Dosje javnega naročila 007005/2019
Naročnik: Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Gradnje: Gradnja parkirnih mest za kolesa na območju železniških postaj znotraj Slovenije
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom

JN007005/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 08.10.2019
JN007005/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.10.2019
JN007005/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.10.2019
JN007005/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.05.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007005/2019-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2019/S 195-474864
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
melita.hocevar@slo-zeleznice.si
melita.hocevar@slo-zeleznice.si
+386 12914597
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/326486/Gradnja_parkirnih_mest_za_kolesa_na_območju_ž.p_znotraj_Slovenije.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13201
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Gradnja parkirnih mest za kolesa na območju železniških postaj znotraj Slovenije
Referenčna številka dokumenta: 118/2019/19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Gradnja parkirnih mest za kolesa na območju železniških postaj znotraj Slovenije
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Različne lokacije po Sloveniji
II.2.4 Opis javnega naročila
Gradnja parkirnih mest za kolesa na območju železniških postaj znotraj Slovenije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.11.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.11.2019   10:00

Dodatne informacije:
PRILOGE B, C in D bodo objavljene na spletni strani slovenskih železnic http://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpisi , ker zaradi preobsežnosti ne morejo biti sestavni del razpisne dokumentacije.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.10.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.10.2019   11:23
VPRAŠANJE
Prosimo, da naročilo objavite v sistem e-JN.

ODGOVOR

Naročilo je objavljeno v sistemu e-JN.


Datum objave: 15.10.2019   11:52
VPRAŠANJE
Glede nato, da je razpis ponovljen, ali je ogled lokacij obvezen?

ODGOVOR

Naročnik od ponudnikov zahteva OBVEZEN ogled vzorčne lokacije ter jim bo tako omogočil, da zberejo za svoje potrebe in na lastno odgovornost vse informacije eventualno potrebne za izdelavo ponudbe.
Ogled lokacije bo možen 24.10.2019 ob 10:00 uri na železniški postaji Ljubljana.Datum objave: 15.10.2019   11:53
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V obrazcu Izjava - potrdilo reference je navedeno, da je potrebno vpisati Količina izvedenega brušenja tirnic. Verjetno gre za pomoto.
Prosimo za objavo popravljenega obrazca Priloga 1 k obrazcu 10.

Hvala in lpODGOVOR
V objavo je poslan popravljen obrazec Priloga 1 k obrazcu 10.Datum objave: 17.10.2019   10:10
VPRAŠANJE
V navodilih ni jasno napisano, kaj je potrebno oddati do 13.11.2019 do 12.00 ure. Ali je potrebno oddati samo prijavo za ugotavljanje sposobnosti, ali tudi predračun? Ali se predračun oddaja na poziv naročnika po ugotavljanju sposobnosti? Ali je treba prijavo na razpis oddati pred 13 11.2019, oz.kdaj in kaj se oddaja v predhodni prijavi?
LP

ODGOVOR

Naročnik je rok za oddajo ponudb podaljšal tako, da je rok za oddajo ponudb 26. 11.2019 do 12 ure. Do navedenega roka je potrebno oddati ponudbo za ugotavljanje sposobnosti brez predračuna. Predračun se odda na poziv naročnika po ugotavljanju sposobnosti.

Datum objave: 17.10.2019   10:12
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika, da objavi popravljen obrazec Priloga 1 k obrazcu 10.

ODGOVOR

Popravek Priloge 1 k obrazcu 10 je bil poslan v objavo dne 15.10.2019.


Datum objave: 21.10.2019   13:05
VPRAŠANJE
Ali je potrebno bančno garancijo za resnost ponudbe poslati naročniku v originalu ali je dovolj sken bančne garancije oddana preko portali e-JN?

ODGOVOR

Bančno garancijo za resnost ponudbe je potrebno naročniku poslati v originalu in sicer:

Oddaja original bančne garancije za resnost ponudbe mora biti predložena najkasneje do 26.11.2019 do 12:00 ure na naslednji način:
osebno na naslov: SŽ - Infrastruktura, d.o.o., Vložišče SŽ, Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, s pripisom »SEKTOR ZA NABAVO« ali
s priporočeno pošiljko po pošti na naslov: SŽ-Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana.Datum objave: 25.10.2019   13:14
VPRAŠANJE
Ker gre pri predmetnem javnem naročilu za ugotavljanje sposobnosti ponudnika pri oddaji ponudbe ne oddamo obrazca št. 1, 5, 6, 7 in 8? Obrazce za podizvajalce vklučimo samo, če se naslanjamo na njihove reference, opremo ali kader?
Pri pripravi ponudbenega predračuna bomo določena dela verjetno izvedli s podizvajalci, ker je v obrazec št. 8 potrebno vpisati vrednost in % prevzetih del podizvajalca, obrazca št.8 ne oddajamo, saj ste v odgovoru z dne 17.10.2019 dejali, da se predračun ne oddaja.
Naročnika prosimo, da navede seznam obrazcev, katere je potrebno oddati v ponudbi do 26.11.2019.

ODGOVOR

Ponudniki v prvi fazi oddaje ponudbe za ugotavljanje sposobnosti oddajo vse obrazce, razen obrazca 1 Ponudba s ponudbenim predračunom.
Potrebno je oddati tudi obrazce za podizvajalce, saj jih mora naročnik že v fazi ugotavljanja sposobnosti preveriti glede ne izpolnjevanja razlogov za izključitev in izpolnjevanja pogojev za sodelovanje.
Kot že navedeno, je do 26.11.2019 potrebno oddati tudi Obrazec 8 Seznam podizvajalcev, v katerega se vpiše samo % del, ki jih bo izvedel podizvajalec brez vrednosti. Naročnik bo objavil popravljen obrazec 8.Datum objave: 25.10.2019   13:14
VPRAŠANJE
Priloga 2 k obrazcu 10 "Izjava - potrdilo o razpolaganju z opremo" je napačnu navedeno - Naročnik - potrjevalec reference" moralo mi pisati Ponudnik, kateri razpolaga z opremo.

ODGOVOR


Naročnik bo objavil popravljeno Prilogo 2 k obrazcu 10, kjer bo popravil navedbo »naročnik« v navedbo »ponudnik.«

Datum objave: 05.11.2019   11:55
VPRAŠANJE
V točki 10.2.3.2 Kadrovska sposobnost je v točki B/ v 3.alineji zahteva 1 delavec s srednjo poklicno izobrazbo kovinar.
Ali zadostuje tej zahtevi izobrazba strojni tehnik?

LP

ODGOVOR
Naročnik zahtev v točki 10.2.3.2. Kadrovske sposobnosti ne bo spreminjal. Zahteva po "1 delavec s srednjo poklicno izobrazbo kovinar" ostane.
Datum objave: 12.11.2019   13:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V popisu 1.4 Trbovlje , gradbeni del in elektro del, se ne da vpisovati cen, ker sta popisa zaklenjena.

Ali mora ponudnik ovrednotiti postavke brez količin?

Hvala in lp


ODGOVOR

Na spletni strani: https://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpisi je objavljen nov popis, ki omogoča vpis podatkov, vendar ponudniki v prvi fazi za ugotavljanje sposobnosti NE ODDAJAJO ponudbenega predračuna.


Datum objave: 13.11.2019   11:44
VPRAŠANJE
Na spletni strani https://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpisi, ni objavljenega novega popisa del. Objavljeno so samo priloge (priloga B, C, D).

ODGOVOR

Na spletni strani https://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpisi, SO v prilogi D objavljeni novi popisi del.