Dosje javnega naročila 006772/2019
Naročnik: ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava in montaža opreme za priključni vod 2x110 kV za RTP 110/20 kV Vojnik
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.198.866,85 EUR

JN006772/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 27.09.2019
JN006772/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.10.2019
JN006772/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.10.2019
JN006772/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.12.2019
JN006772/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 28.01.2020
JN006772/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006772/2019-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2019/S 188-458256
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Hajdrihova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javnanarocila@eles.si
+386 14743000
+386 14742522

Internetni naslovi
https://eles.si/
https://www.eles.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.eles.si/portal/page/portal/Eles_partnerji/JavnaNarocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12966
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava in montaža opreme za priključni vod 2x110 kV za RTP 110/20 kV Vojnik
Referenčna številka dokumenta: MAP2019/0435
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31730000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava in montaža opreme za priključni vod 2x110 kV za RTP 110/20 kV Vojnik
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31730000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in montaža opreme za priključni vod 2x110 kV za RTP 110/20 kV Vojnik
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.11.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.11.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.10.2019   10:00

Dodatne informacije:
Naročnik bo omogočil ogled terena predvidene izgradnje priključnega voda RTP Vojnik, ki bo na območju parka Psihiatrične bolnice Vojnik, Celjska cesta 37, 3212 Vojnik.
1. Termin: 10.10.2019 ob 10:00
2. Termin: 22.10.2019 ob 10:00

Ogled je informativne narave in ni obvezen.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Hajdrihova ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.10.2019   13:11
VPRAŠANJE
V Tehničnih tabelah za 110 kV kabel, kabelski kočnik za zunanjo montažo, prenapetostni odvodniki za zaščito faznih vodnikov, se zahteva, da so ponudbi priloženi tipski in rutinski preskusni protokoli.

Komentar: Naročnika prosimo, da spremeni zahtevo in sicer, da so tipski protokoli del ponudbene dokumentacije. Rutinske protokoli pa se dostavijo Naročniku ob dobavi opreme.

Hvala!ODGOVOR
Naročnik se strinja s spremembo zahteve. V ponudbi morajo biti priloženi povzetki tipskih testov in plan zagotovitve kakovosti s programom preizkusov in meritev med proizvodnjo.Datum objave: 14.10.2019   13:12
VPRAŠANJE
Iz RD ni jasno razvidno za katero opremo vse se zahteva tovarniški prevzem (FAT) pri proizvajalcu opreme?

ODGOVOR
FAT je predviden za vso opremo.
Tovarniško preizkušanje opreme izvede in overi tovarniška služba za zagotovitev kakovosti (QA/QC) ne glede na morebitno prisotnost predstavnika Naročnika, ki pa mora biti predhodno o preizkušanjih obveščen. Dobavitelj mora pripraviti vse postopke za tovarniška preizkušanja, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in zahtevanimi standardi SIST, EN, HD, ISO in IEC ter tehničnimi specifikacijami ter jih posredovati Naročniku v odobritev. Naročnik predvideva udeležbo pri FAT za VN 110 kV kabel.
Datum objave: 14.10.2019   13:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,
1. U navodilo ponudniku za izdelavo ponudbe poglavlje 4. POGOJI IN REFERENCE IZVAJALCEV DEL: točka 4.3. Ponudnik ali soponudnik elektromontažnih del, jedan od zahtjeva je:
izvedba elektromontažnih del za vodnike in obesno opremo na daljnovodu napetostnega nivoja 110 kV (ali več) za kumulativno vsaj 2 stojnih mest, pri čemer so dela potekla medtem, ko je bil vsaj en sistem v normalnem obratovalnem stanju (pod napetostjo)
Iz skupnog opisa elektromontažnih del in razpisne dokumentacije ni razvidno, da bodo elektromontažnih del izvedena za vodnikih in obesni opremi na enem 110 kV sistemu daljnovoda, medtem ko je drugi sistem v živo, zato prosimo, da isto zahtev odstranite iz dokumentacije.


S poštovanjem


ODGOVOR
Elektromontažna dela se bodo izvajala po fazah. V določenih fazah se bodo dela izvajala v bližini napetosti. Naročnik ne odstopa od zahtevanih referenc.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
1. U navodilo ponudniku za izdelavo ponudbe poglavlje 4. POGOJI IN REFERENCE IZVAJALCEV DEL: točka 4.3. Ponudnik ali soponudnik elektromontažnih del, jedan od zahtjeva je:
izvedba elektromontažnih del za vodnike in obesno opremo na daljnovodu napetostnega nivoja 110 kV (ali več) za kumulativno vsaj 2 stojnih mest, pri čemer so dela potekla medtem, ko je bil vsaj en sistem v normalnem obratovalnem stanju (pod napetostjo)
Iz skupnog opisa elektromontažnih del in razpisne dokumentacije ni razvidno, da bodo elektromontažnih del izvedena za vodnikih in obesni opremi na enem 110 kV sistemu daljnovoda, medtem ko je drugi sistem v živo, zato prosimo, da isto zahtev odstranite iz dokumentacije.


