Dosje javnega naročila 006536/2019
Naročnik: OBČINA BOVEC, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec
: Javni natečaj za ODPRTI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA: ŠPORTNA DVORANA BOVEC
ZJN-3: Odprti postopek

JN006536/2019-I01 - Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL), objavljeno dne 19.09.2019
JN006536/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.12.2019
JN006536/2019-J01 - Rezultati natečaja (EU 13 - SL), objavljeno dne 15.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006536/2019-I01 Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL) 2019/S 182-444088
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA BOVEC
Trg golobarskih žrtev 8
5230
SI
Bovec
Slovenija
Jožica Kavs
natecji@zaps.si
+386 12420672
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecji@zaps.si
+386 12420672
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecji@zaps.si
+386 12420672
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javni natečaj za ODPRTI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA: ŠPORTNA DVORANA BOVEC
Referenčna številka dokumenta: 4312-1/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2 Opis
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.4 Opis javnega naročila
ODPRTI, PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA:

ŠPORTNA DVORANA BOVEC
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.10 Merila za izbor udeležencev


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
Skladno z natečajni pogoji, točka 4.17 Identificiranje avtorjev in ugotavljanje sposobnostiOddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.2 Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7 Imena že izbranih udeležencev
IV.1.9 Merila za ocenjevanje projektov
skladno z natečajnimi pogoji
IV.2.2 Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
21.11.2019   16:00
IV.2.3 Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.3 Nagrade in žirija
IV.3.1 Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade:Da

Število in vrednost podeljenih nagrad:
Razpisani nagradni sklad (nagrade in priznanja) je:
1. nagrada 8.000 EUR
2. nagrada 6.400 EUR
3. nagrada 4.800 EUR
tri priznanja po 2.400 EUR

Skupni znesek nagradnega sklada je: 26.400 EUR


IV.3.2 Podatki o izplačilih za vse udeležence
Podatki o odškodninah:
10 odškodnin po 1.000 EUR

Skupni znesek odškodninskega sklada je: 10.000 EUR
V primeru, da bo podeljenih več kot 10 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.3 Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: Da
IV.3.4 Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: Da
IV.3.5 Imena izbranih članov žirije
Predsednica ocenjevalne komisije (ZAPS): MOJCA GREGORSKI, univ. dipl. inž. arh., Namestnik predsednice ocenjevalne komisije (naročnik): ALEKSANDER OSTAN, univ. dipl. inž. arh., Član (naročnik): VALTER MLEKUŽ, župan, Članica (naročnik): KATARINA BARBARA OSTAN, direktorica občinske uprave, Član (ZAPS): GREGOR KOŠOROK, univ. dipl. inž. arh., Namestnica članov (naročnik): JOŽICA KAVS, višja svetovalka za družbene zadeve, Namestnica članov (ZAPS): NINA LIPUŠČEK, univ. dipl. inž. kraj. arh., Poročevalka A: SANDRA ŠTERPIN, univ. dipl. inž. arh., Poročevalka KA: URŠA KRANJC, univ. dipl. inž. kraj. arh., Izvedenec GOI: ROBERT PANGRŠIČ, Skrbnica natečaja: DUNJA ŠUTANOVAC, univ. dipl. inž. arh.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.11.2019   23:59

Dodatne informacije:
Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj 25. 10. 2019
Rok za odgovore na vsebinska vprašanja 31. 10. 2019
Rok za postavljanje formalnih vprašanj 8. 11. 2019
Rok za odgovore na formalna vprašanja 13. 11. 2019
Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije brez makete četrtek 21. 11. 2019 do 16:00 ure
Oddaja makete četrtek, 28.11.2019 do 14:00 ure
Odločitev o izzidu natečaja z zaključnim poročilom predvidoma 18. 12. 2019
Razstava natečajnih elaboratov predvidoma januar 2020

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA BOVEC
Trg golobarskih žrtev 8
5230
Bovec
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.09.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.10.2019   11:07
VPRAŠANJE
1.Pozdravljeni, zanima nas ali je lahko dolžina tekaškega kroga odstopa od zahtevanih 200m, v kolikor se tako bolje vključuje v zasnovo.
2. Do katere globine je dovoljeno vkopati športni objekt?
3.Ali mora biti povezava med šolo in športno dvorano nujno zaprta in ogrevana? Ali je sprejemljiva zgolj zunanja nadkrita povezava?

ODGOVOR


1.Pozdravljeni, zanima nas ali je lahko dolžina tekaškega kroga odstopa od zahtevanih 200m, v kolikor se tako bolje vključuje v zasnovo.
Odgovor:
Odstopanj glede dolžine ne sme biti. Dolžina tekaškega kroga mora biti 200m, pri čemer je oblika poljubna.

2. Do katere globine je dovoljeno vkopati športni objekt?
Odgovor:
Prostorski akt dovoljuje podkletitev objekta. Globino podkletenega dela določi projektant skupaj s projektantom gradbenih konstrukcij ter z upoštevanjem geomehanskega poročila.

3.Ali mora biti povezava med šolo in športno dvorano nujno zaprta in ogrevana? Ali je sprejemljiva zgolj zunanja nadkrita povezava?
Odgovor:
Pri povezavi med šolo in športno dvorano ni omejitev glede izvedbe glede tega ali je navezava pod zemljo ali nad njo. Pogoj pa je, da je povezava zaprta.


