Dosje javnega naročila 007007/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA NOVA GORICA, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
Storitve: Izbira izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za prenovo Laščakove vile
ZJN-3: Odprti postopek

JN007007/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 08.10.2019
JN007007/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.10.2019
JN007007/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.01.2020
JN007007/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 03.02.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007007/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 195-474019
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA NOVA GORICA
Trg Edvarda Kardelja 1
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
Tanja Žgur, Tanja Žgur
tanja.zgur@nova-gorica.si
+386 53350175
+386 53021271

Internetni naslovi
http://www.nova-gorica.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.nova-gorica.si/za-obcane/razpisi/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13206
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izbira izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za prenovo Laščakove vile
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71320000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila »Izbira izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za prenovo Laščakove vile« je izdelava projektne dokumentacije za prenovo in oživitev območja Rafutskega parka vključno z Laščakovo vilo in pripadajočimi objekti ter projektantski nadzor pri storitvah gradnje.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71220000
71240000
71320000
71520000
71521000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila »Izbira izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije za prenovo Laščakove vile« je izdelava projektne dokumentacije za prenovo in oživitev območja Rafutskega parka vključno z Laščakovo vilo in pripadajočimi objekti ter projektantski nadzor pri storitvah gradnje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 15.11.2019
Konec: 31.12.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Evropska unija, Evropski kohezijski sklad za regionalni razvoj
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot je določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.11.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.01.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.11.2019   10:05
Kraj: Avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.10.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA NOVA GORICA
Trg Edvarda Kardelja 1
5000
Nova Gorica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.10.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.10.2019   11:51
VPRAŠANJE
Zanima nas kako pridemo do razpisne dokumentacije.

ODGOVOR

Dokumentacija je objavljena na spodnji povezavi

https://www.nova-gorica.si/zadnje-objave/2019100910542674/

Datum objave: 23.10.2019   08:25
VPRAŠANJE

Pozdravljeni

V točki 9.2.1.3 Tehnična in strokovna usposobljenost dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ( v nadaljevanju RD) zahtevate za ponudnika in strokovne kadre med drugim tudi 1 referenčno potrdilo v višini 5 mio EUR in 1 referenčno potrdilo v višini 10 mio EUR. Ker iz RD ne izhaja, kakšna je vrednost investicije smo pogledali v prosto dostopne podatke iz katerih izhaja, da je župan za slovenski medij izjavil, da so na občini izračunali, da je vrednost celotne obnove vile in parka 4,5 mio EUR. Glede na navedeno nas zanima, ali je izjava g. župana resnična. V kolikor je izjava župana resnična vas pozivamo, da spremenite zahtevo iz točke 9.2.1.3 Tehnična in strokovna usposobljenost tako, da bo skladna z načeli, ki jih določa ZJN-3. Na podlagi zgoraj navedenega gre lahko sklepati, razen če so izjave župana neresnične, da je zahteva postavljena v nasprotju s 7. členom ZJN-3, saj naročnik ne zagotavlja na vseh stopnjah postopka in glede vseh elementov enakopravnost, saj pri RD ne upošteva vzajemno priznavanje in sorazmernost zahtev naročnika glede na predmet naročila.

Skladno z navedenim naročnika pozivamo, da sporoči vrednost investicije oz. v kolikor so izjave župana v medijih resničen, spremeni zahtevo iz točke 9.2.1.3 Tehnična in strokovna usposobljenost, tako da bodo sorazmerna razpisanim storitvam.


ODGOVOR

Naročnik spreminja 1. točko razdelka 9.2.1.3. Tehnična in strokovna sposobnost razpisne dokumentacije, ki se po novem glasi:
Ponudnik mora predložiti najmanj:
- 1 referenco, da je v zadnjih 10 letih od roka za oddajo ponudb projektiral obnovo objekta visoke gradnje, ki je bil spomeniško zaščiten in katerega vrednost investicije je bila najmanj 2.500.000,00 EUR brez DDV in je bilo na podlagi ponudnikove projektne dokumentacije izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje.Datum objave: 23.10.2019   08:25
VPRAŠANJE
Spoštovani

