Dosje javnega naročila 007035/2019
Naročnik: SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o., Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica
Storitve: REKONSTRUKCIJA MHE KNEŽKE RAVNE 1 Z DOBAVO IN MONTAŽO AGREGATA S PRIPADAJOČO ELEKTRO STROJNO OPREMO
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007035/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.10.2019
JN007035/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.11.2019
JN007035/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.12.2019
JN007035/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 15.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007035/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o.
Erjavčeva ulica 20
5000
SI043
Nova Gorica
Slovenija
Mateja Bonutti Cijan
matejabc@seng.si
+386 53396362

Internetni naslovi
https://www.seng.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.seng.si/b2b/narocila/
ESPD: https://www.seng.si/b2b/narocila/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13329
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: REKONSTRUKCIJA MHE KNEŽKE RAVNE 1 Z DOBAVO IN MONTAŽO AGREGATA S PRIPADAJOČO ELEKTRO STROJNO OPREMO
Referenčna številka dokumenta: JN 40 01-637/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
REKONSTRUKCIJA MHE KNEŽKE RAVNE 1 Z DOBAVO IN MONTAŽO AGREGATA S PRIPADAJOČO ELEKTRO STROJNO OPREMO
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: mHE Knežke Ravne 1
II.2.4 Opis javnega naročila
REKONSTRUKCIJA MHE KNEŽKE RAVNE 1 Z DOBAVO IN MONTAŽO AGREGATA S PRIPADAJOČO ELEKTRO STROJNO OPREMO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot v DJN.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.11.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.11.2019   12:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.10.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.10.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.10.2019   15:19
VPRAŠANJE
Spoštovani. Ali je predvideno, oziroma ali obstaja možnost obiska in ogleda objekta pred potekom roka za oddajo ponudb. Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani!
Ogled lokacije bo organiziran dne 4.11.2019 ob 12:00h. Zainteresirani ponudniki udeležbo na ogledu obvezno najavijo po e-pošti: franko.primc@seng.si.

Datum objave: 21.10.2019   15:47
VPRAŠANJE
Spoštovani. Ali je predvideno, oziroma ali obstaja možnost obiska in ogleda objekta pred potekom roka za oddajo ponudb. Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani!
Ogled lokacije bo organiziran dne 4.11.2019 ob 12:00h. Zainteresirani ponudniki udeležbo na ogledu obvezno najavijo po e-pošti: franko.primc@seng.si, do 30.10.2019.Datum objave: 29.10.2019   14:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali se smatra, da vodja del izpolnjuje pogoje, če je vodil dela na obnovi velikih hidroelektrarn in drugih tipih turbin (npr. Kaplan turbina)?

ODGOVOR
Kot referenco za vodjo del se prizna tudi vodenje del na novogradnji ali obnovi hidroelektrarne, kjer je moč turbine večja od 110 kW.
Sprememba bo objavljena v dodatku.
Datum objave: 29.10.2019   14:28
VPRAŠANJE
Spoštovani. V tehničnih specifikacijah imate zahtevo Dobavitelj/Izvajalec mora izdelati numerični izračun novega gonilnika z ustreznim turbulentnim modelom (SST k-) in z uradno programsko opremo za CFD Computational Fluid Dynamics izračune. Prosim pojasnite kaj je mišljeno pod pojmom uradna programska oprema za CFD izračune?
ODGOVOR
Mišljeno je, da ponudnik razpolaga z programsko opremo, ki je dobavljena z vsemi licencami in ima od proizvajalca programske opreme pridobljene vse pravice za uporabo.Datum objave: 29.10.2019   14:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Glede na to, da želite obdržati vertikalni del sesalne cevi, nas zanima ali je možna vgradnja agregata z vertikalno turbinsko in generatorsko gredjo?

ODGOVOR
Vgradnja agregata z vertikalno turbinsko in generatorsko gredjo ni možna. Ponuditi je potrebno horizontalni agregat, kot je predvideno z razpisno dokumentacijo.Datum objave: 29.10.2019   14:32
VPRAŠANJE
Spoštovani. V dokumentu Tehnične specifikacije imate navedeno, da se bodo prevzemni preizkusi opravljali skladno s standardom SIST EN 62006:2011- klasa A, vendar niste navedli kako se bo na objektu meril pretok. Ker je v izbornem postopku rangiranje ponudnikov glede na skupni izkoristek turbine in generatorja, prosim navedite kako se bo na objektu meril pretok pri prevzemnih preizkusih. Hvala.

ODGOVOR
Meritev pretoka se bo izvedla z ultrazvočnim merilnikom pretoka na tlačnem jeklenem cevovodu. Meritev izvede SENG s certificiranim merilnikom.Datum objave: 29.10.2019   14:33
VPRAŠANJE
Spoštovani. Glede na to da so Francis turbine že dolgo časa zelo izpopolnjen izdelek, nas zanima zakaj omejujete ponudnike z zahtevano referenco izvedbe dveh Francis turbin samo v zadnjih petih letih. Zakaj ni možno daljše obdobje? Hvala.