Datum objave: 18.10.2019   11:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

je možno zagotoviti gibalno oviranim osebam prehod iz trenutnih "višinskih platojev" samo z dvigalom? klančine za premagovanje ternutnih višin na območju dosegajo 100m+ dolžine..

je možno dobiti aktualen prerez(višine..) obeh vzporednih cest, ki potekata ob obstoječem vrtcu? recimo skozi "objekt D in obstoječi cesti"?


hvala

ODGOVOR


Pozdravljeni,

je možno zagotoviti gibalno oviranim osebam prehod iz trenutnih "višinskih platojev" samo z dvigalom? klančine za premagovanje ternutnih višin na območju dosegajo 100m+ dolžine..
Odgovor:
Uporaba dvigala namesto klančin je dopustna, v kolikor natečajniki rešitev utemeljijo s področnim predpisom.

Je možno dobiti aktualen prerez(višine..) obeh vzporednih cest, ki potekata ob obstoječem vrtcu? recimo skozi "objekt D in obstoječi cesti"?
Odgovor:
Vse grafične priloge v dwg obliki, s katerimi razpolaga naročnik, so priložene razpisni dokumentaciji.


Datum objave: 18.10.2019   11:07
VPRAŠANJE
Južni del parc. 604 (t.j. južno od opornega zidu parkovne površine na koti 474.11) je v obstoječem stanju urejen kot prometna površina - pot do otroškega igrišča. Ali se v sklopu stavbne pravice za ureditev gospodarske javne infrastrukture lahko južni del parc. 604 uporabi za načrtovanje parkirišč športne dvorane?

ODGOVOR


Območja se ne sme uporabiti za parkirišča.

Datum objave: 18.10.2019   11:08
VPRAŠANJE
Spoštovani.

1.
Načrtovano število hkratnih uporabnikov dvorane je 117 oseb (vadbeni prostori 3×15 os. + fitnes 15 os. + ples / borilnica 15 os. + balinišče 32 os. + plezanje 10 os.).
V zbiru neto površin (natečajna naloga, tč. 3.1.2.) navajate le garderobe za 3VP (45 oseb).
Ali se torej garderobe (vključno s pripadajočimi sanitarijami, prhami in umivalniki) načrtuje za 117 oseb ali le za 45 oseb?

2.
V zbiru neto površin (natečajna naloga, tč. 3.1.2.) navajate površino telovadne dvorane 1080 m2, obenem pa zahtevate min. 28,50 × 46,00 m proste površine telovadne dvorane, kar znaša 1311 m2.
Ali je torej v zbiru površin pravilna površina telovadne dvorane 1311 m2?

3.
Telovadna dvorana se deli na 3 vadbene enote. Ali za sredinsko vadbeno enoto zahtevate sodniško nišo? Vkolikor jo zahtevate, se dolžina dvorane podaljša.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
1.
Načrtovano število hkratnih uporabnikov dvorane je 117 oseb (vadbeni prostori 3×15 os. + fitnes 15 os. + ples / borilnica 15 os. + balinišče 32 os. + plezanje 10 os.).
V zbiru neto površin (natečajna naloga, tč. 3.1.2.) navajate le garderobe za 3VP (45 oseb).
Ali se torej garderobe (vključno s pripadajočimi sanitarijami, prhami in umivalniki) načrtuje za 117 oseb ali le za 45 oseb?
Odgovor:
Garderobe za potrebe športne dvorane (3 VP) se načrtuje 3 x 32 m2. Za potrebe balinišča se lahko predvidijo tudi samostojne garderobe.

2.
V zbiru neto površin (natečajna naloga, tč. 3.1.2.) navajate površino telovadne dvorane 1080 m2, obenem pa zahtevate min. 28,50 × 46,00 m proste površine telovadne dvorane, kar znaša 1311 m2.
Ali je torej v zbiru površin pravilna površina telovadne dvorane 1311 m2?

Odgovor:
Osnovni vadbeni prostor znaša 360,00 m2 torej trije skupaj 1080 m2. Prosta površina pa zajema še površino niše s plezalno steno, sodniške niše in golov ter naprave za gledalce.

3.
Telovadna dvorana se deli na 3 vadbene enote. Ali za sredinsko vadbeno enoto zahtevate sodniško nišo? Vkolikor jo zahtevate, se dolžina dvorane podaljša.

Lep pozdrav.
Odgovor:
Za dvorano s 3 VP se zahteva 1 sodniška niša.
Datum objave: 18.10.2019   11:09
VPRAŠANJE
Spoštovani.

1.
Ali naročnik razpolaga s podatki o nameravani gradnji na sosednjem vzhodnem zemljišču (parc. št. 595, 591). Kakšen bo status tamkaj stoječega opornega zidu s stolpom (opora vogala platoja na koti 482.19) - ali bo zid ohranjen ali bo odstranjen in konfiguracija terena spremenjena? Prosimo za podatke.

2.
Ali mora biti plezalna stena obvezno oblikovana kot niša v sklopu dvorane? Ali je lahko plezalna stena v ločenem prostoru, ki je npr. preko vrat neposredno povezan z dvorano?

3.
Kakšna je zahteva naročnika po min. višini prostora notranjega balinišča?

4.
Za ''veliko ploščad'' zunanjega igrišča navajate min. dimenzijo 44,00 m × 28,00 m. Ali je lahko obodna mera tudi drugačna, vkolikor se zagotavlja 1232,00 m2 zvezne površine ''velike ploščadi''?

5.
Na str. 25 projektne naloge zapišete, da se zunanja igrišča lahko prekrivajo. Ali so torej ''odbojka na mivki'', ''skok v daljino'' in ''tekalni krog'' lahko izvedeni preko površine ''velike ploščadi''?

6.
Ali naročnik za 200 m tekalni krog zahteva minimalni radij ali ga projektant lahko oblikuje po lastni presoji? Za določitev morebitnih zahtev naročniku predlagamo predhodno preveritev na geodetskem posnetku.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
1.
Ali naročnik razpolaga s podatki o nameravani gradnji na sosednjem vzhodnem zemljišču (parc. št. 595, 591). Kakšen bo status tamkaj stoječega opornega zidu s stolpom (opora vogala platoja na koti 482.19) - ali bo zid ohranjen ali bo odstranjen in konfiguracija terena spremenjena? Prosimo za podatke.

Odgovor:

Kot je v natečajni nalogi navedeno, je sosednje vzhodno zemljišče po OPN namenjeno za gradnjo turističnih kapacitet. Oporni zid in stolp sta na sosednjem zemljišču, katerega občina ni lastnica in tudi ne moremo vplivati na to, ali bo stolp ostal ali ne. Trenutno za to zemljišče še ne obstaja nobena dokumentacija za gradnjo. Zid in stolp nista predmet natečajne naloge, njuna odstranitev ni dopustna.


2.
Ali mora biti plezalna stena obvezno oblikovana kot niša v sklopu dvorane? Ali je lahko plezalna stena v ločenem prostoru, ki je npr. preko vrat neposredno povezan z dvorano?

Odgovor:

Plezalna stena je lahko oblikovana kot niša, lahko pa je locirana tudi v ločenem prostoru.


3.
Kakšna je zahteva naročnika po min. višini prostora notranjega balinišča?

Odgovor:

Minimalna višina mora znašati 5,20 m od igralne površine do stropa oz. do najnižje točke stropa (luči, ogrevalna telesa)

4.
Za ''veliko ploščad'' zunanjega igrišča navajate min. dimenzijo 44,00 m × 28,00 m. Ali je lahko obodna mera tudi drugačna, vkolikor se zagotavlja 1232,00 m2 zvezne površine ''velike ploščadi''?

Odgovor:

Velika ploščad mora biti namenjena športnim igram (košarka, rokomet, mali nogomet), zato mora biti igrišče linirano za te vrste iger ter mora izpolnjevati standardne dimenzije igrišč.

5.
Na str. 25 projektne naloge zapišete, da se zunanja igrišča lahko prekrivajo. Ali so torej ''odbojka na mivki'', ''skok v daljino'' in ''tekalni krog'' lahko izvedeni preko površine ''velike ploščadi''?

Odgovor:

Prekrivajo se lahko samo igrišča, ki omogočajo uporabo drugega igrišča. Omogočeno naj bo najmanj sočasno potekanje aktivnosti na veliki ploščadi in tekaškem krogu.

6.
Ali naročnik za 200 m tekalni krog zahteva minimalni radij ali ga projektant lahko oblikuje po lastni presoji? Za določitev morebitnih zahtev naročniku predlagamo predhodno preveritev na geodetskem posnetku.

Odgovor:

V največji možni meri je potrebno upoštevati standardne dimenzije in radije športnih igrišč tekaške steze. Natečajniki lahko v smiselni meri situacijo prilagodijo značilnostim prostora.

Datum objave: 18.10.2019   11:09
VPRAŠANJE
Proračun naj vključuje profesionalne honorarje?

ODGOVOR

Nejasno postavljeno vprašanje.
Potrebno je oddati izpolnjeno prilogo: ponudboDatum objave: 18.10.2019   11:10
VPRAŠANJE
Kakšen je pomen uporabe "sodniška niša, goli", kar ustreza 22 m²?

ODGOVOR
Sodniška niša in goli se izvedejo skladno z Navodili za graditev osnovnih šol v RS poglavje prostori za športno vzgojo. Skladno s tem navodilom je sodniška niša prostor izven tekmovalnega območja, postavljen tako, da omogoča pregled nad dogajanjem, postavitev zapisnikarske mize in klopi za rezervne igralce. Vgrajeni goli pomenijo prostor izven tekmovalnega območja, kamor se goli pospravijo, pri igri pa potegnejo do meje igrišča.Datum objave: 18.10.2019   11:13
VPRAŠANJE
Ali je treba plakatov dostaviti po spletu v .pdf formatu ali poslati na papirju?

ODGOVOR

Skladno s 6.1.točko natečajnih pogojev; sestava, oblika in vsebina natečajnega elaborata je potrebno poslati kaširano na plošče na naslov ZAPS, Vegova ulica 8, Ljubljana.


Datum objave: 18.10.2019   11:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za ažurno podajanje odgovorov.

Hvala.

ODGOVOR
Odgovori na vprašanja so podani skladno z natečajnimi roki.Datum objave: 23.10.2019   13:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede povezovalnega hodnika med solo in natecajnim obmocjem;

preko google maps-a je razvidno, da sta cesti(Klanc), ki potekata pred obstojeco solo, (na mestih mozne prikljucitve na obstojeco solo - objekt D), prakticno v enakem nivoj, kot je 1. nadstropje obstojece sole. Torej, ce moramo pri zasnovi povezovalnega hodnika upostevati naklone, namenjene za gibalno ovirane osebe, je mozna le podzemna povezava iz kleti obstojece sole do natecajnega obmoca, saj bi nadzemna povezava med osnovno solo (1 nadstopje objekta D) in natecajnim obmocjem, potekala v nivoju obstojecih cest, torej nadzemna povezava v tem smislu ni mozna..

