Dosje javnega naročila 006821/2019
Naročnik: Kemijski inštitut, Hajdrihova ulica 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: Okolju prijazna obnova laboratorija za regulatorne mreže
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006821/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 01.10.2019
JN006821/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.10.2019
JN006821/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.10.2019
JN006821/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.10.2019
JN006821/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.10.2019
JN006821/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006821/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Kemijski inštitut
Hajdrihova ulica 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
pravna služba
glavna.pisarna@ki.si
+386 14760200
+386 14760300

Internetni naslovi
http://www.ki.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/326148/Objava.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13129
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Raziskovalna institucija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Okolju prijazna obnova laboratorija za regulatorne mreže
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Okolju prijazna obnova laboratorija za regulatorne mreže.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Gradbena dela
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214600
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Okolju prijazna obnova laboratorija za regulatorne mreže- gradbena dela
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena100

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Notranja oprema
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava notranje opreme po popisu.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena100

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Elektro dela
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba elektro del po popisu.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
Cena100

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Strojna dela
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45350000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba strojnih del po popisu.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena100

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.10.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.10.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.10.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.10.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.10.2019   15:17
Naročnik obvešča, da se tretji odstavek poglavja 13.14. Terminski plan pravilno glasi: " Ponudniki morajo pri pripravi, ki bo usklajen z naročnikom in ostalimi izbranimi ponudniki upoštevata, da lahko pride zaradi utemeljenih razlogov do sprememb roka začetka izvedbe. Zaradi izvajanja dejavnosti naročnika, si naročnik pridržuje prekiniti dela v času, ko bi izvajanje del izvajalca motili izvajanje dejavnosti naročnika. Rok za dokončanje del se lahko podaljša, kadar naročnik zahteva več prekinitev del.".
Ponudniki naj to spremembo upoštevajo pri pripravi ponudbe.


Datum objave: 04.10.2019   05:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za objavo notranje opreme v pogledih. Hvala.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani, naročnik bo objavil opremo v pogledih preko popravka tega obvestila.
Ponudba mora biti v celoti skladna s tehnološkimi zahtevami oz. popisi.Datum objave: 07.10.2019   13:39
VPRAŠANJE
Spoštovani, če oddajamo ponudbo za več sklopov ali zadostuje ena menična izjava z navedbo vseh sklopov in menice v številu oddanih sklopov? Oziroma ali je potrebno priložiti 4 menične izjave za vsak sklop posebej in 4 menice ?

Hvala za odgovor že v naprej.

ODGOVOR


Ponudnik mora predložiti ločene menične izjave za vsak sklop, za katerega oddaja ponudbo.

Datum objave: 09.10.2019   12:16
VPRAŠANJE
Spoštovani, če je menična izjava vezana na menico za posamezen sklop potem potrebujemo 4 različne menične izjave. Imamo pa samo en obrazec (menično izjavo) v višini 6.000,00 ? Prosimo, da ustrezno popravite obrazce.

ODGOVOR


Spoštovani, ponudniki morajo v vzorec menične izjave vnesti vrednost zavarovanja, ki se zahteva v posameznem sklopu. Torej za sklop 1 se vnese vrednost
-1.800,00 EUR, Sklop 2: Notranja oprema 1.400,00 EUR, Sklop 3: Elektro dela- 1.900,00 EUR in Sklop 4: Strojna dela -2.700 EUR.
Dokumentacija je v Word tako naročnik poziva ponudnike, naj vnesejo v obrazec Menična izjava zahtevan znesek, kot izhaja iz Navodil ponudnikom in tega odgovora. Ponudniki naj navedeno upoštevajo pri pripravi ponudbe, saj ne predložitev neustreznega zavarovanja razlog za izločitev ponudbe.

Pravilna menična izjava se torej glasi:


Menična izjava za zavarovanje resnosti ponudbe

Za zavarovanje resnosti ponudbe za javno naročilo Okolju prijazna obnova laboratorija za regulatorne mreže, v sklopu ___________ izročamo naročniku Kemijskemu inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, eno (1) bianco menico, na kateri je pooblaščena oseba za zastopanje:
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
______________________ ____________________
(podpis pooblaščene osebe)


S to izjavo pooblaščamo Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, da izpolni to bianco menico v višini _____________ EUR (ponudnik vnese znesek, ki se zahteva za sklop, za katerega se ponudba oddaja) Obenem Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana pooblaščamo, da izpolni vse druge dele menice, ki niso izpolnjeni, ter uporabi izpolnjeno menico skladno z namenom, zaradi katerega je bila izdana (zavarovanje za resnost ponudbe). Menična izjava in menica je dana brez protesta, na pravi poziv in brezpogojno, Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana menice ne sme trasirati.

Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana pooblaščamo, da menico domicilira pri _________________________________(pooblaščena ustanova), ki vodi naš transakcijski račun številka___________________________________________.
Kemijskemu inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana lahko predloži menico v izplačilo najkasneje do dne 31.12. 2019, z možnostjo podaljšanja.

Kraj in datum: Izdajatelj menice:
Obvezna priloga: 1 x bianco menicaDatum objave: 11.10.2019   08:28
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ali lahko sami popravimo formule (glede na to, da so popisi odklenjeni) ali boste napake odpravili sami?
Hvala in lp!

ODGOVOR

Naročnik je objavil popravek predračunov, ki jih morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbe.