Dosje javnega naročila 006293/2019
Naročnik: VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE, Tavčarjeva ulica 9, 1000 Ljubljana
Blago: Evidenca prisotnosti in kontrola pristopa
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 258.399,29 EUR

JN006293/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 09.09.2019
JN006293/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.10.2019
JN006293/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.11.2019
JN006293/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 04.12.2019
JN006293/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.12.2019
JN006293/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 06.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006293/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 174-423680
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
Tavčarjeva ulica 9
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Anita Mejač
anita.mejac@sodisce.si
+386 13664267
+386 13664300

Internetni naslovi
http://www.sodisce.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/323686/RD_EPKP.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: http://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7740
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Evidenca prisotnosti in kontrola pristopa
Referenčna številka dokumenta: JN-EU-3/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31644000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup in vzpostavitev celovite informacijske rešitve za evidenco prisotnosti in kontrolo pristopa za celotno slovensko sodstvo.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30233300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Po Sloveniji
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nakup in vzpostavitev celovite informacijske rešitve za evidenco prisotnosti in kontrolo pristopa do varovanih prostorov ter nakup potrebne opreme za celotno slovensko sodstvo, vključno z 8-imi enodnevnimi delavnicami za administratorje in informatike.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo se financira v okviru operacije Učinkovito pravosodje, potrjene s strani Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko z odločitvijo o podpori št. 303-21/2016/21 z dne 21.9.2016.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.10.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.10.2019   12:05
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 14. 10. 2019 in se bo začelo ob 12:05 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.10.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
Tavčarjeva ulica 9
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.09.2019   12:14
VPRAŠANJE
1. »Pristopna kontrola (čitalec IKS + elektronska ključavnica)«

Prosimo za dodatna pojasnila zahtev, ki se tičejo kontrole pristopa, namreč različni sistemi omogočajo različne konfiguracije, kar pa ima lahko velik vpliv na ceno(nekajkratnik):
- koliko bo enostranskih in koliko obojestranskih kontrol pristopa na vratih
- kakšna je razporeditev(koliko so vrata narazen med seboj) in število vrat po posameznih lokacijah
- ali na je na katerih vratih kontrola pristopa v smeri evakuacije
- ali so katera izmed vrat, kjer bo kontrola pristopa požarna

2. elektronske ključavnice, ki jih vgrajujejo ponudniki sistemov za kontrolo pristopa so različne(cenovno so lahko velike razlike) za različne tipe vrat(steklena drsna vrata, steklena krilna vrata, krilna vrata različnih debelin) Prav tako se elektronske ključavnice razlikujejo ali gre za enostransko ali obojestransko kontrolo pristopa. Prosim za natančno definicijo tip vrat(steklena, krilna) na vseh lokacijah, saj le na ta način lahko ponudniki zagotovimo vsaj približno ustrezne(brez ogleda je to nemogoče natančno ponuditi) elektronske ključavnice ter to vključimo v ponudbo.

3. »Programska oprema«
Prosim za natančno opredelitev naslednjih vrst zaposlenih:
- Št. administratorjev sistema
- Št. oseb, ki imajo možnost vpogleda v podatke drugih in spreminjanja podatkov
- Št. oseb, ki bo potrjevalo elektronske vloge
- Št. oseb, ki mora imeti vpogled v stanje sistema kontrole pristopa

4. »možnost elektronske najave obiskovalca s potrebnimi kontakti, na podlagi katerih lahko oseba na recepciji oziroma varnostnik hitreje opravi evidentiranje obiskovalca in izdajo začasne kartice«
Prosimo za natančno opredelitev kaj razumete kot proces najave pri obiskovalcih. Kdo opravi najavo? Koliko vnaprej se najavi opravi? Prosimo za navedbo skupnega število varnostnikov.

5. "evidentiranje preko spletnega odjemalca na računalniku (uporaba v primerih, ko uporabnik nima možnosti prijave na privzeti način (pozabljena kartica, lokacija nima nameščenega registrirnega terminala)."
Prosimo za natančno število zaposlenih, ki se bodo lahko registrirali tudi preko spletnega odjemalca na računalniku

ODGOVOR
1. in 2. Naročnik pridobiva podatke z lokacij in jih bo zbirno naknadno objavil v najkrajšem času.

3. Naročnik kupuje sistem kot celoto za poljubno število uporabnikov in ne licenc za posamezne uporabnike. Število posameznih uporabnikov bo odvisno od poslovnega procesa na posameznem sodišču ter prostorske razdrobljenosti sodišč.