Prosimo za pojasnitev visinskih nivojev v tej tocki(osnovna sola - cesta - natecajno obmocje) in pogojev prikljucitve povezovalnega hodnika.

hvala,

lp

ODGOVOR


Natečajno gradivo obsega tako geodetski posnetek območja z vsemi višinami kot tudi vse prereze obstoječe šole. Natečajniki naj umestijo povezovalni hodnik tako, kot njihovi natečajni rešitvi ustreza in je skladno z veljavno zakonodajo. Mesta mogoče priključitve hodnika na objekt OŠ so označena v natečajnem gradivu.

Datum objave: 28.10.2019   07:47
VPRAŠANJE
spostovani,

Ali je možno sodelovati na tekmovanju kot tuji državljan? Smo arhitekti iz Beograda, zato bi radi sodelovali tudi na tekmovanju za športno dvorano v Bovcu.

Hvala za vaš odgovor

ODGOVOR

Pogoji za sodelovanje na natečaju so opisani v točki 4.17. natečajnih pogojev. Srbija ni članica Evropske unije (EU) ali Evropskega gospodarskega prostora (EGP). Lahko pa na natečaju sodelujete kot soavtorji. Pogoje mora izpolnjevati avtor, ki je vodja projekta in gospodarski subjekt, ki je oddal ponudbo.


Datum objave: 28.10.2019   07:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali se bančna garacija predloži naknadno (na poziv) le v primeru zmage? Kakšen je časovni rok za predložitev garancije na poziv?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Bančna garancija in dokazilo o ustreznem zavarovanju projektantske odgovornosti se predloži v roku 14 dni po sklenitvi pogodbe o izdelavi projektne dokumentacije, kar bo v pogodbi opredeljeno kot odložni pogoj.


Datum objave: 28.10.2019   07:48
VPRAŠANJE
1. Lepo prosimo, če na prilogi C.8.1.maketa.dwg označite plastnice na podstavku makete (črte, po katerih je izrezana maketa), tako da bomo imeli natančne robne pogoje in se bo vstavljen del ujemal s podstavkom.

2. V projektni nalogi in v že podanih odgovorih je navedeno, da se zunanje tekališče lahko v smiselni meri prilagodi značilnostim prostora. Kot razumemo, se lahko prilagodi oblika, ne pa tudi dolžina tekalnega kroga. Bi bilo možno, kot je to običajno v praksi, da se obseg kroga zmanjša, s primerno prilagojenim zarisom 200 m proge.

3. Ali se kot ureditev GJI na parceli 604 lahko predvidi tudi uvozno klančino v podzemno garažo. V kolikšni meri lahko spreminjamo konfiguracijo terena na parceli 604?

4. V tlorisu pritličja šole je možen preboj za povezavo prikazan na območju, ki sega izven označenih meja na geodetskem posnetku z zarisanim natečajnim območjem. Lahko te meje, ki povezujejo natečajno območje z OŠ, označene s črtkano črto, presežemo?

5. Ali so parkirišča za avtomobile namenjena samo uporabnikom dvorane ali tudi zunanjim uporabnikom, npr. zaposlenim na OŠ?

6. V projektni nalogi je navedeno, da bo parkiranje za avtobus rešeno na drugih obstoječih parkirnih površinah. Lahko prosim podrobneje razložite, kako trenutno dostopa avtobus na območje in kaj se zahteva od natečajnikov glede dostopa, parkiranja in obračanja avtobusa v sklopu nove prometne ureditve.


ODGOVOR
1. Lepo prosimo, če na prilogi C.8.1.maketa.dwg označite plastnice na podstavku makete (črte, po katerih je izrezana maketa), tako da bomo imeli natančne robne pogoje in se bo vstavljen del ujemal s podstavkom.

ODGOVOR:
Na spletni strani www.zaps.si je objavljena dodatna datoteka natečajno območje s plastnicami.dwg

2. V projektni nalogi in v že podanih odgovorih je navedeno, da se zunanje tekališče lahko v smiselni meri prilagodi značilnostim prostora. Kot razumemo, se lahko prilagodi oblika, ne pa tudi dolžina tekalnega kroga. Bi bilo možno, kot je to običajno v praksi, da se obseg kroga zmanjša, s primerno prilagojenim zarisom 200 m proge.

ODGOVOR:
Obseg kroga se ne sme zmanjšati.

3. Ali se kot ureditev GJI na parceli 604 lahko predvidi tudi uvozno klančino v podzemno garažo. V kolikšni meri lahko spreminjamo konfiguracijo terena na parceli 604?

ODGOVOR:
Na tej parceli ni dovoljeno urejati uvozne klančine.

4. V tlorisu pritličja šole je možen preboj za povezavo prikazan na območju, ki sega izven označenih meja na geodetskem posnetku z zarisanim natečajnim območjem. Lahko te meje, ki povezujejo natečajno območje z OŠ, označene s črtkano črto, presežemo?

ODGOVOR:
Povezava mora biti znotraj črtkanega območja. Presežena je lahko samo tik ob območju šole (končna navezava).


5. Ali so parkirišča za avtomobile namenjena samo uporabnikom dvorane ali tudi zunanjim uporabnikom, npr. zaposlenim na OŠ?

ODGOVOR:
Parkirišča so namenjena uporabnikom dvorane.


6. V projektni nalogi je navedeno, da bo parkiranje za avtobus rešeno na drugih obstoječih parkirnih površinah. Lahko prosim podrobneje razložite, kako trenutno dostopa avtobus na območje in kaj se zahteva od natečajnikov glede dostopa, parkiranja in obračanja avtobusa v sklopu nove prometne ureditve.

