Dosje javnega naročila 006343/2019
Naročnik: OBČINA LOŠKA DOLINA, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu
Gradnje: »IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ŠKRILJE«
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 303.412,27 EUR

JN006343/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.09.2019
JN006343/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.11.2019
JN006343/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.01.2020
JN006343/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006343/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA LOŠKA DOLINA
Cesta Notranjskega odreda 2
1386
SI
Stari trg pri Ložu
Slovenija
Emil Mlakar
emil.mlakar@loskadolina.si
+386 17050684
+386 17050680

Internetni naslovi
https://www.loska-dolina.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/324103/02_RD_POPIS_DEL_teh._por._grafika.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12653
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: »IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ŠKRILJE«
Referenčna številka dokumenta: 430-6/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
»IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ŠKRILJE«
Predvidena je izgradnja ločenega kanalizacijskega sistema za odvajanje odpadnih vod, ki se pelje na obstoječo čistilno napravo MČN DANE 500 PE.
Zaradi konfiguracije terena ni možno povsod uporabiti gravitacijskega sistema odvajanja, zato je predvideno eno črpališče za odpadne vode. Zaradi dolgega tlačnega voda do obstoječe MČN se v izogib gnitju odpadne vode v ceveh predvidi črpališče z izpihovanjem.
V obsegu razpisanih del je predvidena tudi izvedba obnove (v sklupu vzdrževalnih del) vodovoda.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45231000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Loška dolina
II.2.4 Opis javnega naročila
»IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ŠKRILJE«
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 30.10.2019
Konec: 30.04.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Rok dokončanja del se lahko ustrezno podaljša v naslednjih primerih:
- podaljšanje roka zaradi okoliščin iz prvega odstavka 7. člena pogodbe s pisno obrazložitvijo razloga,
- v primeru višje sile,
- v primeru oblastvenih ukrepov in drugih državnih organov, ki bi onemogočili normalno nadaljevanje del,
- če se zaradi nepredvidenih del ali presežnih del pogodbena vrednost poveča za več kot 10%.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.09.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 25.02.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.09.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.09.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.09.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.09.2019   15:44

V1:
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

v razpisni dokumentaciji od ponudnikov zahtevate, da ima ponudnik po bonitetni lestvici bonitetno oceno najmanj SB6. Ponudnik naročnika poziva k spremembi razpisne dokumentacije glede omenjenega pogoja, in sicer na način, da bo moč izkazovati ustrezno ekonomsko in finančno sposobnost (bonitetno oceno) tudi z bonitetno oceno SB7, saj je sporen pogoj diskriminatoren in določen prestrogo.

Zakon o javnem naročanju, govori o tem, da lahko naročnik od ponudnikov med drugim zahteva, kot dokaz o njegovem finančni sposobnosti tudi bonitetno oceno, pri čemer pa se mora upoštevati, da morajo biti pogoji v zvezi s tem, v povezavi in sorazmerju s predmetnim javnim naročilom. Pri postavitvi takih pogojev, pa mora upoštevati tudi temeljno načelo javnih naročil, to je enakopravne obravnave med ponudniki, kot določa 7. člen ZJN-3 v drugem odstavku. Namen bonitetne ocene je torej ugotavljanje finančne stabilnosti poslovanja ponudnika in s tem njegove finančne zmožnosti za izvedbo naročila, vendar pa mora biti zahtevana bonitetna ocena še vedno sorazmerna oziroma takšna, da se z njo zasleduje njen osnovni namen ugotavljanja finančne stabilnosti ponudnika.

Naročnik bi z znižanjem zahtevane bonitetne ocene sledil tudi načelu gospodarnosti javnega naročanja, s čimer zagotavlja porabo javnih sredstev. Omogočanje širšega kroga konkurence namreč onemogoča kakršnakoli njena izkrivljanja in s tem kršenje načel, ki veljajo za javno naročanje. V sled navedenemu naročnika pozivamo k upoštevanju predloga.

