Dosje javnega naročila 006822/2019
Naročnik: ŠOLA ZA RAVNATELJE, Vojkova cesta 63, 1000 Ljubljana
Storitve: Tiskarske storitve - pridržano javno naročilo za invalidska podjetja ali zaposlitvene centre
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006822/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 01.10.2019
JN006822/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006822/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ŠOLA ZA RAVNATELJE
Vojkova cesta 63
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sebastjan Čagran
sebastjan.cagran@solazaravnatelje.si
+386 31603609

Internetni naslovi
http://www.solazaravnatelje.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://solazaravnatelje.si/index.php/tip/razpisi
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13128
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Tiskarske storitve - pridržano javno naročilo za invalidska podjetja ali zaposlitvene centre
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79810000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila: tiskarske storitve (tiskanje publikacij, brošur, revije Vodenje v vzgoji in izobraževanju, dopisov ter drugega gradiva). Na podlagi izvedenega postopka oddaje predmetnega javnega naročila male vrednosti bo naročnik z izbranim ponudnikom, ki bo izpolnjeval vse pogoje in zahteve naročnika in ki bo v skladu z merili in kriteriji iz tega javnega naročila ponudil ekonomsko najugodnejšo ponudbo sklenil okvirni sporazum za obdobje treh let. Ponudnik bo tiskanje gradiv naročal sukcesivno, pri tem pa v razpisni dokumentaciji podaja količine, ki v najboljši možni ustrezajo pričakovanim naročilom. V zvezi s tem pa naročnik ne jamči, da bo do opravljanja vseh storitev tiskanja tudi prišlo. Izbranega ponudnika pa bodo v informativnem seznamu storitev podane cene za storitve tiskanja vezale v celoti, za vse storitve tiskanja po tem javnem naročilu.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila: tiskarske storitve (tiskanje publikacij, brošur, revije Vodenje v vzgoji in izobraževanju, dopisov ter drugega gradiva). Na podlagi izvedenega postopka oddaje predmetnega javnega naročila male vrednosti bo naročnik z izbranim ponudnikom, ki bo izpolnjeval vse pogoje in zahteve naročnika in ki bo v skladu z merili in kriteriji iz tega javnega naročila ponudil ekonomsko najugodnejšo ponudbo sklenil okvirni sporazum za obdobje treh let. Ponudnik bo tiskanje gradiv naročal sukcesivno, pri tem pa v razpisni dokumentaciji podaja količine, ki v najboljši možni ustrezajo pričakovanim naročilom. V zvezi s tem pa naročnik ne jamči, da bo do opravljanja vseh storitev tiskanja tudi prišlo. Izbranega ponudnika pa bodo v informativnem seznamu storitev podane cene za storitve tiskanja vezale v celoti, za vse storitve tiskanja po tem javnem naročilu.

Postopek: naročnik bo na podlagi določb prvega odstavka 47. člena v povezavi z drugo alinejo točke a drugega odstavka 22. člena in 31. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018, v nadaljevanju ZJN-3) izvedel pridržano naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti. Z izbranim ponudnikom bo naročnik sklenil okvirni sporazum o zagotavljanju tiskarskih storitev.

Naročnik bo izvedel pridržano javno naročilo za invalidska podjetja in zaposlitvene centre in bo v pogodbo z izbranim ponudnikom v skladu s 64. členom Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS št. 16/07 uradno prečiščeno besedilo, 87/11 in 98/14) in Uredbo o določitvi kvote za spodbujanje zaposlovanja invalidov (Uradni list RS št. 21/14) vnesel določbe o tem, da izbrani izvajalec del storitev tiskanja opravi z namenom izpolnitve kvote.

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 10: «Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje«, prednostne naložbe 10.1: »Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne sk


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kadrovski in tehnični pogoji so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.10.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 40 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.10.2019   11:00
Kraj: Preko portala e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.10.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.10.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.10.2019   15:40
Spoštovani,

izvajanje pridržanega javnega naročila je v skladu z 31. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-3).

Naveden člen določa sledeče:
Naročnik lahko v postopku javnega naročanja povabi k sodelovanju le invalidska podjetja in zaposlitvene centre, kot jih določa zakon, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, ter socialna podjetja in podjetja s socialno vsebino, kot jih določa zakon, ki ureja socialno podjetništvo. V primeru pridržanega javnega naročila v skladu s tem členom lahko gospodarski subjekt odda del javnega naročila v podizvajanje le invalidskim podjetjem in zaposlitvenim centrom, kot jih določa zakon, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, ter socialnim podjetjem ter podjetjem s socialno vsebino, kot jih določa zakon, ki ureja socialno podjetništvo.

Naročnik, ki namerava javno naročilo pridržati za podjetja iz prejšnjega odstavka, mora to navesti v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Datum objave: 02.10.2019   15:41
VPRAŠANJE
Ali je pridaržanost javnega naročila za invalidska podjetja v skladu z zakonom o javnih naročilih?
Prosim za obrazložitev.


ODGOVOR

Spoštovani,

izvajanje pridržanega javnega naročila je v skladu z 31. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-3).

Naveden člen določa sledeče:
Naročnik lahko v postopku javnega naročanja povabi k sodelovanju le invalidska podjetja in zaposlitvene centre, kot jih določa zakon, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, ter socialna podjetja in podjetja s socialno vsebino, kot jih določa zakon, ki ureja socialno podjetništvo. V primeru pridržanega javnega naročila v skladu s tem členom lahko gospodarski subjekt odda del javnega naročila v podizvajanje le invalidskim podjetjem in zaposlitvenim centrom, kot jih določa zakon, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, ter socialnim podjetjem ter podjetjem s socialno vsebino, kot jih določa zakon, ki ureja socialno podjetništvo.

Naročnik, ki namerava javno naročilo pridržati za podjetja iz prejšnjega odstavka, mora to navesti v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Datum objave: 09.10.2019   14:35
VPRAŠANJE
Spoštovani

Pravite, da vrednosti v ponudbi zaokrožujemo na dve decimalni mesti. Ali to velja tudi pri ceni za kos brez DDV?
Hvala.

ODGOVOR

Da.