Dosje javnega naročila JN805/2011
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Gradbena dela
ZJN-2: Pospešeni postopek s pogajanji

JN805/2011 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 26.01.2011
JN854/2011 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.01.2011
JN1020/2011 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.02.2011
JN1045/2011 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.02.2011
JN1139/2011 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.02.2011
JN1311/2011 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.02.2011
    JN805/2011 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Gradbena dela

Datum objave: 26. 1. 2011
Številka objave: JN805/2011


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Ana Gazvoda, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. 01 306 4401. Telefaks 01 306 4407. E-pošta ana.gazvoda@ljubljana.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI: Regionalni ali lokalni organ.
Javna uprava
II.1)OPISII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: GOI DELA ZA VRTEC ŠENTVID - ENOTA MIŠ MAŠ, DOZIDAVA IN PRENOVA
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: LJUBLJANA
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Obvestilo vključuje Javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: GOI DELA ZA VRTEC ŠENTVID - ENOTA MIŠ MAŠ, DOZIDAVA IN PRENOVA
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45000000 (Gradbena dela)
45200000 (Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje)
45210000 (Gradbena dela na stavbah)
45214000 (Gradbena dela na stavbah, povezanih z izobraževanjem in raziskavami)
45213000 (Gradbena dela na poslovnih stavbah, skladiščih in industrijskih stavbah ter stavbah, povezanih s prevozom)
45214100 (Gradbena dela na vrtcih)
II.1.7)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA) ne.
II.1.8)Razdelitev na sklope Ne.
II.1.9)Variante so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegČe je znana, ocenjena vrednost brez DDV (navedite samo številke): 625000,00 EUR
II.2.2)Opcije Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v dnevih: 120 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva Finančna zavarovanja, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopku javnega naročila

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika, naročniku predložiti bančne garancije oziroma ustrezna kavcijska zavarovanja.
Bančne garancije oz. kavcijska zavarovanja, morajo biti brezpogojne in plačljive na prvi poziv in morajo biti izdane po vzorcih iz razpisne dokumentacije.

Bančna garancija oz. kavcijsko zavarovanje lahko nebistveno odstopa od vzorca (za bistvena odstopanja štejejo: dodatni pogoji za izplačilo, krajši roki, kot jih določi naročnik, nižji znesek zavarovanja, kot ga določi naročnik ali spremenjena krajevna pristojnost za reševanje sporov med upravičencem in banko oziroma zavarovalnico. Ostale določbe štejejo za nebistvene).
Če ponudnik predloži garancijo tuje banke bo naročnik obvezno preveril boniteto tuje banke pri Banki Slovenije. Garancija tuje banke mora imeti bonitetno oceno vsaj »A«. Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila.
Bančno garancijo za resnost ponudbe so ponudniki dolžni predložiti s ponudbo.

Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom bo le-ta unovčil bančno garancijo.

Bančna garancija za resnost ponudbe mora biti predložena v višini 15.000,00 EUR, z veljavnostjo do vključno datuma veljavnosti ponudbe.

Če ponudnik v ponudbi navede daljši rok veljavnosti ponudbe od zahtevanega, mora biti le-ta pokrit z bančno garancijo.

Bančna garancija za resnost ponudbe začne teči na dan javnega odpiranja ponudb.

(vzorec – priloga B)

Pogoj izpolnjujejo partnerji v skupni ponudbi skupaj.

Ponudnik jo priloži skupaj s ponudbo!

Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga C)

Izbrani izvajalec je dolžan najkasneje v 15 (petnajstih) dneh od sklenitve pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, izročiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti pogodbe.

Naročnik jo unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo.

Veljavnost bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je še 60 dni po preteku roka za dokončanje pogodbenih obveznosti.

(vzorec – priloga C)

Pogoj izpolnjujejo partnerji v skupni ponudbi skupaj.

Ponudnik predloži garancijo v 10 dneh od podpisa pogodbe.
Garancija za odpravo napak v garancijskem roku (priloga D)

Bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 10 % (deset odstotkov) vrednosti pogodbenih del, bo izvajalec izročil pooblaščenemu predstavniku naročnika ob primopredaji pogodbenih del. Veljavnost bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku je za 60 dni daljši kot je garancijski rok za izvedena dela, določen v pogodbi.

