Dosje javnega naročila 006779/2019
Naročnik: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
Storitve: BIM nadzornik za spremljavo izdelave PZI dokumentacije in za izvedbo del pri izgradnji drugega tira železniške proge Divača Koper
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.295.461,72 EUR

JN006779/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 27.09.2019
JN006779/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.10.2019
JN006779/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.12.2019
JN006779/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 12.02.2020
JN006779/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.02.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006779/2019-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2019/S 188-458313
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
Železna cesta 18
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mitja Breznik
mitja.breznik@2-tdk.si
+368 41777018

Internetni naslovi
https://www.drugitir.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/325446/BIM_nadzornik_za_objavo.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12965
I.6 Glavna področja dejavnosti
Organizacija gradnje železniške proge


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: BIM nadzornik za spremljavo izdelave PZI dokumentacije in za izvedbo del pri izgradnji drugega tira železniške proge Divača Koper
Referenčna številka dokumenta: JN-16/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Nadzor nad celotnim BIM procesom v času trajanja projekta (projektiranje in gradnje) ter izdelava 4D in 5D BIM modelov na podlagi 3D BIM modelov faze PZI s 4D in 5D spremljanjem gradnje. To pomeni vodenje in koordinacija z vsemi udeleženci na projektu (Naročnik, Projektant, Izvajalec Inženir in Recenzent), celotna kontrola kakovosti BIM projekta in strokovna pomoč Naročniku.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Nadzor nad celotnim BIM procesom v času trajanja projekta (projektiranje in gradnje) ter izdelava 4D in 5D BIM modelov na podlagi 3D BIM modelov faze PZI s 4D in 5D spremljanjem gradnje. To pomeni vodenje in koordinacija z vsemi udeleženci na projektu (Naročnik, Projektant, Izvajalec Inženir in Recenzent), celotna kontrola kakovosti BIM projekta in strokovna pomoč Naročniku.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 72
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt bo sofinanciran z evropskimi sredstvi iz sklada IPE (CEF).
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.10.2019   13:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.10.2019   13:30
Kraj: Odpiranje ponudb poteka avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb je javno. Zapisnik o odpiranju ponudb se kreira avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.10.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
Železna cesta 18
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.09.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.10.2019   16:54
Naročnik spreminja NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE TER DOLOČILA O IZVEDBI POSTOPKA, in sicer se drugi odstavek točke 2.3.8 Zahtevano zavarovanje za resnost ponudbe spremeni, tako da se glasi:

»Zavarovanje za resnost ponudbe mora biti predloženo kot del ponudbe v .pdf datoteki in v veljavi do 13.3. 2020.«

Posledično je spremenjen tudi vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe, ki bo dostopen na portalu v okviru popravka.


Datum objave: 17.10.2019   09:14
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Določilo šestega odstavka 6. člena vzorca pogodbe, ki se glasi:
»Izvajalec kot strokovnjak s področja predmeta pogodbe nosi odgovornost za vse napake in vso škodo, ki bo nastala kot posledica izvedenih del«
je nesprejemljivo in nezakonito, v nadaljevanju argumentiramo:

Obveznost nadzornega organa je, da s splošnim nadzorom in neposrednim nadzorom nad izvajanjem del zagotovi, da gradnja poteka v skladu s projektom, specifikacijami, v pravilnem zaporedju in v skladu z navodili za izvedbo del, ki jih vsebuje projekt ali jih odredi sam. Nadzorni organ odgovarja investitorju za škodo, ki jo je le-ta utrpel, ker nadzorni organ svojega dela ni opravil z ustrezno strokovno skrbnostjo.
Za odločitev o odškodninski odgovornosti je bistveno ali izvajalec gradbenega nadzora ravna z zadostno skrbnostjo in skladno s pravili stroke.

Zaradi navedenega vas prosimo, da se določilo šestega odstavka 6. člena vzorca pogodbe spremeni in se po novem glasi :
Izvajalec kot strokovnjak s področja predmeta pogodbe nosi odgovornost za škodo, ki bi nastala kot posledica izvedenih del v kolikor bi se nedvoumno ugotovilo, da je škoda nastala zaradi nezadostne/pomanjkljive skrbnosti in strokovnosti izvajalca pri izvajanju pogodbenih del.


ODGOVOR

Spoštovani,

Zadnji odstavek 6. člena vzorca pogodbe se spremeni tako, da se glasi:
»Izvajalec kot strokovnjak s področja predmeta pogodbe nosi odgovornost za vse napake in vso škodo, ki bo nastala kot posledica izvedenih del izvajalca.«

Pri čemer naročnik pojasnjuje, da se odškodninska odgovornost presoja skladno z določili Obligacijskega zakonika.