Dosje javnega naročila 007011/2019
Naročnik: OBČINA GROSUPLJE, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje
Storitve: Izvajanje šolskih prevozov v šolskih letih 2019/2020 in 2020/2021
ZJN-3: Odprti postopek

JN007011/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 08.10.2019
JN007011/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007011/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 195-474096
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA GROSUPLJE
Taborska cesta 2
1290
SI041
Grosuplje
Slovenija
Tanja Rauh, Vložišče
info@grosuplje.si
+386 17888750
+386 17888764

Internetni naslovi
http://www.grosuplje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.grosuplje.si/Razpisi

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13218
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje šolskih prevozov v šolskih letih 2019/2020 in 2020/2021
Referenčna številka dokumenta: 430-17/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvajanje šolskih prevozov v šolskih letih 2019/2020 (predvideno v obdobju od začetka januarja 2020 do konca šolskega leta) in 2020/2021. Predmet javnega naročila je razdeljen na 2 sklopa, ki sta razdeljena na več relacij.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 487.014,40 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Prevozi z avtobusi (5 relacij)
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: 5 relacij-razvidno iz specifikacije
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je izvajanje šolskih prevozov v šolskih letih 2019/2020 (predvideno v obdobju od začetka januarja 2020 do konca šolskega leta) in 2020/2021.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 332.492,80 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 16
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Prevozi z minibusi in kombiji (4 relacije)
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: 4 relacije-razvidno iz specifikacije
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je izvajanje šolskih prevozov v šolskih letih 2019/2020 (predvideno v obdobju od januarja 2020 do konca šolskega leta) in 2020/2021.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 154.521,60 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 16
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Razvidno iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Razvidno iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.11.2019   15:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.11.2019   09:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.11.2019   23:59
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA GROSUPLJE
Taborska cesta 2
1290
Grosuplje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.10.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.11.2019   11:10
VSEM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTOM

ZADEVA: Sprememba predmeta in rokov javnega naročila

ZVEZA: Javno naročilo izvajanje šolskih prevozov v šolskih letih 2019/2020 in 2020/2021, št. objave na portalu javnih naročil: JN007011/2019-B01 z dne 8. 10. 2019, št. objave v Dopolnilu k Uradnemu listu Evropske unije: 2019/S 195-474096 z dne 9. 10. 2019

Naročnik obvešča vse zainteresirane gospodarske subjekte, da se pri javnem naročilu izvajanje šolskih prevozov v šolskih letih 2019/2020 in 2020/2021 spremeni predmet javnega naročila, in sicer se:
- za sklop 1 (prevozi z avtobusi (5 relacij)) ustavi postopek oddaje javnega naročila, skladno s prvim odstavkom 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3)
- medtem ko se za sklop 2 (prevozi z minibusi in kombiji (4 relacije)) postopek nadaljuje.

Razlog za ustavitev postopka oddaje javnega naročila za sklop 1 je odločitev Ustavnega sodišča Republike Slovenije - Sklep št. U-I-180/19-17 z dne 7. 11. 2019 (v nadaljnjem besedilu: sklep), s katerim je odločilo, da se začasno zadrži izvajanje določbe iz točke c) drugega odstavka 67.a člena v zvezi s petim odstavkom 67.a člena ZJN-3.

Namreč, postopek za oddajo javnega naročila za sklop 1 je bil pričet na podlagi dejstva, da izvajalec, ki je bil izbran po predhodno uspešno izvedenem postopku oddaje javnega naročila za isti predmet javnega naročila, ob polletnem preverjanju ni izpolnjeval pogoja iz c) točke drugega odstavka 67.a člena ZJN-3.

Ustavno sodišče RS je s sklepom odločilo, da neizpolnjevanje pogoja iz c) točke drugega odstavka 67.a člena ZJN-3 ne more biti več razlog za razvezo, kar velja tudi za že sklenjene pogodbe in postopke javnega naročanja v teku.

Na podlagi zgoraj navedenega in določbe iz b) točke tretjega odstavka 74. člena ZJN-3, se roki, ki se tičejo postopka oddaje javnega naročila, spremenijo na naslednji način:
- rok za oddajo ponudb je po novem 12. 12. 2019 do 15. ure
- odpiranje ponudb se bo začelo dne 13. 12. 2019 ob 9. uri.

Vse spremembe, dopolnitve in pojasnila se štejejo kot del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.