4. Kot proces najave se razume, da oseba z ustreznimi pravicami (skrbnik) najavi prihod obiskovalca, ki je bodisi oseba z drugega sodišča, vključena v sistem kontrole pristopa, ali pa zunanji obiskovalec. Poleg podatkov o obiskovalcu se opredeli še oseba, ki je izdelala najavo, čas prihoda in predviden čas odhoda. Na podlagi se recepcija seznani, da je obiskovalec upravičen do vstopa in se zanj vnaprej pripravi kartica obiskovalca, ki jo ob prihodu prevzame in se z njo giblje po lokaciji. Sistem mora zagotoviti možnost nadzora, kdo je v določenem časovnem trenutku prisoten na lokaciji (katere kartice še niso vrnjene oz. razdolžene). . S tem podatkom naročnik ne razpolaga.

5. S tem podatkom naročnik ne razpolaga. Tak način evidentiranja se bo uporabil predvsem pri določenih kategorijah zaposlenih (npr. sodniški pripravniki), ki se zaradi narave dela selijo iz lokacije na lokacijo, in v primerih ko klasičen način evidentiranja delovnega časa preko terminalov ne bo izvedljiv (odsotnost soglasja lastnika, ko gre za najemniške prostore).


Datum objave: 27.09.2019   12:22
VPRAŠANJE
- »Sistem mora omogočati prednastavitev urnikov, kar omogoča pravilno evidentiranje prisotnosti, zato je evidenca delovnega časa čim bolj pravilna in je pokazatelj oziroma posnetek dejanskega stanja. Sistem mora omogočati možnost nadgradnje videonadzora.«
Ali je tu ustrezna možnost povezave sistema registracije delovnega časa in kontrole pristopa s sistemom videonadzora v smislu, da se dogodki na reg. terminalih posnamejo preko kamer in jih lahko naknadno pregledujejo za to avtorizirane osebe?

- »možnost vgradnje čitalnika kartice s šifratorjem, s katerim je mogoče v prostor vstopiti le tako, da ima zaposleni ob sebi IKS ter vnese ustrezen PIN«
Prosimo za natančno število vrat/čitalcev, ki morajo omogočati tudi vpis PIN.

- »kjer je to mogoče, je potrebno sistem pristopne kontrole vezati na sistem aktivnega požarnega varovanja - v primeru, da pride do požarnega alarma, mora sistem pristopne kontrole sprostiti vse aktivirane ključavnice z aktivno pristopno kontrolo.«
Prosimo za natančno število lokacij/št. vrat/št. čitalcev kjer je potrebno zagotoviti povezavo s sistemom aktivnega požarnega varovanja

- Ker je okvirno št. lokacij sodišč po Sloveniji 84 bo z implementacijo sistema povezanih precej potnih stroškov. Ker pri obrazcu »V-3_Predračun in ponujena oprema« ni predvidenih teh stroškov nas zanima kako bomo lahko te stroške obračunali.

- Naročnik ne opredeljuje potrebe po vzdrževanju sistema, razen za nadgradnje programske opreme. Je potreba tudi po vzdrževanju sistema(letni pregledi sistema, oddaljena pomoč ipd.)?

ODGOVOR
Povezava s sistemom videonadzora je mišljena le kot možnost nadgradnje in to le izjemoma na lokacijah brez recepcije oziroma varnostne službe na vhodu.
Sistem pa mora omogočati prikazovanja slike zaposlenega, ki se pridobi se iz centralne baze in se prikaže receptorju/varnostniku ob registraciji.

Ponujen sistem mora zgolj dopuščati možnost vgradnje čitalca v kombinaciji kartice in PIN kode, kar bo eventuelno predmet nakupa v drugem postopku. Predmet tega naročila so čitalci za kartični pristop.

S tem podatkom naročnik trenutno ne razpolaga. Praviloma se sprostijo vrata v hodnikih, odvisno od evakuacijskega načrta vsake posamezne lokacije. V kolikor je ta podatek nujen za pripravo ponudbe, bo naročnik opravil poizvedbe po lokacijah. Število vrat, povezanih s sistemom aktivnega požarnega varovanja, bo določeno v PZI za vsako posamezno lokacijo.