(vzorec – priloga D)

Pogoj izpolnjujejo partnerji v skupni ponudbi skupaj.

Ponudnik jo predloži ob primopredaji pogodbenih del.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo:III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Ne.
III.2)POGOJI ZA SODELOVANJEIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik ne smeta biti pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih v prvem odstavku 42. člena ZJN
Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru utemeljenega dvoma o osnovni sposobnosti ponudnika po 1. odstavku 42. člena ZJN-2, le tega preveri pri Ministrstvu za pravosodje.

Izjava pravne osebe, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom

Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom

(priloga 4)
(priloga 5)

Ponudnik izpolnjuje pogoj sam ali s podizvajalci. V primeru skupne ponudbe pogoj izpolnjujejo partnerji v skupni ponudbi posamično.

Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet naročila.
Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo

(priloga 3)

Ponudnik izpolnjuje pogoj sam ali s podizvajalci. V primeru skupne ponudbe pogoj izpolnjuje vsak partner v skupni ponudbi posamično.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik ne sme biti v postopku prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v katerem koli podobnem položaju

Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo

(priloga 3) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam ali s podizvajalci. V primeru skupne ponudbe pogoj izpolnjuje vsak partner v skupni ponudbi posamično.

Ponudnik mora imeti poravnane vse davke in prispevke.
Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo

(priloga 3) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam ali s podizvajalci. V primeru skupne ponudbe pogoj izpolnjuje vsak partner v skupni ponudbi posamično.

Ponudnikov letni prihodek v preteklem letu je znašal dvakratnik ponujene vrednosti brez DDV (v primeru skupne ponudbe morajo partnerji pogoj izpolnjevati skupno, pri čemer se letni prihodek v primeru dveh partnerjev izračuna tako, da se seštevek letnih prihodkov obeh partnerjev pomnoži s faktorjem 0,9 in upošteva tako izračunan letni prihodek, pri treh partnerjih s faktorjem 0,8, pri štirih ali več partnerjih pa z 0,7)
Dokazilo:

- za pravne osebe (gospodarske družbe) S.BON 1/P, ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb in
- za samostojne podjetnike BON 1/SP, ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb

(priloga 3 in 9 ali 9a)
V primeru skupne ponudbe pogoj izpolnjujejo partnerji v skupni ponudbi skupaj.
Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo

(priloga 3) V primeru skupne ponudbe pogoj izpolnjuje vsak partner v skupni ponudbi posamično.
Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred rokom za oddajo ponudbe ni imel dospelih neporavnanih obveznosti
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo

(priloga 3) V primeru skupne ponudbe pogoj izpolnjuje vsak partner v skupni ponudbi posamično.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
8Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe izvedel najmanj 3 (tri) kvalitetno in pravočasno opravljenih del (skupaj gradbeno-obrtniskih in instalacijskih del na visokih gradnjah z investicijsko vrednostjo najmanj 625.000,00 EUR brez DDV Referenčna lista istovrstnih del s priloženimi priporočili (priloga 6 in 6/1)Ponudnik izpolnjuje pogoj sam ali s partnerji v skupni ponudbi ali s podizvajalci.

Ponudnik mora zagotoviti, da bo spoštoval vse predpise, pravilnike in navodila v zvezi z ravnanjem odpadkov (varstvo okolja)
Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo

(priloga 3) V primeru skupne ponudbe pogoj izpolnjujejo partnerji v skupni ponudbi skupaj.
Ponudnik mora v priloženo tabelo vpisati število članov delovne skupine. Tabela (priloga 7) Ponudnik lahko izpolnjuje pogoj sam ali skupaj s podizvajalci ali pa s partnerji v skupni ponudbi.
Ponudnik mora imenovati odgovornega vodjo del, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del v skladu z veljavno zakonodajo s področja gradnje objektov. - tabela o imenovanju odgovornega vodje del
(priloga 8) Ponudnik lahko izpolnjuje pogoj sam ali skupaj s podizvajalci ali pa s partnerji v skupni ponudbi.

