Dosje javnega naročila 006664/2019
Naročnik: ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: RTP 400/110-220/110 kV Cirkovce z razpletom daljnovodov Dobava močnostnih transformatorjev
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 6.498.267,00 EUR

JN006664/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 24.09.2019
JN006664/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.10.2019
JN006664/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.10.2019
JN006664/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.01.2020
JN006664/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 09.04.2020
JN006664/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.06.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006664/2019-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2019/S 185-451307
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Hajdrihova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javnanarocila@eles.si
+386 14743000
+386 14742502

Internetni naslovi
https://www.eles.si
https://www.eles.si/javna-narocila
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.eles.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12888
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: RTP 400/110-220/110 kV Cirkovce z razpletom daljnovodov Dobava močnostnih transformatorjev
Referenčna številka dokumenta: MAP2019/0350
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31172000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
RTP 400/110-220/110 kV Cirkovce z razpletom daljnovodov Dobava močnostnih transformatorjev 400/110 kV, 300 MVA in 110/20 kV, 4 MVA ter demontaža, odvoz in odprodaja močnostnih transformatorjev 220/100 kV, 50 MVA

II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31172000
31682540
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
RTP 400/110-220/110 kV Cirkovce z razpletom daljnovodov Dobava močnostnih transformatorjev 400/110 kV, 300 MVA in 110/20 kV, 4 MVA ter demontaža, odvoz in odprodaja močnostnih transformatorjev 220/100 kV, 50 MVA

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
skladno z razpisno dokumentacijo
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
skladno z razpisno dokumentacijo

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
skladno z razpisno dokumentacijo

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.11.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.11.2019   12:01
Kraj: Naročnik bo izvedel odpiranje preko https://ejn.gov.si


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.10.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Hajdrihova ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.10.2019   14:38
VPRAŠANJE
Vprašanje:

V razpisni dokumentaciji (dokument »SPECIAL TECHNICAL SPECIFICATION«, točka 1.2) je navedeno, da naj bi imelo 110 kV omrežje v RTP Cirkovce direktno oz. učinkovito ozemljeno ničlišče (»effectively earthed neutral point«). V takem primeru se z namenom omejevanja tokov pri morebitnih enopolnih zemeljskih stikih priporoča prigraditev dušilke v terciarno navitje, s čimer se poveča nična impedanca transformatorja. Prosimo za pojasnilo ali je v RTP Cirkovce na 110 kV omrežju ničlišče direktno oz. učinkovito ozemljeno ali ne?


ODGOVOR

Transformator 400/110 kV, 300 MVA mora biti konstruiran na način, da omogoča direktno ozemljitev ničlišča transformatorja na 110 kV strani.


Datum objave: 23.10.2019   14:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Električni podatki za to javno naročilo zahtevanega močnostnega transformatorja 400/110 kV, 300 MVA se delno razlikujejo od električnih podatkov v prejšnjih javnih naročilih zahtevanih močnostnih transformatorjev 400/110 kV, 300 MVA .
To nam povzroča težave pri uskladitvi dimenzij in teže z ostalimi zahtevami v razpisni dokumentaciji in pri izvedbi študije transporta.
Prosimo vas za podaljšanje roka za predajo ponudbe najmanj za 30 dni to je do 06. decembra 2019.
Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
Pozdrav!ODGOVOR
Rok se podaljša za 14 dni.Datum objave: 23.10.2019   14:39
VPRAŠANJE
Zaradi zahtevnosti priprave ponudbe prosimo naročnika za podaljšanje roka za oddajo ponudb za 2 tedna to je do 20.11.2019.

ODGOVOR
Rok se podaljša za 14 dni.Datum objave: 29.10.2019   13:14
VPRAŠANJE

Vprašanja zainteresiranega ponudnika za naročnika preko portala javnih naročil:


1. Jamstvo za poznavanje predmeta razpisa (osnutek pogodbe, čl. 2/II.)

Osnutek pogodbe vsebuje v 2. odstavku 2. čl. določilo, da izvajalec potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na javno naročilo in bi lahko vplivali na pogodbeno ceno oz. pravice ali obveznosti po pogodbi.

Ponudnik opozarja, da so ponudniki seznanjeni izključno s tistimi pogoji in okoliščinami, ki sta jih v razpisni dokumentaciji navedla naročnika. V primeru, da katere okoliščine s strani naročnikov niso bile popolno, celovito ali pravilno predstavljene, bi bilo v nasprotju z načelom poštenja, da bi odgovornost in tveganje zanje prevzel izvajalec.

Predlagamo, da se 2. odstavek 2. čl. osnutka pogodbe črta.

ODGOVOR:
V primeru spora se situacija presoja skladno s splošnimi določili Obligacijskega zakonika (28.točka pogodbe), torej mdr tudi z načelom vestnosti in poštenja.2. Cena (osnutek pogodbe, čl. 3/II in III)

Osnutek pogodbe predvideva fiksnost cene in vključitev vseh morebitnih stroškov za izpolnitev obveznosti dobavitelja. Ponudnik zaradi možnosti nastanka nepredvidljivih okoliščin izven odgovornosti ponudnika predlaga dopolnitev, kot sledi: »..razen v primeru nepredvidljivih okoliščin in v primeru dejstev, ki jih dobavitelj brez svoje krivde ni poznal.«

ODGOVOR:
V primeru spora se situacija presoja skladno s splošnimi določili Obligacijskega zakonika (28.točka pogodbe), torej mdr tudi z načelom vestnosti in poštenja.


