Dosje javnega naročila 006922/2019
Naročnik: POSOŠKI RAZVOJNI CENTER, Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin
Storitve: Obmova starodobnega gasilskega vozila FIAT 15 TER (letnik 1911)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN006922/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.10.2019
JN006922/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 02.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN006922/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
POSOŠKI RAZVOJNI CENTER
Trg tigrovcev 1
5220
SI
Tolmin
Slovenija
Vesna Kozar
vesna.kozar@prc.si
+386 53841503

Internetni naslovi
http://www.prc.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.prc.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13200
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalna ali lokalna agencija/urad
I.5 Glavna področja dejavnosti
Podjetniško in poslovno svetovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obmova starodobnega gasilskega vozila FIAT 15 TER (letnik 1911)
Referenčna številka dokumenta: 8010001/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
FIAT 15 TER je naslednik modela 15 Bis in predstavlja prvo serijsko vozilo za vojaške namene. Skonstruiral ga je Carlo Cavalli, proizvajali so ga od leta 1911 do 1920, v različnih karoserijskih izvedenkah, od kesonarja, reševalnega vozila, gasilskega vozila s črpalko in avtobusa. Je eno prvih vozil, ki so imela namesto gravitacijskega dovoda goriva (iz rezervoarja nad uplinjačem), vgrajeno črpalko goriva, kar je bil Fiatov patent.
Izdelalo ga je rusko podjetje AMO (kasneje ZIL), model so poimenovali F15 in velja za prvo serijsko izdelano vozilo v Rusiji. Vozilo je bilo zelo vzdržljivo in robustno, zato so ga med 1. svetovno vojno uporabljale tudi Britanske sile. Svojo vzdržljivost je vozilo dokazalo leta 1919, ko je 23 tovornjakov modela 15 TER prečkalo Saharo, kot prvo vozilo na motorni pogon.
Namen obnove vozila je ohranitev delujočih sklopov in delov v največji možni meri. Poškodovane dele se popravi, manjkajoče izdela po razpoložljivi dokumentaciji, ki bo posredovana izvajalcu obn
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50100000
50800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: V skladu z dogovorom z izbranim izvajalcem del.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je obnova starodobnega gasilskega vozila FIAT 15 TER, za katerega skrbijo v Prostovoljnem gasilskem društvu v Kobarid.. Vozilo, ki predstavlja kulturno dediščino 1. svetovne vojne bo po rekonstrukciji razstavljeno v zanj napravljenem paviljonu v Kobaridu ob gasilkem domu. Opis naročila je v navodilih za pripravo ponudbe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Naročilo se lahko podaljša v primeru, ko izbrani gospodarski subjekt v predpisanem roku ne more zagotoviti vseh potrebnih ustreznih delov za popravilo starodobnega vozila v skladu s pogodbo in tehnično specifikacijo.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
05/2018 PN 6c, C (2015) 9285; Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020; Projekt WalkofPeace


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so podani v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.10.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 16.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.10.2019   14:00

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.10.2019   18:00

Dodatne informacije:
Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 17. oktobra 2019 do 18:00 ure .

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.
Naročnik ponudnikom pred oddajo ponudbe omogoča neobvezen ogled starodobnega gasilskega vozila na lokaciji, kjer ima sedež Prostovoljno gasilsko društvo Kobarid, Mučeniška ulica 1b, 5222 Kobarid (https://www.gasilci-kobarid.si/).

Potencialni ponudnik, v primeru interesa za ogled lokacije, pošlje zahtevo za ogled preko vprašanj na portalu javnih naročil, najpozneje (5) pet delovnih dni po objavi obvestila o javnem naročilu. Naročnik bo, v primeru izkazanega interes ponudnika, omogočil ogled vozila v skladu z dogovorom.
Ogled vozila je informativne narave in ni pogoj za predložitev ponudbe.

Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.


VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.10.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.10.2019   16:25

Spoštovani,
pošiljam odgovore na vaša vprašanja:
-Ali obstaja shema oz. načrt za elektro inštalacije? Načrt el. instalacije ni na voljo.
-Iz kakšnega lesa sta izdelana pragova in iz kakšnega keson? Vrsta lesa ni poznana.
-Kako je s prednjim vetrobranskim steklom? Trenutno je vgrajeno pleksi steklo. Kakšna so pričakovanja? Originalna izvedba vozila je bila brez vetrobranskega stekla. Obstoječe steklo z nosilcem se odstrani.
-Kaj se bo naredilo s streho vozila? Celotna streha se zamenja. (Ponjava nad vozniškim in tovornim prostorom)
-Ali obstajajo delavniške risbe novih prednjih blatnikov? Da, obstaja skica originalne izvedbe blatnikov.
-Kakšna je končna barva in kakšna temeljna barva vozila? RAL in tip končne barve vozila bo sporočen izvajalcu ob prevzemu del.
-Ali je končni rok izvedbe del končno določen glede na to, da je montaža in izdelava posameznih delov specifična? Rok izvedbe smo opredelili v skladu s terminskim načtom v prijavnico projekta WALKofPECE. Smo že navedli v objavi naročila, da je pogodbo iz objektivnih vzrokov možno podaljšati.