Dosje javnega naročila 900106/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO 
Storitve: Vojaške raziskave in tehnologija
ZJNPOV: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

JN106/2019 - Obvestilo o naročilu na obrambnem in varnostnem področju po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi (PZPPO1 - ZJNPOV), objavljeno dne 29.08.2019
JN106/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.10.2019
JN136/2019 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku - objave v skladu z 61. in 63. oz. 30. členom ZJN-2, 62. in 64. oz. 36. členom ZJNVETPS ter ZJNPOV (preklic/popravek), objavljeno dne 18.10.2019
JN136/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.10.2019
Zahtevek za revizijo
    JN106/2019 Obvestilo o naročilu na obrambnem in varnostnem področju po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi (PZPPO1 - ZJNPOV)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU NA OBRAMBNEM IN VARNOSTNEM PODROČJU PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI

Storitve

Vojaške raziskave in tehnologija

Datum objave: 29. 8. 2019
Številka objave: JN106/2019


To obvestilo objavlja na podlagi ZJNPOV oziroma Direktive 2009/81/ESNaročnik po prvem odstavku 3. člena ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, VOJKOVA CESTA 55, Kontakt: Ingrid Stropnik Letnik, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 14712157. Telefaks +386 14712762. E-pošta glavna.pisarna@mors.si.
Internetni naslovi: http://www.mors.si
I.2)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)NAZIV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Raziskovalno razvojni projekt: “Simulator iskalne glave Igla SA-16“ - SIGI-16
II.2)VRSTA NAROČILA Storitve.
Kategorija storitve: st. 14.
II.3)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Raziskovalno razvojni projekt: “Simulator iskalne glave Igla SA-16“ - SIGI-16
II.4)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 73410000 (Vojaške raziskave in tehnologija)
73425000 (Razvoj vojaških zrakoplovov, raket in vesoljskih plovil)
II.5)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
II.6)VARIANTE SO DOPUSTNE: ne.
II.7)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU ALI OKVIRNEM SPORAZUMUII.7.1)Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.7.2)Informacije o okvirnem sporazumuOcenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.8)TRAJANJE NAROČILA OZIROMA OKVIRNEGA SPORAZUMA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 20 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja skladno z razpisno dokumentacijo
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo skladno z razpisno dokumentacijo
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano skladno z razpisno dokumentacijo
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila, zlasti v zvezi z varnostjo dobave in informacij skladno z razpisno dokumentacijo
III.1.5)Informacije o varnostnem preverjanjuIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.1.6)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem Ponudnik mora v ponudbi navesti delež naročila, ki ga namerava oddati podizvajalcem (tretjim osebam ali predlaganemu podizvajalcu), ter predmet naročil, za katere jih predlaga.
Ponudnik mora navesti vsako spremembo, ki med izvajanjem pogodbe nastane na ravni podizvajalcev.
III.2.1)Osebni statusPogoji v zvezi z osebnim statusom gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve), vključno z zahtevami za vpis v poslovni ali trgovinski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo
Pogoji v zvezi z osebnim statusom gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve), vključno z zahtevami za vpis v poslovni ali trgovinski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo
III.2.2)Poslovno in finančno stanjePogoji v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
skladno z razpisno dokumentacijo
Najnižje ravni morebitnih standardov:
skladno z razpisno dokumentacijo
Pogoji v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
skladno z razpisno dokumentacijo
Najnižje ravni morebitnih standardov:
skladno z razpisno dokumentacijo
III.2.3)Tehnična sposobnostPogoji v zvezi s tehnično in/ali poklicno sposobnostjo gospodarskih subjektov (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
skladno z razpisno dokumentacijo
Najnižje ravni morebitnih standardov:
skladno z razpisno dokumentacijo
Pogoji v zvezi s tehnično in/ali poklicno sposobnostjo gospodarskih subjektov - podizvajalcev (ki lahko privedejo do izključitve) Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
skladno z razpisno dokumentacijo
Najnižje ravni morebitnih standardov:
skladno z razpisno dokumentacijo
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni stroki Izvedba storitve je omejena na določeno stroko: Ne.
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. cena. Pondeniranje: 60
2. reference. Pondeniranje: 40
IV.2)FAZE POSTOPKA IN UPORABA POGAJANJ ALI E-DRAŽBEIV.2.1)Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi da.
IV.2.2)a) Naročnik bo izvedel postopek v dveh fazah: Ne.
IV.2.3)Naročnik bo v postopek vključil pogajanja: da.
IV.2.4)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)ROK ZA PREJEM PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 20. 9. 2019
Čas: 12:00
IV.4)JEZIKI, V KATERIH JE TREBA VLOŽITI PONUDBE ALI PRIJAVE ZA SODELOVANJE Uradni jeziki EU: SL
IV.5)MINIMALNI ČASOVNI OKVIR, V KATEREM MORA PONUDNIK ZAGOTAVLJATI VELJAVNOST PONUDBE Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.6)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 20. 9. 2019
Čas: 13:00
Kraj: Ljubljana
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Ne.
IV.7)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2019/8/2798-23518518594021414407/J
N_VAB_254_ON-PZPS_2019.zip

IV.8)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
IV.9)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:IV.10)ROK ZA PREJEM PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 5. 9. 2019
Čas: 12:00
IV.11)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 28. 8. 2019
 

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: MERILA ZA IZBOR IN NAČIN IZVEDBE POSTOPKA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN136/2019, Storitve: Vojaške raziskave in tehnologija; datum objave: 18. 10. 2019

.
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.09.2019   13:47
Vprašanje:
Na strani 30. Opis sistema je omenjeno: "... v predlaganem obdobju dveh let."; na straneh 3 in 14 pa 20 mesecev (10/2019-6/2021). Katero je pravo trajanje projekta?

Odgovor:
Na straneh 3 in 14 je pravilno zapisano 20 mesecev. Navedba na strani 30 v opisu sistema je zgolj okvirni zapis v NIP verzija 1.0, ki se po dopolnitvi s strani ponudnikov spremeni v verzijo 1.1 (ponudba). Ta tekst se kasneje v fazi usklajevanja NIP do verzije 2.0 lahko še spreminja. V sami razpisni dokumentaciji je zgolj predviden čas izvedbe projekta. Realno čas izvedbe ocenijo ponudniki, ki to zapišejo v ponudbi oziroma v NIP, podnaslov 12. Osnutek plana projekta.


Vprašanje:
Na strani 27, Minimalne tehnične zahteve, točka m) se omenja menjavo UV žarnice. Je to napaka in je tu mišljen IR fotoupor, ki je v glavi LPRS?

Odgovor:
Točka m) zasnova mora biti modularna, tako, da menjava komponent kot so na primer IR fotoupor, računalnik, senzorji, itd. ne sme predstavljati bistvenega posega v sistem.