ODGOVOR:
Avtobus na to območje ne dostopa in tudi ni predvideno, da bi dostopal v bodoče.

Datum objave: 28.10.2019   07:49
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali je dovoljeno sodelovanje tujih državljanov na tekmovanju?

Hvala.

ODGOVOR
Kot je navedeno v točki 4.17 natečajnih pogojev, na natečaju lahko v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij. sodelujejo pooblaščeni arhitekti ali krajinski arhitekti, ki niso vpisani v imenik ZAPS in so poklicno kvalifikacijo pridobili v državi članici Evropske unije (EU), Evropskega gospodarskega prostora(EGP) in Švicarski konfederaciji ali v državi, s katero je sklenjen ustrezen mednarodni sporazum.Datum objave: 28.10.2019   07:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. Prosim za obrazložitev prostora studia, čemu je ta namenjen in na katere prostore naj se navezuje?

2. Ali mora biti ploščad za športne igre točnih podanih dimenzij 44,00 x 28,00 m, ali lahko njene dimenzije prilagodimo vendar obdržimo njeno skupno površino?

3. Prosim definirajte katera športna igrišča naj bodo vključena na zunanjo ploščad za športne igre.

4. Prosim, da bolj točno obrazložite dimenzije plezalne stene. Ali so predvidene tri stene, vsaka dolžine vsaj 7 m, ali ena stena te dolžine, ki je razdeljena na tri dele po težavnostni stopnji?

ODGOVOR

1. Prosim za obrazložitev prostora studia, čemu je ta namenjen in na katere prostore naj se navezuje?

ODGOVOR:
Studio je prostor ob telovadnici, kjer so pospravljene akustične naprave.

2. Ali mora biti ploščad za športne igre točnih podanih dimenzij 44,00 x 28,00 m, ali lahko njene dimenzije prilagodimo vendar obdržimo njeno skupno površino?

ODGOVOR:
Velika ploščad mora biti predpisanih dimenzij.


3. Prosim definirajte katera športna igrišča naj bodo vključena na zunanjo ploščad za športne igre.

ODGOVOR:
Velika ploščad mora biti namenjena športnim igram (košarka, rokomet, mali nogomet)..

4. Prosim, da bolj točno obrazložite dimenzije plezalne stene. Ali so predvidene tri stene, vsaka dolžine vsaj 7 m, ali ena stena te dolžine, ki je razdeljena na tri dele po težavnostni stopnji?

ODGOVOR:
Plezalna stena je lahko locirana v niši, kjer mora biti globina le-te 6-6,5 m, dolžina niše pa vsaj 7,00 m. Razdeljena naj bo na tri težavnostne stopnje glede na stene niše.
V kolikor bo plezalna stena v samostojnem prostoru, mora biti za posamezno težavnostno stopnjo zagotovljenih min. 5,00 m dolžine.Datum objave: 29.10.2019   18:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, katera visinske kote so merodajne za natecaj;

v prilogi "profili terena" je nivo, kjer je narisana obstojeca telovadnica, oznacen z visinsko koto cca 473.30, v geodetskem posnetku so visinske kote okoli obstojece telovadnice na visinah med 475.70 in 476.20m.

Katere visine so merodanje, te iz geodetskega posnekta ali te iz prereza profila terena?

hvala,
lp

ODGOVOR


Profil se vzame iz datoteke geodetski posnetek s plastnicami.dwg, ki je bil kot dopolnitev objavljen na spletni strani zbornice.

Datum objave: 29.10.2019   18:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali lahko skupno površino otroškega igrišča zagotovimo na dveh nepovezanih lokacijah?
Ali je celotno otroško igrišče namenjeno OŠ, ali je del namenjen tudi kot javno igrišče mesta?

Hvala.

ODGOVOR
Otroško igrišče se praviloma v prostor umesti kot celota, delitev je dovoljena zgolj v primeru, da se s posameznimi deli zagotovi vsebinsko in funkcionalno celoto posameznega dela.
Primarno bo namenjeno dejavnosti osnovne šole, popoldan pa bo igrišče namenjeno tudi zunanjim obiskovalcem.
Datum objave: 29.10.2019   18:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. Pri plezalni steni omenjate " ... vse tri stene v niši". Iz teksta je razvidno le,da naj bo stena dolžine min 7 m in max previsa 5 m (globina niše cca 6 m). Prosimo za dodatno pojasnilo, kaj je mišljeno z izrazom "vse tri stene v niši".

2. Ali naj se garderobe dimenzionirajo na cca 120 "aktivnih" uporabnikov, wcji pa na cca 600 uporabnikov?

Hvala

ODGOVOR

1. Pri plezalni steni omenjate " ... vse tri stene v niši". Iz teksta je razvidno le,da naj bo stena dolžine min 7 m in max previsa 5 m (globina niše cca 6 m). Prosimo za dodatno pojasnilo, kaj je mišljeno z izrazom "vse tri stene v niši".

ODGOVOR:
Plezalna stena je lahko locirana v niši, kjer ima tri stene, četrta stran je odprta prosti telovadnici.

2. Ali naj se garderobe dimenzionirajo na cca 120 "aktivnih" uporabnikov, wcji pa na cca 600 uporabnikov?

ODGOVOR:
Garderobe in sanitarije se projektirajo za 3 vadbene prostore ( 3 x 32 m2) , skladno z Navodili za graditev osnovnih šol v RS- poglavje Prostori za športno vzgojo za OŠ. Dodatno se lahko projektira garderobe in sanitarije za balinišče.
Datum objave: 29.10.2019   18:59
VPRAŠANJE
POzdravljeni,??
v poglavju Zunanja ureditev, dostopi in dovozi je napisano, da naj bodo urejene poti za pešče. Ali je predvidena min širina poti za pešce?

ODGOVOR


Minimalna širina poti za pešce mora pa biti skladna s Pravilnikom o univerzalni graditvi in uporabi objektov.

Datum objave: 29.10.2019   19:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Kaj točno pomeni predpisana dolžina plezalne stene 7m - je to dolžina plezalne smeri (sepravi višina potrebnega prostora) ali dejanska tlorisna dolžina stene?

Hvala,

lep pozdrav

ODGOVOR

Plezalna stena je lahko locirana v niši, kjer mora biti globina le-te 6-6,5 m, dolžina niše pa vsaj 7,00 m. Razdeljena naj bo na tri težavnostne stopnje glede na stene niše.
V kolikor bo plezalna stena v samostojnem prostoru, mora biti za posamezno težavnostno stopnjo zagotovljenih min. 5,00 m dolžine.
Višino plezalne stene pa se prilagodi višini športne dvorane.Datum objave: 29.10.2019   19:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, kakšna mora biti minimalna višina plezalne stene?

hvala, lp

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani!

Zanima nas, zakaj v objektu D ni možen preboj v pritličju na severni steni, natančneje v prostoru s tuš kabinami in wcjem?

Najlepsa hvala za odgovor.

ODGOVOR


Na vsebinska vprašanja prejeta po razpisanem roku naročnik ne bo odgovarjal

Datum objave: 29.10.2019   19:02
Dodatno pojasnilo:
Možne lokacije prebojev za povezovalni hodnik med šolo in športno dvorano so bile dane v natečajnih prilogah. Pri objektu D je predviden preboj v 1. nadstropju objekta. Pri podrobnejšem pregledu se je ugotovilo, da je na isti točki možna navezava tudi v pritličju objekta. Pri tem pa je potrebno paziti, da se ne poseže v zaklonišče.

Datum objave: 04.11.2019   10:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Za predvidenih 500 gledalcev je potrebno zagotavljati sanitarije. Tega v natečajni nalogi ni zapisanega niti ni zajeto v ''tabeli notranjih površin''. Prosim za korekcijo tabele.

ODGOVOR


Na vsebinska vprašanja prejeta po razpisanem roku naročnik ne bo odgovarjal


Datum objave: 04.11.2019   10:52
VPRAŠANJE
Vprašanji vezani na dovoljeno stopnjo obdelave:
1. Ali se na plakatih za ozadje perspektivnih prikazov lahko uporabi fotografije lokacije?
2. Ali se na plakatu za ozadje ureditvene situacije lahko uporabi ortofoto?

ODGOVOR


Vprašanji vezani na dovoljeno stopnjo obdelave:
1. Ali se na plakatih za ozadje perspektivnih prikazov lahko uporabi fotografije lokacije?

Odgovor: DA


2. Ali se na plakatu za ozadje ureditvene situacije lahko uporabi ortofoto?

Odgovor: DA

Datum objave: 07.11.2019   11:40
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali je pri postavitvi tlorisov etaž na plakate obvezna orientacija proti severu, kot označeno na shemah plakatov (sever )?

Hvala

ODGOVOR

Zaradi lažje primerljivosti med elaborati je zaželjeno, da se upošteva predpisana shema plakatov.

Datum objave: 07.11.2019   11:40
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Zaradi kompleksnosti natečaja in spremenjenih okoliščinah kot posledica odgovorov naprošamo razpisovalca na prestavitev roka oddaje za 1 teden.
Hvala za razumevanje.ODGOVOR

Naročnik roka za oddajo ne namerava spreminjati.


Datum objave: 07.11.2019   11:41
VPRAŠANJE
Ali je dovoljeno interier, dodatne perspektivne poglede predstavljati s prostoročno skico?

ODGOVOR
Poleg dveh predpisanih perspektivnih prikazov dodatni perspektivni pogledi niso dovoljeni. Dovoljene so 3D shematične pojasnilne sheme na enakem nivoju obdelave kot perspektivni pogledi, to je 1.B, pri čemer pa se pojasnilnih shem ne sme uporabljati za prikazovanje ambientov.Datum objave: 11.11.2019   13:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

V natečajni nalogi, tč. 3, str. 16, zahtevate minimalno svetlo višino dvorane 10 m.
Prosimo za navedbo pravilnika, v skladu s katerim zahtevate minimalno svetlo višino dvorane 10 metrov.

Hvala.

ODGOVOR


Z naročnikom je dogovorjena zahteva po višini 10,00 m (Navodila za graditev OŠ v RS zahtevajo 7,00 m, vendar ta višina ne zadošča za tekmovanja v košarki in odbojki).

