Dosje javnega naročila 006692/2019
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM VELENJE, Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje
Blago: Nakup dveh patronažnih vozil
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 25.540,00 EUR

JN006692/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 25.09.2019
JN006692/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.10.2019
JN006692/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.12.2019
JN006692/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006692/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM VELENJE
Vodnikova cesta 1
3320
SI
Velenje
Slovenija
Martina Borovnik
martina.borovnik@zd-velenje.si
+386 38995417

Internetni naslovi
http://www.zd-velenje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/325552/JN09-Patronazna_vozila.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13000
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup dveh patronažnih vozil
Referenčna številka dokumenta: JN09/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34113000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup dveh vozil za enoto Patronaže s stalnim štirikolesnim pogonom, manjše osebno terensko vozilo
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34113000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Velenje
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup dveh vozil za enoto Patronaže s stalnim štirikolesnim pogonom, manjše osebno terensko vozilo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
POGOJ 1: Nekaznovanost
Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba za dejanje, ki ima elemente kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

POGOJ 2: Ponudnik ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil
Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

POGOJ 3: Plačani davki in prispevki
Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ne sme znašati 50 eurov ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

POGOJ 4: Prekršek v zvezi s plačilom za delo
Gospodarskemu subjektu ni smel v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotoviti najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

POGOJ 5: Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti
Ponudnik je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici EU, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

POGOJ 6: Izpolnjevanje tehničnih zahtev
Ponudnik, mora ponuditi vozilo, ki v celoti izpolnjuje vse tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije. Vozilo mora izpolnjevati zahteve, opredeljene v standardu EURO 6.

POGOJ 7: Reference
Ponudnik, mora dokazati, da je v zadnjih treh (3) letih pred dnem objave javnega naročila uspešno izvedel dobave vsaj 3 (tri) enakovredna manjša osebna terenska vozila na področju Republike Slovenije ali članice EU.

POGOJ 8: Možnost servisnih storitev
V času garancijske dobe vozila mora ponudnik zagotoviti pooblaščeni servis v Republiki Sloveniji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.10.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.10.2019   11:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 16. 10. 2019 in se bo začelo ob 11:15 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.
Ponudniki, ki bodo oddali ponudbe, imajo podatke o odpiranju v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.10.2019   14:00

Dodatne informacije:
Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.
Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do 9. 10. 2019 do 14. ure. V zvezi z vprašanji, ki bodo do naročnika prispela po zgoraj določenem roku, naročnik ne bo dajal pojasnil.
Pojasnila in spremembe predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.09.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.10.2019   12:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

1. Glede na to, da v razpisni dokumentaciji ni posebej navedeno - je kakšen predviden dobavni rok za vozili?
2. Garancijska doba je v dokumentaciji opredeljena le časovno. Ali je sprejemljiva garancijska doba 60 mesecev z omejitvijo 120.000 prevoženih km?

ODGOVOR
Spoštovani.
1. Dobavni rok za vozila je eno izmed meril za izbiro ponudnika. Krajši je rok za dobavo, več točk ponudnik prejme. Natančnega roka naročnik ne navaja.
2. Garancijska doba je eno izmed meril za izbiro ponudnika. Daljše obdobje garancije pomeni več točk za ponudnika. Opozoriti velja, da garancijska doba ne more biti krajša od te, ki je za vozilo ponujeno v osnovi od proizvajalca vozila. V tem smislu je za naročnika sprejemljivo vse, kar je enako ali bolje od garancijske dobe, ki jo ponuja proizvajalec vozila. Ponudnik lahko ponudi podaljšano garancijo, pri merilu pa šteje garancija navedena v času (dnevih, mesecih, letih) in ne v kilometrih.
Hvala.