Po pregledu razpisne dokumentacije ugotavljamo, da je predmetni javni razpisa tako nekonsistenten in nezakonit, kar napeljuje na sklepanje, da je pripravljen za v naprej točno določenega ponudnika, da predlagamo v izogib vložitvi zahtevka, da naročnik spremeni razpisno dokumentacijo ter jo pripravi tako, da bo sorazmerna glede na razpisana dela in skladna z zakonom, ki ureja javno naročanje.
Če samo primeroma naštejemo naročnikove kršitve in sicer, naročnik ne ve kaj naroča (»ker naročnik ne ve, ali bo prenova Laščakove vile, kot..«), pri čemer je za ponudnike, da se organizirajo in pripravijo pošteno ponudbo zelo pomembno, katere faze projektne dokumentacije bo moral izdelati, ter za to predvideti sredstva in strokovnjake, kdaj bo to izvedel, , naročnik postavlja nezakonita merila in sicer nagrade s področja arhitekture, ker priznava točke tudi za ponudnika, ne pa samo za kader, pri čemer je lahko samo z eno nagradno dobi ponudnik max število točk , pri čemer slednje sploh ni sorazmerno z razpisanimi deli, saj gre za projektiranje kulturne dediščine, ne kar kar koli, za kar so lahko ponudniki prejeli nagrado, .., ter še veliko ostalih nezakonitosti, katere se naročnik zaveda oz. bi se jih kot javni naročnik, kateremu bi moralo biti znano postopanje skladno z zakonom, morale biti znane.
V kolikor naročnik ne bo spremenil razpisne dokumentacije in podaljšal rok za predložitev ponudb, bomo primorani pred državno revizijsko komisijo dokazati naročnikova nezakonita ravnanja naročnika.


ODGOVOR

Naročnik razpisne dokumentacije ne spreminja.


Datum objave: 23.10.2019   08:26
VPRAŠANJE
Pozivamo vam k omilitvi razpisnih pogojev za reference.

ODGOVOR

Naročnik spreminja 1. točko razdelka 9.2.1.3. Tehnična in strokovna sposobnost razpisne dokumentacije, ki se po novem glasi:
Ponudnik mora predložiti najmanj:
- 1 referenco, da je v zadnjih 10 letih od roka za oddajo ponudb projektiral obnovo objekta visoke gradnje, ki je bil spomeniško zaščiten in katerega vrednost investicije je bila najmanj 2.500.000,00 EUR brez DDV in je bilo na podlagi ponudnikove projektne dokumentacije izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje.Datum objave: 23.10.2019   08:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

imamo naslednja vprašanja

1. pod točko 9.2.1.2 - točka 3 : izkaz prometa za 500.000 v zadnjih 3 poslovnih leti... Ali morajo imeti 500.000 prometa vsi partnerji v skupni ponudbi? ali je možno da nastopimo kot ena, homogena skupina, ki preko večih računov prikazuje poslovanje min. 500.000 letnega prometa - ali mora imeti vsak partner v pogodbi letni prikaz sredstev 500.000 ali je dovolj skupni seštevek?

zanima nas tudi ali je zgoraj omenjena točka 'izločilni faktor'

2. prosili bi za obrazložitev kirterijev pod točko točko 9.2.1.3. - točka 1. Namreč it investicijskega načrta je razvidna investicijska vrednost projekta 2.896.118,50 ki je mnogo (kar 4x) nižja od zahtevane.

3.prosili bi za tolmačenje izraza 'obnovo projekta visoke gradnje' pod točko 9.2.1.3. - točka 1

ODGOVOR

1. Naročnik spreminja 3. točko razdelka 9.2.1.2. Ekonomski in finančni položaj razpisne dokumentacije, ki se po novem glasi: Ponudnik mora izkazati, da je imel v zadnjih treh poslovnih letih (2018, 2017, 2016) (če posluje manj kot 3 leta, v obdobju, odkar posluje) povprečni čisti letni prihodek od opravljanja dejavnosti najmanj 250.000,00 EUR.

V primeru skupne ponudbe pogoj lahko skupaj izpolnijo partnerji, v primeru samostojne ponudbe mora ponudnik pogoj izpolnjevati sam.

