Dosje javnega naročila 006519/2019
Naročnik: KOMUNALA TREBNJE d.o.o., Goliev trg 9, 8210 Trebnje
Storitve: Priprava, tisk in pošiljanje računov, opominov in drugih tiskovin za obdobje dveh let
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 147.194,40 EUR

JN006519/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.09.2019
JN006519/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.09.2019
JN006519/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.09.2019
JN006519/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.10.2019
JN006519/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.10.2019
JN006519/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006519/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
KOMUNALA TREBNJE d.o.o.
Goliev trg 9
8210
SI
Trebnje
Slovenija
Iztok Zupančič
info@komunala-trebnje.si
+386 073481271
+386 073481282

Internetni naslovi
http://www.komunala-trebnje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.komunala-trebnje.si/javna-narocila/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12842
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Priprava, tisk in pošiljanje računov, opominov in drugih tiskovin za obdobje dveh let
Referenčna številka dokumenta: JN-10/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79823000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Komunala Trebnje d.o.o. išče izvajalca za pripravo, tisk in pošiljanje računov, opominov in drugih tiskovin za obdobje dveh (2) let s podatki, ki jih bo naročnik posredoval izvajalcu.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79823000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Trebnje
II.2.4 Opis javnega naročila
Komunala Trebnje d.o.o. išče izvajalca za pripravo, tisk in pošiljanje računov, opominov in drugih tiskovin za obdobje dveh (2) let s podatki, ki jih bo naročnik posredoval izvajalcu.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.10.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 02.02.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.10.2019   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.09.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.09.2019   07:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ocenjujemo, da je zahteva po treh referencah za tiskanje računov in razpošiljanje/distribucije teh istih računov sporna in za naročnika omejujoča. Pričakujete lahko kvečjemu dve ponudbi, ki bosta višji, kot bi bili v primeru, če bi zahtevali ločene reference, posebej za tisk in posebej za razpošiljanje.
Opozarjamo tudi, da so v ponudbenem predračunu cene za "poštnino" že vnesene. Ali to pomeni, da je izvajalec že izbran?
Omenjena vsebina razpisne dokumentacije je sporna. Če ne bo spremenjena, bo morala o ustreznosti presojati Državna revizijska komisija.
LP

ODGOVOR

Reference:

Naročil sprejema predlog in spreminja zahtevo po referencah tako, da se glasi: »
Referenca za tiskanje:
Gospodarski subjekt mora v ponudbi izkazati, da je v obdobju petih (5) let, pred potekom roka za oddajo ponudb (od 4.10.2014 dalje) kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbenimi določili uspešno izvedel vsaj tri (3) storitve tiskanja računov/opominom z UPN QR obrazcem v skupni količini 108.000 obrazcev letno za posameznega partnerja.
Referenca za razpošiljanje:
Gospodarski subjekt mora v ponudbi izkazati, da je v obdobju petih (5) let, pred potekom roka za oddajo ponudb (od 4.10.2014 dalje) kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbenimi določili uspešno izvedel vsaj tri (3) storitve razpošiljanja/distribucije računov/opominov (standardna pisma do 20g) v skupni količini najmanj 9.000 pošiljk mesečno in najmanj 108.000 pošiljk letno za posameznega partnerja. «

Naročnik je zgoraj navedeno spremembo vnesel tudi v dokumentacijo v zvezi z JN, ki je objavljena na spletni strani.

Ponudbeni predračun:

V prvotno objavljenem ponudbenem predračunu je vpisana veljavna cena Pošte Slovenije d.o.o. na dan objave predmetnega javnega naročila in ponudnikom omogočen vpis popusta na veljavno ceno. Navedeno seveda ne pomeni, da je izvajalec izbran.

Glede na podano pripombo pa naročnik spreminja ponudbeni predračun tako, da ta omogoča ponudnikom vpis cene v EUR za razpošiljanje/distribucijo posamezne pošiljke. Naročnik poudarja, da se cene na enoto sicer fiksne z izjemo poštnine, kjer se v določenih primerih (med drugim sprememba cenika Pošte Slovenije d.o.o.) lahko spremenijo, vendar popust ostaja enak celotno pogodbeno obdobje.

Spremenjen ponudbeni predračun je objavljen na spletni strani naročnika.