Ponudnik mora razpolagati s primerno tehnično opremo, s katero bo zagotovil kvalitetno in pravočasno izvedbo razpisanih del. Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo
(priloga 3) Ponudnik lahko izpolnjuje pogoj sam ali skupaj s podizvajalci ali pa s partnerji v skupni ponudbi.
Ponudnik mora predložiti terminski del/enoto dneva za izvedbo in finančni plan del za izvedbo gradnje terminski del /enoto dneva in finančni plan (priloga 9) V primeru skupne ponudbe pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj.

Zavarovanje pred odgovornostjo v skladu z ZGO – 1B. Izvajalec mora imeti v skladu z veljavnimi predpisi ves čas trajanja te pogodbe zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti. kopija zavarovalne police (priloga 10)

Ponudnik izpolnjuje pogoj sam ali s partnerji v skupni ponudbi.
III.2.4)Pridržana naročila Ne.
III.3)POGOJI, KI SO SPECIFIČNI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Izvedba storitve je omejena na določeno strokoIII.3.2)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Pospeseni s pogajanji.
Utemeljitev izbire pospesenega postopka: Naročilo je nujno potrbno izvesti
IV.1.2)Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudb ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA ODDAJOIV.2.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.2.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacijeIV.3.4)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 10. 2. 2011
Čas: 09:00
IV.3.5)Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 10. 2. 2011
Čas: 10:00
Kraj: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, SLUŽBA ZA JAVNA NAROČILA, DALMATINOVA 1, LJUBLJANA, SOBA 223/II
VI.1)JAVNO NAROČILO SE PONAVLJA Ne.
VI.2)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Projektna dokumentacija je na voljo za vpogled po predhodni najavi med 13:00 in 15:00 na tel. št. 306 43 73, miro.oberstar@ljubljana.si, Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za razvojne projekte in investicije, Adamič Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2011/1/6906-292981150098528/VRTEC_SENTVID
,_RD_-_KONCNA.zip

VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA, SLOVENSKA CESTA 54, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, ki je pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vlaganje pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, DALMATINOVA 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 26. 1. 2011

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN854/2011, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 27. 1. 2011
  • JN1020/2011, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 2. 2. 2011
  • JN1045/2011, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 2. 2. 2011
  • JN1139/2011, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 4. 2. 2011
  • JN1311/2011, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 11. 2. 2011
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.01.2011   11:09
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za podaljašanje roka oddaje ponudbe za vsaj 10 dni, saj je 14 dni odločno premalo za izdelavo takšne ponudbe.

ODGOVOR:
Spoštovani,

rok za oddajo ponudb je podaljšan do 15.2. 2011 do 9.00 ure.

Lep pozdrav.

Datum objave: 27.01.2011   11:12
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za podaljašanje roka oddaje ponudbe za vsaj 10 dni, saj je 14 dni odločno premalo za izdelavo takšne ponudbe.

ODGOVOR:
Rok za oddajo ponudbe je podaljšan do torka, 15.2. 2011 do 9.00 ure.

Datum objave: 27.01.2011   11:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Glede na to, da sploh še ni objavljenih pravih popisov za gradbeno obrtniška dela, vas pozivamo, da podaljšate rok za oddajo ponudbe, saj je do 10.02.2011 nemogoče izdelati ponudbo. Zaradi enakopravne obravnave vseh ponudnikov pričakujemo, da boste upoštevali naše opozorilo!

ODGOVOR:
Glede na dvojnost A+B sklopov tako za prizidek kot za zadružni del je očitno izpadel popis za prizidek, katerega prilagamo.

Lep pozdrav.

Datum objave: 27.01.2011   15:01
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani, popisa za prizidek še vedno ni objavljenega, kljub temu, da ste zapisali, da ga prilagate k enemu od predhodnih odgovorov. Prosimo, če lahko manjkajoči popis objavite čimprej, ker je rok kljub podaljšanju še vedno nerazumno kratek.

ODGOVOR:

Dne 27.1. 2010 je bilo na Portalu javnih naročil obljavljeno Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku v zvezi z javnim naročilom "GOI dela za Vrtec Šentvid - enota Miš Maš - dozidava in prenova" pod oznako JN854/2011.

Lep pozdrav.

