Dosje javnega naročila 006798/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Storitve: Izdelava projektne dokumentacije IZP, DGD in PZI za H2 oskrbno verigo za potrebe Vojašnice Petra Petriča v Kranju
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006798/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.09.2019
JN006798/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006798/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE
Vojkova cesta 55
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
glavna.pisarna@mors.si
+386 14712211

Internetni naslovi
http://www.mo.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/324157/Portal_MORS_323_2019_JNMV.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13096
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Obramba


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije IZP, DGD in PZI za H2 oskrbno verigo za potrebe Vojašnice Petra Petriča v Kranju
Referenčna številka dokumenta: 430-352/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava projektne dokumentacije IZP, DGD in PZI za H2 oskrbno verigo za potrebe Vojašnice Petra Petriča v Kranju
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava projektne dokumentacije IZP, DGD in PZI za H2 oskrbno verigo za potrebe Vojašnice Petra Petriča v Kranju
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.10.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.10.2019   12:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.10.2019   13:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.10.2019   09:04
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji zahtevate v točki 4.8. , da mora ponudnik k ponudbi predložiti izjavo o varnostnem preverjanju. - Priloga 3.
Sama priloga 3 ima drugačno vsebino in sicer je to Izjava o izpolnjevanju naročnikovih zahtev.

Prosimo za pojasnilo glede izjave o varnostnem preverjanju. Hvala

ODGOVOR

Naročnik pojasnjuje, da se navedena izjava o varnostnem preverjanju v točki 4.8 nanaša na izjavo, navedeno v prilogi 3 - izjava o izpolnjevanju naročnikovih zahtev. Z izjavo ponudnik soglaša, da v kolikor bo izbran kot izvajalec tega javnega naročila, bo naročniku sporočil osebne podatke oseb, ki bodo izvajale storitve tega javnega naročila in bodo podpisale izjavo o soglasju za varnostno preverjanje. Naročnik bo obrazec »soglasje za izvedbo varnostnega preverjanja« posredoval izbranemu izvajalcu po podpisu pogodbe.Datum objave: 09.10.2019   09:05
VPRAŠANJE
V točki 4.9. se navaja Vojašnica Andreja Čehovina v Postojni. Verjetno gre za napako, glede na to da je JN za Vojašnico Petra Petriča v Kranju. Prosim za ustrezen popravek razpisne dokumentacije.

ODGOVOR

Naročnik je ugotovil, da je prišlo do očitne napake. Besedilo točke 4.9 se pravilno glasi: »Ponudnik mora upoštevati temeljne okoljske zahteve za gradnjo ter nakup, vgradnjo oziroma montažo naprav in proizvodov in bo zagotovil, da bo izdelava projektne dokumentacije IZP, DGD in PZI za H2 oskrbno verigo za potrebe Vojašnice Petra Petriča v Kranju izvedena skladno z zahtevami in kot sledi iz primerov okoljskih zahtev in meril Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/2017, z dne 19. 9. 2017).


Datum objave: 17.10.2019   08:47
VPRAŠANJE
1. V razpisni dokumentaciji zahtevate izpolnjevanje DODATNE REFERNCE s katero ponudnik dokazuje, da je kvalitetno in strokovno izdelal najmanj 1 (eno) projektno dokumentacijo DGD in PZI, ki vključujejo projektiranje vodikovih tehnologij (polnilnice vozil ali prenosnih rezervoarjev jeklenk, elektrolizerji, gorivne celice, rezervoarji), opravljenih v zadnjih 10 (desetih) letih pred datumom oddaje ponudbe, kar izkaže z izpolnjenim seznamom in s predložitvijo potrdil. Naše vprašanje je naslednje: Ali se lahko za izpolnjevanje DODATNE REFERENCE lahko šteje že izpolnjena in potrjena referenca R1.1., če gre za izdelavo projektne dokumentacije rezervoarjev , elektrolizerjev , polnilnice ali je potrebno posebno potrjevanje na svojem obrazcu?

ODGOVOR

Za izpolnjevanje dodatne reference naj ponudnik v skladu z razpisno dokumentacijo izpolni referenčno listo ponudnika za dodatne reference, torej prilogo R1.4, ki ji predloži dokazila v obliki izpolnjenih referenčnih potrdil (priloga R2.4). V kolikor ponudnik razpolaga z referenco, ki se lahko uporabi tako med referencami kot med dodatnimi referencami, bo naročnik tako referenco priznal za oba pogoja, pri čemer je potrebno za vse reference izpolniti referenčne liste ponudnika, referenčna potrdila pa se lahko priloži kot kopijo.


Datum objave: 17.10.2019   08:48
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji , točka III je je navedeno, da mora podizvajalec izpolnjevati zahteve glede tehnične sposobnosti iz točke 4. le, v kolikor bo v ponudbi nastopal kot podizvajalec za del, na katerega se določena tehnična ali druga zahteva nanaša. Zanima nas, ali mora podizvajalec izpolnjevati zahteve pod točko 4.1., ali je dovolj, da zahtevo po zavarovanju odgovornosti za škodo izpolni le glavni ponudnik, ki je razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev.

ODGOVOR

Zahtevo po zavarovanju odgovornosti za škodo oziroma zavarovanje dejavnosti, ki je predmet naročila lahko izpolnjuje le glavni ponudnik, v kolikor ni ta podizvajalec v ponudbo imenovan zaradi izpolnjevanja tega pogoja. Naročnik škodo uveljavlja na podlagi zavarovanja pogodbenega partnerja.Datum objave: 17.10.2019   08:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naprošamo vas za pojasnilo v zvezi z zahtevanimi referencami točka 4. Tehnični in drugi pogoji za sodelovanje:
 točka 4.2:
Ali se kot ustrezna referenca smatra tudi izdelana projektna dokumentacija PGD/DGD ali PZI za kogeneracijo nad 100 kWe, katera se zanka v elektro distribucijsko omrežje in ima v praksi status elektrarne, (klasifikacija v razpisu 23020) in je locirana v objektu z drugačno klasifikacijsko številko.


ODGOVOR
Referenca je ustrezna.