Dosje javnega naročila 007071/2019
Naročnik: OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem
Gradnje: Gradnja dvigala ob obstoječem vrtcu Murenčki
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007071/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.10.2019
JN007071/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.12.2019
JN007071/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 24.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007071/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM
Trg Davorina Jenka 13
4207
SI
Cerklje na Gorenjskem
Slovenija
obcinacerklje@siol.net
obcinacerklje@siol.net
+386 42815800
+386 42815820

Internetni naslovi
http://www.cerklje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.cerklje.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://eponudbe.si/
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Gradnja dvigala ob obstoječem vrtcu Murenčki
Referenčna številka dokumenta: 430-05/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Gradnja dvigala ob obstoječem vrtcu Murenčki
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Gradnja dvigala ob obstoječem vrtcu Murenčki
II.2.4 Opis javnega naročila
Gradnja dvigala ob obstoječem vrtcu Murenčki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
skladno z določili pogodbe
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.11.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.02.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.11.2019   09:00
Kraj: javno odpiranje se izvede avtomatično po izteku roka za predložitev ponudb, in sicer na naslovu http.//eponudbe.si pri objavi tega javnega naročila


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.10.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.10.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.10.2019   15:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za objavo popisa del. V dokumentaciji, ki ste jo objavili na svoji strani jih namreč ni.

hvala

ODGOVOR


Pozdravljeni,

popis del je objavljen na spletni strani naročnika.

Lep pozdrav.

Datum objave: 22.10.2019   15:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, prosimo da kot zavarovanje za resnost ponudbe dovolite tudi menico z menično izjavo, saj so bančne garancije ter kavcijska zavarovanja za ponudnike precejšen strošek, ki ga vsak ponudnik vračuna v ponudbo. menica z menično izjavo pa je kar se unovčljivosti tiče, sploh glede na dejstvo, da gre za zavarovanje za resnost ponudbe (in ne odpravo napak ali dobro izvedbo) za naročnika enakovredna garancija. Prav tako se je izjasnila tudi praksa DKOM, usmerjena v nižanje stroškov ter racionalizacijo pri oddaji ponudb. Hvala lepa in lep pozdrav.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik je na svoji spletni strani objavil 1. spremembe in dopolnitve Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila gradnja dvigala ob obstoječem vrtcu Murenčki.
Iz dokumenta izhaja, da naročnik dovoljuje ponudniku, da za resnost ponudbe lahko predloži menično izjavo s pooblastilom z dvema menicama.
Ponudnike napotujemo k branju dokumenta.

Lep pozdrav.


Datum objave: 22.10.2019   15:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, v RD navajate, da mora biti vodja del s področja gradbene stroke. Ali pravilno razumemo, da je lahko vodja del torej gradbene, strojne ali elektro izobrazbe, seveda pod pogojem, da ustreza vsem zakonsko zahtevanim pogojem (pooblaščeni inženir, vpisan v IZS...etc...)???

ODGOVOR
Pozdravljeni,

naročnik dovoljuje, da ima oseba, ki bo na gradbišču opravljala dela vodje del, pridobljeno izobrazbo iz gradbenih smeri ali iz strojnih ne pa iz elektro področja ter da izpolnjuje ostale zakonske pogoje in določila dokumentacije naročnika.

Lep pozdrav.Datum objave: 22.10.2019   15:20
VPRAŠANJE
Spoštovani, prosimo, da odgovorite na zastavljena vprašanja.

ODGOVOR

Naročnik je odgovoril na vsa vprašanja.


Datum objave: 24.10.2019   09:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, najbrž je pomota, da je lahko vodja del gradbene ali strojne stroke, glede na to, da strojnih del dejansko ni v popisu (razen v okviru dvigala kar pa v vsakem primeru izvedejo proizvajalci dvigala, vezano tudi na garancijske roke za dvigalo), elektro dela pa so. pozivamo vas, da popravite zapis, saj bomo v nasprotnem primeru vložili revizijski zahtevek. Lep pozdrav
VPRAŠANJE
Spoštovani, glede na to, da je lahko in inženir elektrotehnike, vpisan v IZS kot vodja del oz pooblaščeni inženir (v bivši terminologiji odgovorni vodja del) pred spremembo (ki sama po sebi eksaktno ne določa izobrazbe oz. smeri gradbene stroke in je to v zakonu pravzaprav zapisano v smislu diskrecijske pravice naročnika) opravljal dela vodje del - torej je vodil projekte gradenj oz. rekonstrukcij, ki so vključevala vgradnjo osebnega dvigala na zahtevnih objektih, res ne razumemo zakaj ste omejili vodjo del v inženirja gradbeništva in inženirja strojništva (???) elektro pa ne. Glede na to, da tudi zahtevate referenco za vodjo del, ki izkazuje. da je sposoben voditi projekt enakovreden razpisanemu, prosimo za popravek razpisne dokumentacije, torej, da dovolite, da je vodja del tudi elektro stroke. Hvala