Datum objave: 23.09.2019   14:02
VPRAŠANJE
Spoštovani, za reference za tisk in razpošiljanje predlagamo obdobje od 30.9.2014 do 30.9.2019.
Nemogoče bo dobiti podpisane reference na dan oddaje ponudbe 4.10.2019, če vzamemo obdobje 4.10.2014 do 4.10.2019.
Hvala za odgovor.

ODGOVORV fazi oddaje ponudbe ni potrebno predložiti referenčnih potrdil, temveč zgolj vpisati podatek o posamezni referenci v obrazec 8 - referenca - tabela.

Datum objave: 24.09.2019   06:28
VPRAŠANJE
1. Kot navedeno v razpisni dokumentacije je merilo za izbor ekonomsko najugodnejša ponudba, zato prosimo za pojasnilo naročnika, ali se upošteva cena brez DDV ali z DDV?

2. Glede ponudbenega predračuna je naročnik v svojem odgovoru, objavljenem 23. 9. 2019 navedel, da je vpisal veljavno ceno Pošte Slovenije ter omogoča vpis popusta na veljavno ceno. Naročniku predlagamo, da objavi nov ponudbeni predračun, v katerem tudi pri poštnini v stolpcu E izbriše že vpisani ceni, stolpec obarva z zeleno in omogoči, da potencialni ponudniki sami vpišejo cene. Ob tem bi želeli naročnika opozoriti tudi na to, da v razpisni dokumentaciji navaja, da je predmet razpošiljanja distribucija standardnega pisma ter priporočenega pisma s povratnico, po ceniku pa je poštnina za priporočeno pismo s povratnico 2,3443 brez DDV in ne 1,51, kot je sedaj zapisano v ponudbenem predračuna.

3. Naročnika prosimo za pojasnilo, ali so predvidene količine, ki jih naročnik navaja v predračunu, letne ali za obdobje dveh let?

4. V zvezi z razpisnimi obrazci, ki jih je treba priložiti ponudbi, sprašujemo, ali mora Krovno izjavo (Obrazec 4.0) poleg ponudnika priložiti tudi podizvajalec. Hvala za vaša pojasnila.


ODGOVOR

1. Upošteva se cena brez DDV.

2a. Naročnik je dne 23.9.2019 hkrati z navedenim odgovorom objavil nov ponudbeni predračun, ki ponudnikom tudi za storitev pošiljanja omogoča vpis cene na enoto v EUR.
2b. V zvezi s priporočenim pismom s povratnico naročnik pojasnjuje, da gre za napako v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom. Predmet razpošiljanja sta standardno pismo do 20g in priporočeno pismo (brez povratnice).

3. Navedene količine v ponudbenem predračunu so za obdobje dveh let.

4. Da, Krovno izjavo mora priložiti tudi podizvajalec.

Datum objave: 24.09.2019   06:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v zvezi z razpisno dokumentacijo pod točko XIX. Razlogi za izključitev je pod točko 1. navedeno, da bo naročnik izpolnjevanje pogoja preveril v uradni evidenci oz. enotnem informacijskem sistemu. Naročnika sprašujemo, ali lahko kot potencialni ponudnik ponudbi priložimo že pridobljena potrdila iz KE, ki izkazujejo zadnje stanje in niso starejša od 30 dni?

ODGOVOR


Da.

Datum objave: 24.09.2019   11:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, prosim dopolnite vaš odgovor z dne, 23.9.2019, 14:02. Ni odgovora na predlagano obdobje, glede referenc. Lep pozdrav.

ODGOVOR

V zvezi z vašim predlogom za obdobje za reference od 30.9.2014 do 30.9.2019 sprejemamo vaš predlog, da obdobje prične teči s 30.9.2014. Ne sprejemamo pa vašega predloga, da se obdobje izteče 30.9.2019.

Obdobje za reference je upoštevajoč navedeno sledeče:

Referenca za tiskanje:
Gospodarski subjekt mora v ponudbi izkazati, da je v okvirnem obdobju petih (5) let, pred potekom roka za oddajo ponudb (od 30.9.2014 dalje vse do roka za oddajo ponudbe) kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbenimi določili uspešno izvedel vsaj tri (3) storitve tiskanja računov/opominom z UPN QR obrazcem v skupni količini 108.000 obrazcev letno za posameznega partnerja.