Potni stroški se izvajalcu povrnejo posebej v obliki kilometrine v skladu z veljavnimi predpisi, ki veljajo za zaposlene v javni upravi in sicer v višini povračila stroškov za uporabo lastnega avtomobila v službene namene (trenutno v višini 18 odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina - 95 oktanov). Kilometrina se obračuna za vsak dejansko prevoženi kilometer med sedežem izvajalca oziroma njegovo poslovno enoto in lokacijo, kjer se dela izvajajo. Naročnik bo ustrezno dopolnil vzorec pogodbe.

Redno vzdrževanje in oddaljena podpora uporabnikom sistema do konca leta 2023 mora biti vključena v ponudbeni ceni za programsko opremo.

Datum objave: 27.09.2019   12:34
VPRAŠANJE
- Prosimo za informacijo ali bodo reg. terminali nameščeni tudi zunaj? Ali je potrebna zaščita terminala IP65?
ODGOVOR
Ne. Registrirani terminali bodo nameščeni znotraj stavb.

- »omogočati samodejno izdelavo razporedov dela za različna časovna obdobja (dan, teden, mesec) z možnostjo ročnega popravljanja,«
Ali je ustrezno, da sistem omogoča avtomatsko planiranje na podlagi predstavljanih ciklov delovnih shem sestavljenih iz urnikov? To pomeni, da zaposleni delujejo po predvidenem zaporedju urnikov, ki jih sistem avtomatsko splanira za določeno obdobje v prihodnost.«
ODGOVOR
Sistem mora omogočati različno določanje delovnega časa glede na pravilnik posameznega sodišča. Vsako sodišče ali dislociran oddelek, lahko tudi določena kategorija zaposlenih, bo lahko imela nastavljen drugačen urnik (fiksen ali premakljiv, tudi premakljiv delovni čas bo lahko nastavljen različno z različno uro začetka in konca delovnega časa). Ponujena rešitev mora omogočati tudi določitev časa obvezne prisotnosti na delovnem mestu.

- Prosimo za informacijo za koliko zaposlenih se bo delovni čas planiral ter koliko oseb bo upravljajo s sistemom za planiranje delovnega časa(imelo vpogled, ročno popravljalo plane, ipd.)
ODGOVOR
S tem podatkom naročnik trenutno ne razpolaga. Odvisno od vsakega posameznega sodišča. Naročamo sistem kot celoto in ne licenc po številu uporabnikov.

- »pripravo podatkov na način, ki bo omogočal nadzorovan in avtomatiziran prenos podatkov o celodnevnih odsotnostih v Centralni eKoledarski sistem sodstva (kot na primer z uporabo spletnih servisov ali posredovanjem podatkov v sporočilne vrste na način, primeren za obdelavo s programskimi orodji kot je Apache Kafka, ali na drug ustrezen način),«
Ali je ustrezno, da ponudnik predloži svoj API vmesnik, na katerega bo naročnik razvil povezavo?
ODGOVOR
Da, v kolikor ustreza navedenim zahtevam.

Ali mora ponudnik vzpostaviti povezavo z API vmesniki sistema Centralni eKoledarski sistem sodstva, pri čemer ponudnik zagotovi pošiljanje podatkov?
ODGOVOR
Ne.

Ali bo naročnik lahko zagotovil sodelovanje pri vzpostavitvi integracije s strani skrbnika/ponudnika sistema Centralni eKoledarski sistem sodstva?
ODGOVOR
Ni relevantno (glede na prejšnji odgovor).

- »vgrajena TCP/IP komunikacija - mora podpirati mrežno overjanje po standardu IEEE 802.1.X«
Prosimo za obrazložitev zakaj je potrebno overjanje po standardu »IEEE 802.1.X«. Namreč na trgu obstaja še kup drugih drugih standardov, ki so enakovredni prej opisanemu.
ODGOVOR
Ustreza tudi drug enakovreden standard. Zahteva v Tehničnih specifikacijah, 6. točka, se dopolni z besedilom ali enakovrednem standardu.Datum objave: 30.09.2019   13:32
VPRAŠANJE
1. »Če je SLUŽBENI PRIHOD prvi dogodek v dnevu in delamo po urniku, ki ima definirano dnevno delovno obvezo, se šteje v saldo razlika med kasneje opravljenimi urami in polno dnevno delovno obvezo.«
Ali prav razumemo, da se šteje razlika med kasneje opravljenimi urami in polno dnevno delovno obvezo v "saldo službenih ur"?
Primer:
- Dnevna delovna obveza: 8h
- Urnik: 8:00-16:00
- Službeni prihod: 11:00, Izhod: 16:00
Zaposleni v konkretnem primeru dobi 5h fizične prisotnosti, v kategorijo službena(saldo službenih ur) odsotnost pa dobi 3h(razlika med dnevno delovno obvezo in kasneje opravljenimi urami).

