Dosje javnega naročila 006638/2019
Naročnik: OBČINA POLZELA, Malteška cesta 28, 3313 Polzela
Gradnje: Obnova lokalne ceste z oznako LC 490-370
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006638/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.09.2019
JN006638/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006638/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA POLZELA
Malteška cesta 28
3313
SI
Polzela
Slovenija
Magda Cilenšek
magda.cilensek@polzela.si
+386 37033216
+386 37033226

Internetni naslovi
http://www.polzela.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.polzela.si
ESPD: http://www.polzela.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12938
na zgoraj navedeni naslov.
Elektronsko komuniciranje zahteva uporabo orodij in naprav, ki niso splošno dostopne. Neomejen in celovit neposredni dostop do teh orodij in naprav je brezplačno na voljo na: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_naročilo_podrobnosti.xhtml?zadevald=12938
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnova lokalne ceste z oznako LC 490-370
Referenčna številka dokumenta: 430-0016/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Načrt zajema izvedbo rekonstrukcije celotne lokalne ceste LC 490-370 od km 0+000 do km 1+856. Obravnavana cesta je v večini trase širine š=3.00m vendar se bo z rekonstrukcijo ceste izvedla razširitev obstoječega cestišča na novo širino š=4.00m. Lokalna cesta ima bankine širine od š=0.00-0.75m odvisno od lokacije v trasi.
V sklopu rekonstrukcije se bo tudi uredilo odvodnjavanje ceste s tem, da se bo mestoma dodala asfaltna mulda obnovili in očistili se bodo obstoječi meteorni jarki v katere se bo mestoma vgradilo v dno jarka B.C. kanalete na ostalih mestih pa se bo zgolj očistil in na novo profiliral zemeljski jarek.
Prepusti se bodo obnovili in podaljšali vsi cestni požiralniki. Na vseh izpostavljenih vkopnih mestih ceste se bo še vgradila globoka drenaža, ki bo tako zajemala podzemne vode in posledično preprečevala močenje in destabilizacijo nosilnih slojev (posteljice) rekonstruirane ceste.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Obnova lokalne ceste z oznako LC 490-370 od km 0+000 do km 1+100
Številka sklopa: 1/A
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Založe - Podsevčnik
II.2.4 Opis javnega naročila
Načrt zajema izvedbo rekonstrukcije celotne lokalne ceste LC 490-370 od km 0+000 do km 1+100 Obravnavana cesta je v večini trase širine š=3.00m vendar se bo z rekonstrukcijo ceste izvedla razširitev obstoječega cestišča na novo širino š=4.00m.
V sklopu rekonstrukcije se bo tudi uredilo odvodnjavanje ceste s tem, da se bo mestoma dodala asfaltna mulda obnovili in očistili se bodo obstoječi meteorni jarki v katere se bo mestoma vgradilo v dno jarka B.C. kanalete na ostalih mestih pa se bo zgolj očistil in na novo profiliral zemeljski jarek.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 21.10.2019
Konec: 31.12.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Obnova lokalne ceste z oznako LC 490-370 od km 0+000 do km 1+100
Številka sklopa: 1/B
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Založe-Podsevčnik
II.2.4 Opis javnega naročila
Načrt zajema izvedbo rekonstrukcije celotne lokalne ceste LC 490-370 od km 1+100 do km 1+1856. Obravnavana cesta je v večini trase širine š=3.00m vendar se bo z rekonstrukcijo ceste izvedla razširitev obstoječega cestišča na novo širino š=4.00m.
V sklopu rekonstrukcije se bo tudi uredilo odvodnjavanje ceste s tem, da se bo mestoma dodala asfaltna mulda obnovili in očistili se bodo obstoječi meteorni jarki v katere se bo mestoma vgradilo v dno jarka B.C. kanalete na ostalih mestih pa se bo zgolj očistil in na novo profiliral zemeljski jarek.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 15.01.2020
Konec: 30.06.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
Ponudbe morajo biti predstavljene v obliki elektronskih katalogov ali vključevati elektronski katalog
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
določeno v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.10.2019   09:59
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.06.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.10.2019   10:00
Kraj: elektronsko


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.10.2019   00:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.09.2019   13:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosim za pojasnilo glede
III.POGOJI ZA PRIDOBITEV SPOSOBNOSTI IN NAČIN DOKAZOVANJA
2.Pogoji za sodelovanje v postopku javnega naročila
točka 5. Reference

Ali lahko ta pogoj zadostimo skupaj s podizvajalcem?

