Dosje javnega naročila JN5412/2011
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Gradbena dela
ZJN-2: Pospešeni postopek s pogajanji

JN5412/2011 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.05.2011
JN5975/2011 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.06.2011
JN6348/2011 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.06.2011
    JN5412/2011 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Gradbena dela

Datum objave: 24. 5. 2011
Številka objave: JN5412/2011


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Ana Gazvoda, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. 01 306 4401. Telefaks 01 306 4407. E-pošta ana.gazvoda@ljubljana.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI: Regionalni ali lokalni organ.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OPISII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: GOI DELA - IZGRADNJA PRIZIDKA NA OŠ ZADOBROVA
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Sifra NUTS: SI02.
II.1.3)Obvestilo vključuje Javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: GOI DELA - IZGRADNJA PRIZIDKA NA OŠ ZADOBROVA
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45000000 (Gradbena dela)
45200000 (Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje)
45210000 (Gradbena dela na stavbah)
45214210 (Gradbena dela na osnovni šoli)
II.1.7)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA) ne.
II.1.8)Razdelitev na sklope Ne.
II.1.9)Variante so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegČe je znana, ocenjena vrednost brez DDV (navedite samo številke): 1609264,16 EUR
II.2.2)OpcijeII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v dnevih: 150 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva Finančna zavarovanja, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopku javnega naročila

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika, naročniku predložiti bančne garancije oziroma ustrezna kavcijska zavarovanja.
Bančne garancije oz. kavcijska zavarovanja, morajo biti brezpogojne in plačljive na prvi poziv in morajo biti izdane po vzorcih iz razpisne dokumentacije.

Bančna garancija oz. kavcijsko zavarovanje lahko nebistveno odstopa od vzorca (za bistvena odstopanja štejejo: dodatni pogoji za izplačilo, krajši roki, kot jih določi naročnik, nižji znesek zavarovanja, kot ga določi naročnik ali spremenjena krajevna pristojnost za reševanje sporov med upravičencem in banko oziroma zavarovalnico. Ostale določbe štejejo za nebistvene).
Če ponudnik predloži garancijo tuje banke bo naročnik obvezno preveril boniteto tuje banke pri Banki Slovenije. Garancija tuje banke mora imeti bonitetno oceno vsaj »A«. Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila.
Bančno garancijo za resnost ponudbe so ponudniki dolžni predložiti s ponudbo.

Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom bo le-ta unovčil bančno garancijo.

Bančna garancija za resnost ponudbe mora biti predložena v višini 15.000,00 EUR, z veljavnostjo do vključno datuma veljavnosti ponudbe.

Če ponudnik v ponudbi navede daljši rok veljavnosti ponudbe od zahtevanega, mora biti le-ta pokrit z bančno garancijo.

Bančna garancija za resnost ponudbe začne teči na dan javnega odpiranja ponudb.

(vzorec – priloga B) Pogoj izpolnjujejo partnerji v skupni ponudbi skupaj.

Ponudnik jo priloži skupaj s ponudbo!

Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga C)

Izbrani izvajalec je dolžan najkasneje v 15 (petnajstih) dneh od sklenitve pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, izročiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti pogodbe.

Naročnik jo unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo.

Veljavnost bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je še 60 dni po preteku roka za dokončanje pogodbenih obveznosti.

(vzorec – priloga C)

Pogoj izpolnjujejo partnerji v skupni ponudbi skupaj.

Ponudnik predloži garancijo v 10 dneh od podpisa pogodbe.

Garancija za odpravo napak v garancijskem roku (priloga D)

Bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 10 % (deset odstotkov) vrednosti pogodbenih del, bo izvajalec izročil pooblaščenemu predstavniku naročnika ob primopredaji pogodbenih del. Veljavnost bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku je za 60 dni daljši kot je garancijski rok za izvedena dela, določen v pogodbi. (vzorec – priloga D)

Pogoj izpolnjujejo partnerji v skupni ponudbi skupaj.