ODGOVOR
Da. Navedeni primer drži.

2. hranjenje ure in podatkov minimalno 2 tedna po izpadu,
Prosimo za definicijo ali imate v mislih izpad ethernet mreže ali napajanja.
ODGOVOR
Oboje, izpad ethernet mreže in izpad napajanja.

Je tu mišljeno, da se v primeru offline stanja, podatki (generirani v času tega offline stanja) hranijo vsaj 2 tedna?
ODGOVOR
Da.

3.. »Tehnične zahteve za krmilne enote:
- vhod za domofon«
Prosimo za razjasnitev kaj naj omogoča vhod za domofon. Kako naj bosta sistema za kontrolo pristopa in domofonski sistem povezana?

ODGOVOR
Že odgovorjeno. Domofon naj omogoča sliko in povezavo (gumb) za odpiranje ključavnice.

4.. Tehnične zahteve za krmilne enote:
- senzor oziroma alarm ob odprtosti vrat,«
Prosimo za natančno število vrat ter opredelitev po lokacijah, kjer želite imeti alarm ob odprtosti vrat, saj je potrebno zagotoviti ali senzor na elektronski ključavnici/el. magmetni ključavnici ali magnetni kontaktnik na teh vratih.

ODGOVOR
Vsa vrata s pristopno kontrolo morajo biti opremljena s senzorjem odprtosti.

5. »delovati na nivoju oddelka, v spletnih brskalnikih Mozilla Firefox, Explorer in Chrome. Aplikacija mora podpirati osnovne nastavitve in funkcije vodenja evidence prisotnosti (urejanje podatkov za izbrano skupino, izbira urnika, sočasna menjava več urnikov, delovnih shem in delovnega plana, ročno dodajanje dogodkov s posebno notacijo, izdelava standardnih poročil, beleženje dela po stroškovnih mestih),«
Prosimo za obrazložitev »beleženje dela po stroškovnih mestih«. Ali je ustrezna rešitev, da se opravljene ure pri zaposlenih pri prenosu v program za obračun plač povežejo z stroškovnimi mesti?

ODGOVOR
Termin beleženje dela po stroškovnih mestih pomeni, da bo v sistem vgrajena organizacijska struktura posameznega sodišča (kot jo ima naročnik vgrajeno v kadrovskem delu sistema MFERAC), ponujeni sistem pa mora omogočati prikaz podatkov za posamezno notranjo organizacijsko enoto (lahko jo imenujemo stroškovno mesto), npr. opravljene ure, odsotnosti po notranji organizacijski enoti,...
Pogoji glede obračuna plač so predstavljeni v (l) podtočki 7. točke tehničnih specifikacij.

6. zagotavljati prijavo uporabnikov v sistem EPKP z uporabo direktorijskih imeniških struktur (LDAP),
Prosimo za navedbo sistema, ki ga naročnik uporablja za direktorijske imeniške strukture. Je to rešitev Microsoft Active Directory?

ODGOVOR
Ne. Novell e-Directory.
Datum objave: 30.09.2019   14:28
VPRAŠANJE
Vprašanje se nanaša na 4. točko prvega a) odstavka evidence prisotnosti str. 2 (Tehnična specifikacija).

Prosimo, da definirate proces digitalnega podpisovanja različnih oblik odsotnosti.

ODGOVOR
Naročnikova ideja je, da se odobritev odsotnosti verificira v sistemu. To pomeni, da zaposleni prošnjo preko sistema posreduje nadrejenemu, ta pa jo v sistemu odobri oziroma zavrne. Poseben elektronski digitalni podpis ni potreben.Datum objave: 30.09.2019   14:28
VPRAŠANJE
Vprašanje se nanaša na str. 4 in 9 (Tehnična specifikacija)

Definirajte število uporabnikov za posamezen profil uporabnikov:
UPORABNIK:
SKRBNIK:
ADMINISTRATOR SISTEMA:
RECEPTOR:

ODGOVOR
Že odgovorjeno.
Datum objave: 30.09.2019   14:29
VPRAŠANJE
Vprašanje se nanaša na točko bb, str. 13 (Tehnična specifikacija).