Referenca za razpošiljanje:
Gospodarski subjekt mora v ponudbi izkazati, da je v okvirnem obdobju petih (5) let, pred potekom roka za oddajo ponudb (od 30.9.2014 dalje vse do roka za oddajo ponudbe) kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbenimi določili uspešno izvedel vsaj tri (3) storitve razpošiljanja/distribucije računov/opominov (standardna pisma do 20g) v skupni količini najmanj 9.000 pošiljk mesečno in najmanj 108.000 pošiljk letno za posameznega partnerja. «.Datum objave: 25.09.2019   06:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali mora Obrazec 5.0 izpolniti tudi podizvajalec?
LP

ODGOVOR


Da, Obrazec 5 - izjavo o izpolnjevanju ekonomskih in finančnih pogojev za sodelovanje mora priložiti tudi podizvajalec.

Datum objave: 25.09.2019   08:02
VPRAŠANJE
Spoštovani, v navodilih ponudnikom ste pri 2. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE z opisom predmeta naročila, ''RAZNOS IN STROŠKI POŠILJANJA'' v drugem odstavku zapisali, da naročnik ne bo nosil dodatnih stroškov pošiljanja, ki so povezani s tednom Rdečega križa ter Tednom solidarnosti, če izvajalcu na e-pošto več kot 24 ur pred pričetkom prej navedenih obdobij posreduje korektur. Dodatne stroške v tem primeru nosi izvajalec. Z navedenim zapisom se ne strinjamo.
Predlagamo, da dopolnite: 2. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE z opisom predmeta naročila, ''TEHNIČNE ZAHTEVE'', da časovno izraženo v urah navedete kdaj boste pa vi izvajalcu del, pošiljali obrazce v .pdf obliki vključno s .csv datoteko s podatki, pred nastopom tedna doplačilnih znamk (teden Rdečega križa, teden požarne varnosti, teden solidarnosti). Hvala za odgovor.

ODGOVOR


Naročnik bo izvajalcu posredoval obrazce v .pdf obliki vključno s .csv datoteko s podatki najmanj 60 ur pred pričetkom posameznega obdobja doplačilnih znamk (rok izvajalca za pregled, izdelavo korektur in posredovanje naročniku 24 ur, rok naročnika za pregled korektur in potrditev izvajalcu 12 ur, rok izvajalca za izdelavo obrazcev in oddajo na pošto 24 ur).

V primeru, ko se teden doplačilne znamke začne na dela prost dan bo naročnik posredoval obrazce v .pdf obliki vključno s .csv datoteko s podatki ustrezno prej, da bo možno izpeljati celoten naveden postopek pred prvim dela prostim dnem pred pričetkom obdobja doplačilne znamke. Samo v primeru, da naročnik spoštuje navedeno, izvajalec pa kljub navedenemu ne uspe pravočasno izdelati in oddati obrazcev, dodatnih stroškov poštnine ne nosi naročnik, temveč izvajalec.


Datum objave: 25.09.2019   09:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,
predlagamo, da se preoblikujejo polja v ponudbenem predračunu za vnos cen s štirimi decimalkami.
LP

ODGOVOR

Polja za vpis cene na enoto pri postavkah, ki se nanašajo na tiskanje, so že sedaj oblikovana s petimi decimalnimi mesti. Naročnik deloma sprejema predlog in polja za vpis cene na enoto pri postavkah v zvezi z razpošiljanjem spreminja na tri decimalna polja.

Spremenjen ponudbeni predračun je objavljen na spletni strani naročnika.

Datum objave: 26.09.2019   07:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede na vašo zadnjo objavo glede števika decimalnih mest na predračunu prosimo, še enkrat pojasnite: na 4 ali na 3 decimalna mesta? Hvala za pojasnilo

ODGOVOR

Cene na enoto za postavke v zvezi z tiskanjem v ponudbenem predračunu (postavke 1-17) naj bodo oblikovane z največ petimi decimalnimi mesti, cena na enoto za postavki v z zvezi z razpošiljanjem (postavki 33 in 35) naj bosta oblikovani z največ tremi decimalnimi mesti.