3. Prepoved odstopa terjatev (osnutek pogodbe, čl. 4/predzadnji odstavek)

Ponudnik opozarja, da prepoved prenosa terjatev po prisilnih predpisih v konkretnem primeru ni mogoča in ne učinkuje. (417. čl. OZ)

ODGOVOR:
Navedba ne drži, OZ pravi le, da v primeru gospodarske pogodbe prenos kljub vsemu učinkuje, s čimer ščiti prevzemnika in dolžnika, kar pa ne pomeni, da ni prišlo do kršitve prepovedi prenosa.


4. Pogodbeni rok (osnutek pogodbe, 5. čl.)

Zaradi obveznosti naročnika po zahtevi za uvedbo v delo, pa tudi sicer ponudnik predlaga dopolnitev člena z novim odstavkom, ki se glasi:

»Izvajalec je upravičen do ustreznega podaljšanja pogodbenega roka v primeru, da bi bila zaradi v prejšnjem odstavku navedenih razlogov dela onemogočena več kot 5 % časa, šteto po dnevih od uvedbe v delo do roka za dokončanje del.«

ODGOVOR:
Zahteva je nejasna, namreč kateri razlogi so mišljeni?


5. Prevzem opreme (osnutek pogodbe, 6. čl.)

a) Zaradi pomanjkljive ureditve prevzema, predvsem pa manjkajočih objektivnih meril za prevzem naročnika, ponudnik predlaga naslednjo dopolnitev 6. člena:

»Naročnik je do zavrnitve prevzema upravičen samo v primeru bistvenih napak, ki preprečujejo uporabo predmeta dobave oziroma predajo predmeta dobave v obratovanje.«

ter dodaten zadnji odstavek 6. člena, ki se glasi:

»Če naročnik dobave ne prevzame, kot je določeno v predhodnih odstavkih, velja predmet dobave oziroma njegov del za prevzet, razen, če naročnik prevzema ni mogel opraviti iz upravičenih razlogov in je o tem nemudoma obvestil dobavitelja. Z začetkom ekonomske uporabe predmeta dobave v vsakem primeru velja, da je bil ta prevzet.«

b) V zadnjem odstavku 6. čl. osnutka pogodbe je določeno, da se šteje oprema za nedobavljeno, če se ugotovijo poškodbe ali pomanjkljivosti. Ponudnik meni, da je določilo nerealno strogo, če so poškodbe ali pomanjkljivosti nebistvene ali zanemarljive. Ponudnik pristaja na odpravo tudi teh, vendar pa to ne sme biti razlog za zavrnitev prevzema. Ponudnik predlaga, da se zadnji odstavek 6. čl. pogodbe spremeni na naslednji način:

»Oprema, za katero se zapisniško ugotovijo poškodbe[,] {ali} pomanjkljivosti [ali manko], se šteje za nedobavljeno, razen, če so poškodbe oz. pomanjkljivosti s funkcionalnega vidika nebistvene ali zanemarljive. Izvajalec je dolžan vse morebitne stvarne napake odpraviti na dogovorjen način.«

ODGOVOR:
Točka 6. pogodbe se nanaša le na dostavo. Prevzem je detajlno urejen v točki 8.


6. Odložitev prehoda nevarnosti (osnutek pogodbe, zadnji odstavek 7. člena)

Osnutek pogodbe v zadnjem odstavku 7. člena osnutka pogodbe predvideva, da nevarnost uničenja, izgube ali poškodovanja opreme, trpi dobavitelj vse do naročnikovega prevzema na objektu. Zainteresirani ponudnik meni, da je zamik prehoda nevarnosti za naključno uničenje ali poškodovanje opreme na naročnika iz trenutka dobave na trenutek prevzema nepošten pogodben pogoj, ki ponudniku ne daje nobene kontrole nad blagom po dobavi. Ker ponudnik po dobavi na kraj montaže nima več niti fizičnega nadzora nad opremo niti ne more vplivati na njeno varnost in varovanje, tak pogoj ponovno pomeni nesorazmerni pogoj naročnika. Zato zainteresirani ponudnik meni, da je uravnoteženost možna samo, če tveganje prevzame tista stran, v posesti katere je oprema. Ponudnik tako predlaga, da se ta odstavek 6. člena spremeni tako, da se glasi:

»Nevarnost uničenja, izgube ali poškodovanja opreme trpi izvajalec, in sicer vse do zaključka razkladanja in uskladiščenja opreme na kraju montaže.«
briše pa »prevzema naročnikov na objektu.«

ODGOVOR:
Gre za določilo, ki je skladno s prakso na tem področju. Predmet pogodbe je tudi montaža transformatorjev, ki je v celoti v domeni izvajalca, zato je v resnici oprema v njegovi posesti vse do prevzema.7. Prevzem na objektu (osnutek pogodbe, 8. čl.)

a) Osnutek pogodbe v 8. členu predvideva, da bo prevzem na objektu končan, ko se zapisniško ugotovi, da je vsa oprema dobavljena in v obratovanju. Ponudnik opozarja, da zakonodaja ne dovoljuje uporabe in obratovanja predmeta dobave pred samim prevzemom. Zato ponudnika zanima, ali je naročnik predvidel situacijo, ko pride do obratovanja dobavljenih transformatorjev pred prevzemom?