Datum objave: 31.01.2011   15:54
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Razpis vsebuje dva popisa in sicer "Adaptacija dvorane Zadružni dom Gunclje" in "Vrtec Miš maš Gunclje". Zbirnik popisov (skupna rekapitulacija) pa zajema samo GOI dela in tehnološko opremo vrtca, ne pa tudi GOI dela za dvorano zadružnega doma. Pozivamo vas, da dopolnite skupni zbirnik popisov še z deli za dvorano zadružnega doma in ga posredujete v excel obliki na portal. Sicer se lahko zgodi (ker ni združenega popisa), da kdo od ponudnikov sploh ne bo nudil teh del in končni zneski pri odpiranju ponudb ne bodo primerljivi.

ODGOVOR:
Objavili bomo popravek objave javnega naročila oziroma popravek razpisne dokumentacije, v katerem bomo popise del dopolnili s skupno rekapitualacijo oz. zbirnikom popisov tako, kot ste predlagali.

Datum objave: 31.01.2011   15:59
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

glede na dejstvo, da zahtevate sistem "ključ v roke" nas zanima, in sicer:
1. Kdaj si lahko ogledamo objekt?
2. Kdaj in kje lahko prevzamemo projekte (komplet) GOI za analizo (vpogled ni dovolj) - za kompleten pregled potrebujemo vsaj 5 delovnih dni?
3. Zaradi slabih izkušenj (slabi, nedodelani projekti) pri zahtevi investitorja "ključ v roke" nas zanima ali tokrat projektant odgovarja za projekt in količine?
4. V popisih elektro - svetilke - piše vse po izbiri investitorja, kaj ste mislili s tem, glede na dejstvo "ključ v roke"?
5. Kjer je naveden tip opreme po našem mnenju in izkušnjah s področja javnega naročanja manjka navedba kot npr. in pa enakovreden.

Prosimo, da navedeno proučite in ustrezno popravite popise ter odgovorite na zastavljena vprašanja.

Hvala in lepo pozdravljeni.


ODGOVOR:
1. Objekt si lahko ogledate vsak delovni dan po predhodni najavi na tel. št. (01) 306 46 73 ali po e-mailu: miro.oberstar@ljubljana.si; Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za razvojne projekte in investicije, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana;
2. Projekte lahko prevzamete na naslovu in v roku, ki je določen za vpogled v projektno dokumentacijo v razpisni dokumentaciji;
3. Da. Projektant odgovarja za projekt in količine;
4. Elektro svetilke se izberejo takšne, kot so opisane v popisih, torej po izbiri investitorja.
5. Če je tip opreme opisan oz. predstavljen opisno, potem ni potrebna navedba kot npr. in pa "enakovreden". Dovolj je, da je predstavljen opisno;

Lep pozdrav,

Datum objave: 31.01.2011   16:01
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
zanima nas kdaj je predviden ogled lokacije

lp

ODGOVOR:
Ogled lokacije je možen vsak delovni dan po predhodni najavi na tel. št. (01) 306 46 73 ali po e-mailu: miro.oberstar@ljubljana.si; Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za razvojne projekte in investicije, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana.

Datum objave: 31.01.2011   16:02
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

na portalu javnih naročil je še zmiraj STARI popis del.

Vljudno naprošamo za objavo samo popravljenega celotnega popisa, ne pa komplet file-a

lp

ODGOVOR:
Objavili bomo skupno rekapitulacijo oz. zbirnik popisov.

Lep pozdrav.Datum objave: 31.01.2011   16:04
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

na portalu javnih naročil je še zmiraj STARI popis del.

Vljudno naprošamo za objavo samo popravljenega celotnega popisa, ne pa komplet file-a

lp

ODGOVOR:
Nova rekapitulacija bo predvidoma objavljena jutri, tj. 1.2. 2011.

Lep pozdrav.

Datum objave: 31.01.2011   16:13
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zanima nas zakaj naročila ne oddajate po sklopih:
- gradbena dela
- strojne instalacije
- elektro instalacije
- ....
saj vas ZJN obvezuje, da naročilo oddate po sklopih, če so izpolnjeni zakonski pogoji, kar pa v vašem primeru so (glej obrazložitev spodaj)?

