Dosje javnega naročila 006557/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1, 3320 Velenje
Gradnje: Ureditev površin za kolesarje in pešce ter ureditev parkirišč ob Koroški cesti
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 60.070,72 EUR

JN006557/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.09.2019
JN006557/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.09.2019
JN006557/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.10.2019
JN006557/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 02.12.2019
JN006557/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006557/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1
3320
SI034
Velenje
Slovenija
Petra Meža ; Elma Dervišević
javna-narocila@velenje.si
+386 38961710
+386 38961655

Internetni naslovi
https://www.velenje.si/e-obcina/javne-objave-razpisi

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.velenje.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12829
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev površin za kolesarje in pešce ter ureditev parkirišč ob Koroški cesti
Referenčna številka dokumenta: JN-0697/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233123
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je: Ureditev površin za kolesarje in pešce ter ureditev parkirišč ob Koroški cesti.
Predmet javnega naročila zajema:
- preddela
- zemeljska dela
- voziščne konstrukcije
- odvodnjavanje
- oprema cest
- tuje storitve
Specifikacija naročila je v prilogi razpisne dokumentacije.
Dela morajo biti končana najkasneje v roku 30 dni od uvedbe v delo.
Dela se bodo izvajala v Velenju ob Koroški cesti.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233123
II.2.3 Kraj izvedbe
SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Velenje.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je: Ureditev površin za kolesarje in pešce ter ureditev parkirišč ob Koroški cesti.
Predmet javnega naročila zajema:
- preddela
- zemeljska dela
- voziščne konstrukcije
- odvodnjavanje
- oprema cest
- tuje storitve
Specifikacija naročila je v prilogi razpisne dokumentacije.
Dela morajo biti končana najkasneje v roku 30 dni od uvedbe v delo.
Dela se bodo izvajala v Velenju ob Koroški cesti.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 30
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba za dejanje, ki ima elemente kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

2. Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za predložitev ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

3. Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ne sme znašati 50 eurov ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

4. Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ne sme biti s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno.

5. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila. Ponudnik je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

6. Samostojni ponudnik oziroma v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilni ponudnik in vsi ostali ponudniki imajo tekočo bonitetno oceno:
- izdano s strani AJPES najmanj SB6 ali
- izdano s strani Standard&Poor`s najmanj BBB- ali
- izdano s strani Fitch najmanj BBB- ali
- izdano s strani Moody`s najmanj Baa3.

7. Reference: Ponudnik, mora dokazati, da je v zadnjih petih (5) letih pred dnem objave javnega naročila izvedel vsaj en (1) uspešno dokončan projekt novogradnje ali rekonstrukcije iz klasifikacije gradbeno inženirskih objektov s šifro 211 v skupni vrednosti 50.000,00 EUR brez DDV.

8. Ponudnik, mora dokazati, da razpolaga z vodjo del, ki izpolnjuje zakonske pogoje za opravljanje razpisanih storitev skladno z veljavno gradbeno zakonodajo.

9. Ponudnik mora dati garancijski rok za izvedena dela najmanj 5 let od zapisniške primopredaje izvedenih del, prav tako pa bo v garancijskem roku za izvedena dela na poziv naročnika odpravil napake v tehnično sprejemljivem roku.

10. Ponudnik mora imeti zavarovano svojo odgovornost za škodo v skladu z veljavnim gradbenim zakonom. Višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000,00 EUR.

11. Ponudnik mora izpolnjevati temeljne okoljske zahteve, ki jih določa Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17) in bo pri gradnji vozišča ceste uporabil recikliran asfaltni granulat (rezkanec), ki je nastal ob obnovi te ceste ali je iz drugega vira, prioritetno za proizvodnjo novih bituminiziranih zmesi, podredno pa zlasti za plasti, stabilizirane s hidravličnim ali bitumenskim vezivom, tampon (vključno z bankinami), posteljico, nasipe ter zasipe, in sicer v količini, ki je potrebna.Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.10.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.10.2019   11:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN in se bo pričelo dne 2. 10. 2019 ob 11:00 na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut.Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke na razpolago v sistemu e-JN v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.09.2019   10:00

Dodatne informacije:
Ogled kraja izvedbe javnega naročila je možen po predhodnem dogovoru, in se lahko opravi najkasneje do 24. 9. 2019 do 10. ure. Kontaktna oseba je Robert Sovinek: robi.sovinek@velenje.si +386 3 8961 675.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.09.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.09.2019   09:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v dokumentaciji sta objavljeni dve Excelovi datoteki, ena ima celoten popis z rekapitulacijo, ena pa samo rekapitulacijo v kateri pa manjkajo nepredvidena dela.
Ali je treba izpolniti tudi tisto, ki ima samo rekapitulacijo,.Če potrebno obe, jo je popravite tako, da bosta obe rekapitulaciji enaki.