ODGOVOR
Naročnik zahtevane reference ne bo spremenil.Datum objave: 29.10.2019   14:36
VPRAŠANJE
V listi cen, elektro del, nekatere pozicije niso berljive. Prosimo za komentar.

ODGOVOR
Listo cen smo poskušali odpreti na več različnih računalnikih in pozicije so povsod berljive. Težavo smo našli le pri tiskanju, kjer v pogledu tiskanja ponekod nekaj vrstic ni vidnih. Naročnik bo na svoji spletni https://www.seng.si/b2b/narocila/ naložil novo datoteko (JN 40 01 637 2019 ZVEZEK 4 LISTA CEN UREJENO ZA TISK), ki bo omogočila urejeno tiskanje.Datum objave: 05.11.2019   13:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za sledeča pojasnila glede Obrazca št. 8 - Vzorec pogodbe

26. člen- naročnik je zapisal, da se začetek uporabe ne šteje za prevzem. Menim, da je takšno določilo nedopustno in je v nasprotju z načelom vestnosti in poštenja, saj bi to pomenilo, da kljub uporabi objekta izvajalec še vedno odgovarja za naključno uničenje in poškodovanje stvari, prav tako ne prične teči garancijska doba. Z dnem začetkom uporabe se šteje objekt za prevzet (tako tudi 112. Posebna gradbena uzanca, takšno pa je tudi stališče Vrhovnega sodišča) in tega s pogodbo ni mogoče izključiti. ( zahtevati, da se določilo spremeni).

Prosimo naročnika, da korigira 26. člen tako, da se z dnem začetka uporabe štejejo dela za prevzeta.

30. Člen: v tem členu je zahtevana bančna garancija z rokom veljavnosti dve leti od končnega prevzema pogodbenih del, v Obrazcu št. 9: Garancija za odpravo napak v garancijskem roku pa je določeno, da mora veljati še 60 dni po poteku gar. roka.

Kateri rok je merodajen? Predlagamo, da se upoštevajo določila v pogodbi.

iz pogodbe ni razvidno, ali je izključena odgovornost izvajalca za izgubo dobička, kot posledica zamude ali kršitve pogodbe.

Prosimo naročnika za pojasnila, ali je odgovornost izvajalca za izgubo dobička naročnika izključena.ODGOVOR

Naročnik bo črtal tretji odstavek v 26. členu Pogodbe »Četudi je Naročnik začel uporabljati mHE Knežke Ravne 1 pred prevzemom pogodbenih del po tej pogodbi, se ne šteje, da je bil prevzem opravljen z dnem začetka uporabe.«

Merodajen je rok v obrazcu št.9. Popravljen bo tekst v pogodbi. Spremenjeno besedilo pogodbe bo objavljeno v dodatku k DJN.

Izvajalec odgovarja skladno s pravom Republike Slovenije.


Datum objave: 05.11.2019   13:20
VPRAŠANJE
Naročnik, Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., ponudniku priznava tehnično sposobnost za sodelovanju, če je v obdobju treh let izvedel en projekt s Francis turbino po postopku numeričnega izračuna gonilnika s turbulentnim modelom SST k-omega. Ker izključno izbira turbulentnega modela, ne prinaša direktne korelacije s točnostjo CFD analize, prosim objasnite, zakaj tehnične sposobnosti ne priznavate ponudnikom, ki izvajajo CFD analize Francis turbin z drugimi turbulentnimi modeli?

Prav tako, naročnik, ne priznava tehnične sposobnosti ponudnikom, ki imajo za opravljene modelne preizkuse za ponujeno turbino, čeprav je modelni preizkus kvalitetnejša metoda ugotavljanja karakteristik turbin. S tega je moč sklepati, da naročnik Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., namerno favorizira določenega ponudnika ter omejuje in zavrača ostale.

ODGOVOR

Lahko se uporablja tudi druge ekvivalentne (primerljive) turbulentne modele.
Sprememba bo objavljena v dodatku.

Velja tudi, če ponudnik garantira izkoristke na podlagi že izvedenega homolognega ali semi-homolognega modela.
Sprememba bo objavljena v dodatku.
Datum objave: 05.11.2019   13:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V ponudbi je potrebno navesti vse partnerje v primeru skupnega natopa. Z ozirom na slabo prakso SENG, ki dovoljuje prosto zamenjavo partnerjev izbranega ponudnika in ne jamči zavez o skupnem nastopu v ponudbi, nas zanima ali so navedbe partnerjev samo informativnega značaja in se jih lahko v procesu dobave spremeni?

Hvala.

ODGOVOR

Partnerjev v primeru skupnega nastopa ni možno spreminjati.Datum objave: 05.11.2019   13:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo naročnika za potrditev, da pravilno razumemo, da se kot dokazilo za izpolnjevanje tehnične sposobnosti (Reference ponudnika) in kadrovske sposobnosti (Izkušnje strokovnjakov) upoštevajo reference ponudnika in partnerjev v skupnem nastopu ter podizvajalcev.

ODGOVOR

Razumevanje je pravilno.