2. Naročnik spreminja 1. točko razdelka 9.2.1.3. Tehnična in strokovna sposobnost razpisne dokumentacije, ki se po novem glasi:
Ponudnik mora predložiti najmanj:
- 1 referenco, da je v zadnjih 10 letih od roka za oddajo ponudb projektiral obnovo objekta visoke gradnje, ki je bil spomeniško zaščiten in katerega vrednost investicije je bila najmanj 2.500.000,00 EUR brez DDV in je bilo na podlagi ponudnikove projektne dokumentacije izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje.

3. Objekti visoke gradnje ali stavbe so zgradbe s streho, ki se lahko uporabljajo kot samostojne enote; zgrajene so kot trajni objekti, vanje lahko osebe vstopajo in so primerne za ali namenjene za zaščito ljudi, živali ali stvari.Datum objave: 23.10.2019   08:27
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da spremeni razpisno dokumentacijo, saj je kot takšna nezakonita, saj glede na to, da naročniku ni znan predmet javnega naročila, bo na podlagi tega izbiral najugodnejšega kandidata, pri čemer v razpisni dokumentaciji navaja, da bo v primeru, da se predmet ne bo izvajal, bo z izbranim izvajalcem sklenil novo ponudbo. Slednje je nezakonito, saj bi v tem primeru, če bi bilo predmet ocenjevanja glede na merila (samo določena faza projektne dokumentacije, ki jo bo, če jo bo,..) lahko bila ugodnejša drugi ponudnik. Tudi sam naročnik v razpisni dokumentaciji navaja, da bo v tem primeru spremenjen predmet projektiranja. ?????? Na podlagi navedenega od naročnika zahtevamo, da spremeni razpisni dokumentacijo tako, da bo ali razpisal okvirni sporazum, kjer bo preverjal usposobljenost kandidatov in potem odprl konkurenco, ko mu bo znan predmet, ki ga bo oddal oz. da ko mu bo znan predmet izvede odprto javno naročilo. V prvem primeru pa je potrebno tudi podaljšati rok za oddajo ponudbe. V kolikor naročnik našemu predlogu ne bo sledil, je predmetno opozorilo skladno z ZPVPJN in bomo zoper nezakonito ravnanje naročnika vložili zahtevek za revizijo.ODGOVOR

Naročnik izvaja okvirni sporazum, ki naročniku dovoljujejo izvedbo na način, kot ga izvaja. Naročnik posledično razpisne dokumentacije ne spreminja.


Datum objave: 23.10.2019   08:43
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Sprasujemo se kdaj boste objavili odgovore na vprasanja zastavljena v prejsnem tednu? Namrec danes ob 12:00 se zakljucuje rok za oddajo vprasanj... dileme pa obstajajo...

ODGOVOR
Naročnik je odgovoril na vprašanja, pojasnjuje pa, da je včeraj v objavo poslal popravek, s katerim se spreminja rok za prejem, tako da je nov rok za prejem 18.11.2019 ob 10. uri, rok za odpiranje istega dne ob 10.05, rok za zastavljanje vprašanj pa dne 4.11.2019 do 12. ure. Ko bo popravek objavljen na portalu javnih naročil, bo omogočeno zastavljanje vprašanj.Datum objave: 30.10.2019   08:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosila bi vas za tolmačenje spodnje zahteve:

"Ponudnik predloži obrazec M1 ali kopijo pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z ZDR-1 z najmanj enim delavcem, ki izpolnjuje pogoje za vodjo projekta po 14. člena ZG."

Odgovorni vodja projekta v našem biroju ima urejeno zaposlitev na fakulteti in sklenjeno pogodbo s podjetjem katerega je tudi lastnik. Tako da ne moremo predložiti obrazca M1 - lahko pa priskrbimo kopijo pogodbe, ki zagotavlja da je vodja projekta po 14. členu izpolnuje vse pogoje za vodenje posla.
Vprašanje se glasi ali bi bil zgoraj omenjen dokument enakovreden dokumentu M1 glede na vašo zahtevo ali ne?ODGOVOR

