Dosje javnega naročila 007010/2019
Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
Storitve: Storitve interne revizije
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 549.000,00 EUR

JN007010/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 08.10.2019
JN007010/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.12.2019
JN007010/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 13.02.2020
JN007010/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.02.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007010/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 195-474097
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tina Truden
javna.narocila@uni-lj.si
+386 12418526

Internetni naslovi
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.uni-lj.si/aktualno/javna_narocila_in_razpisi/2019100407350860/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11248
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve interne revizije
Referenčna številka dokumenta: 401-7/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79212200
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Storitve interne revizije
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 500.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79212200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve notranje revizije
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.11.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 10.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.11.2019   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.11.2019   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.10.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.10.2019   12:54
VPRAŠANJE
Menimo, da so spodnji razpisni pogoji močno omejevalni in bi lahko favorizirali določene ponudnike:
- Reference ponudnika: ''Ponudnik je v zadnjih 3 (treh) letih pred objavo javnega naročila na Portalu javnih naročil za najmanj enega posrednega proračunskega uporabnika vsaj dve leti zaporedoma kakovostno, pravočasno in v skladu s pogodbenimi določili izvajal storitve notranje revizije v letni vrednosti 60.000 EUR brez DDV.'' upoštevaje relativno nizke cene notranjerevizijskih storitev v javnem sektorju, ki jih izvajalci dosegamo in dejstvo, da je naročnikov iz javnega sektorja, ki outsourcajo notranjo revizijo v omenjeni vrednosti malo, menimo, da je ta pogoj nesorazmeren in izključuje iz razpisa glavnino ponudnikov tovrstnih storitev; tega pogoja prav tako tudi ni bilo v predhodnem javnem razpisu UL in menimo, da ni relevanten pogoj, da nekdo lahko opravlja notranjo revizijo pri naročniku, ki je posredni proračunski uporabnik.
- Strokovna usposobljenost kadra: '' 30 točk za usposobljenost kadra Preizkušeni preiskovalec prevar (CFE), Certifikat za revidiranje informacijskih sistemov (CISA ali CSM), certifikat za ocenjevanja obvladovanja tveganj (CRMA): menimo, da je pogoj omejevalen tako kombinacijo nazivov ima v Sloveniji zelo malo ljudi. Menimo, da bi lahko vključili vsaj še naslednje nazive: Preizkušeni notranji revizor pri SIR, CIA (Certified Internal Auditor) kot svetovno najbolj proznan naziv s področja notranje revizije.

Glede na navedeno pričakujemo, da boste razpisne pogoje ustrezno prilagodili, sicer bomo zadevo predali na Revizijsko komisijo.

Lep pozdrav


ODGOVOR

Spoštovani,

- glede referenc ponudnika:
Predmet javnega naročila Storitve interne revizije je obsežen in zahteven. V pogojih javnega naročila je po oceni naročnika zahtevan minimalen obseg referenc. Vrednost referenc je sorazmerna z vrednostjo javnega naročila. Menimo, da reference ne presegajo zahtev naročnika.

- glede strokovne usposobljenosti kadra:
Za izkazano strokovno usposobljenost kadra, imenovanega v ponudbi (SU), lahko ponudnik prejme do največ 30 točk. To so dodatne točke. V kolikor ponudnik nastopi le s ponudbo (predračunom), se lahko njegovo ponudbo oceni le po merilu ponudbene cene (PC). Za to lahko prejme do največ 70 točk. Od navedenega v poglavju 4. Merila za ocenjevanje ponudb, točke »1.2. Strokovna usposobljenost kadra« iz javnega razpisa, naročnik ne odstopa.

Lep pozdrav, ULDatum objave: 23.10.2019   14:18
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE:

V zvezi z zahtevanimi referencami ponudnika:
''Ponudnik je v zadnjih 3 (treh) letih pred objavo javnega naročila na Portalu javnih naročil za najmanj enega posrednega proračunskega uporabnika vsaj dve leti zaporedoma kakovostno, pravočasno in v skladu s pogodbenimi določili izvajal storitve notranje revizije v letni vrednosti 60.000 EUR brez DDV.''

V zadnjih dveh letih smo opravili storitve notranjega revidiranja pri različnih posrednih proračunskih uporabnikih v skupni vrednosti 60.000 EUR brez DDV. Večina proračunskih uporabnikov je bilo naših naročnikov obe leti.

Ali s tem izpolnjujemo vašo zgoraj navedeno zahtevo?VPRAŠANJE
VPRAŠANJE:
Imam vprašanje v zvezi z referencami ponudnika, kot zahtevate: " Ponudnik je v zadnjih 3 (treh) letih pred objavo javnega naročila na Portalu javnih naročil za najmanj enega posrednega proračunskega uporabnika vsaj dve leti zaporedoma kakovostno, pravočasno in v skladu s pogodbenimi določili izvajal storitve notranje revizije v letni vrednosti 60.000 EUR brez DDV.''