Ponudnik jo predloži ob primopredaji pogodbenih del.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo:III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Ne.
III.2)POGOJI ZA SODELOVANJEIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik ne smeta biti pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih v prvem in drugem odstavku 42. člena ZJN-2B.
Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru utemeljenega dvoma o osnovni sposobnosti ponudnika po 1. odstavku 42. člena ZJN-2B, le tega preveri pri Ministrstvu za pravosodje.

Izjava pravne osebe, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom

Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom

(priloga 4)

(priloga 5)

Ponudnik izpolnjuje pogoj sam ali s podizvajalci. V primeru skupne ponudbe pogoj izpolnjujejo partnerji v skupni ponudbi posamično.

Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet naročila.
Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo
(priloga 3) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam ali s podizvajalci. V primeru skupne ponudbe pogoj izpolnjuje vsak partner v skupni ponudbi posamično.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik ne sme biti v stečajnem postopku, zoper ponudnika ne sme biti podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave ali je v postopku prisilne poravnave ali prisilnega prenehanja ali kadar z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavonost ali je v katerem koli pododbnem položaju

Član poslovodstva ponudnika ali nadzornega organa ponudnika ali zastopnik ponudnika kot ga določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke o insolventnosti in prisilnem prenehanju, ni bil kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb, družbenik z lastniškim deležem, večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deležem, večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja.

Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo

(priloga 3) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam ali s podizvajalci. V primeru skupne ponudbe pogoj izpolnjuje vsak partner v skupni ponudbi posamično.

Ponudnik na dan roka za oddajo ponudb nima neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in davkov v skladu z zakonskimi določili države, kjer ima sedež ali določbami Republike Slovenije.
Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo

(priloga 3) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam ali s podizvajalci. V primeru skupne ponudbe pogoj izpolnjuje vsak partner v skupni ponudbi posamično.

Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem
Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo
(priloga 3) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam. V primeru skupne ponudbe pogoj izpolnjuje vsak partner v skupni ponudbi posamično.
Naročnik ne more ponudniku na kakršnikoli upravičeni podlagi dokazati velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil
Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo
(priloga 3) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam. V primeru skupne ponudbe pogoj izpolnjuje vsak partner v skupni ponudbi posamično.

Ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2C) v tem ali predhodnih postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil
Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo
(priloga 3) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam. V primeru skupne ponudbe pogoj izpolnjuje vsak partner v skupni ponudbi posamično.
Če bo ponudnik v postopku javnega naročila izbran, bo na naročnikov poziv naročniku posredoval podatke o:
- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe.
Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo
(priloga 3) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam. V primeru skupne ponudbe pogoj izpolnjuje vsak partner v skupni ponudbi posamično.

Izbrani ponudnik mora podatke posredovati naročniku v 8 dneh od prejema poziva.
Ponudnik ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77a. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2C) oziroma oz. 81 a člena ZJNVETPS
Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo
(priloga 3) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam. V primeru skupne ponudbe pogoj izpolnjuje vsak partner v skupni ponudbi posamično.

Ponudnikov letni prihodek v preteklem letu je znašal dvakratnik ponujene vrednosti brez DDV (v primeru skupne ponudbe morajo partnerji pogoj izpolnjevati skupno, pri čemer se letni prihodek v primeru dveh partnerjev izračuna tako, da se seštevek letnih prihodkov obeh partnerjev pomnoži s faktorjem 0,9 in upošteva tako izračunan letni prihodek, pri treh partnerjih s faktorjem 0,8, pri štirih ali več partnerjih pa z 0,7)
Dokazilo:

- za pravne osebe (gospodarske družbe) S.BON 1/P, ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb in
- za samostojne podjetnike BON 1/SP, ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb(priloga 3 in 9 ali 9a)
V primeru skupne ponudbe pogoj izpolnjujejo partnerji v skupni ponudbi skupaj.
Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo

(priloga 3) V primeru skupne ponudbe pogoj izpolnjuje vsak partner v skupni ponudbi posamično.
Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred rokom za oddajo ponudbe ni imel dospelih neporavnanih obveznosti
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo

(priloga 3) V primeru skupne ponudbe pogoj izpolnjuje vsak partner v skupni ponudbi posamično.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe izvedel najmanj 3 (tri) kvalitetno in pravočasno opravljenih del (skupaj gradbeno-obrtniskih in instalacijskih del na visokih gradnjah z investicijsko vrednostjo najmanj 1.615.000,00 EUR brez DDV Referenčna lista istovrstnih del s priloženimi priporočili (priloga 6 in 6/1) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam ali s partnerji v skupni ponudbi ali s podizvajalci.
Ponudnik mora zagotoviti, da bo spoštoval vse predpise, pravilnike in navodila v zvezi z ravnanjem odpadkov (varstvo okolja)
Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo


(priloga 3) V primeru skupne ponudbe pogoj izpolnjujejo partnerji v skupni ponudbi skupaj.
Ponudnik mora v priloženo tabelo vpisati število članov delovne skupine. Tabela (priloga 7) Ponudnik lahko izpolnjuje pogoj sam ali skupaj s podizvajalci ali pa s partnerji v skupni ponudbi.
Ponudnik mora imenovati odgovornega vodjo del, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del v skladu z veljavno zakonodajo s področja gradnje objektov (dokazilo o pridobljeni izobrazbi, o opravljenem strokovnem izpitu pri pristojni poklicni zbornici in o vpisu v imenik pri tej zbornici) - tabela o imenovanju odgovornega vodje del

(priloga 8) Ponudnik lahko izpolnjuje pogoj sam ali skupaj s podizvajalci ali pa s partnerji v skupni ponudbi.
Ponudnik mora razpolagati s primerno tehnično opremo, s katero bo zagotovil kvalitetno in pravočasno izvedbo razpisanih del. Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo
(priloga 3) Ponudnik lahko izpolnjuje pogoj sam ali skupaj s podizvajalci ali pa s partnerji v skupni ponudbi.
Ponudnik mora predložiti terminski plan del/enoto dneva za izvedbo in finančni plan del za izvedbo gradnje terminski del /enoto dneva in finančni plan (priloga 9) V primeru skupne ponudbe pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj.
Zavarovanje pred odgovornostjo v skladu z ZGO – 1B. Izvajalec mora imeti v skladu z veljavnimi predpisi ves čas trajanja te pogodbe zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti. kopija zavarovalne police (priloga 10)

Ponudnik izpolnjuje pogoj sam ali s partnerji v skupni ponudbi.
III.2.4)Pridržana naročila Ne.
III.3)POGOJI, KI SO SPECIFIČNI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Izvedba storitve je omejena na določeno strokoIII.3.2)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Pospeseni s pogajanji.
Utemeljitev izbire pospesenega postopka: JAVNO NAROČILO JE NUJNO POTREBNO IZVESTI.
IV.1.2)Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudb ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA ODDAJOIV.2.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.2.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 10. 6. 2011
Čas: 9:00
IV.3.5)Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbeIV.3.8)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 10. 6. 2011
Čas: 10:00
VI.1)JAVNO NAROČILO SE PONAVLJA Ne.
VI.2)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2011/5/6906-291499601620128/POPISI_-_MIRO
,_5.5._2011-_1._IN_2._FAZA.zip

VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA, SLOVENSKA CESTA 54, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, ki je pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vlaganje pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, SLUŽBA ZA JAVNA NAROČILA, DALMATINOVA 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 23. 5. 2011

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN5975/2011, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 3. 6. 2011
  • JN6348/2011, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 10. 6. 2011
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.06.2011   14:19
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani.
prosim vas za podatek o odgovornem projektantu.
Hvala.
Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji št. 430-133/2011-8 z dne 23.5. 2011 je na strani 7 navedeno, da je projektno dokumentacijo izdelalo podjetje ARHE, Projektiranje, svetovanje in inženiring d.o.o., Židovska cesta 4, Ljubljana, odgovorna projektantka ga. Alenka Divjak, u.d.i.a.

Lep pozdrav.