b) Zainteresirani ponudnik meni, da pogodbeni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za naročnikov prevzem, nalagajo ponudniku nesorazmerno breme. Naročnik je vseskozi pogodbo upravičen zavrniti prevzem že zaradi nebistvenih, manjših napak. Zaradi uravnoteženja pogodbenih obveznosti predlaga, da se 8. člen osnutka pogodbe dopolni na naslednji način:
»Ne glede na ostala določila naročnika ne moreta zavrniti končnega prevzema zaradi manjših napak, ki bistveno ne ovirajo uporabe opreme. Stranke se v takšnem primeru dogovorijo o razumnem roku, v katerem bo dobavitelj te napake odpravil. V primeru večjih napak se prevzem ne opravi, v zapisniku pa bo določen rok za odpravo teh napak in nov datum končnega prevzema.

Če naročnika ne zagotovita pogojev za končni prevzem oz. ta ni opravljen v roku sedmih dni po pisnem pozivu izvajalca k prevzemu, čeprav so pogoji za prevzem na strani izvajalca izpolnjeni, naročnika pa ne pristopita k prevzemu niti v sedmih dnevih po ponovljenem pisnem pozivu, poslanem s povratnico, se šteje končni prevzem po preteku dodatnega 7-dnevnega roka iz drugega poziva k prevzemu za opravljen.

Naročnika ne smeta pričeti uporabljati opreme pred podpisom prevzemnega zapisnika. V nasprotnem primeru se šteje, da je bila oprema prevzeta z dnem pričetka njene uporabe.«

ODGOVOR:
Običajna praksa je, da se končni prevzem opravi po tem, ko je transformator že spuščen v pogon, saj sicer ni mogoče preveriti, ali je montaža ustrezno opravljena. Pomislek interesenta je zato nenavaden. Prav tako so nenavadni očitki glede zavrnitve transformatorja, nikjer ni navedeno, da ga je moč zavrniti zaradi nebistvenih napak. Naročnik je upravičen zavrniti predmet prevzema v primeru nastopa okoliščin iz tč. 22.3 osnutka pogodbe. Naročnik smatra, da v danem primeru ne gre za nebistvene, manjše napake. Sicer 8.člen ureja, da se prevzem opravi po odpravi vseh napak in pomanjkljivosti, to torej pomeni, da je izvajalec pozvan, da jih odpravi in ne gre za zavrnitev. Naročnika pri tem omejuje tudi 25.člen pogodbe. Glede rokov odziva naročnika je tako detajlna ureditev nesmiselna, odziv je odvisen od situacije na gradbišču, elektroenergetske situacije ipd,, ne glede na to naročnika vežejo določila 16.člena pogodbe.8. Dokumentacija (osnutek pogodbe, 10. člen)

Osnutek pogodbe v 10. členu predvideva izročitev dokumentacije, ki se bo uporabljala za izpolnitev pogodbe, naročniku v pisni in elektronski obliki.

Upoštevaje dejstvo, da imajo ponudniki nad tehnično in drugo dokumentacijo izključne pravice intelektualne lastnine, zainteresirani ponudnik vljudno prosi naročnika:

a) da natančno in določno opredeli, na katero dokumentacijo se navedeni člen nanaša
b) zaradi jasnosti predlaga, da se 2. odstavek 10. člena spremeni tako, da se glasi:
»Dobavitelj bo naročniku priskrbel neekskluzivno in neprenosljivo ter časovno neomejeno pravico do uporabe dokumentacije v pisni in elektronski obliki, pri čemer pa nima pravice razkrivati le-te tretjim osebam. Za razkritje naročnik odškodninsko odgovarja izvajalcu za povračilo škode.«

ODGOVOR:
V pogodbi in tehnični razpisni dokumentaciji je jasno navedeno, na katero dokumentacijo se ta člen nanaša. Glede poslovne skrivnosti je naročnik mnenja, da zadošča splošna ureditev iz 24.člena pogodbe, kolikor bo izvajalec dokumentacijo ustrezno označil, je naročnik dolžan že po zakonu varovati poslovno skrivnost. Glede pravic intelektualne lastnine naročnika vežejo splošni predpisi, glede na to, da pogodba ne predvideva prenosa teh pravic, jih naročnik lahko koristi le v obsegu, kolikor je nujno potrebno za dosego namena pogodbe.


9. Odškodninska odgovornost dobavitelja (osnutek pogodbe, 12. člen)

a) Ponudnik vljudno prosi za dopolnitev člena ali za potrditev, da omejitve odškodninske odgovornosti veljajo tudi v korist dobaviteljevih podizvajalcev, proizvajalcev, njegovih povezanih oseb in zaposlenih.
b) Prav tako vljudno prosi za izključitev odgovornosti dobavitelja za posredno škodo:
»Dobavitelj naročniku ne odgovarja za morebitno refleksno škodo, škodo zaradi zaupanja, nemožnosti uporabe stvari, izgube dobička, izgube podatkov, izpada proizvodnje, izpada prodaje, plačanih pogodbenih kazni in odškodnin ter zagotovitev drugih koristi na podlagi zahtevkov tretjih oseb, oziroma drugih oblik posredne škode.«

ODGOVOR:
Naročnik sklepa pogodbo izključno z izvajalcem, zatorej v njej ne more urejati razmerij z njegovimi morebitnimi drugimi partnerji ta odnos uredi izvajalec sam po lastni želji. Odgovornost za posredno škodo je urejena v 3.odstavku 12. točke pogodbe.