ODGOVOR na zastavljeni vprašanji - izobrazba


Pozdravljeni,
Naročnik je na portalu javnih naročil dne 22. 10. 2019 ob 15.20 uri, na vprašanje
»Pozdravljeni, v RD navajate, da mora biti vodja del s področja gradbene stroke. Ali pravilno razumemo, da je lahko vodja del torej gradbene, strojne ali elektro izobrazbe, seveda pod pogojem, da ustreza vsem zakonsko zahtevanim pogojem (pooblaščeni inženir, vpisan v IZS...etc...)???
odgovoril: »Pozdravljeni, naročnik dovoljuje, da ima oseba, ki bo na gradbišču opravljala dela vodje del, pridobljeno izobrazbo iz gradbenih smeri ali iz strojnih ne pa iz elektro področja ter da izpolnjuje ostale zakonske pogoje in določila dokumentacije naročnika.
Lep pozdrav.«

S tem odgovorom, naročnik podaja NOVO informacijo, ki se nanaša na izobrazbo za vodjo del in hkrati s tem spreminja razpisno dokumentacijo v točki 6., 1. odstavek, 10. poglavje.

Razpisni obrazec 6. a Vodja del
Ponudnik mora zagotoviti odgovornega vodjo del, ki je hkrati tudi odgovorni predstavnik izvajalca in izpolnjuje naslednji referenčni pogoj:
o Strokovni izpit za vodjo del s področja gradbene stroke ali elektro stroke obvezna priloga
o Najmanj petih let delovnih izkušenj kot vodja del (šteto od objave naročila na portalu javnih naročil)
o V zadnjih petih letih je pred objavo tega javnega naročila na portalu javnih naročil prevzel vlogo vodje del (poprejšnji zakonodaji OVD) pri izvedbi vsaj enega (1) referenčna dela, in sicer:

Skladno z določbo 2. alineje 1. odstavka 14. člena Gradbenega zakona (Ur. l. RS, št. 61/2017), mora imeti ponudnik zaposlenega vsaj enega delavca, ki izpolnjuje pogoje za vodjo del. Vodja del (po prejšnji zakonodaji OVD) mora biti zaposlen pri ponudniku, kot to zahteva Gradbeni zakon (Ur. l. RS, št. 61/17 in 72/17).

Naročnik bo upošteval referenčna potrdila, katera je vodja del oz. odgovorni vodja del pridobil na podlagi zakona o graditvi objektov in tudi po gradbenem zakonu.

Ponudnik mora imeti vodjo del, ki je hkrati tudi odgovorni predstavnik izvajalca in izpolnjuje naslednji referenčni pogoj:
o Strokovni izpit za odgovornega vodjo del s področja gradbene stroke ali elektro stroke in je v zadnjih petih letih šteto od datuma objave tega javnega naročila uspešno zgradil en objekt, ki vključuje gradnjo in/ali novogradnjo in/ali rekonstrukcijo objekta, ki je vključevala vgradnjo osebnega dvigala.

Priloga k temu obrazcu je primopredajni zapisnik uspešnega prevzema izvedenih del.

Iz navedenega izhaja, da ima - mora imeti, vodja del izobrazbo iz gradbene ali elektro stroke in ne iz strojne stroke, kot je bilo pomotoma zapisano v predhodnem odgovoru naročnika.Datum objave: 25.10.2019   08:09
VPRAŠANJE
Zdravo, prosimo za pojasnila, ki se nanašajo na popis elektroinstalacij in sicer:
1. IV. - Šibkotočne inštalacije - Javljanje požara - katera je obstoječa oprema??
2. IV. - Šibkotočne inštalacije - Protivlomno javljanje - katera je obstoječa centrala/oprema?
3.III. - Strelovod - pozivcija 7. kateri ostali tipski kontaktni ozemljitve in strelovodni elementi - prosimo specificirajte!
4. I.Razsvetljava - Varnostne svetilke - pozicija 3 - Ocena stroškov?? - kakšnih stroškov??? 1 kom stroškov? pojasnite??


ODGOVORI NA VAŠA VPRAŠANJA

Pozdravljeni,

Naročnik na vaša vprašanja odgovarja tako kot je navedeno spodaj:

1. Vprašanje
Šibkotočne inštalacije - Javljanje požara - katera je obstoječa oprema??

1. Odgovor
Obstoječa oprema je od ZARJE centrala NJP 400A2.Vprašanje
Šibkotočne inštalacije - Protivlomno javljanje - katera je obstoječa centrala/oprema?

2. Odgovor
Na lokaciji za prestavitev je naslednja oprema:
- 2x Accu baterija 18Ah
- 1x razširitveni modul Paradox Zx8
Sistem vzdržuje zunanji izvajalec OŠ.


3. Vprašanje
Strelovod - pozicija 7. kateri ostali tipski kontaktni ozemljitve in strelovodni elementi - prosimo specificirajte!

3. Odgovor
Ker gre za navezavo na obstoječe stanje objekta se bo lahko šele v fazi gradnje določila potreba po dodatni opremi. Zato naj se postavka združi s pozicijo 9 kot drobni material in nepredvidena dela.4. vprašanje
Razsvetljava - Varnostne svetilke - pozicija 3 - Ocena stroškov?? - kakšnih stroškov??? 1 kom stroškov? pojasnite??

4. Odgovor:
Dodatnih varnostnih svetilk ni predvidenih. V popisu se postavka vzame kot brezpredmetna.