V zadnjih dveh letih smo opravili za več kot 100.000 EUR brez DDV storitev notranje revizije. Navedeni znesek smo realizirali z opravljanjem storitev pri različnih proračunskih uporabnikih (vsako leto med 15 in 25). Večina teh proračunskih uporabnikov je bila predmet revizije v obeh zadnjih dveh letih.

Ali s tem izpolnjujemo vaš zgoraj navedeni pogoj ali ne?

ODGOVOR

Spoštovani.

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje za sodelovanje, razen če pri posamičnem pogoju ni drugače določeno (točka 3.6.2).

Glede referenc mora ponudnik izpolnjevati naslednje pogoje: je v zadnjih 3 (treh) letih pred objavo tega javnega naročila na Portalu javnih naročil za najmanj enega posrednega proračunskega uporabnika vsaj dve leti zaporedoma kakovostno, pravočasno in v skladu s pogodbenimi določili izvajal storitve notranje revizije v letni vrednosti 60.000 EUR brez DDV .

Ponudnik mora torej izkazovati, da je v posamičnem letu izvedel storitve notranje revizije v vrednosti najmanj 60.000 EUR brez DDV, da je izvajal tak obseg storitve notranje revizije vsaj dve zaporedni leti. Minimalno mora torej izkazovati storitve notranje revizije v dveh zaporednih letih v skupnem obsegu najmanj 120.000 EUR brez DDV. To pomeni, da referenci ni zadoščeno, če je gospodarski subjekt opravil večje število storitev notranje revizije pri različnih posrednih proračunskih uporabnikih, čeprav storitve notranje revizije skupaj dosežejo vrednost 60.000 EUR brez DDV v posameznem letu. Zadoščeno pa je, če je ponudnik izvedel večje število storitev notranje revizije za enega posrednega proračunskega uporabnika v obsegu in trajanju, kot določa javno naročilo.


Lep pozdrav, UL
Datum objave: 23.10.2019   14:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V zvezi s pogojem ''Ponudnik je v zadnjih 3 (treh) letih pred objavo javnega naročila na Portalu javnih naročil za najmanj enega posrednega proračunskega uporabnika vsaj dve leti zaporedoma kakovostno, pravočasno in v skladu s pogodbenimi določili izvajal storitve notranje revizije v letni vrednosti 60.000 EUR brez DDV.'' nas zanima ali boste kot sprejemljive obravnavali tovrstne reference soponudnikov iz EU. Iz razpisne dokumentacije ni razvidno, da tovrstnih referenc ne bi priznali.

Hvala vnaprej, lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik je glede referenc že podal več odgovorov. Ponudnik mora izkazovati izpolnjevanje pogojev referenčnega posla za storitve notranje revizije, ki bodo v zahtevanem obsegu in trajanju za posrednega proračunskega uporabnika.

Lep pozdrav, ULDatum objave: 04.11.2019   17:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ponovno vas prosimo, če odgovoritev na spodnje vprašanje, saj iz odgovora ni jasno razvidno ali veljajo tudi reference soponudnikov iz EU:

Datum objave: 23.10.2019 14:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V zvezi s pogojem ''Ponudnik je v zadnjih 3 (treh) letih pred objavo javnega naročila na Portalu javnih naročil za najmanj enega posrednega proračunskega uporabnika vsaj dve leti zaporedoma kakovostno, pravočasno in v skladu s pogodbenimi določili izvajal storitve notranje revizije v letni vrednosti 60.000 EUR brez DDV.'' nas zanima ali boste kot sprejemljive obravnavali tovrstne reference soponudnikov iz EU. Iz razpisne dokumentacije ni razvidno, da tovrstnih referenc ne bi priznali.

Hvala vnaprej, lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik je glede referenc že podal več odgovorov. Ponudnik mora izkazovati izpolnjevanje pogojev referenčnega posla za storitve notranje revizije, ki bodo v zahtevanem obsegu in trajanju za posrednega proračunskega uporabnika.

Lep pozdrav, UL

Hvala vnaprej


ODGOVOR

Spoštovani.

Reference soponudnikov iz EU veljajo, če je soponudnik iz EU opravil storitve notranje revizije pri posrednem proračunskem uporabniku, pri čemer se upošteva definicija posrednega proračunskega uporabnika skladno z Zakonom o javnih financah in njegovih podzakonskih aktih.