Gradbeništvo je zelo široko področje, saj zajema "čisto" gradbeništvo, strojne instalacije, elektro instalacije ter ostala zaključna dela.

Delitev gradbenih poslov na sklope utemeljujemo na več načinov:

* Že Standardna klasifikacija dejavnosti SKD deli "gradbeništvo" na več delov:

1. Gradbena dela
2. Strojne instalacije
3. Električne instalacije
4. Zaključna dela
5. ...

in bi zato tudi posli lahko bili razdeljeni na takšne sklope, saj so to popolnoma različne dejavnosti.

* Tudi Zakon o graditvi objektov deli gradbeništvo na več sklopov, tako pri izdelavi načrtov kot pri izvedbi ter nadzoru nad gradnjo:
o sklop arhitekture,
o sklop krajinske arhitekture,
o sklop gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti,
o sklop električnih inštalacij in električne opreme,
o sklop strojnih inštalacij in strojne opreme,
o sklop telekomunikacij,
o sklop tehnološka dela in
o sklop izkopov in osnovne pod-gradnje za podzemne objekte.

in bi zato tudi razpisani posli lahko bili razdeljeni na takšne sklope, ali vsaj na (odvisno od zahtevnosti objekta):

1. sklop gradbeno obrtniška dela GOI (lahko tudi še na pod-sklop gradbena dela in pod-sklop obrtniška dela, ali druge pod-sklope)
2. sklop električnih inštalacij in električne opreme ter telekomunikacij,
3. sklop strojnih inštalacij in strojne opreme.

saj so to popolnoma različne dejavnosti.

* Tudi Zakon o javnem naročanju zavezuje naročnika, da mora naročnik oblikovati razpisno dokumentacijo tako, da je ponudbo mogoče oddati po sklopih, če so izpolnjeni zakonski pogoji. To bi prispevalo k večji gospodarnosti in učinkovitosti izvedbe javnega naročila. Povečali bi tudi konkurenčnost in na ta način tudi boljših ponudb in povečali učinkovitost naročanja. Oddaja po sklopih omogoča, da sodelujejo ponudniki, ki finančno, tehnično in kadrovsko ne bi bili sposobni izvesti celotnega naročila, sposobni pa so izvesti posamezen sklop, saj je njihova sposobnost - specialnost povsem ustrezna za izvedbo specializiranega sklopa, npr. strojnih inštalacij.

Javna naročila bi postala bolj transparentna, saj bi naročnik vedel, katera dela opravlja posamezni izvajalec. Tako pa se sedaj dogaja, da glavni izvajalec najame verigo podizvajalcev, ti podizvajalci, še kakšnega pod-podizvajalca ... in naročnik izgubi preglednost/transparentnost nad izvedbo del.

Če se naročilo oddaja po sklopih tudi ne prihaja do neenakega obravnavanja oz. diskriminacije posameznih ponudnikov, saj se vsak ponudnik lahko prijavi na svoj - specialni - sklop; v nasprotnem primeru, pa se vsi ponudniki ne morejo prijaviti, saj niso ustrezno usposobljeni za prevzem celotnega naročila.

Zaradi omejitev, kot je npr. oddaja del v celoti (in ne po sklopih) ponudniki niso v pravno enakopravnih izhodiščnih položajih, ker nekateri sploh nimajo možnosti udeležiti se postopkov javnega naročanja. Omejevanje pravice sodelovanja pa ni samo kršitev načela zagotavljanja konkurence med ponudniki, ampak tudi drugih načel javnega naročanja. Temeljni predpis, ki ureja prepoved omejevanje konkurence je tudi Zakon o prepovedi omejevanja konkurence, ki določa, da so omejevanje konkurence takšna dejanja s katerimi se omejujejo svobodno nastopanje na trgu, ali s katerim se kako drugače preprečuje konkurenca, kar pa oddaja naročila v celoti (in ne po sklopih) tudi je.

Lepo pozdravljeni.


ODGOVOR:
Javno naročilo "GOI dela za Vrtec Šentvid - enota Miš Maš" vsebinsko zajema dva dela in sicer: GOI dela, ki vključujejo gradbeno obrtniška in instalacijska dela in tehnološko opremo kuhinje ter prenovo vrtca v Zadružnem domu Gunclje - gradbeno obrtniška dela in je vsebinsko zaključena celota.