10. Obveznosti dobavitelja (osnutek pogodbe, 13. člen)

a) Upoštevaje Zakon o varstvu potrošnikov, ki predvideva obdobje obveznosti zagotavljanja rezervnih delov 3 leta po prenehanju garancijske dobe, zainteresirani ponudnik predlaga, da se obveznost dobavitelja za preskrbo rezervnih delov spremeni na 3 leta po prevzemu opreme.
b) Zaradi načela samostojnega določanja prodajnih cen, pa tudi nesorazmernih pogodbenih pogojev dobavitelja, ki ne more zagotavljati rezervni delov opreme po določenih cenah v tako dolgem obdobju (saj so le-te odvisne od cen na trgu, ki neodvisno od izbranega ponudnika določa trende), zainteresirani ponudnik predlaga, da se ta briše dostavek »po tovarniških cenah«.

ODGOVOR:
Naročnik opozarja, da predmetni posel ni podvržen režimu varstva potrošnikov. Dostavek o tovarniških cenah ne govori o nespremenljivosti teh cen.


11. Obveznosti naročnika (osnutek pogodbe, 16. člen)

a) Osnutek pogodbe ne predvideva obveznosti naročnika, da zagotovi pogoje, potrebne za uspešno izvedbo dobave. Prav tako ne vsebuje varovalk pred finančnimi tveganji za izbranega ponudnika, če bi do te situacije prišlo.

Zainteresirani ponudnik zato predlaga, da se 16. člen dopolni z novo alinejo, ki se glasi:

»naročnik je dolžan zagotoviti vse pogoje za uspešno izvedbo javnega naročila, zlasti zagotoviti ustrezen dostop do mesta instalacije opreme in dogovorjeno predpripravo prostora. V primeru, da dobavitelj ne bi mogel izvesti naročila oziroma bi bilo izvajanje prekinjeno ali oteženo iz razlogov na strani naročnika, se pogodbeno dogovorjeni izvedbeni rok podaljša za čas trajanja tovrstnih ovir, naročnik pa je dolžan kriti s tem povezane stroške dobavitelja (npr. stroške skladiščenja, stroške podaljšanja finančnih zavarovanj itd.). V primeru prekinitve, ki kumulativno traja dlje od 3 mesecev, je dobavitelj upravičen odstopiti od pogodbe.«

b) Ponudnik vljudno prosi za potrditev, da ima dobavitelj v primeru prekinitve, ki kumulativno traja dlje kot 3 mesece, pravico do odstopa od pogodbe.

ODGOVOR:
V primeru spora se situacija presoja skladno s splošnimi določili Obligacijskega zakonika (28.točka pogodbe), torej mdr tudi z načelom vestnosti in poštenja.12. Zavarovanje za dobro izvedbo in odpravo napak v garancijski dobi (osnutek pogodbe, 11. in 12. čl.)

a) Skladno z ustaljeno poslovno prakso in zakonsko določenim režimom predlaga tudi, da se na koncu 12.in 13. čl. doda nov odstavek, ki se glasi:

»Kupec je upravičen bančno garancijo unovčiti šele, če dobavitelj tudi po pozivu in primernem roku za odpravo napak svojih obveznosti pravilno ne izpolni.«

Vključitev navedenega pogoja ima zgolj značaj dogovora med naročnikom in ponudnikom in ne spreminja samih garancijskih izjav ter ne vpliva na možnost njihove unovčitve na prvi poziv.

ODGOVOR:
Zahteva je nejasna, navedeni členi ne urejajo bančnih garancij.


13. Garancijski pogoji (osnutek pogodbe, 19 čl.)

Ponudnik zaradi natančnejšega dogovora predlaga, da se 19. čl. osnutka pogodbe dopolni z naslednjim besedilom:

»V primeru zamenjave ali popravila opreme garancijski rok za takšne dele v vsakem primeru izteče najpozneje 6 mesecev po izteku prvotne garancijske dobe za celotno dobavljeno opremo.

Garancija za brezhibno delovanje opreme velja pod pogojem upoštevanja navodil in priporočil proizvajalca glede uporabe in vzdrževanja ter obremenjevanja opreme. Garancija ne velja za servisna dela, ki so potrebna zaradi strojelomov ali napačnega ravnanja uporabnika z opremo (npr. neupoštevanje navodil in priporočil proizvajalca glede uporabe in transporta, preobremenjevanje opreme, uporaba v nasprotju z namenom, za katerega je naprava izdelana, posegi tretjih nepooblaščenih oseb v opremo itd.)«

ODGOVOR:
Predlagano določilo glede garancijskega roka za nove dele je nesprejemljivo, dostavek glede veljavnosti garancije bo dodan. Sprememba razpisne dokumentacije bo objavljena na portalu JN.


14. Znižanje pogodbene cene zaradi odstopanja od ponudbe (osnutek pogodbe 22.2. čl.)

Ponudnik v zvezi s 22.2 členom vljudno prosi za skupno omejitev znižanja pogodbene cene zaradi odstopanja od ponudbe, in sicer na maksimalno 10% pogodbene cene.