Prosimo za posredovanje API dokumentacije za Centralni e-Koledarski sistem sodstva, hkrati nas zanima ali gre za enosmerno ali dvosmerno komunikacijo oziroma prenos podatkov (uvoz in izvoz).


ODGOVOR
API dokumentacija za Centralni eKoledarski sistem sodstva še ni na voljo. Izbrani ponudnik bo moral pripraviti ustrezne vmesnike za izvoz relevantnih podatkov (kot izhaja iz projektne dokumentacije), naročnik pa bo sam poskrbel za integracijo servisov z eKoledarjem oziroma za uvoz podatkov v eKoledar.
Gre za enosmerno komunikacijo v smeri Registrator delovnega časa ==> eKoledar, torej prenos podatkov oz. uvoz v sistem eKoledar.
Datum objave: 03.10.2019   08:50
VPRAŠANJE
V PDF obrazcu "V-0_POVABILO k sodelovanju" je zapisano: "Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 4. 10. 2019 do 12:00 ure."

Na portalu enaročanje pa je zapisano "sprejem ponudnikovih vprašanj do 04.10.2019 10:00"

Prosimo za popravek.

ODGOVOR
Napaka je v obrazcu V-0, pravilna ura za sprejem ponudnikovih vprašanj je 10:00.

Datum objave: 03.10.2019   17:37
VPRAŠANJE
Glede na zahtevnost razpisa ni prav veliko ponudnikov, ki bi lahko ponudili tak sistem.

Sprašujemo, ali je za naročnika sprejemljivo, če se ponudi ločeno sistem evidence delovnega časa in ločeno sistem pristopne kontrole?

Za uporabnika ni razlike, le administratorji bi imeli nekaj več dela (vpis kartic v dva sistema), ampak na ta način lahko naročnik nekaj prihrani, ker razširi izbor na več ponudnikov.

Sprašujemo torej, ali naročnik sprejme dva ločena sistema oz. opcijsko več (da bi bil tudi ločen recepcijski sistem), pa da se s tem še vedno zadosti tehničnim karakteristikam?

ODGOVOR
Naročnik bo glede na številna vprašanja in pomanjkljive podatke v delu, ki se nanaša na kontrolo pristopa, spremenil predmet naročila tako, da bo vključeval le celovito informacijsko rešitev za evidentiranje prisotnosti. Temu ustrezno bo naročnik preoblikoval razpisno dokumentacijo, ki bo objavljena v obliki popravka, ter podaljšal roke - za postavljanje vprašanj do vključno 18.10.2019 do 12. ure in za oddajo ponudbe do 28.10. do 12. ure.
Datum objave: 03.10.2019   17:39
VPRAŠANJE
V PDF obrazcu "V-0_POVABILO k sodelovanju" je zapisano: "Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 4. 10. 2019 do 12:00 ure."

Na portalu enaročanje pa je zapisano "sprejem ponudnikovih vprašanj do 04.10.2019 10:00"

Prosimo za popravek.

ODGOVOR
Naročnik bo objavil novo verzijo razpisne dokumentacije, v kateri bodo spremenjeni/podaljšani tudi roki.
Datum objave: 04.10.2019   11:29
VPRAŠANJE
Ker na podlagi pomanjkanja podatkov o kontroli pristopa(vrsta in tip vrat, medsebojna oddaljenost vrat na lokacijah, št. vrat po posameznih lokacijah) ni možno pripraviti relevantne ponudbe pozivamo naročnika, da zainteresiranim ponudnikom podaljša rok za oddajo ponudb in omogoči ogled vseh lokacij, saj je to edini način, da bodo ponudbe relevantne in primerljive.

ODGOVOR
Rok za oddajo ponudb bo podaljšan do vključno 28.10.2019 do 12. ure.

VPRAŠANJE
V odgovoru na vprašanje ponudnika glede mrežnega overjanja po standardu IEEE 802.1.X z dne 27.9.2019 je naročnik odgovoril, da je možno ponuditi rešitev tudi po "enakovrednem standardu". Prosimo naročnika, da v izogib nejasnosti, poda seznam enakovrednih standardov mrežnega overjanja in pri tem navede s katerimi od teh standardov je kompatibilna obstoječa ali bodoča mrežna infrastruktura naročnika (mrežna stikala, overoviteljski strežniki) in jih naročnik torej prizna kot enakovredne in ustrezne. Preprečiti namreč želimo sporno situacijo, da ponudimo opremo, ki deluje po enem standardu, naročnik pa bo šele ob izvedbi ugotovil, da priklop na njegovo mrežno infrastruktura po tem standardu ni mogoč.

