Dosje javnega naročila 006784/2019
Naročnik: OBČINA DOBREPOLJE, Videm 35, 1312 Videm - Dobrepolje
Storitve: Izdelava Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje HO10 in HO11
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006784/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.09.2019
JN006784/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006784/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA DOBREPOLJE
Videm 35
1312
SI
Videm - Dobrepolje
Slovenija
Nevenka Grm Gregorič
nevenka.gregoric@dobrepolje.si
+386 17867010
+386 17807923

Internetni naslovi
http://www.dobrepolje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.dobrepolje.si/Razpisi
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13059
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje HO10 in HO11
Referenčna številka dokumenta: 350-0003/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71410000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je Izdelava Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje HO10 in HO11/ počitniško in stanovanjsko območje Gregorovce-Pekel poleg naselja Hočevje v občini Dobrepolje/ na površini cca 15,67 ha ter z EUP: SS-stanovanjske površine/ HO10; /oppn/SP-površine počitniških hiš/ HO11; /oppn/. Na osnovi Geodetskega načrta (januar 2018) je za območje izdelana Študija prometne infrastrukture na območju OPPN: HO10 in HO11 (Ljubljana, avgust 2018), ki v prostor v treh (3) variantah umesti novo prometno mrežo območja.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71410000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Naselje Hočevje
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je Izdelava Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje HO10 in HO11/ počitniško in stanovanjsko območje Gregorovce-Pekel poleg naselja Hočevje v občini Dobrepolje/ na površini cca 15,67 ha ter z EUP: SS-stanovanjske površine/ HO10; /oppn/SP-površine počitniških hiš/ HO11; /oppn/. Na osnovi Geodetskega načrta (januar 2018) je za območje izdelana Študija prometne infrastrukture na območju OPPN: HO10 in HO11 (Ljubljana, avgust 2018), ki v prostor v treh (3) variantah umesti novo prometno mrežo območja.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru zahteve za izvedbo postopka CPVO, dodatnih zahtev in usklajevanj z NUP ter osalih nepredvidljivih okoliščin, se posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema OPPN.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.10.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.10.2019   12:01
Kraj: Videm

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodjeno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.10.2019   10:00

Dodatne informacije:
Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do roka za sprejem vprašanj.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.09.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.10.2019   09:30
Študija prometne infrastrukture na območju OPPN: HO10 in HO11 (Gregorovce-Pekel), št. 8197, avgust 2018, je kot dodatno gradivo razpisne dokumentacije objavljena na naslovu https://www.dobrepolje.si/razpis/216841.

Datum objave: 16.10.2019   10:59
VPRAŠANJE
Kako so v prometni študiji obdelane predvidene trase cest? Ali imajo obdelane vzdolžne profile in v situaciji prikazane vkopne in nasipne brežine, ki so bistvene za določitev parcel za ceste in ostalih parcel?
Prosimo da povezavo do celotne študije objavite na portalu.


ODGOVOR
Študija prometne infrastrukture na območju OPPN: HO10 in HO11 (Gregorovce-Pekel), št. 8197, avgust 2018, je kot dodatno gradivo razpisne dokumentacije objavljena na naslovu https://www.dobrepolje.si/razpis/216841.Datum objave: 16.10.2019   12:12
VPRAŠANJE
Spoštovani, kje je objavljen Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD)? Hvala.

ODGOVOR
V skladu s 47. členom ZJN-3 naročnik lahko v postopku naročila male vrednosti zahteva, da ponudnik izkaže izpolnjevanje vseh zahtev naročnika z ESPD ali drugo lastno izjavo. V predmetnem javnem naročilu so zahtevane lastne izjave.Datum objave: 17.10.2019   10:01
VPRAŠANJE
Razpisni pogoji pri navedbi referenc navajajo, vrednost vsaj 30.000,00 EUR z DDV. Na kaj se ta vrednost nanaša?

ODGOVOR
Kot je razvidno iz Navodl ponudnikom za pripravo ponudbe, se spremembe in dopolnitve OPPN ne štejejo za referenčni objekt. Zahtevani pogoji se navezujejo na vrednost izdelave samostojnega OPPN (brez stroškov izdelave dodatnih strokovnih podlag, postopka CPVO, ipd.), ki je bil pred oddajo ponudbe objavljen v Uradnem listu oziroma potrjen na občinskem/ mestnem svetu Občine.Datum objave: 17.10.2019   10:29
VPRAŠANJE
V razpisu navajate, da so potrebne reference za OPPN (za bruto ceno nad 30.000 in v velikosti nad 5 ha, sprejet v zadnjih 5 letih), namenjene pretežno gradnji objektov, kot npr. s standardno klasifikacijo objektov CC-SI 11. Ker je ta klasifikacijska šifra navedena kot opcija, nas zanima, če je ustrezna referenca tudi OPPN takega obsega in cene, s katerim so načrtovane druge vrste stavb? Naročila za OPPNje za takšen obseg in za pretežno stanovanjske stavbe so namreč velika redkost.

ODGOVOR
Pod zahtevanimi pogoji točke 10.1.4 Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe mora biti priložen najmanj en (1) referenčni objekt namenjen pretežno gradnji objektov s standardno klasifikacijo CC-SI 11/ ostale reference iz področja CC-SI 12. Pod zahtevanimi pogoji točke 10.1.5 Navodil pa mora biti priloženih najmanj 50% referenčnih objektov namenjenih pretežno gradnji objektov s standardno klasifikacijo CC-SI 11/ ostale reference iz področja CC-SI 12.