Datum objave: 03.06.2011   09:37
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

v popisih smo zasledili izdelavo požarno odpornih prebojev na prehodih kanalov skozi meje požarnih sektorjev, nismo pa zasledili nobenih požarnih loput v teh kanalih. Prosili bi za pojasnilo.
Prav tako pa bi Vas prosili za objavo tehničnega poročila.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR:
Spoštovani,

Objavljamo dopolnitev razpisne dokumentacije št. 430-1716/2010-3 z dne 20.5. 2011 in obljavljamo tehnični poročili za I. in II. fazo ter sestavo konstrukcij I. faze.

Odgovor na drugo vprašanje, ki se tiče strojnih instalacij, bomo objavili takoj, ko ga bomo pridobili od projektanta strojnih instalacij.

Lep pozdrav.

Datum objave: 03.06.2011   09:39
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe, ker v tako kratkem času ne moremo pridobiti bančne garancije.
Hvala za razumevanje in LP

ODGOVOR:
Spoštovani,

rok za predložitev ponudb je podaljšan do torka, 14.6. 2011 do 12.00 ure, javno odpiranje ponudb bo potekalo dne 14.6. 2011 ob 13.00 uri na lokaciji, ki je navedena v razpisni dokumentaciji.

Lep pozdrav.

Datum objave: 03.06.2011   13:36
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Glede na dejsto, da smo bančno garancijo že pridobili nas zanima ali bo naročnik upošteval bančno garancijo in veljavnost ponudbe na prvotno zastavljeni rok oddaje ponudbe (se pravi 10.06.2011 + 120 dni) ali moramo za veljavnost ponudbe in bančne garancije upoštevati nov rok za oddajo ponudbe (14.06.2011 + 120 dni).

ODGOVOR:
Spoštovani,

za veljavnost bančne garancije je potrebno upoštevati nov rok za oddajo ponudbe tj. 14.6. 2011 do 12.00 ure.

Lep pozdrav.

Datum objave: 03.06.2011   13:39
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

v popisih smo zasledili izdelavo požarno odpornih prebojev na prehodih kanalov skozi meje požarnih sektorjev, nismo pa zasledili nobenih požarnih loput v teh kanalih. Prosili bi za pojasnilo.
Prav tako pa bi Vas prosili za objavo tehničnega poročila.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR:
Spoštovani,

objavljamo še odgovor na drugo vprašanje, ki se tiče strojnih instalacij in sicer:
"V objektu ni požarnih loput, ki bi potrebovale tesnenje, zato postavka v popisu odpade."

Lep pozdrav.

Datum objave: 06.06.2011   14:01
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Glede na dejsto, da smo bančno garancijo že pridobili nas zanima ali bo naročnik upošteval bančno garancijo in veljavnost ponudbe na prvotno zastavljeni rok oddaje ponudbe (se pravi 10.06.2011 + 120 dni) ali moramo za veljavnost ponudbe in bančne garancije upoštevati nov rok za oddajo ponudbe (14.06.2011 + 120 dni).

ODGOVOR:
Spoštovani,

Za veljavnost bančne garancije in za veljavnost ponudbe upoštevajte prvotno zastavljeni rok ponudbe tj. 10.6. 2011. Če bo potrebno, bomo naknadno zahtevali podaljšanje bančne garancije glede na novi rok za predložitev ponudbe.

Prosimo, da prejšnji odgovor na postavljeno vprašanje štejete kot brezpredmeten.

Lep pozdrav.

Datum objave: 09.06.2011   15:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Tlakarska dela; pozicija 8: Dobava in leplenje PVC tlaka ( Noramet Grano) - Kaj drži ? PVC ali Norament Grano - ki je guma?

ODGOVOR:
Spoštovani,

odgovor bo objavljen na portalu javnih naročil kot popravek št. 2 za GOI dela - izgradnja prizidka OŠ Zadobrova.

Lep pozdrav,Datum objave: 09.06.2011   15:17
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Vezano na vprašanje glede izdelava požarno odpornih prebojev, nas zanima, katera postavka odpade? Ali je mišljeno na postavko, ki opisuje izdelavo prebojev ali lopute, ki jih v popisu ni?

ODGOVOR:
Spoštovani,

objavili bomo odgovor na vprašnje kot popravek št. 2 - GOI dela OŠ Zadobrova.


Lep pozdrav.