ODGOVOR
Naročnik bo za vzpostavitev sistema pristopnih kontrol izvedel ločen postopek javnega naročanja potem, ko bo imel vse podatke, ki so potrebni za pripravo ponudbe, zato vprašanja, ki se nanašajo na ta del naročila, niso relevantna.

Datum objave: 04.10.2019   11:32
VPRAŠANJE

Vprašanje se nanaša, na dokument Povabilo k sodelovanju str. 7, točka 8.

Katero tehnično dokumentacijo pričakuje naročnik?

ODGOVOR
Kakršnakoli dokumentacija, iz katere izhaja opis ponujene opreme (karakteristike, konfiguracija ipd.).
Datum objave: 04.10.2019   11:36
VPRAŠANJE
1. . »možnost elektronske najave obiskovalca s potrebnimi kontakti, na podlagi katerih lahko oseba na recepciji oziroma varnostnik hitreje opravi evidentiranje obiskovalca in izdajo začasne kartice«
VPRAŠANJE: Prosimo za opredelitev koliko je največje številko obiskovalcev, ki bodo hkrati na obisku na vseh lokacijah.

2. VPRAŠANJE: Ali je informacija o tehnologiji obstoječih RFID kartic MIFARE DESFire EV1 4K ustrezna? Namreč na spletu je mogoče zaslediti sliko kartice za e-poslovanje sodišč, kjer je zapisana tehnologija RFID HID iClass. To informacijo smo pridobili tudi s strani zastopnika proizvajalca kartic.

3. - vhod za domofon«
Prosimo za razjasnitev kaj naj omogoča vhod za domofon. Kako naj bosta sistema za kontrolo pristopa in domofonski sistem povezana?
ODGOVOR
Že odgovorjeno. Domofon naj omogoča sliko in povezavo (gumb) za odpiranje ključavnice.«

VPRAŠANJE: vašega odgovora ne razumemo. Ali mora ponudnik ponuditi tudi video-domofonski sistem? Namreč v obrazcu »V-3_Predračun in ponujena oprema« ni nikjer specificirana oprema »domofon«, ravno tako ne število potrebnih domofonov. V kolikor bo naročnik dopolnil obrazec »V-3_Predračun in ponujena oprema« z artiklom domofon naj definira št. potrebnih domofonov, število zunanjih pozivnih tablojev ter število notranjih enot pri posameznem zunanjem pozivnem tabloju na vsaki lokaciji.

4. »VPRAŠANJE. »Pristopna kontrola (čitalec IKS + elektronska ključavnica)«

Prosimo za dodatna pojasnila zahtev, ki se tičejo kontrole pristopa, namreč različni sistemi omogočajo različne konfiguracije, kar pa ima lahko velik vpliv na ceno(nekajkratnik):
- koliko bo enostranskih in koliko obojestranskih kontrol pristopa na vratih
- kakšna je razporeditev(koliko so vrata narazen med seboj) in število vrat po posameznih lokacijah
- ali na je na katerih vratih kontrola pristopa v smeri evakuacije
- ali so katera izmed vrat, kjer bo kontrola pristopa požarna
ODGOVOR1. in 2. Naročnik pridobiva podatke z lokacij in jih bo zbirno naknadno objavil v najkrajšem času.«

VPRAŠANJE: do kdaj bo naročnik posredoval podatke? Ali bo to pred datumom 4.10.2019(rok za oddajo vprašanj)?

5. VPRAŠANJE :Pri podobnih projektih v Sloveniji je zahteva naročnika, da morajo ponudniki sistema kontrole pristopa imeti certifikat o licenci za izvajanje sistemov tehničnega varovanja, saj na ta način izkazujejo verodostojnost in ustrezno strokovno ter tehnično podkovanost. Je to zahteva tudi tokratnega razpisa?

VPRAŠANJE
Vprašanje se nanaša str. 16 (Tehnična specifikacija) in str. 2 (Predračun in ponujena oprema)

Dokumenta Tehnična specifikacija in predračun in ponujena oprema ne vsebujeta opreme vrat (kljuko/bunko, samozapiralo,).
Kdo zagotovi zgoraj omenjeno opremo vrat?