Datum objave: 01.02.2011   13:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Skladno z obvezami javnega naročila in z že uveljavljeno prakso:
VLJUDNO NAPROŠAMO OBJAVO PZI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, komplet z vsemi detajli in prilogami ter tehničnimi poročili;
a) rušitvena dela + elaborat rušitev
b) konstrukcije (statika)
c) arhitektura
d) elektro instalacije
e) strojne instalacije
f) tehnološka oprema kuhinje
g) zunanja ureditev

Hvala!

ODGOVOR:
Objave na portalu ne omogočajo objave tako obsežne projektne dokumentacije (omejitev je 5MB). Projektna dokumentacija je dosegljiva na vpogled, za kopiranje in na cd-ju vsak delovni dan med 13.00 in 15.00 uro po predhodni najavi na tel. št. (01) 306 4673 ali po e-mailu: miro.oberstar@ljubljana.si, Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za razvojne projekte in investicije, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana.

Lep pozdrav.

Datum objave: 01.02.2011   13:12
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Glede na to, da je potrebno oblikovati ceno po sistemu "ključ v roke" nas zanima, ali projektant odgovarja za projekt in količine ?


ODGOVOR:
Odgovor na zastavljeno vprašanje je bil obljavljen dne 31.1. 2011 ob 15:59 uri in se glasi: DA, projektant odgovarja za projekt in količine.

Lep pozdrav.

Datum objave: 01.02.2011   13:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zanima nas, katere obrazce morajo izpolniti in podpisati podizvajalci : ali zadostujejo obrazci oz. izjave v PRILOGI 12 ali je potrebno, da izpolnijo tudi obrazce v prilogi 3, 4, 5, tako kot glavni izvajalec. Prosimo za pojasnilo.

ODGOVOR:
Podizvjalci morajo izpolniti in podpisati obrazce v PRILOGI 12.

Lep pozdrav.

Datum objave: 04.02.2011   08:45
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

prosim, da definirate:
- barvo za PVC okna
- okenske police.

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR:
V shemi oken in v popisih je napisano, da so okna macesnova.
V shemi oken je tudi napisano, kakšne so police - macesnove.

Lep pozdrav.

Datum objave: 04.02.2011   09:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosim, da ponovno pregledate vse sheme in popise. V popisu za obnovo dvorane so navedena PVC okna, prosimo da podate barvo in iz katerega materiala so police

ODGOVOR:
Spoštovani,

odgovor na vaše vprašanje smo že objavili in sicer da je v popisih navedeno, da so okna macesnova, v shemi oken je tudi napisano kakšne so police - macesnove.

Lep pozdrav.

Datum objave: 04.02.2011   11:15
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Pri strojnih instalacijah, natančneje sklop C-PREZRAČEVANJE, so napačne formule oz. formula za skupni seštevek. Glede na to, da so popisi zaklenjeni, vas pozivamo k odpravi te računske napake in objavi popravljenih popisov.

Hvala in lepo pozdravljeni!

ODGOVOR:
Objavili bomo popravljene popise za strojne instalacije.

Lep pozdrav.

Datum objave: 04.02.2011   12:31
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosim, da ponovno pregledate vse sheme in popise. V popisu za obnovo dvorane so navedena PVC okna, prosimo da podate barvo in iz katerega materiala so police

ODGOVOR:
V popisu za obnovo dvorane so navedena PVC okna bele barve. Zunanje police so iz alu barvane pločevine, notranje police so pvc sistemski element.

Lep pozdrav.

Datum objave: 04.02.2011   12:47
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani, skladno z določbami in uredbami ter načeli JAVNGEA RAZPISA, vljudno naprošamo da se objavi željeni TIP svetilk(luči) s kladno z izbiro projektanta.

V primeru ne objave oz. definiranja izbranih svetilk za vgradnjo (in ponudbo) smo primorani obvestiti kompetentne ustanove(RAČUNSKO SODIŠČE)...ker smatramo, da lahko ponudniki vzpostavijo kontakt neposredno s projektantom - kar je seveda tudi v nasprotju z načeli in transparentnostjo javnega razpisa.