Datum objave: 11.11.2019   13:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Prosimo za formalne popravke priloge 3.1.2. Zbir neto površin. Podane tabele so matematično nepravilne in pomanjkljive ter odstopajo oz. so v neskladju s tekstualnimi navodili, podanimi v projektni nalogi.
Primer 1:
V nalogi je pod zahteve za balinišče zapisano (str. 18) :
dvostezno - igralna površina 171 m2, dimenzije 2x4x27,5m,
Izračun za zahtevane dimenzije steze znese 220m2.
Zahteva še odmik 2x 0,50m, = 27,5 m2,
tribune, dve stopnici 40-50 cm, kar znese 11 - 13,75m2,
prostor za rekvizite ter prostor za sodnika, 5m2 v sklopu dvorane
Pravilen matematični seštevek vseh podanih zahtev znese 263,5 - 266,25m2
V nalogi je skupna podana površina 200 - 210m2.
V tabeli je podana skupna površina 220m2.
Prosimo za popravek tabele in matematično točno opredelitev zahtevanih kvadratur.

Primer 2:
Podana kvadratura na naprave za gledalce je 115m2. Zahteva za število sedežev na fiksnih tribunah je cca 250.
Pri dolžini dvorane 46m bi bil "hodnik" za gledalce širok 2,5m. To bi omogočalo organizacijo sedežev v maksimalno 2 vrsti z ustreznimi prehodi med sedeži in formalno preozkim dostopom za 500 ljudi na hrbtni strani sedežev. V dve vrsti pa, poleg pomanjkljivih dostopov, ni mogoče umestiti zahtevanega števila sedežev.
Prosimo za popravek tabele.
V kolikor prehod na hrbtni strani sedežev ni del podane kvadrature za naprave za gledalce, prosimo za popravek tabele v predelku komunikacije/vhodna avla. Podana kvadratura za slednje je že tako poddimenziodirana.

Primer 3:
V nalogi je pri zahtevah za garderobe in sanitarije (str. 20) poleg podanih navodil za organizacijo posamezne garderobe podano še navodilo za izračun sanitarij. V tabeli te površine niso podane oz. manjka segment sanitarij.
To ni vsebinsko vprašanje, ali so sanitarije za 500 obiskovalcev na tribunah potrebne, saj po vseh veljavnih predpisih so. To je opozorilo na formalno pomanjkljivo tabelo, kjer te površine niso zajete.
Prosimo za popravek tabele.

2. Ali je dimenzija izreza tudi končna dimenzija naše makete ali moramo predvideti še pomanjšanje za lažje vstavljanje v teren?

3. Ali se na maketi prikazuje tudi hortikultura? Če ja, ali obstajajo omejitve glede izbora materiala za prikaz zelenja?

4. Iz katerega materiala so izdelane plastnice na podstavku makete?

5. Ali je višinska točka 471,22, označena na grafičnem prikazu v navodilih za maketo, točka +-0,00 na podstavku, ki je visok 2cm?
Iz priložene grafike namreč ni povsem jasno, kaj pomeni, da je maketa pritrjena na podstavek 2cm.
To namreč lahko pomeni, da je plastnica, ki predstavlja nivo 471mnv del makete in torej 2mm višje, kot če je le ta del dvocentimeterskega podstavka.
Če poenostavimo, ali vrhnja površina podstavka višine 2cm predstavlja nivo 471mnv?

Hvala za odgovore.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Prosimo za formalne popravke priloge 3.1.2. Zbir neto površin. Podane tabele so matematično nepravilne in pomanjkljive ter odstopajo oz. so v neskladju s tekstualnimi navodili, podanimi v projektni nalogi.
Primer 1:
V nalogi je pod zahteve za balinišče zapisano (str. 18) :
dvostezno - igralna površina 171 m2, dimenzije 2x4x27,5m,
Izračun za zahtevane dimenzije steze znese 220m2.
Zahteva še odmik 2x 0,50m, = 27,5 m2,
tribune, dve stopnici 40-50 cm, kar znese 11 - 13,75m2,
prostor za rekvizite ter prostor za sodnika, 5m2 v sklopu dvorane
Pravilen matematični seštevek vseh podanih zahtev znese 263,5 - 266,25m2
V nalogi je skupna podana površina 200 - 210m2.
V tabeli je podana skupna površina 220m2.
Prosimo za popravek tabele in matematično točno opredelitev zahtevanih kvadratur.

Primer 2:
Podana kvadratura na naprave za gledalce je 115m2. Zahteva za število sedežev na fiksnih tribunah je cca 250.
Pri dolžini dvorane 46m bi bil "hodnik" za gledalce širok 2,5m. To bi omogočalo organizacijo sedežev v maksimalno 2 vrsti z ustreznimi prehodi med sedeži in formalno preozkim dostopom za 500 ljudi na hrbtni strani sedežev. V dve vrsti pa, poleg pomanjkljivih dostopov, ni mogoče umestiti zahtevanega števila sedežev.
Prosimo za popravek tabele.
V kolikor prehod na hrbtni strani sedežev ni del podane kvadrature za naprave za gledalce, prosimo za popravek tabele v predelku komunikacije/vhodna avla. Podana kvadratura za slednje je že tako poddimenziodirana.

Primer 3:
V nalogi je pri zahtevah za garderobe in sanitarije (str. 20) poleg podanih navodil za organizacijo posamezne garderobe podano še navodilo za izračun sanitarij. V tabeli te površine niso podane oz. manjka segment sanitarij.
To ni vsebinsko vprašanje, ali so sanitarije za 500 obiskovalcev na tribunah potrebne, saj po vseh veljavnih predpisih so. To je opozorilo na formalno pomanjkljivo tabelo, kjer te površine niso zajete.
Prosimo za popravek tabele.

2. Ali je dimenzija izreza tudi končna dimenzija naše makete ali moramo predvideti še pomanjšanje za lažje vstavljanje v teren?