ODGOVOR:
Na navedeno naročnik ne more pristati, prosimo interesente, da upoštevajo postavljene zahteve.


15. Zavrnitev transformatorja (osnutek pogodbe 22.3. čl.)
Ponudnik vljudno prosi za pojasnilo zadnjega stavka 3. odstavka »V primeru daljšega roka ima naročnik pravico transformator zavrniti brez odgovornosti do dobavitelja«. Ali naročnik ponudniku v primeru odstopanja od parametrov odreka pravico do plačila že dobavljene opreme?

ODGOVOR:
Stavek se nanaša na posamezen transformator, pri katerem se prekorači rok iz predhodnega stavka.
Predmet je transformator, ki je izdelan v neskladju s pogodbenimi zahtevami. Če ga dobavitelj po predhodnem dogovoru z naročnikom ni zmožen ustrezno popraviti v 3 mesecih, si pridržujemo pravico do zavrnitve. Do predhodnih dobav v tem primeru sploh ne pride.


16. Skupne določbe (osnutek pogodbe; 22.4 čl)

Ponudnik vljudno prosi za potrditev, da je pogodbena kazen iz 22.1 in znižanje kupnine iz 22.2 člena pogodbe edini in izključni zahtevek naročnika do dobavitelja v primeru zamude (22.1) in nepravilne izpolnitve (22.3), razen izpolnitve in unovčitve zavarovanja.

ODGOVOR:
Tega naročnik ne more potrditi, odvisno od konkretnega primera in škode, ki bo naročniku nastala zaradi naštetega.


17. Višja sila (osnutek pogodbe, 23. čl.)

Zaradi jasnosti ponudnik predlaga dopolnitev člena o višji sili z dostavkom, da ima vsaka stranka pravico odstopiti od pogodbe v primeru, če višja sila traja 6 mesecev ali več.

ODGOVOR:
Naročnik je mnenja, da je nemogoče vnaprej predvideti tovrstne situacije, zadeva se presoja glede na konkretne okoliščine.


18. Razveza pogodbe (osnutek pogodbe, 25. čl.)

Ponudnik prosi za potrditev, da ima dobavitelj v primeru razveze pravico do plačila tistega, kar je izpolnil po tej pogodbi.

ODGOVOR:
Naročnik tega ne more potrditi, npr. 4.odstavek navedene točke to izrecno zanika.


19. ECC klavzula

Zaradi korporacijskih zahtev ponudnik prosi, da se v pogodbo vključi tudi naslednji člen kot nov člen 27. a:

»Skladnost s pravili o nadzoru izvoza

Izvajalec ni dolžan izpolniti svojih pogodbenih obveznosti, če za to obstajajo ovire, ki izvirajo iz nacionalnih ali mednarodnih predpisov v zvezi z zunanjo trgovino, embargov ali drugih sankcij.
Naročnik je dolžan pri posredovanju predmeta dobave ali njenega dela (vključno s programsko opremo, tehnološkimi rešitvami in dokumentacijo ne glede na obliko, v kateri se nahajajo), tretji osebi upoštevati vse nacionalne in mednarodne predpise o nadzoru (ponovnega) izvoza, kakor tudi predpise, ki sta jih sprejeli Evropska unija in Združene države Amerike.
Pred posredovanjem predmeta dobave ali njenega dela tretjim osebam mora še zlasti zagotoviti, da
s tem ne krši trgovinske zapore (embarga) Evropske unije, Združenih držav Amerike ali Združenih narodov upoštevaje pri tem tudi nacionalne omejitve in prepovedi izogibanja embargom (»by-passing prohibition«);
predmet dobave ali njen del ni namenjen uporabi v oborožitvene namene ter jedrski ali orožarski tehnologiji, ki je bodisi prepovedana bodisi so zanjo potrebna ustrezna dovoljenja, razen v primeru, če so dovoljena bila pridobljena;
pri tem upošteva omejitve, ki se nanašajo na trgovanje s pravnimi in fizičnimi osebami, ki sta jih Evropska unija ali Združene države Amerike uvrstili na seznam sankcioniranih oseb (»Sanctioned Party List«).
Kadar je zaradi nadzora izvoza s strani pristojnih organov ali izvajalca to potrebno, se naročnik zaveže, da bo na poziv dobavitelja slednjemu nemudoma posredoval podatke, ki se nanašajo na končnega uporabnika, končni namembni kraj, končno uporabo predmeta dobave, njenega dela ali storitve ter podatke glede morebitnih izvoznih omejitev.

Naročnik je dolžan odvrniti morebitne zahtevke državnih organov oziroma tretjih do izvajalca zaradi naročnikovega neupoštevanja v tem poglavju navedenih obveznosti v zvezi z nadzorom nad izvozom. V primeru, da bi izvajalcu zaradi neupoštevanja omenjenih obveznosti nastali stroški oziroma škoda, mu jo je naročnik dolžan v celoti povrniti, razen, če je do kršitev prišlo iz razlogov, ki niso na strani naročnika.«

ODGOVOR:
Skladno s splošnimi načeli RS, so stranke pogodbe dolžne ravnati v skladu s prisilnimi predpisi in odločbami državnih organov, sicer je pogodba nična. Na podlagi tega vnos takšnega določila v pogodbo ni potreben.
Datum objave: 29.10.2019   13:34
VPRAŠANJE
Vprašanje:

V razpisni dokumentaciji za dobavo 300 MVA transformatorjev (dokument »SPECIAL TECHNICAL SPECIFICATION«, točka 3.10, stran 26/40) je navedeno, da morajo biti 400 kV in 110 kV skoznjiki s smolo impregnirani kondenzatorskega tipa s silikonskim izolatorjem in ne smejo vsebovati olja. Zahtevano je, da morajo biti proizvedeni od proizvajalca ABB v Evropski uniji.