S poštovanjem


ODGOVOR
Elektromontažna dela se bodo izvajala po fazah. V določenih fazah se bodo dela izvajala v bližini napetosti. Naročnik ne odstopa od zahtevanih referenc.Datum objave: 14.10.2019   13:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,


zaradi izdelave terminskega plana, nas zanima ali pričakujete da bo elektroenergetska situacija pri montaži 110 kV končnikov za DV stebrih, taka da bo omogočena izdelava 110 kV končnikov direktno na DV stebrih, kar vključuje postavitev odra, zaščitnih sten in streh okoli delovnih površin , kjer se bo izvajala montaža 110 kV končnikov ( na DV stebrih)?

Hvala in lep pozdrav !


ODGOVOR
Pričakujemo, da elektroenergetska situacija ne bo omogočala montažo končnikov na DV stebrih.
Montaža kabelskih končnikov je predvidena na tleh in dokončna montaža na stebrih v čim krajšem času.
Datum objave: 21.10.2019   09:17
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V RD točki 4.1. navajate referenčna dela, ki obsegajo gradbena dela pri novogradnji na kablovodu 110 kV (ali več) kabelske trase sistema kablovoda dolžine vsaj 200 m z uporabo tehnologije vodenega vrtanja HDD ter uvlek zaščitnih cevi v to izvrtino v dolžini vrtine vsaj 200 m.
Prosimo vas, da kot ustrezno dokazilo za izpolnjevanje pogoja potrdite tudi gradbena dela pri novogradnji na kablovodu (ne glede na napetostni nivo) skupne dolžine podvrtavanj v okviru ene pogodbe oziroma projekta vsaj 200 m. Tehnologija vodenega vrtanja HDD je namreč enaka ne glede na napetostni nivo.


V RD točki 4.3. navajate referenčna dela, ki obsegajo izvedbo elektromontažnih del na kablovodu 110 kV (ali več) , kar mora obsegati tudi uvleko VN kabla v pripravljeno cevno kanalizacijo dolžine najmanj 200 m ter montažo kabelskih končnikov na sistemu.
Prosimo za potrditev, da bo naročnik kot ustrezno upošteval referenco ponudnika za 200 m skupne količine kabla uvlečene v cevi.


ODGOVOR

Ad.1
Naročnik bo kot ustrezno dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz točke RD 4.1 upošteval tudi gradbena dela pri novogradnji na kablovodu (ne glede na napetostni nivo) skupne dolžine podvrtavanj in uvleke zaščitne cevi v okviru ene pogodbe oziroma projekta vsaj 200 m.

Ad.2
Naročnik bo kot ustrezno upošteval tudi referenco ponudnika za najmanj 200 m skupne količine kabla napetostnega nivoja 110 kV (ali več) uvlečenega v pripravljeno cevno kanalizacijo ter montažo kabelskih končnikov na sistemu.

Naročnik v razpisni dokumentaciji spreminja pogoje za sodelovanje pri referencah v Navodilu ponudniku za izdelavo ponudbe (2. alineja v točki 4.1. in 3. alineja v točki 4.3.) ter posledično tudi obrazca R-2 in R-6.

Sprememba razpisne dokumentacije je objavljena na spletni strani ELES-a: https://www.eles.si/javna-narocila

Vse potencialne ponudnike naprošamo, da pri oddaji ponudbe uporabljajo novo različico razpisne dokumentacije.Datum objave: 21.10.2019   09:21
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik

Glede na vaš odgovor na Portalu JN z dne 14.10.2019, da je zaradi elektroenergetske situacije montaža kabelskih končnikov predvidena na tleh in posledično dokončna montaža na stebrih v čim krajšem času nas v izogib nejasnostim zanima ali moramo predložiti kakšno dokazilo o ustreznosti končnika za montažo na tleh in morebiti tudi kakšno dokazilo o sposobnosti izdelave končnika na tleh in kasnejšega dviga na steber.

V kolikor zahtevate kakšen certifikat, referenco ali podobno vas vljudno prosimo, da to natančno opredelite.

Hvala za odgovor!


ODGOVOR

Naročnik ne zahteva dodatnih referenc ali dokazil, razen tistih, ki so v razpisni dokumentaciji.


Datum objave: 23.10.2019   13:27
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik

V tabelah tehničnih podatkov imate navedeno opombo: »Vsa odstopanja od podatkov, zahtevanih v tabelah tehničnih podatkov ali od zahtev, navedenih v ostalih poglavjih tehničnih zahtev za opremo, morajo biti obvezno navedena v listi odstopanj, ki mora biti priložena ponudbi!« Ali to pomeni, da boste kot dopustno ponudbo šteli tudi tisto, ki vsebuje kabel in opremo, katerih ponujene vrednosti so tehnično boljše od zahtevanih?

Hvala za odgovor!