3. Ali se na maketi prikazuje tudi hortikultura? Če ja, ali obstajajo omejitve glede izbora materiala za prikaz zelenja?

4. Iz katerega materiala so izdelane plastnice na podstavku makete?

5. Ali je višinska točka 471,22, označena na grafičnem prikazu v navodilih za maketo, točka +-0,00 na podstavku, ki je visok 2cm?
Iz priložene grafike namreč ni povsem jasno, kaj pomeni, da je maketa pritrjena na podstavek 2cm.
To namreč lahko pomeni, da je plastnica, ki predstavlja nivo 471mnv del makete in torej 2mm višje, kot če je le ta del dvocentimeterskega podstavka.
Če poenostavimo, ali vrhnja površina podstavka višine 2cm predstavlja nivo 471mnv?

Hvala za ogovore.ODGOVOR

1. Prosimo za formalne popravke priloge 3.1.2. Zbir neto površin. Podane tabele so matematično nepravilne in pomanjkljive ter odstopajo oz. so v neskladju s tekstualnimi navodili, podanimi v projektni nalogi.
Primer 1:
V nalogi je pod zahteve za balinišče zapisano (str. 18) :
dvostezno - igralna površina 171 m2, dimenzije 2x4x27,5m,
Izračun za zahtevane dimenzije steze znese 220m2.
Zahteva še odmik 2x 0,50m, = 27,5 m2,
tribune, dve stopnici 40-50 cm, kar znese 11 - 13,75m2,
prostor za rekvizite ter prostor za sodnika, 5m2 v sklopu dvorane
Pravilen matematični seštevek vseh podanih zahtev znese 263,5 - 266,25m2
V nalogi je skupna podana površina 200 - 210m2.
V tabeli je podana skupna površina 220m2.
Prosimo za popravek tabele in matematično točno opredelitev zahtevanih kvadratur.
ODGOVOR:
V tabeli je podana maksimalna površina 220 m2 kolikor je pravilni izračun steze. Odmik, tribune in stopnice niso zajete v prostorih A. Le te se upošteva pri komunikacijah. Površine komunikacij pa v tabeli niso navedene kot obvezne ampak okvirne.

Primer 2:
Podana kvadratura na naprave za gledalce je 115m2. Zahteva za število sedežev na fiksnih tribunah je cca 250.
Pri dolžini dvorane 46m bi bil "hodnik" za gledalce širok 2,5m. To bi omogočalo organizacijo sedežev v maksimalno 2 vrsti z ustreznimi prehodi med sedeži in formalno preozkim dostopom za 500 ljudi na hrbtni strani sedežev. V dve vrsti pa, poleg pomanjkljivih dostopov, ni mogoče umestiti zahtevanega števila sedežev.
Prosimo za popravek tabele.
V kolikor prehod na hrbtni strani sedežev ni del podane kvadrature za naprave za gledalce, prosimo za popravek tabele v predelku komunikacije/vhodna avla. Podana kvadratura za slednje je že tako poddimenziodirana.
ODGOVOR:
Površine komunikacij C niso zahtevane kot obvezne ampak okvirne.

Primer 3:
V nalogi je pri zahtevah za garderobe in sanitarije (str. 20) poleg podanih navodil za organizacijo posamezne garderobe podano še navodilo za izračun sanitarij. V tabeli te površine niso podane oz. manjka segment sanitarij.
To ni vsebinsko vprašanje, ali so sanitarije za 500 obiskovalcev na tribunah potrebne, saj po vseh veljavnih predpisih so. To je opozorilo na formalno pomanjkljivo tabelo, kjer te površine niso zajete.
Prosimo za popravek tabele.

ODGOVOR:
Sanitarije, ki so predvidene za telovadnico, bodo v uporabi tudi za zunanje obiskovalce. Kot je navedeno v natečajni nalogi na strani 20, morajo biti sanitarije prilagojene uporabi zunanjih obiskovalcev.

Navadilo za graditev OŠ v RS predvideva za garderobe in sanitarije skupaj po 32,00 m2 na vadbeno enoto.

2. Ali je dimenzija izreza tudi končna dimenzija naše makete ali moramo predvideti še pomanjšanje za lažje vstavljanje v teren?
ODGOVOR:
Dimenzija izreza je končna dimenzija vaše makete.

3. Ali se na maketi prikazuje tudi hortikultura? Če ja, ali obstajajo omejitve glede izbora materiala za prikaz zelenja?

ODGOVOR:
Prikaz holtikulture (drevje, grmovnice) je prepuščen natečajnikom.


4. Iz katerega materiala so izdelane plastnice na podstavku makete?
ODGOVOR:
Plastnice so izdelane iz belega kartona debeline 1 mm, lepljene z distanco 1mm - skupaj 2 mm, kar predstavlja 1m višinske razlike.
Za lažjo predstavo so na spletni strani www.zaps.si objavljene fotografije podstavka makete.

5. Ali je višinska točka 471,22, označena na grafičnem prikazu v navodilih za maketo, točka +-0,00 na podstavku, ki je visok 2cm?
Iz priložene grafike namreč ni povsem jasno, kaj pomeni, da je maketa pritrjena na podstavek 2cm.
To namreč lahko pomeni, da je plastnica, ki predstavlja nivo 471mnv del makete in torej 2mm višje, kot če je le ta del dvocentimeterskega podstavka.
Če poenostavimo, ali vrhnja površina podstavka višine 2cm predstavlja nivo 471mnv?
ODGOVOR:
V najnižji točki (471nmv) je maketa s podstavkom in plastnico vred debela 2cm.