZIROMA OKVIRNEGA SPORAZUMA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 5 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila, zlasti v zvezi z varnostjo dobave in informacij SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
III.1.5)Informacije o varnostnem preverjanjuIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.1.6)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem Ponudnik mora v ponudbi navesti delež naročila, ki ga namerava oddati podizvajalcem (tretjim osebam ali predlaganemu podizvajalcu), ter predmet naročil, za katere jih predlaga.
Ponudnik mora navesti vsako spremembo, ki med izvajanjem pogodbe nastane na ravni podizvajalcev.
III.2.1)Osebni statusPogoji v zvezi z osebnim statusom gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve), vključno z zahtevami za vpis v poslovni ali trgovinski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
Pogoji v zvezi z osebnim statusom gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve), vključno z zahtevami za vpis v poslovni ali trgovinski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
III.2.2)Poslovno in finančno stanjePogoji v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
Pogoji v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
III.2.3)Tehnična sposobnostPogoji v zvezi s tehnično in/ali poklicno sposobnostjo gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
Pogoji v zvezi s tehnično in/ali poklicno sposobnostjo gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
SKLADNO Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE Najnizja cena.
IV.2)FAZE POSTOPKA IN UPORABA POGAJANJ ALI E-DRAŽBEIV.2.1)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi da.
IV.2.2)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Ne.
IV.2.3)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: da.
IV.2.4)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)ROK ZA PREJEM PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 20. 9. 2019
Čas: 12:00
IV.4)JEZIKI, V KATERIH JE TREBA VLOŽITI PONUDBE ALI PRIJAVE ZA SODELOVANJE Uradni jeziki EU: SL
IV.5)MINIMALNI ČASOVNI OKVIR, V KATEREM MORA PONUDNIK ZAGOTAVLJATI VELJAVNOST PONUDBE Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.6)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 23. 9. 2019
Čas: 10:00
IV.7)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2019/8/15197-60717592659917959411/
Celade.zip

IV.8)INFORMACIJE O SREDSTVIH EUIV.9)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:IV.10)ROK ZA PREJEM PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 10. 9. 2019
Čas: 12:00
IV.11)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 28. 8. 2019
 

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA ZA IZBOR IN NAČIN IZVEDBE POSTOPKA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN113/2019, Blago: Vojaške čelade; datum objave: 5. 9. 2019
  • JN7/2020, Blago: Vojaške čelade; datum objave: 16. 1. 2020

.


O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.09.2019   14:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V razpisni dokumentaciji se zahteva vzorec ob oddaju ponudbe. Ker bo proizvajalec proizvedel nov vzorec, ki bo v celoti ustrezal vsem razpisnim zahtevam vas vljudno prosimo, da se rok za oddajo ponudb in postavitve vprašanj prestavi za 10 dni. V kolikor se lahko predloži tudi vzorec, ki je istega tipa kot čelada ki jo povprašujete vendar pa ne izpolnjuje vseh tehničnih zahtev potem roka za oddajo ni potrebno podaljševati, saj v tem primeru izdelava vzorca ni potrebna.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb do 30. 9. 2019 do 10:00 s čimer se podaljša tudi rok za vprašanja, in sicer na 20. 9. 2019 do 10:00.
Javno odpiranje ponudb bo 30. 9. 2019 ob 11:00.Datum objave: 23.09.2019   09:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosim vas za dodatna pojasnila razpisne dokumentacije:
1. ali je proizvajalca čelad v tem primeru potrebno navesti kod podizvajalca? Glede na to da dobalja off the shelf balgo.
2. v kolikor moramo v ponudbi navesti podizvajalca ali lahko zahtevane izjave (priloga 4, 5 in 7) za njega predložimo v angleškem jeziku?
3. ali lahko zahtevane certifikate predložimo v angleškem jeziku?
4. ali lahko prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe za vsaj 5 dni? Proizvajalec nam je sporočil, da bo vzorec čelade izdelan do konca naslednjega tedna (27.9.). Kar pomeni da bomo zamudli rok, saj bo cca 2-3dni trajal transport čelade do nas. Potem pa potrebujemo še vsaj 1 dan da skompletiramo vse in dostavimo k MORS-u v Ljubljano.

Vnaprej se vam zahvaljujem za odgovore.

Lep pozdrav


ODGOVOR

1. in 2. Proizvajalca ni potrebno navesti kot podizvajalca.
3. Skladno z točko 2.1. II. poglavja razpisne dokumentacije lahko ponudnik predloži zahtevane tehnične podatke za ponujeno blago v slovenskem ali angleškem jeziku, v kolikor so v drugem tujem jeziku, mora predložiti prevod v angleški ali slovenski jezik.
4. Naročnik roka za oddajo ponudb ne podaljšuje. Ponudniki, ki bodo predložili formalno nepopolne ponudbe bodo skladno z 74. členom ZJNPOV pozvani k dopolnitvi ponudbe.