Lp


ODGOVOR


O1:

Spoštovani,
Navedeni pogoj 7 glede bonitetne ocene ostaja nespremenjen in je sorazmeren glede na predmet javnega naročila, saj kot je razvidno iz AJPES-ovega javno objavljenega opisa bonitetnih ocen - bonitetni model S.BON AJPES razvrsti slovenske poslovne subjekte (podjetja, zadruge, samostojne podjetnike) glede na kreditno tveganje v 10 bonitetnih razredov s pripadajočimi bonitetnimi ocenami od SB1 do SB10, pri čemer je SB1 najboljša bonitetna ocena. Bonitetne ocene so definirane z verjetnostnim razponom, da bo pri konkretnem poslovnem subjektu prišlo do nastopa vsaj enega dogodka neplačila (stečaj, likvidacija in prisilna poravnava v primeru podjetij in zadrug ter osebni stečaj podjetnika in prisilna poravnava nad podjetnikom v primeru samostojnih podjetnikov) v obdobju 12 mesecev po datumu računovodskih izkazov, ki so bili podlaga za določitev bonitetne ocene. Pri bonitetni oceni SB7 sta uspešnost poslovanja in sposobnost poravnavanja obveznosti pomembno odvisni od ugodnih razmer v makroekonomskem okolju in panogi, družba pa lahko hitro zaide v težave. Medtem ko bonitetna ocena SB6 pomeni, da je zmožnost poslovnega subjekta za poravnavanje obveznosti še vedno nadpovprečna ter da tudi v šestem bonitetnem razredu subjekt sicer ob normalnih tržnih razmerah še vedno sposoben poravnavati svoje obveznosti, vendar je njegovo poslovanje močno občutljivo na razmere v poslovnem okolju. Državna revizijska komisija je zavzela stališče, da naročnik prav z določanjem posameznih zahtev, ponudnike razvrsti na tiste, ki zahteve izpolnjujejo in zato lahko sodelujejo v postopku, ter tiste, ki ene ali več posameznih zahtev ne izpolnjujejo in zato v postopku ne morejo sodelovati. Predpisi s področja oddaje javnih naročil od naročnikov ne zahtevajo, da ponudnike v postopkih oddaje javnih naročil obravnavajo enako, saj si ti tudi dejansko (v izhodiščih) niso enaki; naročniki so dolžni zagotoviti enakopravnost njihovega obravnavanja predvsem v smislu zagotovitve nediskriminatornosti le-tega. Stališče naročnika je, da predmetni ekonomski in finančni pogoj, ki izkazuje stabilnost poslovanja in plačevanja podjetja oz. ponudnika, sorazmeren s tveganjem investitorja o dejanski in uspešni realizaciji investicije, glede na današnje razmere na trgu. Upoštevaje zgoraj navedeno, pa naročnik izpostavlja, da imajo skladno z navedenim v razpisni dokumentaciji, gospodarski subjekti oz. potencialni ponudniki tudi zakonsko možnost povezovanja med gospodarskimi subjektu oz. ponudniki s skupno ponudbo. Kar pomeni, da lahko tudi na takšen način - to je partnerji v skupni ponudbi skupaj izpolnijo zahtevan pogoj. Skladno z navedenim v razpisni dokumentaciji v primeru, da predloži skupina gospodarskih subjektov skupno ponudbo, mora pogoj glede bonitetne ocene izpolnjevati nosilec posla oz. vodilni partner v skupni ponudbi s katerim bo naročnik tudi podpisal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

Lep pozdrav.


Datum objave: 16.09.2019   15:44
V2:
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da popravi sporno navedbo:
da bo ponudnik sam oziroma v primeru skupne ponudbe pa izbrani ponudniki v skupni ponudbi (tj. partnerji v skupni ponudbi) sam/i izvedel/li, torej z lastnimi zmogljivostmi, vsaj dela:
A. KANALIZACIJA, IV. MONTAŽNA DELA in
C. VODOVOD, III. MONTAŽNA DELA
(iz predmetnega popisa del OBR-1/B Popis del), tj. brez podizvajalca/ev, pri predmetni investiciji;

Taka zahteva je protizakonita, poleg tega pa je razpisna dokumentacija kontradiktorna, saj v enem delu navajate, da je vključitev podizvajalcev možna.