ODGOVOR
Vzpostavitev sistema pristopnih kontrol ni več predmet tega naročila, zato vprašanja, ki se nanašajo na ta del naročila, niso relevantna in nanje naročnik ne bo odgovarjal.
Datum objave: 04.10.2019   11:57
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo, da prav razumemo tehnične zahteve:

- zahtevate sistem za skupno do 5000 uporabnikov (da/ne)? DA.
- zahtevate, da imajo vsi uporabniki možnost dostopa do sistema in vpogleda v svoje ure (da/ne)? DA.
- zahtevate, da imajo vsi uporabniki možnost dostopa do sistema in oddajo najave za odsotnost (da/ne)? DA.
- zahtevate, da imajo vsi uporabniki možnost dostopa do sistema in možnost spletne registracije (da/ne)? DA.
- števila posameznih nivojev uporabnikov ne omenjate oz. ne navajate, se pravi lahko sklepamo, da mora sistem omogočati do 5000 administratorjev / potrjevalcev ... skratka vsak od 5000 uporabnikov lahko dobi neko od funkcij brez dodatnega licenciranja ali nameščanja programskih paketov (da/ne)? DA.
Sicer scenarij s 5000 administratorji ni verjeten. Naročnik pa mora imeti možnost prenašanja administratorskih pravic med uporabniki brez kakršnihkoli dodatnih licenc oziroma stroškov.


Datum objave: 08.10.2019   16:09
VPRAŠANJE
Ker gre v predmetnem naročilu za varnostne naprave, imamo vprašanja glede varnosti samih komunikacij oz. naprav, ki jih kupujete in sicer:
- ali je potrebno zagotavljati kakršno koli varnost na relaciji čitalnik kartic - krmilna enota ? Praksa je, da same instalacije lahko potekajo izven varnih oz. varovanih prostorov, tako obstaja možnost zlorabe oz. zajema podatkov in kasnejše zlorabe le-teh. Zato prosim za pojasnilo, saj v tehnični specifikaciji tega nikjer ne navajate... kakšna in ČE sploh naj bo varna (kodirana) komunikacija mer čitalnikom in krmilno enoto?
- naročnik nikjer ni podrobno opisal načina zagotavljanja varnosti samih kartic oz. preprečitve zlorab le-teh. Na trgu namreč obstajajo naprave, ki omogočajo hitro in enostavno kopiranje UID kartice, v kolikor sistem ne omogoča tudi branja iz zaščitenega (vsebinskega) dela kartice. Torej kakšno in ČE sploh varnost zahtevate na nivoju kartic oz. kako nameravate preprečiti zlorabe (kopiranje) kartic.

ODGOVOR
Glede na pojasnilo, da predmet naročila ne bo vključeval kontrol pristopa, prvo vprašanje ni več relevantno.

Varnost kartic je v domeni naročnika, zato se ponudnikom s tem področjem ni potrebno ukvarjati.

Datum objave: 14.10.2019   14:47
VPRAŠANJE
Ali je informacija o tehnologiji obstoječih RFID kartic MIFARE DESFire EV1 4K ustrezna? Namreč na spletu je mogoče zaslediti sliko kartice za e-poslovanje sodišč, kjer je zapisana tehnologija RFID HID iClass. To informacijo smo pridobili tudi s strani zastopnika proizvajalca kartic.

ODGOVOR
Podatek v tehničnih specifikacijah o tehnologiji pametnih kartic je pravilen.
Datum objave: 15.10.2019   13:56
Naročnik pojasnjuje, da v kolikor je ponudnik že pridobil izjave referenčnih naročnikov, ki se nanašajo na prvotni naslov in predmet javnega naročila (ki je sedaj spremenjen), jih bo naročnik štel za ustrezne, če po vsebini ustrezajo zahtevi po uspešni namestitvi sistema za evidenco prisotnosti (glej spremenjeno določilo v obrazcu V-0, poglavje 3.3, točka 3).

