Dosje javnega naročila 006259/2019
Naročnik: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje notranje revizije družbe 2TDK d.o.o. za poslovna leta 2020 in 2021.
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006259/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.09.2019
JN006259/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.09.2019
JN006259/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006259/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
Železna cesta 18
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mitja Breznik
mitja.breznik@2-tdk.si
+386 41777018

Internetni naslovi
https://www.drugitir.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/323766/Za_objavo_NR_2020-2021.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12573
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Organizacija gradnje železniške proge


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje notranje revizije družbe 2TDK d.o.o. za poslovna leta 2020 in 2021.
Referenčna številka dokumenta: JN-17/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79212000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet tega naročila je izvajanje storitev notranje revizije družbe 2TDK d.o.o. za poslovna leta 2020 in 2021.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79212000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: lJUBLJANA
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet tega naročila je izvajanje storitev notranje revizije družbe 2TDK d.o.o. za poslovna leta 2020 in 2021.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot izhaja iz razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.09.2019   13:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 26.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.09.2019   13:30
Kraj: Odpiranje ponudb poteka avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb je javno. Zapisnik o odpiranju ponudb se kreira avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.09.2019   14:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.09.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.09.2019   11:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosil bi za pomoč pri naslednjih informacijah:

1. menična izjava mora biti veljavna do konca leta 2021+ 100 dni; se pravi do cca 30.4.2022?

V naprej hvala za informacije.ODGOVOR


Spoštovani,

izvajalec mora naročniku v roku 30 dni od podpisa te pogodbe izročiti menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti (brez DDV), ki mora biti veljati še najmanj 100 dni od izteka veljavnosti te pogodbe.

Datum objave: 20.09.2019   11:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V zvezi z merilom št. 3: število preizkušenih notranjih revizorjev, ki so na dan oddaje ponudbe ponudniku na razpolago (max 10 točk) me zanima naslednje: ali se kot ustrezna šteje tudi licenca CIA (Certified Internal Auditor)?

Hvala vnaprej

ODGOVOR


Spoštovani,

naročnik bo pri Merilu 3 upošteval tudi pooblaščene notranje revizorje z licenco CIA (Certified internal auditor). Skladno z navedenim bo popravljena razpisna dokumentacija.

Datum objave: 20.09.2019   12:19
VPRAŠANJE
1) Tč. 3.2.1.1. Zanima nas, kako boste upoštevali ustreznost klasifikacije v primeru tujih pogodbenih partnerjev iz EU pravnih oseb? Razumemo, da je ustrezno dokazilo izpis iz registra.
2) Tč. 3.2.1.2. Sklepamo, da potrdilo za vodjo delovne skupine predloži gospodarski subjekt, iz katerega bo vodja
3) Tč. 3.2.2.1. V okviru te točke navajate, da mora imeti vodja delovne skupine opravljen izpit za preizkušenega notranjega revizorja pri Slovenskem inštitutu za revizijo; ali lahko ima vodja skupine licenco tujega inštituta - CIA? V točki 3.2.1.2. sami navajate, da ima lahko vodja skupine licenco CIA. Prosimo za pojasnilo, da za vse točke velja enaka zahteva za vodjo delovne skupine, saj bodo notranji revizorji opravljali delo v skladu s standardi, ki jih izdaja IIA, ki podeljuje licenco CIA.
4) Tč. 3.2.2.2. Razumemo, da mora imeti vodja notranje revizijske skupine v skladu s tč. 3.2.1.2. opravljen izpit za preizkušenega notranjega revizorja pri Slovenskem inštitutu za revizijo ALI opravljen izpit za pooblaščenega notranjega revizorja pri IIA, oziroma CIA. Zanima nas ali boste pri tč. 3.2.2.2. upoštevali tudi druga potrdila o aktivnem članstvu notranjega revizorja (npr. v tujini) v primeru, da ima posamezni revizor opravljeno tujo licenco CIA. Ali velja isto tudi za druge člane skupine; je ustrezna licenca za druge člane skupine CIA, ki jo izdaja IIA? Kako boste upoštevali člane, če niso vpisani v seznam pri Slovenskem inštitutu za revizijo, so pa aktivni člani ekvivalentnega združenja v drugi EU državi?
5) Tč. 3.3.1.2. Ali boste pri navajanju referenc upoštevali tudi tuje družbe EU glede na enotni notranji trg, seveda v skladu s kriteriji, ki jih določa ZGD-1 glede velikosti družb?
6) Tč. 3.3.1.3. Prosimo, da potrdite, da v tej točki veljajo določila 3.2.2.1, da reference veljajo samo za posameznike vključene v delovno ekipo in bodo dejansko opravljale delo.


ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik podaja naslednja pojasnila:

k Tč. 1) Kot ustrezno bomo upoštevali dokazilo, ki je enakovredno slovenskemu izpisu iz sodnega registra.
k Tč. 2) Potrdilo se nanaša na osebo, ki je priglašena kot vodja delovne skupine.
k Tč. 3) Upoštevali bomo tudi licenco CIA. Skladno z navedenim bo popravljena razpisna dokumentacija.
k Tč. 4) Vsi člani delovne skupine morajo imeti licenco SIR ali licenco CIA. Poleg vpisa na seznam pri SIR bomo upoštevali tudi članstvo v združenju IIA. Skladno z navedenim bo popravljena razpisna dokumentacija.
k Tč. 5) Pri navajanju referenc bo naročnik upošteval tudi tuje družbe EU in sicer v skladu z ZGD-1 in navodili pod točko 3.3.1.2.
k Tč. 6) V skladu s točko 3.3.1.3 bo naročnik upošteval število vseh preizkušenih notranjih revizorjev zaposlenih pri ponudniku in ostalih ponudnikih v skupni ponudbi oziroma pri podizvajalcih.


