Dosje javnega naročila 006986/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: A-091/19; Preplastitev ceste R2-444/0344 Razdrto - Podnanos 2. in 3. etapa
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.877.791,89 EUR

JN006986/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 08.10.2019
JN006986/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.10.2019
JN006986/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.11.2019
JN006986/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.12.2019
JN006986/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 10.01.2020
JN006986/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.01.2020
JN006986/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 07.08.2020
JN006986/2019-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 22.10.2020
JN006986/2019-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 26.01.2021
JN006986/2019-Dod04 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 29.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN006986/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Sabina Brodt
jn.drsi@gov.si
+386 014788336

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13289
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-091/19; Preplastitev ceste R2-444/0344 Razdrto - Podnanos 2. in 3. etapa
Referenčna številka dokumenta: 43001-372/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Preplastitev ceste R2-444/0344 Razdrto - Podnanos 2. in 3. etapa
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Preplastitev ceste R2-444/0344 Razdrto - Podnanos 2. in 3. etapa
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 270
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.11.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.11.2019   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.11.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.10.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.10.2019   14:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosim objavite tehnično poročilo, opis del, sanacijo voziščne konstrukcije, detajl obstoječega stanja in stanja po rekonstrukciji, čim več detajlov, ki jih potrebujemo za izdelavo ponudbe.

Podatki iz samih popisov del niso dovolj za izdelavo kvalitetne ponudbe.

LP

ODGOVOR

Prilagamo naslednje tehnične priloge:
- Tehnično poročilo
- KPP prereze
- Gradbene situacije
- Specifične detajle
Datum objave: 24.10.2019   08:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

postavke:
21 224 Široki izkopi vezljive zemljine ....
29 133 Razprostiranje odvečne vezljive zemljine - 3. ktg
29 141 Ureditev deponije zemljine

Naročnika prosimo za pojasnila:

- kje se izvaja široki izkop zemljine, kajti predvidena je hladna reciklaža po celotni širini voziščne konstrukcije.
- kje je predvidena deponija na katero se razprostira odvečna zemljina, in v kakšnem stanju je teren oz. kaj moramo pri ureditvi deponije upoštevati.

LP


ODGOVOR


 Postavka 21 224 Široki izkopi vezljive zemljine:
V tej postavki so zajeti zemeljski izkopi za cevne prepuste, tlakovane iztoke, zidove, gabione ... V ceni izkopov so zajeti tudi transporti do stalne deponije po izbiri izvajalca.
 Postavka 29 133 Razprostiranje odvečne vezljive zemljine - 3. ktg:
Postavka je mišljena, kot razprostiranje odvečne zemljine 3. ktg na stalni deponiji po izbiri izvajalca.
 Postavka 29 141 Ureditev deponije zemljine:
Postavka je mišljena kot plačilo deponijske takse. Postavki 29 133 in 29 141 skupaj podata vrednost ureditve stalne deponije odvečne zemljine.Datum objave: 24.10.2019   08:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnika sprašujemo zakaj zahteva izvedbo vlečenih betonskih linijskih robnikov?

Kot je znano ima stroj za izdelavo teh robnikov v SLO samo podjetje Kolektor CPG. Zakaj potemtakem naročnik potrebuje razpis če lahko direktno odda dela temu podjetju!!!

Prosimo da ne objavite odgovor na zastavljeno vprašanje v tem smislu da zaradi prekratkega roka, kar ni res, ker z večimi skupinami lahko ročno naredimo enako količino kot strojno.

Od naročnika pričakujemo popravek popisa del in sicer da vlečene linijske robnike spremeni v običajne robnike.

LPODGOVOR
 Zahteva za izvedbo vlečenih linijskih betonskih robnikov je podana izključno zaradi enovitega izgleda že izvedene 1. etape v kateri so bili izvedeni linijski vlečeni betonski robniki.
 Zaradi navedenega naročnik ne bo spreminjal popisov del.

Datum objave: 28.10.2019   08:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

postavka 5.0 ZIDOVI

Kompletna izvedba parapetnega zidu ....

II. A etapa enota m1, II. B etapa enota m2, III. etapa enota m2.

Vprašanje: katera enota je pravilna?