ODGOVOR
Naročnik bo upošteval kot dopustno tudi ponudbo s ponujenimi vrednostmi, ki so tehnično boljše od zahtevanih.Datum objave: 23.10.2019   13:28
VPRAŠANJE
Spoštovani

V izogib nejasnostim vas prosimo za naslednje odgovore povezane s tabelami tehničnih podatkov. Prosimo vas za jasen odgovor z DA ali NE:
1. Ali boste ponudbo, za kabel in opremo v kateri v tabelah tehničnih podatkov ne bo izpolnjenih rubrik tam kjer niste določili zahtevane vrednosti izločili kot nedopustno?
2. Ali boste ponudbo, za kabel in opremo v kateri bodo rubrike v tabelah tehničnih podatkov izpolnjene namesto z numeričnimi ali opisnimi vrednostmi izpolnjene z oznakami kot so: N.A., DA, OK, POTRJUJEMO, izločili kot nedopustno?
3. Ali mora biti potrjena vsaka stran v tabelah tehničnih podatkov s strani ponudnika in proizvajalca kabla oziroma opreme?

Dodatno pa vas prosimo za potrditev ali pravilno razumemo referenčno zahtevo iz točke 7. POGOJI IN REFERENCE ZA DOBAVO IN MONTAŽO KABLA, da boste ponudbo ponudnika, ki ne bo predložil reference ponudnika ali soponudnika potrjene od končnega uporabnika referenčnega objekta za dobavo in montažo VN kabla in VN končnikov torej za kabelski sistem iste kombinacije proizvajalcev kot jih ima v svoji ponudbi za dobavo in montažo VN kabla in VN končnikov izločili kot nedopustno?

Hvala za odgovor in lep pozdrav!


ODGOVOR

Ad1: DA
Ad2: DA
Ad3: DA

Naročnik bo ponudbo ponudnika, ki ne bo predložil reference ponudnika ali soponudnika potrjene od končnega uporabnika referenčnega objekta za dobavo in montažo VN kabla in VN končnikov, torej za kabelski sistem iste kombinacije proizvajalcev kot jih ima v svoji ponudbi za dobavo in montažo VN kabla in VN končnikov, izločil kot nedopustno.Datum objave: 28.10.2019   13:32
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo vas za dodatno pojasnilo referenčne zahteve opredeljene v točki 4.1 razpisne dokumentacije: ali bo naročnik kot ustrezno referenco upošteval gradbena dela pri novogradnji na kablovodu dolžine vsaj 200 m z uporabo tehnologije vodenega vrtanja HDD ter uvlek zaščitnih cevi v to izvrtino v dolžini vrtine vsaj 200 m ene vrtine ali lahko več vrtin znotraj ene pogodbe skupne dolžine vsaj 200 m?


ODGOVOR

Naročnik bo kot ustrezno upošteval tudi referenco za gradbena dela pri novogradnji na kablovodu skupne dolžine vsaj 200 m z uporabo tehnologije vodenega vrtanja HDD ter uvlek zaščitnih cevi v izvrtine v skupni dolžini vsaj 200 m v okviru ene pogodbe.
Naročnik bo ustrezno spremenil točko 4.1 v razpisni dokumentaciji.

Na podlagi prejetega vprašanja potencialnega ponudnika, naročnik v Navodilu ponudnika za izdelavo ponudbe spreminja 2. alinejo točke 4.1. in posledično obrazec R-2.

Sprememba razpisne dokumentacije je objavljena na spletni strani ELES-a: https://www.eles.si/javna-narocila.

Vse potencialne ponudnike naprošamo, da pri oddaji ponudbe uporabljajo novo različico razpisne dokumentacije.Datum objave: 28.10.2019   13:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zaradi zahtevnosti zahtevanih referenc in zahtevane opreme, ter prihajajočih praznikov ugotavljamo, da nam zmanjkuje časa za kvalitetno pripravo ponudbe. Vsled vsega navedenega vas prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe za vsaj teden dni.
V pričakovanju pozitivnega odgovora vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR

Naročnik bo upošteval prošnjo ponudnika. Nov rok za oddajo ponudbe je 20.11.2019 do 10.00 ure


Datum objave: 28.10.2019   13:34
OBVESTILO PONUDNIKOM 28.10.2019

Naročnik je poslal v objavo na portal javnih naročil spremembo razpisne dokumentacije za Dobavo in montažo opreme za priključni vod 2x110 kV za RTP 110/20 kV Vojnik.

V Navodilu ponudniku za izdelavo ponudbe se spremeni druga alineja točke 4.1 Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe.

Skladno z zgoraj navedenim se spremeni tudi obrazec R2 (referenca)

Naročnik tudi obvešča potencialne ponudnike, da se spremenijo roki, in sicer:

Rok za prejem ponudb: 20.11.2019 do 10.00 ure
Rok za odpiranje ponudb: 20.11.2019 ob 10.01 uri

Sprememba razpisne dokumentacije je objavljena na spletni strani ELES-a: https://www.eles.si/javna-naročila.