Dosje javnega naročila 006573/2019
Naročnik: GLASBENA ŠOLA FRAN KORUN KOŽELJSKI VELENJE, Jenkova cesta 4, 3320 Velenje
Blago: Nabava in dobava koncertnega klavirja
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 27.990,61 EUR

JN006573/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.09.2019
JN006573/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.10.2019
JN006573/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 24.10.2019
JN006573/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006573/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
GLASBENA ŠOLA FRAN KORUN KOŽELJSKI VELENJE
Jenkova cesta 4
3320
SI
Velenje
Slovenija
Jerneja Mastnak Vesel
jerneja.mastnak-vesel@guest.arnes.si
+386 38981217
+386 38981225

Internetni naslovi
http://www.gs.velenje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/324769/razpisna_klavir.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12809
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava in dobava koncertnega klavirja
Referenčna številka dokumenta: JNGS-1/2019-POG
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
37311100
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila:

- nabava, dobava in uglasitev novega koncertnega klavirja ob dostavi, ter prva uglasitev koncertnega klavirja v roku enega leta od podpisa primopredajnega zapisnika,
- klavirsko pokrivalo,
- hidravlični klavirski stol, skladno s tehničnimi specifikacijami iz razpisne dokumentacije.

Predmet javnega naročila mora dobavitelj dostaviti po dogovoru z naročnikom v prostore Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje-oddelek Šoštanj ali na sedež Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje, Jenkova cesta 4, 3320 Velenje.

Rok izvedbe predmetnega javnega naročila je največ 45 dni od sklenitve pogodbe.


II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
37311100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Velenje; Šoštanj.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila:

- nabava, dobava in uglasitev novega koncertnega klavirja ob dostavi, ter prva uglasitev koncertnega klavirja v roku enega leta od podpisa primopredajnega zapisnika,
- klavirsko pokrivalo,
- hidravlični klavirski stol, skladno s tehničnimi specifikacijami iz razpisne dokumentacije.

Predmet javnega naročila mora dobavitelj dostaviti po dogovoru z naročnikom v prostore Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje-oddelek Šoštanj ali na sedež Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje, Jenkova cesta 4, 3320 Velenje.

Rok izvedbe predmetnega javnega naročila je največ 45 dni od sklenitve pogodbe.II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 45
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba za dejanje, ki ima elemente kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

2. Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za predložitev ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

3. Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ne sme znašati 50 eurov ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

4. Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ne sme biti s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno.

5. Ponudnik je registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila. Ponudnik je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

6. Podatki o finančnem stanju morajo izkazovati, da:
1. ponudnik v zadnjih tridesetih (30) dneh pred izdajo potrdila ni imel dospelih neporavnanih obveznosti, ali
2. da v zadnjih šestih (6) mesecih pred izdajo potrdila poslovne banke ni imel blokiranega transakcijskega računa.

7. Ponudnik mora dokazati, da je v zadnjih petih (5) letih pred dnem objave javnega naročila dobavil vsaj dva nova koncertna klavirja v vrednosti najmanj 30.000 EUR (z DDV) in zagotavljal nemotena popravila dobavljenih koncertnih klavirjev v času garancijskega roka.

8. Ponudnik mora dati garancijski rok za dobavljeni koncertni klavir najmanj 5 let od podpisa primopredajnega zapisnika, prav tako pa bo v garancijskem roku na poziv naročnika odpravil napake.
V primeru, da napake ne bomo odpravili v dogovorjenem roku, lahko naročnik odredi popravilo drugemu izvajalcu, na naše stroške oziroma unovči finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, ob čemer bo naročnik zaračunal v naše breme 5 % pribitek na vrednost teh del za kritje svojih režijskih stroškov; tehnično sprejemljivem roku.

9. FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE: Ena lastna (bianco) menica skupaj z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menic. Menica mora biti predložena v originalu. Višina: 700 EUR, veljavnost: najmanj 90 dni od roka za predložitev ponudb.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.09.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 29.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.09.2019   11:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 30. 9. 2019 in se bo pričelo ob 11:00 na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.09.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.