Datum objave: 20.09.2019   12:35
VPRAŠANJE
Spoštovani, prosimo za pojasnila:

1. V 4. točki TEHNIČNE SPECIFIKACIJE naročnik, kot pomoč pri pripravi ponudbe, navaja seznam javno dostopne dokumentacije:
- Investicijski program, ki je objavljen na spletni strani 2TDK: http://www.drugitir.si/novice/2019-01-24-Potrjen-investicijski-program-za-graditev-drugega-tira-nove-zelezniske-proge-Divaca-Koper,
- Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper (UL RS 51/2018),
- Akto o ustanovitvi družbe,
- Temeljna listina notranje revizije z dne 11.12.2018,
- Uredba o koncesiji za gradnjo in gospodarjenje z drugim tirom železniške proge Divača Koper (UL RS 22/2019)
- Koncesijska pogodba za gradnjo in gospodarjenje z drugim tirom železniške proge Divače Koper
- Strateški načrt 2020 - 2021 in plan notranje revizije za leto 2019

Prosimo za informacije kje so javno dosegljivi dokumenti predvsem Strateški načrt in plan notranje revizije, Temeljna listina notranje revizije?

2. V točki 2.5.3. naročnik navaja, da v ponudbi s podizvajalci mora biti navedeno kateri del naročila in za kakšno ceno bo izvedel posamezni podizvajalec in kateri del naročila bo neposredno izvedel sam ponudnik kot glavni izvajalec.
Prosimo za informacijo, kateri obrazec je za to predviden in/ali je ta določba zahtevana tudi za podizvajalce veščake? Ker je predvidena tudi izredna revizija s še ne določenim ciljem in obsegom, to vsaj za te del ni možno določiti.

Ali je potrebno tudi v primeru, da je vodja delovne skupine za vse posle v obeh letih ista oseba, glavni izvajalec in se bodo ostali izvajalci vključevali glede na operativni načrt izvedbe posameznega posla, posebej po izvajalcih navesti del in ceno? Se lahko opredeli okvir (od do)?

3. V točki 3.2.2.1 naročnik navaja, da mora ponudnik priglasiti delovno skupino, ki mora biti sestavljena iz strokovnih delavcev, za izvedbo predmeta javnega naročila in vodjo delovne skupine. Vodja delovne skupine mora imeti opravljen izpit za preizkušenega notranjega revizorja pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Delovna skupina, ki bo priglašena pri oddaji ponudbe in ki bo navedena v pogodbi o izvedbi javnega naročila, mora dejansko izvajati predmet javnega naročila. Nadalje v točki 3.2.1.1 naročnik navaja, da mora ponudnik mora registrirano dejavnost za opravljene notranje revizijske dejavnosti v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti. V primeru skupne ponudbe velja enak pogoj tudi za partnerje, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.
Nadalje v 4. točki TEHNIČNE SPECIFIKACIJE naročnik opredeljuje, da ponudbeni predračun ponudnik izpolni tako, da v ponudben predračun vnese vrednosti za posamezno leto in skupno vrednost za izvedbo vseh predvidenih storitev in drugih storitev, ki so predmet javnega naročila. Ponudnik mora ponudbeni predračun oblikovati glede na dosedanje izkušnje izvajanj notranjih revizij tako, da bodo vključno zajeti tudi vsi drugi stroški, ki so po njegovi oceni potrebni za izvedbo predmetnega javnega naročila (npr. vsi morebitni veščaki kot so npr. IT revizor, davčni strokovnjak, strokovnjak za prevare in drugi strokovnjaki), ki jih izvajalec potrebuje oz. vključuje pri obsegu storitev, ki so predmet naročila.

Ali je torej potrebno že sedaj opredeliti v Obrazec II Seznam kadrov POGOJ kot podizvajalce tudi vse morebitne veščake ter ali pogoj registrirana dejavnost za opravljanje notranje revizijske dejavnosti velja tudi za podizvajalce veščake?


ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik podaja naslednja pojasnila:

k Tč. 1) Strateški načrt in plan notranje revizije ter Temeljna listina notranje revizije nista javno objavljena dokumenta in zainteresiranim ponudnikom ne bosta dostopna. Skladno z navedenim bo popravljena razpisna dokumentacija. Vsi ostali navedeni dokumenti so javno objavljeni v Uradnem listu oziroma v AJPES-u.
k Tč. 2) Naročnik bo v razpisno dokumentacijo (Navodila za pripravo ponudbe) vključil obrazec "Podatki o gospodarskem subjektu", na katerem posamezen gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi označi kateri del naročila prevzema ter vrednost prevzetega dela. Veščaki niso del delovne skupine, ki jo mora ponudnik priglasiti v skladu s točko 3.2.2.1.
k Tč. 3) Veščaki niso sestavni del delovne skupine, ki jo mora ponudnik priglasiti v skladu s točko 3.2.2.1.

Datum objave: 20.09.2019   12:49
VPRAŠANJE
Iz dokumentacije razumemo, da naročnik oddaja naročilo male vrednosti na infrastrukturnem področju skladno z 22. členom ZJN-3. Prosimo za potrditev.

ODGOVOR

Spoštovani,

potrjujemo navedeno.