Naročnik kot enega izmed pogojev za opravljanje dejavnosti gospodarskega subjekta skladno z ZAID zahteva, da ima gospodarski subjekt za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, zaposlenega vsaj enega pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega inženirja; ali če imajo najmanj polovico deležev v družbi družbeniki, ki so pooblaščeni arhitekti ali inženirji ali gospodarski subjekt, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje arhitekturne in inženirske dejavnosti iz ZAID in je eden od pooblaščenih arhitektov ali inženirjev hkrati poslovodni organ; ali če je fizična oseba, ki samostojno opravlja arhitekturno ali inženirsko dejavnost za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, sama pooblaščeni arhitekt ali pooblaščeni inženir.V kolikor gospodarski subjekt navedeni pogoj izpolnjuje na način, da imajo najmanj polovico deležev v družbi družbeniki, ki so pooblaščeni arhitekti ali inženirji ali gospodarski subjekt, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje arhitekturne in inženirske dejavnosti iz ZAID in je eden od pooblaščenih arhitektov ali inženirjev hkrati poslovodni organ, naj ponudnik namesto obrazca M-1 predloži izpis iz poslovnega registra AJPES, iz katerega je razvidno, da je družbenik hkrati poslovodni organ in dokazilo, da je navedena fizična oseba pooblaščeni arhitekt ali inženir.«
Datum objave: 05.11.2019   12:14
VPRAŠANJE
Naprošamo vas za informacijo o višini predvidene investicije.

ODGOVOR
Ocenjena vrednost predvidene investicije znaša 6,88 mio EURDatum objave: 05.11.2019   12:23
VPRAŠANJE
Vljudno prosimo naročnika za posredovanje informacije če bo ponidnikom zagotovil in posredoval geodetski posnetek v fazi prioprave projektne rešitve, ki je sestavni del ponudbe, ali nanmerava to storiti šele po izboru izvajalca ? Geodetski posnetek je namreč osnovna podlaga za načrtovanje !!!

ODGOVOR

Naročnik dopolnjuje razpisno dokumentacijo tako, da le tej prilaga tudi geodetski načrt.

Načrt je objavljen na spodnji povezavi

https://www.nova-gorica.si/zadnje-objave/2019100910542674/
Datum objave: 05.11.2019   12:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji ni nikjer geodetskega načrta celotnega območja parka. Ker ima območje parka status zavarovanja tako državnega kot lokalnega pomena menimo, da je primerna obravnava parka v tem razpisu prioriteta in bi prosili da ga dodate. Hvala.

ODGOVOR

Naročnik dopolnjuje razpisno dokumentacijo tako, da le tej prilaga tudi geodetski načrt.

Načrt je objavljen na spodnji povezavi

https://www.nova-gorica.si/zadnje-objave/2019100910542674/

Datum objave: 12.11.2019   08:24
VPRAŠANJE
Ali je arboristična ocena parka predmet razpisa ali bo slednega zagotovil naročnik ?
Ali naročnik razpolaga z geodetskim posnetkom oziroma je slednji predmet razoisa ?
Ali bo naročnik zagotovil konzervatorski načrt tudi za park v obsegu in natančnosti, kakršen je izdelan za stavbo Laščakove vile ?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Arboristična ocena ni predmet razpisa. Naročnik jo bo zagotovil kasneje.

Geodetski posnetek je objavljen na spodnji povezavi:
https://www.nova-gorica.si/zadnje-objave/2019100910542674/

Konzervatorski načrt je objavljen na spodnji povezavi

https://www.nova-gorica.si/zadnje-objave/2019100910542674/

Datum objave: 12.11.2019   08:26
VPRAŠANJE
Naročnika sprašujemo in prosimo za naslednje odgovore:

