Dosje javnega naročila 007104/2019
Naročnik: Javno podjetjeAzienda pubblica MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l., Ulica 15.maja 4, 6000 Koper - Capodistria
Gradnje: Izgradnja kanalizacije Sv. Anton, za naselje Tomažiči - (fekalni kanal H1 in meteorni kanal M1)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 94.036,07 EUR

JN007104/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.10.2019
JN007104/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.11.2019
JN007104/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.01.2020
JN007104/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007104/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Javno podjetjeAzienda pubblica MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l.
Ulica 15.maja 4
6000
SI044
Koper - Capodistria
Slovenija
Služba za razvoj in investicije, Robert Rojc
robert.rojc@marjeticakoper.si
+386 56633700
+386 56630706

Internetni naslovi
http://www.marjeticakoper.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/327399/RD_Popisi._PZI_kan_Sv_Anton_Tomažiči.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13401
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja kanalizacije Sv. Anton, za naselje Tomažiči - (fekalni kanal H1 in meteorni kanal M1)
Referenčna številka dokumenta: št: 44/009, z dne 08.10.2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45232451
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Načrtovani sistem fekalne kanalizacije predvideva izgradnjo fekalnega kanala H1 in meteornega kanala M1. Oba kanala bosta izvedena vzdolž ceste. Fekalni kanal H1 bo dolžine 327 m in bo priključen v obstoječi jašek fekalne kanalizacije z oznako v KKN Marjetice Koper 16447, meteorni kanal M1 bo dolžine 273 m in bo priključen v obstoječi jašek meteorne kanalizacije z oznako 16466.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45232451
II.2.3 Kraj izvedbe
SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predvidena je izvedba fekalne kanalizacije in sicer izgradnja fekalnega kanala H1 in meteornega kanala M1. Oba kanala bosta izvedena vzdolž ceste. Fekalni kanal H1 bo dolžine 327 m in bo priključen v obstoječi jašek fekalne kanalizacije z oznako 16447, meteorni kanal M1 bo dolžine 273 m in bo priključen v obstoječi jašek meteorne kanalizacije z oznako 16466.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 100
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Podaljšanje bo možno le v izrednnih primerih, na kar izvajalec del ne bo imel vpliva in ob predhodni pridobiotvi pisnega dovoljenja investitorja oz. naročnika gradnje.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so navedeni v predmetni razpisni dokumentaciji, št. 44/009, z dne 08.10.2019, točki III.7 "OBRAZEC IZJAVE O ZAGOTAVLJANJU SPOSOBNOSTI"


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.10.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.10.2019   13:00

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
1. Goran Štrancar Marjetica Koper
2. Robert Rojc Marjetica Koper
3. Igor Krajnc Marjetica Koper
4. Simon Makor Marjetica Koper
5. Rafko Klinar Mestna občina Koper
Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.10.2019   23:59

Dodatne informacije:
Naročnik bo zainteresiranim ponudnikom omogočil ogled lokacije predmetne investicije in sicer dne 18.10.2019, ob 10.00 uri na predmetni lokaciji v Sv. Antonu Tomažiči, na parceli št. 2426/5 k.o. Sv. Anton .
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.10.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.10.2019   14:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

na obrazcu III.5. in III.9. imate napisan napačen datum objave na Portalu javnih naročil.

Objava na portalu javnih naročil je bila 10.10.2019 in ne 19.7.2018, kot imate napisano.

LP

ODGOVOR

Pravilni datum objave na Portalu javnih naročil je 10.10.2019, št. JN 007104/2019-W01.
Datum 19.7.2018 je napačen.

l.p.

Datum objave: 15.10.2019   14:41
VPRAŠANJE
Lepo prosimo, da umaknete zahtevo po predložitvi cenikov strojnomontažnih del in elektromontažnih del, saj strojne in elektro instalacije niso predmet tega javnega naročila.

Hvala, lep pozdrav

ODGOVOR

Zahteve po priložitvi cenikov strojnomontažnih del in elektromontažnih del, ni smiselno umikati, ker je gradnja kanalizacije predvidena v cesti, kjer se nahajajo tudi druge instalacije, kot so vodovodno omrežje, elektroenergetsko omrežje, telekom, KKS optika javna razsvetljava.... Tudi v popisih so predvidena elektro in strojnomontažna dela v postavki 1/22 - "Premik obstoječih kablovodov in cevne kanalizacije". Možna so tudi dodatna oz. več dela zaradi prilagoditev z ostalimi instalacijami, ki bodo tangirale predvideno kanalizacijo.
Iz zgoraj navedenega ostaja zahteva po predložitvi cenikov strojnomontažnih del in elektromontažnih del.

l.p.

