Dosje javnega naročila 006827/2019
Naročnik: POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor
Blago: Linijska naprava za zlaganje nenaslovljene direktne pošte (NNDP)
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom

JN006827/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 01.10.2019
JN006827/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.10.2019
JN006827/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.01.2020
JN006827/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN006827/2019-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2019/S 190-463075
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
POŠTA SLOVENIJE d.o.o.
Slomškov trg 10
2000
SI0
Maribor
Slovenija
Področje investicij in nabave
alenka.horvat@posta.si
+386 24492305
+386 24492379

Internetni naslovi
http://www.posta.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.posta.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13069
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Poštne storitve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Linijska naprava za zlaganje nenaslovljene direktne pošte (NNDP)
Referenčna številka dokumenta: 39/JNB
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30132000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Linijska naprava za zlaganje nenaslovljene direktne pošte (NNDP)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30132000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nadgradnja naprav za usmerjanje pisemskih pošiljk (APU)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
Predvideno najmanjše število: 1
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Pogoji navedeni v razpisne dokumentacije
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
30 dni od prejema računa kot določeno v razpisni dokumentaciji

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V skladu s pogoji navedenimi v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.10.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL), Angleščina (EN)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 24.02.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.10.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
POŠTA SLOVENIJE d.o.o.
Slomškov trg 10
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.09.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.10.2019   08:29
1. Vprašanje: Ste že predvideli kateri datum bi lahko bil izveden ogled. Če ne, sprašujemo, kdaj bi bilo možno izvesti ogled.
Odgovor:
Naročnik odstopa od izpolnjevanja pogoja P 10: ogled lokacije.

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati tehnične pogoje in zahteva naročnika, tudi glede dimenzij naprave. Ogled se izvede z izbranim ponudnikom.


Question 1: do you foresee any day for site inspection? If not, when could it be possible to organize it?

Answer:
The contracting authority is withdrawing from the meeting of condition C10: site inspection.

When compiling their tenders, tenderers must take into account the contracting authoritys technical conditions and requirements, including those regarding the dimensions of the device. A site inspection will be conducted with the selected tenderer.

2. vprašanje: BANČNA GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
Pri veljavnosti garancije je verjetno nastala tiskarska napaka in je mišljen datum 31.10.2020?

Odgovor: Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predloži samo izbrani ponudnik in mora veljati najmanj 30 dni po primopredaji linijske naprave oz. uspešno izvedenega SAT testa linijske naprave

BANČNA GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI
V primeru podaljšanja garancije na napravo nad 12 mesecev, lahko bančna garancija ostane za 12 mesecev od dneva pozitivnega SAT testa? Slednjo garancijo lahko dostavimo šele po primopredaji opreme (SAT).
Odgovor: Bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi mora veljati še 30 dni po preteku garancijske dobe za napravo (če je garancijska doba daljša kot 12 mesecev, mora veljati za celotno obdobje garancijske dobe in ne samo 12 mesecev). Garancijo izbrani izvajalec dostavi po primopredaji.

Question 2: PERFORMANCE BOND
There was probably a typo regarding the validity of the performance bond and the intended date is 31 October 2020?

Answer: A performance bond shall be submitted only by the selected tenderer, and must be valid for at least 30 days after the handover of the production line or the successful SAT of the production line.

WARRANTY BOND
In the event of an extension of the warranty on the device over 12 months, can the warranty bond be valid for 12 months after the positive SAT? This bond can only be supplied after the handover of the equipment (SAT).
Answer: The warranty bond must be valid for a further 30 days after the expiry of the warranty period for the device (if the warranty period is longer than 12 months, it must be valid for the entire warranty period and not just 12 months). The selected contractor shall submit the warranty bond after the handover.

3. vprašanje: DATUM OGLEDA
Kdaj bo objavljen datum ogleda obstoječih naprav?
Prosim, da se ob ogledu preda sledeče:
NNDP tiskovine minimalnih in maksimalnih dimenzij
Paket osmih najbolj pogostih tiskovin, ki bodo relevantne tudi za FAT in SAT test. Pri slednjih namreč ni določena kvaliteta oz izbor tiskovin za test.
NNDP tiskovine slabe in dobre kvalitete

Odgovor: Odgovorjeno v vprašanju/odgovoru št. 1

Question 3: DATE OF INSPECTION
When will the date of the inspection of the existing devices be published?
Please provide the following at the inspection:
UDM print materials of minimum and maximum dimensions
A package of the eight most common print materials that will be relevant for both the FAT and the SAT. We note that the quality i.e. selection of print materials for the FAT and SAT is not specified.
Poor and good quality UDM print materials

Answer: The answer is provided under Question 1.

4. vprašanje: ESPD OBRAZEC
Prosim za dostavo ESPD obrazca.
Odgovor: Naročnik je ESPD obrazec objavil na spletni strani.

Question 4: ESPD FORM
Please send us an ESPD form.
Answer: The ESPD form is available on the contracting authoritys website.

5. vprašanje: REFERENCA
Kot dobavitelj obstoječih treh linijskih naprav, nas zanima, če lahko uporabimo Pošto Slovenije kot referenco. V tem primeru vas bi prosil za izpolnitev obrazca Referenca.

Odgovor: Lahko uporabite reference naročnika Pošta Slovenije. Obrazec za potrditev reference morate posredovati skrbniku pogodbe v potrditev in ga predložiti ponudbi.

Question 5: REFERENCE
As the supplier of the three existing devices, we are wondering if we can use Pošta Slovenije as a reference. In that case we would ask you to complete the Reference form.

Answer: You may use Pošta Slovenije as a reference. You must send the form for approval of the reference to the contract administrator for approval and enclose it to your tender.Datum objave: 04.11.2019   14:50
Ponudnike obveščamo, da je na spletni strani naročnika dodana nova datoteka "PIT standardi".