Dosje javnega naročila 006571/2019
Naročnik: INFRASTRUKTURA BLED d.o.o., Rečiška cesta 2, 4260 Bled
Blago: Nakup komunalnega vozila z dvigalom in samonakladalcem na finančni leasing
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 167.091,20 EUR

JN006571/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.09.2019
JN006571/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.10.2019
JN006571/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.11.2019
JN006571/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006571/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
INFRASTRUKTURA BLED d.o.o.
Rečiška cesta 2
4260
SI
Bled
Slovenija
Metka Bobič
metka.bobic@ibled.si
+386 45780534
+386 45780511

Internetni naslovi
https://www.ibled.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.infrastruktura-bled.si/
ESPD: https://www.infrastruktura-bled.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12884
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
komunalna dejavnost


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup komunalnega vozila z dvigalom in samonakladalcem na finančni leasing
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup komunalnega vozila z dvigalom in samonakladalcem na finančni leasing
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup komunalnega vozila z dvigalom in samonakladalcem na finančni leasing
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.10.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.10.2019   12:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.10.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.09.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.10.2019   10:52
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ali lahko ponudbo odda tudi podjetje -dobavitelj vozila, ki je registrirano za izdelavo oz. prodajo v javnem naročilu zahtevane opreme, ob pogoju, da v oddani ponudbi priloži ponudbo za zahtevani leasing (s strani leasing hiše) glede na vaše navedene pogoje? Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Spoštovani,

Pri navedenem javnem naročilu lahko neposredno sodeluje tudi podjetje (kot ponudbeni partner ali podizvajalec), ki je dobavitelj vozila, vendar mora ponudbo podati skupaj z leasingodajalcem (ne le priložiti ponudbo).

S spoštovanjem.


Datum objave: 04.10.2019   10:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo za dodatna pojasnila in odgovore na vprašanja:

1. Kolikšno število uporabnikov se približno predvideva in koliko ur usposabljanja? Ali je mogoče pričakovati usposabljanje novih delavcev tekom trajanja pogodbe ali samo ob dobavi vozila?

2. Glede na to, da gre za finančni leasing, pri katerem leasingojemalec mesečno plačuje obroke v skladu z anuitetnim načrtom, ni možna izstavitev mesečnih računov ampak mesečnih obvestil. Leasingojemalec prejme ob prevzemu vozila račun za vozilo in obresti, nadalje računov ni. Vezano na to, ni možna izstavitev računov do 8. v mesecu z zapadlostjo 30. dan od dneva prejema računa, ampak mesečno pošiljanje obvestil v skladu z anuitetnim načrtom z valuto plačila na določen dan v mesecu. Prosimo naročnika, da v skladu s tem ustrezno odgovori, objavi pojasnilo oziroma ustrezno popravi razpisno dokumentacijo v točkah, saj gre za finančni leasing in ne poslovni najem vozila.

3. Vezano na 2. točko razpisne dokumentacije »plačilo se izvede po naslednjem principu« in 3. člen osnutka pogodbe. Ali pravilno razumemo, da je rok plačila pologa (10% nabavne cene vozila brez DDV), znesek DDV-ja in 1. obrok 30 dni po prejemu izdanega obvestila, vseh nadaljnjih 59 mesečnih obrok pa se plačuje v skladu z anuitetnim načrtom?

4. Prosimo za pojasnilo, kaj vključujejo »vsi povezani stroški« pogodbene cene pod točko 3. osnutka pogodbe?

5. Ali pravilno razumemo, da je strošek registracije vozila naročnikov strošek tako pri prvi registraciji kot tudi po izteku finančnega leasinga in prenosu lastninske pravice, ko je vozilo potrebno ponovno registrirati na novega lastnika naročnika, strošek prenosa lastninske pravice pa je strošek leasingodajalca?

6. V dokumentaciji se navaja obenem »fiksna in nespremenljiva« cena za obdobje veljavnosti pogodbe ter prilagajanje anuitet 3-mesečnemu EURIBOR, torej variabilna obrestna mera. Prosimo za pojasnilo, ali se izraz »cena« v tretjem odstavku 10. točke na 13. strani na nanaša le na fiksni del skupne ponudbene cene, torej tisti del, ki ni razdeljen na obroke, oziroma kateri del cene naj bi bil fiksen in nespremenljiv?

7. Ali je za naročnika glede na navedeno v prejšnjem vprašanju sprejemljiv fiksen mesečni obrok (brez upoštevanja 3-mesečnega EURIBORJA), saj edino tako lahko zagotovimo fiksno ceno / pogodbeno vrednost za celotno obdobje veljavnosti pogodbe?