ODGOVOR


O2:
Spoštovani,
zahteva naročnika, da nekatere ključne naloge oziroma dela opravi neposredno ponudnik sam torej z lastnimi zmogljivostmi, če pa ponudbo predloži skupina gospodarskih subjektov pa sodelujoči v tej skupini je skladna z zakonskim določilom, to je četrtim (4) odstavkom 81. člena Zakona o javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 91/2015 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3), ki navaja citirano:
»Naročnik lahko v zvezi z javnim naročilom gradnje, storitve in blaga, ki vključuje namestitvena ali inštalacijska dela, zahteva, da nekatere ključne naloge opravi neposredno ponudnik sam, če pa ponudbo predloži skupina gospodarskih subjektov, pa sodelujoči v tej skupini.«
Iz navedenega sledi, da je zahteva naročnika, da določena dela to je montažna dela - po popisu del (OBR-1/B):
- A. KANALIZACIJA, IV. MONTAŽNA DELA in
- C. VODOVOD, III. MONTAŽNA DELA
opravi neposredno ponudnik sam, če pa ponudbo predloži skupina gospodarskih subjektov, pa sodelujoči v tej skupini. Naročnik skladno z navedenim v razpisni dokumentaciji in skladno z ZJN-3 seveda omogoča, da ponudnik lahko v svoji ponudbeni dokumentaciji vključi oz. imenuje podizvajalca, in s tem omogoča ponudnikom, da del javnega naročila izvedejo s podizvajalci, z njimi pa ne morejo izvesti le del, ki so našteta v 8. točki (UPORABA ZMOGLJIVOSTI DRUGIH SUBJEKTOV), I. poglavja SPLOŠNI DEL, B. NAVODIL PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE razpisne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Četrti odstavek 81. člena ZJN-3 naročniku daje zakonsko podlago, da zaveže ponudnika, ki nastopa kot posameznik, ali katerega izmed članov iz skupine gospodarskih subjektov, da neposredno opravi nekatere ključne naloge. Ta določba ZJN-3 velja tako pri javnih naročilih gradenj, kot pri javnih naročilih storitev, pa tudi tistih javnih naročilih blaga, ki vključujejo namestitvena ali inštalacijska dela.
Državna revizijska komisija v odločitvi št. 018-130/2018-9 jasno pojasnjuje, da je mogoče pri javnem naročanju gradenj v zvezi z izvedbo gradnje jasno ugotoviti razliko med položajem ponudnika in podizvajalca. Tako iz definicije ponudnika (7. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-3; gl. tudi tretji odstavek 10. člena ZJN-3, ki se nanaša na nastop skupine gospodarskih subjektov) kot podizvajalca (druga poved iz prvega odstavka 94. člena ZJN-3) izhaja, da sta to gospodarska subjekta, vendar glede na relativnost poslovnih obligacijskih razmerij, ki je izražena v pravilu, določenem v prvem odstavku 125. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/2001 s sprem.), po katerem pogodba ustvarja pravice in obveznosti (samo) za pogodbeni stranki, pogodbeno razmerje z naročnikom ustvari zgolj ponudnik, ne pa tudi podizvajalec (prim. zadevo št. 018-245/2007). Podizvajalec je namreč v pogodbenem razmerju z izvajalcem in torej ponudnikom (gl. tudi definicijo iz druge povedi iz prvega odstavka 94. člena ZJN-3, v kateri je določeno, da podizvajalec za ponudnika izvaja gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila). Zato podizvajalec v zvezi z izvedbo gradnje v razmerju do naročnika ni ponudnik. Gospodarski subjekt, ki bi oziroma bo nastopil kot podizvajalec, ne predloži in tudi sicer ni predložil ponudbe naročniku za izvedbo gradnje ali njenega dela. Ponudnik pa je lahko tudi skupina gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji (prva poved iz tretjega odstavka 10. člena ZJN-3), ne le posamezen gospodarski subjekt (udeleženec). Vendar niti te določbe ZJN-3 ni mogoče tolmačiti tako, da udeležba gospodarskega subjekta, ki bi bil oziroma bo podizvajalec, v skupini gospodarskih subjektov pomeni, da bi, je ali bo ta gospodarski subjekt postal (v razmerju do konkretnega naročnika) ponudnik.
Naročnik je v 8. točki (UPORABA ZMOGLJIVOSTI DRUGIH SUBJEKTOV), I. poglavja SPLOŠNI DEL, B. NAVODIL PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE razpisne dokumentacije, kjer je navedena zahteva skladno z četrtim (4) odstavkom 81. člena ZJN-3, dodatno vključil besedilo, da mora ponudnik z lastnimi zmogljivostmi zagotoviti izvedbo del, ki jih je naštel v dveh alineah, iz česar jasno izhaja, da ponudnik ne more s podizvajalci izvesti del, ki jih je naročnik naštel v predmetnih dveh alineah. Že uporaba besedne zveze »lastne zmogljivosti« v kontekstu besedila kaže, da gospodarski subjekt, ki ga ponudnik imenuje za podizvajalca, ni ponudnikova »lastna zmogljivost«.
V sled navedenemu je naročnik v predmetni razpisni dokumentaciji uporabil povsem zakonito možnost iz četrtega odstavka 81. člena ZJN-3, kot zgoraj utemeljeno in pojasnjeno ,ter predmetna zahteva nikakor ne predstavlja kontradiktornosti le te glede vključitve podizvajalcev, kar je navsezadnje tako zakonska pravica ponudnika, kot je predmetna zahteva, skladno z četrtim (4) odstavkom 81. člena ZJN-3, zakonska pravica naročnika.