Hvala.


ODGOVOR
V razpisni dokumentaciji v poglavju " 2. Pogoji za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila " - POGOJ ZA PRIDOBITEV SPOSOBNOSTI v točki 5. jasno piše

" v zadnjih letih ( šteje se od 1. 9. 2014 do 1. 9. 2019) je PONUDNIK izvedel ......,

VPRAŠANJE
Spoštovani,

v popisu del v excelu naj bi v zavihku rekapitulaciji vpisali določene podatke o ponudniku, vendar jih ne moremo saj je popis zaklenjen. Ali odklenite popis, ali pa pustimo neizpolnjeno.
Ali popis del oddamo samo v obliki excel, brez skenirane verzije v pdf-ju ?
Zakaj bi morali ESPD žigosati, saj ga oddajamo v xml obliki in je elektronsko podpisan, če ga hočemo žigosati ga moramo še dodatno natisniti, kar drugi naročniki ne zahtevajo ?

Lepo pozdravljeni !

ODGOVOR
ta del izpolnite ročno. Popise oddate v excelu in skenirane verzije v pdf-ju.

Glede ESPD-ja naredite tako kot je določeno v RD.Datum objave: 01.10.2019   10:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali v razdelek "predračun" v sistemu e-JN naložimo skupno rekapitulacijo popisa del, ali obrazec "II.1 ponudba" iz razpisne dokumentacije?

Hvala, lepo pozdravljeni

ODGOVOR

v razdelek "predračun" vložite obeazec II.1 - ponudbo iz RD


Datum objave: 02.10.2019   13:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Ali ponudniki izpolnimo izjavo v fazi predložitve ponudbe in če da, kam vnesemo podatke, ker ni prostora, word dokumentacije pa nimate objavljene.

IZJAVA PO 14. ČLENU ZAKONA O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU KORUPCIJE (ZIntPK)

ODGOVOR
K razpisu je dodano besedilo v Wordu.

VPRAŠANJE
Spoštovani!

menimo, da za dokazovanje sposobnosti glede "števila redno zaposlenega kadra" niste pravilno zastavili pogoja v razpisni dokumentaciji. Za izvedbo predmetnega javnega naročila, lahko naročnik zahteva le zagotovitev strokovnega kadra (vodja del, vodja gradnje, skladno z zakonom) ki bo izvedel oziroma vodil javno naročilo. S kolikšnim številom zaposlenih delavcev bo izvajalec izvedel javno naročilo, pa se tiče organizacije dela pri opravljanju izvajalčeve dejavnosti. Popolnoma brez smiselno in neprimerno pa je zahtevati od ponudnikov "SEZNAM REDNO ZAPOSLENEGA KADRA", oziroma nima naročnik nobene zakonske pravice to od ponudnikov zahtevati!

V kolikor zahteve ne boste umaknili iz razpisa, bomo vložili revizijo na razpisno dokumentacijo!

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Umikamo zahtevo. Seznam redno zaposlenega kadra ni obvezna priloga za dokazovanje sposobnosti.

VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo za objavo razpisnih obrazcev v Word obliki, da bomo lahko izpolnjevali dokumentacijo elektronsko - z uporabo računalnika in ne z ročno pisavo (v nasprotnem primeru pričakujmo tudi od naročnika, da z ročno pisavo izdela vso ponudbeno dokumentacijo)!

Hvala za razumevanje in lep pozdrav!

ODGOVOR
K razpisu so dodana besedila obrazcev v Wordu.Datum objave: 03.10.2019   11:40
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali lahko priložimo od naročnika že potrjene obrazce referenčnih potrdil iz drugih JN?

Hvala

ODGOVOR
Žal ne, v razpisu piše na priloženih obrazcih.