8. Ali se v obrazcu OBR-2 postavka »Komunalno vozilo z dvigalom in samonakladalcem« nanaša zgolj na ceno samega vozila brez financiranja ali vključuje tudi financiranje, glede na izkazovanje DDV v tabeli? Ali je možen popravek obrazca na način, ki bi izkazoval možnost vnosa postavk, vezanih na financiranje, vnos cen z DDV in posebej naveden znesek DDV-ja za vozilo, v nasprotnem primeru ne bomo mogli oddati ponudbe?

9. Ali točka c) Določil v zvezi z leasingom pomeni, da se naročnik zavezuje kriti vso nastalo škodo v primeru, ko zavarovalnica iz kakšnega koli razloga ne bi izplačala odškodnine v višini, ki bi ustrezala celotnemu znesku nastale škode?

10. Katera oseba je v točki g) Določil v zvezi z leasingom obravnavana kot »kupec« z osebnimi podatki, ki lahko predstavljajo poslovno skrivnost, glede na to, da je naročnik pravna oseba javnega prava?

11. Ali ima izbrani ponudnik pravico odstopiti od pogodbe v primeru kršitev pogodbe s strani naročnika (npr. neplačevanje obveznosti po pogodbi,) in zahtevati vračilo vozila, ter plačilo še neplačane glavnice zmanjšane za kupnino ki jo prejme s prodajo vozila?

12. Prosimo za pojasnilo ali glede na dejstvo, da gre za pogodbo o finančnem leasingu, kjer je leasingojemalec od sklenitve pogodbe dalje ekonomski lastnik vozila, pravni lastnik pa postane po poplačilu vseh obveznosti po pogodbi, ali leasingojemalec nosi v času trajanja pogodbe vse stroške vezane na servise vozila in popravila vozila, razen v kolikor gre za popravila, ki so pokrita z garancijo?

13. Prosimo naročnika za ponovno objavo EDPD obrazca, da bo možen prenos ter uvoz na portal in izpolnitev.

14. Ali je potrebno ob oddaji ponudbe priložiti anuitetni načrt, kot je navedeno na ob.2 ponudbeni predračun? Kam se anuitetni načrt naloži, pod druge dokumente? Ali ta lahko izkazuje mesečne obroke od 1 do 60, brez datumov zapadlosti obrokov, saj bodo ti znani, ko bo vozilo registrirano in prevzeto.

Lep pozdrav!ODGOVOR
Spoštovani!

1. Usposabljanje se izvede za 3-4 delavce ob dobavi vozila.

2. Naročnik pojasnjuje, da bo pogodbo z izbranim izvajalcem naročila popravil tako, da bo v 3. členu pogodbe ustrezno nadomestil določbo, da izvajalec mesečno pošilja obvestil v skladu z anuitetnim načrtom z valuto plačila na določen dan v mesecu.

3.Da, vaša razlaga je pravilna.

4. Vsi povezani stroški so našteti primeroma: priprava in izvedba finančnega najema, stroški obdelave, izdaja listine za prenos lastninske pravice in podobno.

5. Da.

6.Fiksnost cene se nanaša na del: »Komunalno vozilo z dvigalom in nakladalcem« in »STROŠKI (ponudnika oziroma leasingodajalca)«. Obroki pa so odvisno od 3-mesečnega EURIBOR-ja.

7. Naročnik razpisne dokumentacije v tem delu ne bo spreminjal.

8. Naročnik bo obrazložitev obrazca do 12.00 ure objavil na spletni strani tako, da bo v obrazec OBR-2 jasno zapisal, v katera polja je potrebno vnesti zneske z DDV in v katera polja brez DDV. Skladno s popravkom obrazca naročnik tudi pojasnjuje, da se spremenijo določila razpisne dokumentacije, ki se vežejo na izpolnitev obrazca, kar bo naročnik upošteval pri podpisu pogodbe z izbranim izvajalcem: polog, ki vključuje: 10% cene vozila brez DDV, vse povezane stroške, vse v roku 30 dni po prevzemu vozila in prejemu pravilno izdanega računa, v polog ni vključen DDV, preostalih 60 obrokov se plačuje mesečno v skladu z anuitetnim načrtom, z vključenim DDV.

9. Da.

10. Gre za leasingojemalca (naročnika).

11. Da.

12. Da.

13. Obrazec je bil objavljen ponovno pred dvema dnevoma.

14. Da, anuitetni načrt je potrebno priložiti. Da, priložiti ga je potrebno pod drugo dokumentacijo. Glede izkazovanja mesečnih obrokov možno je tako, kot predlagate.

S spoštovanjem.