Lep pozdrav, ULDatum objave: 04.11.2019   17:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,
vljudno prosimo za pojasnilo, ali je ocenjeno število revizor dni 1000 dni, kot je zapisano v predračunu ali 3000 dni, kar sledi iz razpisne dokumentacije na strani 3: »Ocenjeno letno število revizor dni znaša okvirno 1000 revizor dni,« in iz 2. člena vzorca pogodbe: »Predmet te pogodbe je izvedba storitev interne revizije za obdobje 3 let.«.
Prav tako vas prosimo za pojasnilo, kako UL upravičuje najem 1000 revizor dni letno (in z vsaj 5 izvajalci) glede na Zakon o delovnih razmerjih, saj to pomeni povprečno 200 delovnih dni na posameznega člana revizijske skupine, po navodilih skupne notranjerevizijske službe UL, kar kaže na elemente delovnega razmerja.
Sicer izražamo pomislek o nesorazmernih pogojih glede na predmet naročila: 500.000 evrov letnih prihodkov (s podizvajalci) in 60.000 evrov letnih prihodkov samo pri enem posrednem proračunskem uporabniku in to dve leti zapored (brez podizvajalcev) ter glede pogojev certifikatov: ni izpolnjen pogoj (ali vsaj priznane dodatne točke) v primeru certifikatov preizkušeni notranji revizor ali CIA (Certified Internal Auditor, IIA), se pa priznavajajo dodatne točke za CFE, CISA ali CISM in CRMA.
Najlepša hvala in lep pozdrav


ODGOVOR

Spoštovani.

Predračun razpisne dokumentacije določa ocenjeno letno število revizor dni, ki znaša okvirno 1000 revizor dni, v kar je vključeno izvajanje rednih revizijskih pregledov, spremljanje priporočil, letno načrtovanje in poročanje in spremljanje delovanja službe (točka 1 »Oznaka in predmet javnega naročila« razpisne dokumentacije). Ocenjen obseg dela je zgolj okvirni kazalec predvidene potrebe po storitvi. Pogodba bo z izbranim izvajalcem sklenjena za obdobje treh let. Letno se predvideva izvedba predmeta javnega naročila v višini 1000 revizor dni.
Ponudnik mora ves čas izvajanja javnega naročila zagotavljati naročniku v revizijski skupini vsaj 5 izkušenih in strokovno usposobljenih redno ali pogodbeno zaposlenih, ki bodo dejansko izvajali storitve predmeta naročila, in sicer vodjo revizijske skupine in štiri revizorje oz. svetovalce. Za zagotavljanje zakonitosti podlag za delo revizijske skupine je v celoti odgovoren izvajalec, s katerim bo sklenjena pogodba o izvajanju storitve, ki je predmet javnega naročila. Glede na standard 2040-Usklajevanje in zanašanje na druge pa mora biti vodja notranje revizije seznanjen z delom drugih izvajalcev storitev notranjega revidiranja. »Pri usklajevanju se vodja notranje revizije lahko zanaša na delo drugih izvajalcev storitev dajanja zagotovil in svetovanja. Vzpostaviti je treba postopke, ki so podlaga za zanašanje na delo drugih, in vodja notranje revizije naj prouči sposobnost, nepristranskost in potrebno poklicno skrbnost izvajalcev storitev dajanja zagotovil in svetovanja. Vodja notranje revizije naj bo tudi jasno seznanjen z obsegom, cilji in izidi dela, ki ga opravijo drugi izvajalci storitev dajanja zagotovil in svetovanja. Tudi kadar se zanaša na delo drugih, je vodja notranje revizije odgovoren in zadolžen za zagotavljanje ustrezne podpore za ugotovitve in mnenja , ki jih sprejema notranja revizija.« Navodila zunanjemu izvajalcu so način, da se navedeno zagotovi. Očitke, da gre za elemente delovnega razmerja, zavračamo.
Glede nazivov povzemamo Usmeritve za državno notranje revidiranje, ki določajo dodatne zahteve oz. pojasnila k Mednarodnim standardom strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju:
»SNR1210.SLO.DNR Dodatne zahteve oz. pojasnila pri uveljavitvi standarda v okolju proračunskih uporabnikov«
Skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance, se zahteva, da imajo notranji revizorji, zaposleni v proračunskih uporabnikih, pridobljen naziv »državni notranji revizor« oz. »preizkušeni državni notranji revizor«. Pristojni organ za izdajanje potrdil za oba navedena naziva je Ministrstvo za finance, pri čemer upošteva določbe podzakonskih aktov Zakona o javnih financah, ki urejajo notranji nadzor javnih financ. Pogoje za pridobitev naziva »državni notranji revizor« in »preizkušeni državni notranji revizor« ter pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci notranjega revidiranja proračunskih uporabnikov, podrobneje predpisujejo podzakonski akti Zakona o javnih financah, ki urejajo področje notranjega nadzora javnih financ. Znanje, veščine in druge sposobnosti, ki so povezane s standardom, vključujejo tudi poznavanje zakonodaje s področja javnih financ, ustroja notranjega nadzora javnih financ ter poslovanja proračunskih uporabnikov.« Glede na določbe Usmeritev za državno notranje revidiranje naročnik ne spreminja pogojev za sodelovanje niti meril za ocenjevanje ponudb.

Lep pozdrav, UL