Dosje javnega naročila 006543/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo in vzdrževanje žepnih termovizijskih naprav
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 89.444,00 EUR

JN006543/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 19.09.2019
JN006543/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.11.2019
JN006543/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 19.12.2019
JN006543/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006543/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 182-442525
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
MNZ, Služba za javna naročila in nabave
sjnn.mnz@gov.si
+386 14284434
+386 14285791

Internetni naslovi
http://www.mnz.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/324518/430-1170-2019_RD-zepne_termovizije.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12755
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo in vzdrževanje žepnih termovizijskih naprav
Referenčna številka dokumenta: 430-1170/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31640000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava in vzdrževanje žepnih termovizijskih naprav
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31640000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ministrstvo za notranje zadeve, skladišče, Vodovodna cesta 93/a, Ljubljana.
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in vzdrževanje žepnih termovizijskih naprav in predstavitev delovanja opreme. Vzdrževanje za obdobje 2 let od od dneva podpisa prevzemnega zapisnika, ki izkazuje kakovostno in količinsko ustreznost opreme.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Cena opreme80
Cene servisne ure15
Popust na veljavni cenik originalnih rezervnih delov3
Manipulativni stroški pošiljanja naprave proizvajalcu v tujino2

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 25
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Predmetno javno naročilo za dobavo opreme se bo financiralo iz sredstev Sklada za notranjo varnost (ISF) v višini 75 % upravičenih stroškov in proračuna Republike Slovenije oz. sredstev Ministrstva za notranje zadeve RS v višini 25 % upravičenih stroškov. Predmetno javno naročilo za vzdrževanje dobavljene opreme se bo financiralo iz sredstev sklada ISF v višini 100% upravičenih stroškov.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.10.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.10.2019   10:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, dne 21. 10. 2019 in se bo začelo ob 10.00 uri, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.10.2019   23:59

Dodatne informacije:
Opomba k točki I.3:
Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve razpisne
dokumentacije) bo objavljena na portalu javnih naročil.

Opomba k točki II.2.3:
Lokacija izvedbe je podrobneje podana v razpisni dokumentaciji.

Opomba k točki II.2.4:
Vrsta in obseg naročila sta podrobneje podana v razpisni dokumentaciji.

Opomba k točki II.2.6:
Ocenjena vrednost vzdrževanja dobavljene opreme je podana v razpisni dokumentaciji.

Opomba k oddelku III:
Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Štefanova ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.09.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.10.2019   09:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pri točki 9.2.6.2 v Razpisni dokumentaciji je navedeno katera druga dokazila je potrebno priložiti ponudbi:
''Veljavni ceniki vseh originalnih rezervnih delov in potrošnega materiala ter ceniki dodatne opreme na elektronskem mediju (CD ali podobno).''

Zanima nas, kako naj oddamo cenike na CD mediju ali podobno, če se ponudba oddaja v elektronski obliki?

LP

ODGOVOR
Ponudniki lahko predložijo v vprašanju navedene cenike v elektronski obliki (.pdf formatu).

V kolikor ponudnik cenike vseh originalnih delov in potrošnega materiala ter cenik dodatne opreme predloži na elektronskem mediju (CD ali podobno), le-tega predloži na naslov naročnika: Ministrstvo za notranje zadeve, Glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, v zaprti kuverti z označbo NE ODPIRAJ JAVNO NAROČILO ZA DOBAVO IN VZDRŽEVANJE ŽEPNIH TERMOVIZIJSKIH NAPRAV, ŠT. 430-1170/2019.