Ali lahko ponudimo in dobavimo enakovredne skoznjike drugega proizvajalca, ki ustrezajo danim tehničnim zahtevam?

Prosimo tudi za dodatno podaljšanje roka za oddajo ponudb vsaj še za 2 tedna.


ODGOVOR
Ponudniki lahko ponudijo tudi enakovredne skoznjike s silikonskimi izolatorji drugega proizvajalca pod pogojem, da so skoznjiki in izolatorji proizvedeni s strani proizvajalca iz Evropske unije. Skoznjiki in izolatorji morajo ustrezati vsem tehničnim pogojem iz razpisne dokumentacije. V kolikor ponudnik ponudi skoznjike, ki jih naročnik še nima vgrajenih na svojih transformatorjih in z njimi nima izkušenj, si naročnik pridržuje pravico izvesti preverjanje proizvajalca (audit).

Naročnik je podaljšal rok za predložitev ponudb.
Datum objave: 12.11.2019   08:45
VPRAŠANJE
Dear Customer,
In your Tender document (TD) R4CI-A025/480 / SCEDULES OF TECHNICAL DATA on page 6/7 you ask to fill in a data of forces on a foundations.
Also in a chapter 3.13 SUPPORT REACTIONS detailed calculation results of forces for permanent load and for earthquake load are required.
Our comment is that data about the forces on foundations in no case are required at offering stage as this data are a part of detailed design and can be calculated properly after basic electrical and mechanical design are confirmed by the Customer and detail mechanical design is done. Last but not least about the required data: in the TD is not described what is ment with f xa [kN/m], f xb [kN/m],
Also at ELES for last two decades in public calls for power transformers and or for other similar units (e.g. PST and VSR) data about forces on foundations including the earthquake calculations have not ben required in the offering stage.
We kindly ask the Customer to make a correction of the TD and make an amendment that data in the table on page 6/7 will be required in the execution phase.

Thanks and best regards!
Potential bidder!

ODGOVOR:
The notation fx(y,z)a [kN/m] denotes the amplitude of the reaction in x (y, z) - direction on the line support at one edge, and fx(y,z)b [kN/m] on the other edge of line support.
Required data (page 6/7) about earthquake forces on foundation need to be provided not later than one week after the design is confirmed by the Customer.
Datum objave: 12.11.2019   08:46
VPRAŠANJE
Spoštovani

V izogib nejasnostim vas prosimo za naslednje odgovore povezane s tabelami tehničnih podatkov. Prosimo vas za jasen odgovor z DA ali NE:
1. Ali boste ponudbo, za transformator in ostalo opremo za katero v tabelah tehničnih podatkov ne bo izpolnjenih rubrik tam kjer niste določili zahtevane vrednosti izločili kot nedopustno?
2. Ali boste ponudbo, za opremo v kateri bodo rubrike v tabelah tehničnih podatkov izpolnjene namesto z numeričnimi ali opisnimi vrednostmi izpolnjene z oznakami kot so: N.A., DA, OK, POTRJUJEMO, izločili kot nedopustno?
3. Ali mora biti potrjena vsaka stran v tabelah tehničnih podatkov s strani ponudnika in proizvajalca kabla oziroma opreme?

Hvala za odgovor in lep pozdrav!

ODGOVOR:
1. DA, razen podatkov na strani 6/7 SCEDULES OF TECHNICAL DATA, ki morajo biti naročniku predloženi najkasneje en teden po potrditvi dizajna. V primeru zamude bo naročnik skladno s točko 22.1 pogodbe obračunal pogodbeno kazen.
2. DA
3. DADatum objave: 12.11.2019   08:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V razpisni dokumentaciji imate v točki 3.12 na strani 5/41 zapisano:

Ponudnik mora pred pričetkom del na objektu imenovati vodjo del, ki mora izpolnjevati pogoje skladno z GZ in je vpisan v register pooblaščenih inženirjev lZS s pooblastilom za vodenje del na zahtevnih objektih. Vodja del mora biti dnevno prisoten v času montaže in preizkušanja transformatorja in biti sposoben tekoče pisne in govorne komunikacije v slovenskem jeziku, V kolikor VD ni sposoben tekoče komunikacije v slovenskem jeziku in izpolnjuje vse pogoje po GZ mora ponudnik poleg dnevne prisotnosti VD zagotoviti tudi dnevno prisotnost tolmača ustreznega jezika.
Ponudnik mora ponudbi priložiti podpisane izjavo, s katero izjavlja da zagotavlja dnevno prisotnost VD na gradbišču v času izvajanja pogodbenih del.

Vprašanja zainteresiranega ponudnika:
Iz priloženega opisa ni razvidno:
1. Ali je potrebno že v ponudbi predložiti ime vodje del (VD)?
2. Ali mora izjavo o dnevni prisotnosti podpisati samo njegov delodajalec ali jo mora sopodpisati tudi oseba ki je v ponudbi nominirana za VD ?
3. Ali je za v ponudbi nominiranega VD zahtevana kakšna referenca in če da, kakšna?