HVALA!

ODGOVOR:
Objavili smo popravek električnih instalacij zaradi pravilne izbire električnih svetilk oz. luči.

Lep pozdrav.

Datum objave: 04.02.2011   12:48
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Žal ne vemo, kakšna je izbira projektanta, zato vas prosimo, da definirate svetilke za postavke 4-9.

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR:
Objavili smo popravek v popisih del - električne instalacije zaradi pravilne izbire svetilk.

Lep pozdrav.

Datum objave: 04.02.2011   12:49
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Vaš odgovor glede svetilk je bil:
Elektro svetilke se izberejo takšne, kot so opisane v popisih, torej po izbiri investitorja.
Torej navedite izbiro investitorja! vV pa prepuščate izbiro svetilk izvajalcem. Kakšen projekt in razpis pa je to. Ali bodo ponudniki izbirali obliko, barvo, moč žarnice, svetlobo žarnice...
Prosim za definicijo, po izbiri investitorja?

ODGOVOR:
Objavili smo popravek popisov del - električne instalacije zaradi pravilne izbire elektro svetilk.

Lep pozdrav.

Datum objave: 04.02.2011   12:51
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Za popis Zadružni dom Gunclje ni objavljenih shem stavbnega pohištva, v popisu pa so navedena PVC okna. Prosimo za jasen odgovor, če je v popisu napaka in bi moralo pisati da gre za lesena okna. Če ni napaka in gre za PVC okna prosimo da objavite kakšna mora biti barva.

ODGOVOR:
V Zadružnem domu Gunclje so PVC okna bele barve.

Lep pozdrav.

Datum objave: 04.02.2011   14:06
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za pojasnila:
- v popisu zunaje ureditve je napisano, da se ruši obstoječa žična ograja, na ogledu je ugotovljeno da je ograja betonska- prosimo za pojasnilo
- rušenje obstoječe betonske ograje v popisu je navedena količina 7,7 m, dejansko je tej ograje veliko več
- izkop žive meje v popisu je navedeno 30 m1, dejansko je žive meje veliko več.

ODGOVOR:
Objavljamo odgovor projektantke:
Vrtec Gunclje:
Rušitvena dela za ograje kot tudi obnovitvena dela so zajeta v rubriki zunanja ureditev od postavke 51 naprej - igrišče.

Lep pozdrav.

Datum objave: 04.02.2011   14:08
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

prosim, da definirate:
- barvo za PVC okna
- okenske police.

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR:
Objavljamo dodatni odgovor projektantke:
V vrtcu so lesena macesnova okna po shemah, Zadružni dom in dvorana PVC okna v beli barvi s sistemsko polico.

Lep pozdrav.

Datum objave: 04.02.2011   14:10
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosim, da ponovno pregledate vse sheme in popise. V popisu za obnovo dvorane so navedena PVC okna, prosimo da podate barvo in iz katerega materiala so police

ODGOVOR:
Obljavljamo dodatni odgovor projektantke:
v vrtcu so lesena macesnova okna po shemah, Zadružni dom in dvorana PVC okna v beli barvi s sistemsko polico.

Lep pozdrav.

Datum objave: 04.02.2011   14:12
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Za popis Zadružni dom Gunclje ni objavljenih shem stavbnega pohištva, v popisu pa so navedena PVC okna. Prosimo za jasen odgovor, če je v popisu napaka in bi moralo pisati da gre za lesena okna. Če ni napaka in gre za PVC okna prosimo da objavite kakšna mora biti barva.

ODGOVOR:
Objavljamo dodatni odgovor projektantke:
V vrtci so lesena macesnova okna po shemah, Zadružni dom in dvorana PVC okna v beli barvi s sistemsko polico.

Lep pozdrav.


Datum objave: 10.02.2011   10:25
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

prosim za preveritev dimenzije inox delovnega pulta - postavka E1 sklopa TEHNOLOŠKA OPREMA KUHINJE. Navedena je namreč dimenzije 700x700x900 mm, za katero pa predvidevamo, da je napačna!

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR:
V popisu TEHNOLOŠKA OPREMA KUHINJE je omenjen samo en element - regal poz. C1 in ne E1 (predvidevamo, da se vprašanje navezuje na pozicijo C1). Prava dimenzija regala je ca 600x700x1900mm.