Zahteva ostaja kot navedena.

Lep pozdrav.


Datum objave: 19.09.2019   10:30
V3:
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika, da postavi normalne referenčne in bonitetne zahteve, ker gre za očitno "zapiranje " javnega naročila.

Javno naročilo je v celoti pisano na kožo izvajalcu, ki pri naročniku že par let izvaja večji infrastrukturni projekt po dumpinških cenah.

ODGOVOR
O3:

Spoštovani,
zahteve in pogoji razpisne dokumentacije so sorazmerni s predmetom javnega naročanja in skladni z določili ZJN-3.
Lep pozdrav.


Datum objave: 19.09.2019   10:32
V4:
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da popravi sporno navedbo:
da bo ponudnik sam oziroma v primeru skupne ponudbe pa izbrani ponudniki v skupni ponudbi (tj. partnerji v skupni ponudbi) sam/i izvedel/li, torej z lastnimi zmogljivostmi, vsaj dela:
A. KANALIZACIJA, IV. MONTAŽNA DELA in
C. VODOVOD, III. MONTAŽNA DELA
(iz predmetnega popisa del OBR-1/B Popis del), tj. brez podizvajalca/ev, pri predmetni investiciji;

Navedeno je v nasprotju z dosedanjo redno prakso naročnika, kateremu je večino montažnih del izvajala Komunala Cerknica, kljub tem, da v ponudbah ponudnikov ni nastopala in je dela izvajala z naknadno tiho privolitvijo naročnika.ODGOVOR
O3:

Spoštovani,
glejte odgovor naročnika št. 2 O2, na vprašanje št. 2 V2.
Lep pozdrav.


Datum objave: 19.09.2019   10:33
V5:
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V razpisni dokumentaciji je navedeno, da zahtevate BON-1 ki ni starejši od 60 dni od datuma oddaje ponudbe. Ker to predstavlja nepotrebni dodatni strošek, vas prosimo, da omogočite tudi starejše BON-1 obrazce. Ocena je ista celo leto.. V primeru dobljenega posla, pa se vam pošlje BON obrazec s tekočim datumom.

Hvala za odgovor

ODGOVOR
O5:

Spoštovani,
Zahteva naročnika, glede dokazila o bonitetni oceni, vključno z starostjo dokazila, v tretji točki, pogoja 7, 4. točke EKONOMSKI IN FINANČNI POLOŽAJ, poglavja II. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI, B. NAVODIL PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE razpisne dokumentacije, ostaja kot navedena. Iz navedenega pod predmetno točko je razvidno, da potencialni ponudnik lahko predloži tudi dokazilo oz. potrdilo eS.BON.
Lep pozdrav.


Datum objave: 19.09.2019   10:36
V6:
VPRAŠANJE
Spoštovani,

malce smo zmedeni, ko beremo objavo na portalu in pa razpisno dokumentacijo, ki je bila priložena k tej objavi. V objavi na portalu je jasno napisano, da gre za javn irazpis, ki ne vključuje pogajanj, v razpisni dokumentaciji pa je navedeno da lahko izvedete konkurenčni postopek s pogajanji.

Za kakšno vrsto razpisa toreg v tem primeru gre.