S spoštovanjem!

ODGOVOR:
1. NE
2. Izjavo podpiše samo ponudnik
3. NEDatum objave: 14.11.2019   11:27
VPRAŠANJE
Vprašanja zainteresiranega ponudnika:
1.
V razpisni dokumentaciji je v predlogu pogodbe v točki 18. in 20.: »Unovčen instrument zavarovanja mora izvajalec nemudoma nadomestiti z novim«.
Predlagamo, da naročnik spremeni tekst:
»Unovčen instrument zavarovanja mora izvajalec nemudoma nadomestiti z novim, v višini razlike med že unovčenim zneskom in zneskom celotne vrednosti te bančne garancije.«

2.
Zainteresirani ponudnik predlaga, da se v tekst bančnih garancij pod tekst »LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU« doda tekst:

1. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila / matične banke upravičenca, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, in
2. original Garancije št. G....../2019 in vseh morebitnih dodatkov

z namenom preprečitve vnovčenja bančnih garancij s strani nepooblaščenih oseb.

ODGOVOR:
1. V primeru, da pride do vnovčenja zavarovanja že takoj v začetku izvedbe in je vnovčen celoten znesek, bi bil v predlaganem primeru naročnik odtlej do zaključka posla brez finančnega zavarovanja. Zato vašemu predlogu ne moremo ugoditi.

2. Naročnik je mnenja, da dodatne listine niso potrebne, zato razpisna dokumentacija v tem delu ostaja nespremenjena.Datum objave: 14.11.2019   11:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v pogodbi na strani 25/41 piše, da je odškodninska odgovornost dobavitelja omejena na vrednost pogodbe. Ponudnik naročnika prosi, da dodatno omeji vrednost zavarovanj na maksimalno mio. EUR in največ 2x letni agregat (torej skupno max. 10 mio. EUR).
V nasprotnem primeru, bo ponudnik primoran spremeniti zavarovalne pogoje in dodatne stroške vkalkulirati v ponudbo.

Hvala

ODGOVOR:
Naročnik ni predpisal nobenih določil v zvezi z zavarovanjem, zadeva je v domeni posameznega ponudnika.Datum objave: 14.11.2019   11:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1.)
Odškodninska odgovornost dobavitelja (osnutek pogodbe, 12. člen)
a) Ponudnik vljudno prosi za dopolnitev 2. odstavka člena na način, da je odškodninska odgovornost dobavitelja omejena na pogodbeno vrednost za posamezni transformator.
b) Prav tako vljudno prosi za izključitev odgovornosti dobavitelja za posredno škodo:
»Dobavitelj naročniku ne odgovarja za morebitno refleksno škodo, škodo zaradi zaupanja, nemožnosti uporabe stvari, stroškov kapitala, izgube dobička ali prihodka, izgube podatkov, izpada proizvodnje, električne energije, napetostnih motenj, stroškov nadomestne energije, izpada prodaje, plačanih pogodbenih kazni in odškodnin ter zagotovitev drugih koristi na podlagi zahtevkov tretjih oseb, oziroma drugih oblik posredne škode, bodisi na podlagi pogodbe ali neposlovne odškodninske odgovornosti.«

2.)
Obveznosti dobavitelja (osnutek pogodbe, 13. člen): Ponudnik vljudno prosi naročnika za potrditev, da ima v primeru spremembe zakonodaje pravico do prilagoditve cene in rokov.

3.)
Ponudnik v zvezi z 7. in 8. členom prosi za potrditev naročnika, da v primeru naročnikove zamude ali komercialne uporabe naročnika pred prevzemom predmeta pogodbe, pri čemer pa naročnik ne prevzame predmeta pogodbe, nastopi domneva prevzema le-tega.

4.)
Ponudni vljudno predlaga znižanje pogodbene kazni iz 22. člena osnutka pogodbe na 0,2% za vsak dan zamude in maksimalno 10% pogodbene vrednosti zamujene dobave.

5.)
Ponudnik vljudno prosi naročnika za dopolnitev 22. člena osnutka pogodbe z odstavkom: »V kolikor dobavitelj po lastni krivdi preseže trajanje izpostavljenosti nekontrolirani atmosferi iz predzadnjega odstavka 22. člena, ima naročnik pravico do znižanja kupnine v višini 0,1% pogodbene cene izpostavljenega transformatorja ali opreme za pol ure, vendar največ 5% pogodbene vrednosti izpostavljene opreme.«

6.)
Ponudnik mora omejiti pogodbene rizike, zato vljudno prosi za potrditev, da je pogodbena kazen iz 22.1 in znižanje kupnine iz 22.2 člena pogodbe edini in izključni zahtevek naročnika do dobavitelja v primeru zamude (22.1) in nepravilne izpolnitve (22.3), razen izpolnitve in unovčitve zavarovanja.

7.)
Ponudnik vljudno prosi za dopolnitev pogodbe z novim členom:
»Pravice intelektualne lastnine. Dobavitelj si pridržuje vse pravice intelektualne lastnine (avtorske pravice in pravice industrijske lastnine) na programski opremi, predmetu dobave in vsej naročniku predani dokumentaciji, kot npr. načrtih, skicah, tehnični dokumentaciji, vzorcih, katalogih, prospektih, fotografijah (v nadaljevanju: dokumentacija).

