Dosje javnega naročila 007250/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1, 3320 Velenje
Storitve: Izvajanje meritev s stacionarnim merilnikom hitrosti na območju Mestne občine Velenje
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 174.216,00 EUR

JN007250/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.10.2019
JN007250/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.11.2019
JN007250/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.12.2019
JN007250/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007250/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1
3320
SI034
Velenje
Slovenija
Petra Meža ; Elma Dervišević
javna-narocila@velenje.si
+386 38961710
+386 38961655

Internetni naslovi
http://www.velenje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.velenje.si/e-obcina/javne-objave-razpisi
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13106
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje meritev s stacionarnim merilnikom hitrosti na območju Mestne občine Velenje
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
75240000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvajanje meritev s stacionarnim merilnikom hitrosti na območju Mestne občine Velenje. Specifikacija naročila je v sestavni del razpisne dokumentacije.
Čas trajanja razpisanih storitev je največ 60 mesecev od začetka izvajanja meritev oz. ko vsota mesečnih plačil za izvajanje meritev s stacionarnim merilnikom hitrosti doseže 143.000 evrov brez DDV, če slednje nastopi prej.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
75240000
75241000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Velenje.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvajanje meritev s stacionarnim merilnikom hitrosti na območju Mestne občine Velenje. Specifikacija naročila je v sestavni del razpisne dokumentacije.
Čas trajanja razpisanih storitev je največ 60 mesecev od začetka izvajanja meritev oz. ko vsota mesečnih plačil za izvajanje meritev s stacionarnim merilnikom hitrosti doseže 143.000 evrov brez DDV, če slednje nastopi prej.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba za dejanje, ki ima elemente kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

2. Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za predložitev ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

3. Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ne sme znašati 50 eurov ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

4. Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ne sme biti s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno.

5. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila. Ponudnik je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

6. Podatki o finančnem stanju morajo izkazovati, da:
1. ponudnik v zadnjih tridesetih (30) dneh pred izdajo potrdila ni imel dospelih neporavnanih obveznosti,
ali
2. da v zadnjih šestih (6) mesecih pred izdajo potrdila poslovne banke ni imel blokiranega transakcijskega računa.

7. Reference: Ponudnik mora dokazati, da je v zadnjih petih (5) letih pred dnem objave javnega naročila imel sklenjeni najmanj dve (2) pogodbi, na podlagi katerih je oziroma še izvaja meritve hitrosti s stacionarnim merilnikom z daljinskim prenosom podatkov do naročnika. Reference morajo izkazovati ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti.

8. Kadri: Ponudnik mora razpolagati najmanj z eno osebo, ki ima opravljeno strokovno šolanje proizvajalca za rokovanje z napravo, s katero bo izvajal meritve, kar dokazuje s potrdilom proizvajalca.

9. Ponudnik mora razpolagati s certifikatom o odobritvi tipa merila, s katero se bodo opravljale meritve.

10. FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE
Instrument zavarovanja: ena lastna (bianco) menica skupaj z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menic. Menica mora biti predložena v originalu.
Višina zavarovanja: 4.000,00 EUR.
Čas veljavnosti: najmanj devetdeset (90) dni od roka za predložitev ponudb.

Pogoji so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.10.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 28.01.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.10.2019   11:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 30. 10. 2019 in se bo pričelo ob 11:00 na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.10.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.10.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.10.2019   15:04
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Iščete izvajalca meritev merjenaja hitrosti. Ste prepričani, da je "outsourcing" te storitve sploh zakonsko dovoljen? Določenih izvirnih pristojnosti, ki so v domeni lokalne skupnosti, namreč ta ne more oddati naprej tretjim (to je kot da bi "najeli" zasebno firmo, da bi se šla mestne redarje in pisala listke s kaznimi po avtomobilih). Preverjamo zato, ker verjetno nima smisla da oddajate storitev, ki jo bo vsak prekrškar izpodbil na sodišču in od vas zahteval odškodnino za postopek. Predlagamo da navedeno preverite in postopek umaknete - kot lokalna skupnost sicer lahko kupite merilno napravo, ne morete pa oddajati storitve meritev (če bi bilo to dovoljeno, pa verjetno zgolj z oddajo koncesije). V izogib morebitnim postopkom, ki bi odgovorne obremenili nezakonitih ravnanj predlagamo, da navedno preučite in razpis umaknete.