Datum objave: 21.10.2019   10:02
VPRAŠANJE
Vprašanje se nanaša na četrto točko, 11. odstavka pod naslovom Vsebina naročila, Tehnična specifikacija - obrazec V-5 (str. 2) in sicer:

Prosimo za dodatno razlago in argumentacijo, kakšna oz. katera stanje pričakujete pri vpogledu v modul Recepcija, v točki »možnost vpogleda o stanju prisotnosti zunanjih obiskovalcev na lokaciji v poljubnih časovnih presekih ter priprava poročil.«

ODGOVOR
V modul Recepcija se vpisujejo obiski vseh obiskovalcev (podatki o obiskovalcu, datum prihoda, datum odhoda). Omogočeno mora biti tudi vpisovanje obiskovalcev vnaprej po predhodni najavi za hitrejšo obravnavo oziroma prepoznavanje obiskovalca na vhodu.

Na podlagi teh podatkov mora biti preko GUI omogočena priprava poizvedb, kot npr. :
- pregled trenutnega stanja obiskovalcev na lokaciji (seznam s podatki o obiskovalcih, ki se nahajajo na lokaciji, čas njihovega prihoda)
- pregled stanja obiskovalcev na lokaciji na izbran trenutek ali v določenem časovnem intervalu
- pregled najavljenih obiskov za izbrano obdobje (podatki o obiskovalcu, najavitelj obiska, namen obiska...)

Vse te poizvedbe morajo biti na voljo tudi v ustrezni strukturirani obliki, z možnostjo izvoza in posredovanja na poljuben medij (tiskalnik, datotečni sistem, elektronska pošta).
Datum objave: 21.10.2019   10:05
VPRAŠANJE
Prosim za informacijo ali moramo predvidene potne stroške predvideti/vključiti na ponudbi, ali se bodo kasneje obračunali skladno s porabljenimi?

ODGOVOR
Potni stroški se obračunajo posebej na podlagi dejansko prevoženih kilometrov in se ne vštevajo v ponudbeno ceno.
Datum objave: 21.10.2019   10:12
VPRAŠANJE
"(e) administratorski uporabniški programi (odjemalci) morajo za namene upravljanja z nastavitvami sistema delovati na delovnih postajah z obstoječim operacijskim sistemom (MS Windows XP, 7, 10),"

Proizvajalec programske opreme verzije MS Windows že več let ne podpira omenjene verzije operacijskega sistema zato je nerealno pričakovati, da bodo nove verzije programske opreme(ki jo zahtevate) rešitev za evidenco delovnega časa resnih in zanesljivih ponudnikov to tudi podpirale. Prosim spremenite zapis, da morajo administratorski uporabniški vmesniki(odjemalci) delovati na delovnih postajah z operacijskim sistemom, ki jih še vedno podpira proizvajalec operacijskega sistema.

ODGOVOR
V Tehnični specifikacijah se alineja (e) spremeni tako, da se glasi:
"administratorski uporabniški programi (odjemalci) morajo za namene upravljanja z nastavitvami sistema delovati na delovnih postajah z operacijskim sistemom, ki ga podpira proizvajalec operacijskega sistema."
Datum objave: 21.10.2019   10:17
VPRAŠANJE
"(f) podpirati vse nastavitve in funkcije vodenja evidence prisotnosti (dodajanje/brisanje uporabnikov, dodeljevanje kartic, pristopnih profilov, nastavitve in dodeljevanje urnikov, delovnih shem in delovnih planov, vnos urnikov, v katerih je določen čas obvezne prisotnosti in premakljiv delovni čas, ročno dodajanje dogodkov, nastavitve kategorij dogodkov, izdelavo standardnih in lastnih poročil, izvoz podatkov),"

Predvidevamo, da naročnik ne želi imeti dodatnih stroškov in angažmaja ponudnikov pri zgoraj opisanih nastavitvah in administriranju uporabnikov naročnika pozivamo, da se zgornji zapis spremeni v naslednjega:

podpirati vse nastavitve in funkcije vodenja evidence prisotnosti (dodajanje/brisanje uporabnikov, dodeljevanje kartic, pristopnih profilov, nastavitve in dodeljevanje urnikov, delovnih shem in delovnih planov, vnos urnikov, v katerih je določen čas obvezne prisotnosti in premakljiv delovni čas, ročno dodajanje dogodkov, nastavitve kategorij dogodkov, izdelavo standardnih in lastnih poročil, izvoz podatkov)," samostojno s strani pooblaščenega osebja(administratorjev) naročnika brez dodatnih stroškov in angažmaja ponudnika rešitve.

ODGOVOR
V Tehnični specifikacijah se 6. točka v alineji (f) dopolni z besedilom:
"ki jih naročnik izvaja samostojno in brez dodatnih stroškov"