8.)
Ponudnik vljudno predlaga dopolnitev osnutka pogodbe z novim členom, ki se glasi: »Prenos pogodbe, obveznosti in pravic. Nobena stranka brez predhodnega pisnega soglasja nasprotne stranke ne sme prenesti pogodbe ali njenih delov kakor tudi posameznih pravic ali
obveznosti na tretjo osebo. Ne glede na določilo prejšnjega člena je dobavitelj upravičen pogodbo v celoti ali v njenem delu prenesti na katerokoli povezano družbo ali pa na tretjo osebo v primeru prodaje ali prenosa dejavnosti ali drugega statusno pravnega preoblikovanja, o čemer je dolžan naročnika pravočasno obvestiti.«

9.)
Ker je ponudnik zavezan spoštovanju izvoznih pravil, vljudno prosi za dopolnitev ali potrditev, da »Dobavitelj ni dolžan izpolniti svojih pogodbenih obveznosti, če za to obstajajo ovire, ki izvirajo iz nacionalnih ali mednarodnih predpisov v zvezi z zunanjo trgovino ali embargov (in/ali drugih sankcij).«

ODGOVORI:
1a. Naročnik ne pristaja na takšno spremembo.
1b.Naročnik je mnenja, da je odgovornost za posredno škodo zadostno urejena v 3. odstavku 12. točke pogodbe, sicer se presoja po splošnih določilih OZ.
2. Tovrstne situacije se presoja glede na konkretne okoliščine v skladu s splošnimi načeli OZ.
3. Tovrstne situacije se presoja glede na konkretne okoliščine v skladu s splošnimi načeli OZ.
4. Gre za običajno prakso naročnika. Prosimo interesente, da spoštujejo postavljeno zahtevo.
5. Glede na to, da predmetni parameter predstavlja merilo za izbor najugodnejše ponudbe, je naročnik mnenja, da je predpisana kazen sorazmerna.
6. Tega naročnik ne more potrditi, odvisno od konkretnega primera in škode, ki bo naročniku nastala zaradi naštetega.
7. Naročnik je mnenja, da predmet pogodbe ni take sorte, da bi bilo potrebno dodatno urejati pravice intelektualne lastnine.
8. Naročnik je mnenja, da dodatna določila niso potrebna, tovrstne situacije stranke urejajo z aneksi.
9. Skladno s splošnimi načeli RS, so stranke pogodbe dolžne ravnati v skladu s prisilnimi predpisi in odločbami državnih organov, sicer je pogodba nična.
Na podlagi tega vnos takšnega določila v pogodbo ni potreben.


Datum objave: 14.11.2019   11:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zainteresirani ponudnik prosi naročnika, da v točki 22.2. pogodbe spremeni besedilo v navedbi glede izpostavljenosti v nekontrolirani atmosferi iz trenutnega trajanja 2 uri na 5 ur.

Omenjeno besedilo "več kot enkrat ali v trajanju več od 2 ur" bi bilo spremenjeno v "več kot enkrat ali v trajanju več od 5 ur".
Rok 2 uri je po naših analizah pretiran in nepotreben.

hvala

ODGOVOR:
Naročnik je mnenja, da dve uri zadostujeta za prevoz aktivnega dela iz peči do prostora s kontrolirano atmosfero. Prosimo interesente, da spoštujejo postavljeno zahtevo.Datum objave: 14.11.2019   11:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ponudnik naročnika poziva, da smiselno spremeni točko 4. Pogodbe: druga alineja "preostale vrednosti postavke B1 po postavitvi transformatoja na temelj in uspešno opravljenem preizkusu transformatorja na mestu vgradnje" doda, da se postavka B1 plača v celoti najkasneje 4 tedne po potrdilu ponudnika, da je transformator pripravljen na odpremo in po datumu določenemu v terminskem planu..
Ponudnik želi, da v primeru, da je transformator pripravljen na odpremo, vendar pa npr. naročnik nima pripravljenih temeljev, naročnik ne zadržuje plačila glavne opreme več kot 4 tedne.

hvala

ODGOVOR:
Naročnik pričakuje, da bodo temelji pravočasno pripravljeni in v zvezi s tem ni nobene bojazni.
V nasprotnem primeru se situacija presoja skladno s splošnimi določili OZ.Datum objave: 14.11.2019   11:30
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji za dobavo 300 MVA transformatorjev (dokument »SPECIAL TECHNICAL SPECIFICATION«, točka 3.5, stran 11/40) je zahtevano, da morajo ponujeni transformatorji imeti vgrajeno regulacijsko stikalo točno določenega tipa (VRC), proizvajalca MR Reinhausen, v celoti izdelano v Nemčiji.

Ali lahko ponudimo in dobavimo enakovredno regulacijsko stikalo drugega proizvajalca, ki ustrezajo danim tehničnim zahtevam?

Prosimo tudi za dodatno podaljšanje roka za oddajo ponudb vsaj še za 1 teden

ODGOVOR:
Skladno s tipizacijo naročnika je možno ponuditi samo predmetni tip regulacijskega stikala. Razpisna dokumentacija ostaja nespremenjena.
Ker je bil rok za predložitev ponudb že dvakrat podaljšan, ga naročnik ne bo več podaljšal.