Hvala za odgovor

ODGOVOR

O6:
Spoštovani,
Skladno z navedenim v 9. točki - PRAVICE NAROČNIKA, poglavja I. SPLOŠNI DEL, B. NAVODIL PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE razpisne dokumentacije naročnik zgolj navaja vsa zakonska določila glede možnosti postopanja naročnika v postopku javnega naročanja, skladno z Zakonom o javnem naročanjem (Ur.l. RS, št. 91/2015 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3), do roka za oddajo ponudb in po roku za oddajo ponudb, kot navedeno v 90. členu ZJN-3 sprejem odločitve o oddaji javnega naročila, obveščanje kandidatov in ponudnikov:
-USTAVITEV POSTOPKA,
-ZAVRNITEV VSEH PONUDB,
- ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA,
- KONKURENČNI POSTOPEK S POGAJANJI,
- POSTOPEK S POGAJANJI BREZ PREDHODNE OBJAVE.
V kolikor ste prebrali vsebino navedeno v predmetni točki razpisne dokumentacije je razvidno, da je točno in jasno navedeno, kakšni so in kdaj so izpolnjeni zakonski pogoji za izvedbo konkurenčnega postopka s pogajanji citirano:
»Naročnik lahko, skladno z alinejo b) prvega odstavka 44. člena ZJN-3, če so bile v postopku oddaje naročila po odprtem postopku predložene le ponudbe, ki niso skladne z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ali ki so prispele prepozno ali za katere je naročnik ugotovil, da so neobičajno nizke, ali ponudbe ponudnikov, ki niso ustrezno usposobljeni, ali ponudbe, katerih cena presega naročnikova zagotovljena sredstva, javno naročilo odda po konkurenčnem postopku s pogajanji.«,
kot tudi zakonske pogoje za ostale zgoraj navedene alineje.

Skladno z navedenim in objavljenim Obvestilom o naročilu male vrednosti št. JN006343/2019-W01, z dne 11.09.2019 in navedbo že v naslovnici ter tudi v vsebini razpisne dokumentacije (1. točka PODATKI O JAVNEM NAROČILU, POVABILA K ODDAJI JAVNEGA NAROČILA) je naročnik jasno navedel vrsto postopka za oddajo javnega naročila, ki je:
- postopek naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) kateri pa ne vključuje pogajanj. Saj je predmetno zakonska možnost naročnika ali se za njo odloči pa je odločitev naročnika. V tem postopku javnega naročanja pogajanja niso vključena, kot je moč razbrati iz obvestila o naročilu male vrednosti št. št. JN006343/2019-W01 objavljenega na Portalu javnih naročil dne 11.09.2019.

Lep pozdrav.


Datum objave: 19.09.2019   10:36
V7:
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Naročnika pozivamo, da spremeni referenčni pogoj za odgovornega vodjo del in ponudnika. Zahtevani časovni pogoj referenc je obdobje zadnjih 5 let, zaradi večje konkurenčnosti bi bilo smiselno oba referenčna pogoja podaljšati na zadnjih 10 let.
Prepričani smo namreč, da v kolikor je isto podjetje in isti odgovorni vodja del izvedel dela kvalitetno in v pogodbenih rokih, da je referenca za obdobje zadnjih deset let ekvivalentna referenci za obdobje zadnjih pet let.
Lep pozdrav,

ODGOVOR


O7:
Spoštovani,
Navedeni referenčni pogoji so sorazmerni s predmetom javnega naročila in skladni z ZJN-3 ter ostajajo kot navedeni v razpisni dokumentaciji.

Lep pozdrav.


Datum objave: 19.09.2019   10:37
V8:
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Naročnika pozivamo, da spremeni referenčni pogoj za ponudnika in odgovornega vodjo del. Zahtevane so reference za obdobje zadnjih pet let. V kolikor želi naročnik kvalitetnejše ponudbe naj referenčni pogoj za obdobje zadnjih pet let, spremeni na obdobje zadnjih deset let.
Prepričani smo, da v kolikor je isto podjetje in isti odgovorni vodja del, dela izvedel kvalitetno in v pogodbenih rokih, da je referenca za obdobje zadnjih deset let ekvivalentna referenci za zadnjih pet let.
Lep pozdrav

ODGOVOR

O8:

Spoštovani,
Glejte odgovor št. 7 (O7) na vprašanje št. 7 (V7).

Lep pozdrav.


Datum objave: 19.09.2019   12:32
V9:
VPRAŠANJE
Spoštovani.
v tehničnem poročilu v točki 3.3.7.10.IZKOPI navajate: "Ves material od izkopa ostane last investitorja in z njim izključno razpolaga investitor", v točki 3.3.7.14. ODVOZ ZEMLJE IN PREOSTALEGA MATERIALA pa navajate:"Ves izkopani material se odvaža na začasno deponijo, ki jo določi nadzorni organ."

Prosimo za objavo lokacije deponije.

ODGOVOR
O9:

Spoštovani,
pri izvedbi investicije je ves material od izkopa last investitorja in z njim izključno razpolaga investitor. Glede izkopov izvajalec postopa skladno z navedenim v popisu del, v kolikor ni navedeno v popisu del, poda ustrezna navodila izvajalcu del naročnikov nadzornik.
Lokacija deponije je stvar in organizacija izvajalca del, vključno s plačili vseh stroškov le te.

Lep pozdrav.