Lep pozdrav.

Datum objave: 10.02.2011   10:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosim, da zaklenjene popise uredite tako, da bodo vrednosti v celicah vidne, saj zaradi zakljenjenosti popisa ne moremo raztegniti celice in posledično se namesto rezultata izpisujejo ######.

Hvala za čim prejšnji odgovor!

ODGOVOR:
Potrebujemo točen podatek, v katerem popisu je preozka celica.

Lep pozdrav.

Datum objave: 11.02.2011   08:17
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni

V zvezi z vprašanjem o oddaji del na sklope nas zanima zakaj dela ne oddajate po sklopih
- gradbena dela
- elektro dela
- strojna dela
- ...

tako kot imate narejene popise

Objekt je res celota, vendar je gradnja vedno razdeljena na sklope: gradbeni, obrtniški, elektro, strojni ...
Zato imate vso zakonsko podlago, da razdelite dela na sklope. S tem zagotovite večjo konkurenčnost (saj se lahko prijavi večje število ponudnikov), transparentnost (naročnik in vsi ostali vedo za kakšno vrednost so bila izvedena posamezna dela ...) enakopravnost (vsi ponudniki so enakopravni, ker ni podizvajalcev ...), ekonomičnost (naročniku ni potrebno plačevati manipulativnih stroškov glavnemu izvajalcu, ki so sedaj vkalkulirani v ceno in se to odraža v višji ceni ...) ...

Zraven tega bi s tem investitorji veliko pripomogli h gospodarskemu razvoju, plačilni disciplini ..., saj vsi vemo, kakšna plačilna nediscpilina vlada v Sloveniji. Gradbinci samo izkoriščajo podizvajalce, jih izsiljujejo s ceno, ne plačajo, ne ponujajo jim enkake pogoje razpisa oz. pogodbe kot jih imajo oni z investitorjem, čeprav je to v zakonu lepo zapisano, ne prihaja do direktnega plačevanja podizvajalcev, čeprav je to v zakonu obvezno ipd.

Tudi nadzor je razdeljen na gradbeni nadzor, strojni in elektro nadzor, tako, da se lahko gradnja tudi naredi na sklope.

V zvezi s koordinacijo pa je zadeva čisto enostavna. Določi se npr. ponudnika, ki nosi največji delež posla, da prevzame koordinacijo in organizacijo del, ostali izvajalci pa si morajo v ta namen v ceno vključiti stroške koordinacije npr. 3 - 5 %, ki jo plačajo koordinatorju. Lahko pa razpišete posebej sklop koordinacija in organizacija na katerega se načeloma lahko prijavi X ponudnik, lahko tudi nadzor prevzame koordinacijo ipd. Ostalim soizvajalcem pa se v pogodbo enostavno vstavi določilo, da morajo upoštevati koordinatorja, drugače kršijo bistvene določbe pogodbe, lahko se jim vnovči garancija, ali celo prekine pogodba, zaračuna pogodbena kazen ipd ...

In še za na konec: s tem ko dela razpišete po sklopih, omogočite, da se lahko podizvajalci direktno prijavijo na svoj sklop, dosežete nižje cene, večjo transparentnost, konkurenčnost ... in PREDVSEM omogočite gospodarski razvoj, saj bi se postopoma odpravila plačilna nedisciplina.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR:
Spoštovani,

odgovor na vprašanje, zakaj dela ne oddajamo po sklopih, je bil objavljen dne 31.1. 2011 ob 16:13.

Lep pozdrav.

Datum objave: 14.02.2011   08:36
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ugotavljamo, da še vedno niso urejene vse povezave v popisih del, saj iz rekapitulacije gradbenih del vrtca izpadejo zunanja ureditev, pri strojih instalacijah rekapitulacija prezračevanja, ter seštevek 21 pozicije stavbnega pohištva. Prosimo, da objavite nove popise z urejenimi povezvami ali nezaklenjene popise.

ODGOVOR:
Novi popisi del so bili objavljeni na portalu dne 11.2. 2011 pod št. JN 1311/2011.

Lep pozdrav.