Datum objave: 15.10.2019   15:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

priložiti moramo kalkulativne elemente, kateri morajo vsebovati, nekatere cenike storitev, ki se v popisu del sploh ne pojavljajo. Prosimo za obrazložitev spodnjih navedb

- Cenik kalkulativnih netto in brutto ur, - TO JE MIŠLJENO SAMO ZA DELOVNO SILO? PONAVADI SE PRILAGA SAMO BRUTTO CENA.
- cenik delovne sile,
- cenik gradbenih strojev in ostale mehanizacije,
- cenik transporov fco gradbišče
- cenik materialov fco gradbišče,
- cenik mokrih mešanic fco gradbišče,
- cnik strojnomontažnih del, - ALI TO MORAMO PRILAGATI ALI JE NAPAKA? KER V POPISU DEL NI STROJNIH INŠTALACIJ
- cenik elektro montažnih del. - ENAKO KOT ZGORAJ. ZAKAJ JE TO POTREBNO, SAJ V POPISU NI ELEKTRO MONTAŽNIH DEL?

Lep pozdrav.ODGOVOR

Zahteve po priložitvi cenikov strojnomontažnih del in elektromontažnih del, je potrebno priložiti, ker je gradnja kanalizacije predvidena v cesti, kjer se nahajajo tudi druge instalacije, kot so vodovodno omrežje, elektroenergetsko omrežje, telekom, KKS optika, javna razsvetljava....
V popisih so predvidena elektro in strojnomontažna dela v postavki 1/22 - "Premik obstoječih kablovodov in cevne kanalizacije". Možna so tudi dodatna oz. več dela zaradi prilagoditev z ostalimi instalacijami, ki bodo tangirale predvideno kanalizacijo.
Vsi ceniki morajo vsebovati netto in brutto ure (brez DDV in z DDV).

Lep pozdrav

Datum objave: 17.10.2019   08:57
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
glede na vaš odgovor:

Zahteve po priložitvi cenikov strojnomontažnih del in elektromontažnih del, je potrebno priložiti, ker je gradnja kanalizacije predvidena v cesti, kjer se nahajajo tudi druge instalacije, kot so vodovodno omrežje, elektroenergetsko omrežje, telekom, KKS optika, javna razsvetljava....
V popisih so predvidena elektro in strojnomontažna dela v postavki 1/22 - "Premik obstoječih kablovodov in cevne kanalizacije". Možna so tudi dodatna oz. več dela zaradi prilagoditev z ostalimi instalacijami, ki bodo tangirale predvideno kanalizacijo.
Vsi ceniki morajo vsebovati netto in brutto ure (brez DDV in z DDV).

prosim, da natančno razdelate popis del oziroma postavko "Premik obstoječih kablovodov in cevne kanalizacije", tako da je jasno razvidno, kateri kablovodi se premikajo in katera elektromontažna dela je potrebno vključiti.

LP


ODGOVOR
Zaradi nezanesljivih podatkov o mikrolokacijah nekaterih obstoječih podzemnih instalacij, ki potekajo vzdolžno s predvideno kanalizacijo, bo potrebno med gradnjo na delih trase, kjer bodo ugotovljeni nezadostni odmiki, pazljivo odkopati kabelsko kanalizacijo z instalacijami vred in vodovod ter ju odmakniti na predpisan odmik ali pa zaščititi. V primeru poškodb instalacij bo potrebno le-te tudi sproti sanirati, zato smo navedli v RD potrebo po priložitvi kalkulativnih elementov za elektro in strojnomontažna dela.
Opis del po postavki 1/22 "Premik obstoječih kablovodov in cevne kanalizacije", je opisan tudi priloženem tehničnem poročilu projektanta GLG d.o.o., na strani 5.

Lep pozdrav

Datum objave: 17.10.2019   10:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
glede na objavljeno pregledno situacijo in situacijo poteka kanalizacija in tehnično poročilo, ugotavljamo da popisi niso v skladu s temi načrti.