ODGOVOR
Ugotavljanje prekrška in vodenje postopka ter izdajanje plačilnih nalogov je v izključni pristojnosti redarske službe.
Redarstvo ima po določbah zakonu o varnosti cestnega prometa pravico izvajati nadzor s samodejnimi napravami in sredstvi za nadzor prometa s katerimi se prekrški slikovno dokumentirajo. Konkretno javno naročilo ni nadzor, ampak je izvedba tehnično strokovnega opravila za katerega redarstvo ni in ne more biti usposobljeno. Izbrani izvajalec bo tehnično strokovno opravilo izvajal v imenu in za račun redarstva po pogodbi.
Nadzor nad kršitelji, ki se bo začel s pregledom posnetkov, ki jih bo zabeležila samodejna merilna naprava, nadaljeval pa z izločitvijo posnetkov, ki ne izpolnjujejo pogojev za nadaljevanje postopka ter izvedbo prekrškovnih postopkov, pa bo v izključni domeni občinskega redarstva.
Takšen način boste lahko zasledili še marsikje na področju nadzora (policija, inšpekcije,), saj je nemogoče in tudi nesmiselno, da bi uradne oseba izvajala določena tehnično strokovna opravila (tehtanje vozil, izvajanje laboratorijskih analiz,. ), ki jih lahko veliko bolj kvalitetno in strokovno opravijo strokovnjaki na posameznih področjih. Nakup merilne naprave, ki ga predlagate, ne bi v ničemer spremenil zgoraj navedenega, saj bi še vedno morali najeti zunanjega izvajalca za namestitev in vzdrževanje naprave, kar zadevno javno naročilo tudi zajema.Datum objave: 23.10.2019   14:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v zvezi z pogoji, ki ste jih zapisali v javnem naročilu imamo naslednji vprašanji:
1. v zvezi z pogojem 7. mora Ponudnik dokazati, da je v zadnjih petih (5) letih imel sklenjeni najmanj dve pogodbi na podlagi katerih je oziroma še izvaja meritve hitrosti s stacionarnim merilnikom z daljinskim prenosom podatkov do naročnika. Vprašanje ali to pomeni, da morata biti pogodbi dveh različnih naročnikov, ali se lahko to razume, da sta dve enoletni pogodbi z istim naročnikom?
2.V zvezi z točko V. Tehnične specifikacije se v 3.alineji predvideva da bo zgradil in postavil 6 ohišij na mestih, ki jih določi naročnik. Vprašanje: ali gre za samostojne drogove ali se to postavlja na drogove javne razsvetljave. In ali v konkretnem primeru to pomeni, da naročnik zagotovlja stalno napajanje (230 V) na mestu postavitve ohišja, oziroma se napajanje zagotavlja zgolj v času delovanja javne razsvetljave - nočnem času?

Hvala za vaš odgovor!

ODGOVOR
pod točko 1:
Pogoj 7 (reference) izpolnjuje ponudnik, ki je v zadnjih petih (5) letih pred dnem objave javnega naročila imel sklenjeni najmanj dve (2) pogodbi, na podlagi katerih je oziroma še izvaja meritve hitrosti s stacionarnim merilnikom z daljinskim prenosom podatkov do naročnika, pri čemer ni omejitve, da morata biti pogodbi sklenjeni z različnima naročnikoma. Lahko gre za dve pogodbi z istim naročnikom.
pod točko 2:
Merilna mesta bodo povsod na drogovih javne razsvetljave (soglasje pridobi naročnik), kjer je napajanje 230V zgolj v času delovanja javne razsvetljave, izvajalec pa mora zagotoviti, da se bodo meritve izvajale 24 ur na dan.
Pri tem še opozarjamo, da je praksa pokazala, da električna napetost v prvih minutah po vklopu javne razsvetljave zelo niha, kar je že povzročalo škodo na občutljivih delih merilne naprave. Rešitev problema pa je na strani ponudnika.