V poglavju MERILO 3 naročnik navaja merilo na podlagi idejne zasnove, ki bodo s strani strokovnjakov ocenjene po kompleksnih kriterijih, ki jih ponudnik v tako kratkem roku ob poznavanju historike in zgodovinskega konteksta ne more zagotoviti.
A. Ali s tega vidika naročnik meni , da ravna skladno z javnim interesom?
B. Ali naročnik že ima favoriziranega ponudnika iz vrste profesorjev, mentorjav in predavateljev na Fakultetti za arhitekturo UL, ki so na nalogah Rafutskega parka sodelovali v okvirju svojega pedagoškega dela?
C. Kako bo naročnik zagotovil enakopravnost ponudnikov glede na predhodno vprašane?
D. Kako lahko naročnik od ponudnika pričakuje izpolnjevanje merila pod točko 3, če ponudnikom niti ne zagotavla projektne naloge, vsebine in geodetskega posnetka?ODGOVOR
A. Naročnik ravna skladno z ZJN-3
B. Naročnik ravna skladno z ZJN-3
C. Naročnik bo zagotavljal ves čas trajanja postopka javnega naročila enakopravno obravnavo ponudnikov. Z anonimnostjo je zagotovljeno spoštovanje načela enakopravne obravnave.
D. Vsa dokumentacija je dostopna na spodnji povezavi
https://www.nova-gorica.si/zadnje-objave/2019100910542674/Datum objave: 12.11.2019   08:30
VPRAŠANJE
Spoštovani

Vljudno prosimo za nasladnje izjasnitve naročnika:

1.Zanima nas ali naročnik vodi postopek javnega naročila skladno s Pravilnikom o javnih natečajih za izbiro strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev in objektov (Uradni list RS, št. 108/04, 114/06 ZUE, 33/07 ZPNačrt, 57/12 ZGO-1D, 61/17 GZ in 61/17 ZUreP-2)?

2. Ali bo naročnik spoštoval temeljne načela jevnega interesa ter načelo konkurence med natečajniki, kar pomeni, da naročnik javnega natečaja ne sme omejevati možnih natečajnikov z uporabo drugačnih omejitvenih postopkov, kot jih določajo določbe tega pravilnika ali z uporabo diskriminatornih meril ?

3. Ali bo naročnik spoštoval temeljne načela jevnega interesa ter načelo enakopravnosti natečajnikov, kar pomeni, da morajo biti vsem natečajnikom dostopne enake informacije, da mora za vse natečajnike veljati isti rok za predajo natečajnih elaboratov ( projektna rešitev ) in da mora vsa dela ocenjevati ista, vnaprej objavljena ocenjevalna komisija tako, da je vsaki osebi, ki se udeleži natečaja, zagotovljena strokovno objektivna in nepristranska ocena njenega natečajnega elaborata oziroma projektne rešitve ?

3. Ali bo naročnik spoštoval temeljne načela jevnega interesa in načelo anonimnosti natečajnikov, kar pomeni, da mora biti ves čas ocenjevanja natečajnih elaboratov zagotovljeno varovanje podatkov, ki bi lahko razkrili, kdo je avtor posameznega natečajnega elaborata ? V kolikor je odgovorr naročnika pritrdilen nas zanima kako bo anonimnost zagotovil s postopkom ?

4. Zanima nas imenovanje skrbnika javnega natečaja, ocenjevalne komisije, ter poročevaleca ocenjevalne komisije skladno z določilom 4. člena Pravilnika o javnih natečajih za izbiro strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev in objektov?

5. Kako bo naročnik zagotavljal enakopravni položaj vsem ponudnikom in izdelovalcem projektne rešitve glede na okoliščine, ki so:
- prekratki roki priprave ponudbe
- pomanjkljivo pripravljenemo gradivo
- nesposobnost zagotavljanja anonimnosti v postopku žiriranja projektnih rešitev
- nezagotavitvi kriterijev in meril
- pomanjkljiv program vsebin in ukrepov obnove kulturne in naravne dediščine
v primerjavi s potencialnimi ponudniki, ki so v okviru predhodnih strokovnih podlag, študentskih delavnic, diplomskih in podobnih nalogah z vsebinami, okoliščinami in materijo projekta bistveno bolj seznanjeni ?
ODGOVOR

1. Naročnik postopa skladno z ZJN-3. Glede na to, da v konkretnem primeru ne gre za projektni natečaj, se ne uporablja Pravilnik o javnih natečajih za izbiro strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev in objektov (Uradni list RS, št. 108/04, 114/06 ZUE, 33/07 ZPNačrt, 57/12 ZGO-1D, 61/17 GZ in 61/17 ZUreP-2)
2. DA
3. DA
4. Naročnik podatkov ni dolžan razkriti
5. Naročnik postopa skladno z ZJN-3