Namreč gradi se FK in MK kanalizacija, ki poteka v asfaltirani cesti, v popisu pa nimate nobenih pripravljalnih del (npr. rušenje asfalta,...) in po končanih delih, pa nimate polaganja asfalta.
Cesta se bo verjetno po končanih delih asfaltirala, da ali ne?

LPODGOVOR

V načrtih je prikazana tudi ureditev zgornjega ustroja in asfaltnih površin s kanaletami, kar pa ni predmet tega razpisa, zato naj ponudniki oddajo ponudbo skladno s priloženo Razpisno dokumentacijo in popisi.
Zaradi izgradnje ostalih komunalnih naprav (voda, elektrika, telekom...) predvideva investitor kasneje, po zaključku vseh del na predmetni trasi, izvesti naročilo za izvedbo celotnega zgornjega ustroja, z asfaltnimi površinami, kanaletami, bankinami ....

Lep pozdrav

Datum objave: 17.10.2019   10:29
VPRAŠANJE
Postavko ''Premik obstoječih kablovodov... '' je potrebno ovrednotiti na meter.
Koliko kablov je v jarku, ki jih je potrebno premakniti?

Hvala.


ODGOVOR
Postavka premik obstoječih kablovodov se ovrednoti na meter, kot je navedeno v popisih.
Predviden je odkop in premik obstoječih kablovodov na več lokacijah ob trasi kanalizacije. Predvidena skupna dolžina premikov je 50 m (postavka 1/22).
V jarku je predviden premik od 1 do 3 kablov.

l.p.

Datum objave: 17.10.2019   15:33
VPRAŠANJE
Naročnik v razpisni dokumentaciji navaja:
"9.1 Obračun se dela mesečno z izstavitvijo situacij na podlagi dejansko izvršenih del, kontroliranih in potrjenih s strani nadzornega organa naročnika v knjigi obračunskih izmer. Cene za posamezne postavke morajo biti fiksne in nespremenljive za ves čas izvedbe, tako da ponudnik ni upravičen do podražitev (izključitev določb 656. člena OZ, ki omogočajo povišanje cene in se odpoveduje sklicevanju na spremenjene okoliščine)."

Iz navedenega je razvidno, da se obračun izvaja po sistemu "fiksne cene, dejanske količine" in se skladno s tem oblikujejo tudi enotne cene.

Naročnik navaja tudi:
"2.1.2 Ponudnik je obvezen proučiti projektno dokumentacijo in ponuditi morebitna presežna dela in nepredvidena dela v ločenem predračunu in ločeni ponudbi v okviru nepredvidenih del. V kolikor ne bodo predložena morebitna presežna in nepredvidena dela se smatra, da ponudnik nima pripomb na projektno dokumentacijo. Za presežna in nepredvidena dela veljajo v celoti cene/količino iz popisa. V kolikor za nepredvidena dela ni določene cene v ponudbenih popisih je treba tako ceno določiti s priloženimi kalkulativnimi elementi."

Točka 2.1.2 je v nasprotju s točko 9.1 in bi bila delno smiselna samo v primeru, da bi se dela oddajala po sistemu "ključ v roke". Prav tako naročnik v točki 2.1.5 zahteva od ponudnikov različne cenike oz kalkulativne elemente, ki so smiselni samo v primeru ponudbe po sistemu "fiksne cene, dejanske količine".

Tudi, če bi bila pogodba "na ključ", naročnik ne sme postavljati zahtev iz točke 2.1.2, ker gre pri tem za poslovni riziko posameznega ponudnika, ki mora izvesti vsa ta morebitna nepredvidena in več dela in jih ni dolžan prikazati v svoji ponudbi.

Glede na to, da gre za ponudbo sistemu "fiksne cene, dejanske količine", naročnika pozivamo, da umakne zahteve iz točke 2.1.2. Naročnik ne sme od ponudnikov zahtevati, da mu vnaprej ovrednotijo morebitna presežna in nepredvidena dela. Taka dela se vedno ovrednotijo v skladu z v ponudbi priloženimi ceniki oz. kalkulativnimi elementi takrat , ko se pojavijo pri sami izvedbi. Taka dela bi moral že vnaprej ugotoviti izdelovalec projektne dokumentacije.