Lepo pozdravljeni !ODGOVOR
Izpolniti je potrebno samo dokument "9_tehnicne_specifikacije_predracuna_popisi".
Dokument "9_tehnicne_specifikacije_predracuna_skupna_rekapitulacija" je naročnik objavil pomotoma in ga bo črtal iz razisne dokumentacije.Datum objave: 23.09.2019   12:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v popisu del so postavke: 7.3.1.Izdelava zakoličbe vodovoda, izvedba križanj z vodovodom, varovanje vodovoda, nadzor s strni upravljalca na območju vodovoda, morebitne zaščite vodovodov, 7.4.1.Izdelava zakoličbe toplovoda, izvedba križanj s toplovodom, varovanje toplovoda, nadzor s strani upravljalca toplovoda in 7.5.1Izdelava zakoličbe KKS vodov, izvedba križanj s KKS vodi, varovanje KKS vodov, nadzor nad izvedbo na območju KKS vodov, morebitna zaščita KKS vodov. V tehničnem poročilu piše , da prestavitev oz. zaščita navedenih komunalnih vodov ni predvidena. Torej v ceni za te postavke upoštevamo samo zakoličbo ?

Lepo pozdravljeni !

ODGOVOR
Da.Datum objave: 23.09.2019   12:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ponudbo oddajamo kot skupina ponudnikov. Vodilni ponudnik nima elektronskega podpisa in ponudbo bi oddal partner. Ali lahko ponudbo odda partner in ali je potrebno pooblastilo vodilnega ponudnika, ter kaj naj vsebuje pooblastilo?

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR
Ponudbo mora podpisati vodilni ponudnik (v fizični obliki). Elektronsko oddajo ponudbe lahko opravi tudi partner s pooblastilom vodilnega ponudnika za elektronsko oddajo ponudbe.Datum objave: 24.09.2019   10:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo vas, da objavite naročilo v sistemu e-JN.

Lepo pozdravljeni !

ODGOVOR
Naročilo je objavljeno v sistemu e-JN.Datum objave: 24.09.2019   14:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Rok za izvedbo del je 30 dni. V popisih je pod postavko 1.3.1. Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično zaporo prometa in usmerjanjem s semaforji. V kompletu z izdelavo elaborata za zaporo in pridobitvijo dovoljenja za zaporo 60 dni.
Ker se na lokalne razpise prijavlja tudi koncesionar oz. njegova podjetja, menimo da je v občutni prednosti pred ostalimi. Prosimo da popise v tem delu popravite in zagotovite konkurenčnost tudi drugim podjetjem.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik ne bo podaljševal roka za izvedbo del, saj meni, da je 30-dnevni rok primeren in da povsem zadošča za izvedbo predmetnega javnega naročila.Datum objave: 25.09.2019   11:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ponovno opozarjamo na napako v popisu. Nikakor ne zahtevamo podaljšanja roka izvedbe.

Rok za izvedbo del je 30 dni. V popisih je pod postavko 1.3.1. Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično zaporo prometa in usmerjanjem s semaforji. V kompletu z izdelavo elaborata za zaporo in pridobitvijo dovoljenja za zaporo 60 dni. 
Ker se na lokalne razpise prijavlja tudi koncesionar oz. njegova podjetja, menimo da je v občutni prednosti pred ostalimi. Prosimo da popise v tem delu popravite in zagotovite konkurenčnost tudi drugim podjetjem. 

Lp

ODGOVOR
Skladno z določili razpisne dokumentacije bo izvajalec izvršena dela obračunaval na podlagi dejansko izvedenih količin po potrjenih izmerah iz knjig obračunskih izmer in po ponudbenih cenah na enoto mere iz ponudbenega predračuna. Količine pri postavki 1.3.1 tako ni potrebno spreminjati.