LP

ODGOVOR
V popisu del je napaka. V etapah II.B in III se brišeta postavki kompletna izvedba parapetnega zidu. Naročnik bo v ta namen spremenil popise del.


Datum objave: 28.10.2019   08:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Naprošamo vas, da pri točki 5.0 Zidovi(vse tri etape), pri postavki, ki navaja dobavo in izvedbo gabionov, da razdelite količino gabionov, na tiste, ki so debeline/globine 50 cm in tiste, ki so 100cm, saj je količina navedena za oboje skupaj v m2. Pri pregledu načrtov in popisa se nam količine ne ujemajo.

Hvala za pomoč in lep pozdrav!

ODGOVOR
V popisih del je napaka. Vsi zidovi narejeni iz gabionov so enotne debeline 100cm in dveh različnih višin (100cm in 50cm). Količina v m2 pomeni lice zidu iz gabiona in ga naročnik ne bo spreminjal, saj so določeni »zidovi« narejeni iz dveh vrst gabionov. Za ponudbo si lahko ponudnik pomaga tudi z dolžinami različnih tipov gabionov, ki so določeni v gradbeni situaciji.

Naročnik bo spremenil popis del s spremembo opisa postavke za gabione in sicer:

Dobava in kompletna izvedba zidov debeline 100cm iz varjenih gabionov (mreža debeline fi 6 mm, vročecinkano 500gr/m2 z vključenim spojnim materialom- c rinke) z vključenim zbitim kamenjem v košarah frakcije 80-130mm (kamenina zmrzlinsko in erozijsko odporna), prevoz do gradbišča, montaža z dvigalom ter vezava.
Gabioni dimenzij 200 × 100 × 100 in 200 × 100 × 50 cm (dolžina × globina(debelina) × višina)

Skica gabiona: objavljena na naročnikovi spletni strani

Datum objave: 06.11.2019   13:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

iz objavljenih detajlov in TP ni razviden način izvedbe hladne reciklaže. Iz TP je razvidno le da je izbrana sanacija vrste hladna reciklaža. Prosim če podate skico sanacije voziščne konstrukcije, predvsem ker nas zanima količina pripeljanega manjkajočega rezkanca.

LP

ODGOVOR


Podroben postopek izvedbe je za vse etape razviden iz popisov del v poglavjih 3.0 Voziščne konstrukcije (pred rezkanje, profiliranje, dobava manjkajočega rezkanca, dobava dodatnega kamnitega materiala in izdelava hladne reciklaže).

V opisih postavk so določene tudi potrebne debeline oz. deleži materiala glede na določeno količino v m2 oz. m3.


Datum objave: 06.11.2019   14:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v pojasnilu številka 2 podajate odgovor na vprašanje kje se izvaja široki izkop vezljive zemljine.

Odgovor:
 Postavka 21 224 Široki izkopi vezljive zemljine:
V tej postavki so zajeti zemeljski izkopi za cevne prepuste, tlakovane iztoke, zidove, gabione ... V ceni izkopov so zajeti tudi transporti do stalne deponije po izbiri izvajalca.


Glede na popis del so vsi ti izkopi, ki ste jih vi navedli (izkopi za cevne prepuste, tlakovane iztoke, zidove, gabione), upoštevani v ostalih postavkah izkopov in sicer v postavkah 21 314, 21 324, 21 364 in 21 752.

Zato vas še enkrat pozivamo da podate odgovor kje točno se bodo izvajali široki izkopi (postavka 21 224), ker tudi iz objavljenega tehničnega poročila in ostalih detajlov to ni razvidno.

lp


ODGOVOR
Široki izkopi so predvideni pri izkopih, ki so širši od 1m in kjer ni predvidena izvedba hladne reciklaže in sicer pri:
- izkopih za nasutje posteljice pod gabioni
- izkopih pod bankino, navezavi na lokalne priključke, odstavne niše.
Obračun količin bo glede na dejansko izvedena dela.

V ta namen bomo v popisih del povečali količino za izdelavo nevezane nosilne plasti iz TD 0/32mm pri vseh fazah.