ODGOVOR

Točka 2.1.2 v predmetni razpisni dokumentaciji št. 44/009, z dne 08.10.2019 se spremeni tako da glasi:

»2.1.2. Ponudnik je obvezen proučiti projektno dokumentacijo.
Za presežna in nepredvidena dela veljajo v celoti cene/količino iz popisa. V kolikor za nepredvidena dela ni določene cene v ponudbenih popisih je treba tako ceno določiti s priloženimi kalkulativnimi elementi.«

Lep pozdrav
Datum objave: 18.10.2019   15:02
VPRAŠANJE
Prosimo da točno določite profile in globine revizijskih jaškov, ker se profili v isti postavki razlikujejo in sicer
- meteorna - postavke11, 12, 13
- fekalna - postavke 8, 9, 10


ODGOVOR

Pri izpisu popisov je prišlo do treh (3) tipkarskih napakah pri ponavljajoči navedbi premera jaška. Končno število jaškov je nespremenjeno, 19 pri obeh kanalizacijah.
V nadaljevanju navajamo popravek besedila:

1. METEORNA KANALIZACIJA

postavka 11 - se ne spremeni
Upošteva se isto besedilo, kot je v priloženem popisu (jaški so premera GRP DN800 mm) - št. jaškov ostaja enako.

postavka 12
jaški so GRP DN1000 mm, zato se v zadnji vrstici postavke 12, zamenja napačno besedilo "GRP DN 800mm" s pravilnim besedilom "GRP DN 1000mm" - št. jaškov ostaja enako.

postavka 13 - se ne spremeni
Upošteva isto besedilo, kot je v priloženem popisu (jaški so premera GRP DN800 mm) - število jaškov ostaja enako.

2. FEKALNA KANALIZACIJA

postavka 8 - se ne spremeni
Upošteva se isto besedilo, kot je v priloženem popisu (jaški so premera GRP DN800 mm) - št. jaškov ostaja enako.

postavka 9
jaški so GRP DN1000 mm, zato se v predzadnji oz. zadnji vrstici postavke 9, zamenja napačno besedilo "GRP DN 800mm" s pravilnim besedilom "GRP DN 1000mm" - št. jaškov ostaja enako.

postavka 10
jaški so GRP DN1200 mm, zato se v predzadnji oz. zadnji vrstici postavke 10, zamenja napačno besedilo "GRP DN 800mm" s pravilnim besedilom "GRP DN 1200mm" - št. jaškov ostaja enako.

Datum objave: 18.10.2019   15:32
VPRAŠANJE
Postavka:
21,0 Izdelava odcepov hišnih meteornih priključkov iz novega jaška, cev PVC, kompletno z vsemi deli. (izkop, polaganje cevi, preboji zidov, rušenje tlakov, zasip, vzpostavitev v prvotno stanje)
m 13,50


- kakšen jašek, betonski ali PVC, kakšen fi, koliko globine, kakšen pokrov, ..?
- katera cev - material , kateri fi?
- rušenje tlakov? v kakšni širini in debelini?
- vzpostavitev v prvotno stanje - kaj je tu mišljeno - asfalti, beton, tlakovci,..? V kakšni kvadraturi?


Postavka je preobsežno in presplošno napisana, da bi se lahko ocenilo kaj je potrebno in natančno ovrednotiti.

Prosim, da razdelate postavko, tako da napišete vse podatke potrebne za izračun.

LP

ODGOVOR - OBRAZLOŽITEV

Ta postavka pokriva morebitno odkrite cevi meteorne kanalizacije, ki se odkrijejo pri gradnji, za katere nimamo nobenega podatka niti informacije s strani lastnikov, da obstajajo. Pričakujemo, da bo to en ali dva primera.

- kakšen jašek, betonski ali PVC, kakšen fi, koliko globine, kakšen pokrov, ..?
Jašek je en od jaškov izvedenih po popisu v postavkah 11, 12 in 13.

- katera cev - material , kateri fi
cev je PVC fi 15 cm ali 20cm kot so že v popisu, v vsakem primeru pa tak profil, kot je obstoječa najdena cev? Globina je 0,50 m - 1,50 m.

- rušenje tlakov? v kakšni širini in debelini?
Glede na to, da je lokacija morebiti najdenih odtokov nezana, je tudi natančna navedba tlaka nad lokacijo odcepa težko določljiva, v ponudbi naj se upošteva betonski tlak debeline do 12 cm. Širina je sorazmerna globini izkopa in je cca do 1,20 m.

- vzpostavitev v prvotno stanje - kaj je tu mišljeno - asfalti, beton, tlakovci,..? V kakšni kvadraturi?
To pomeni obnovo v širini, kot je rušitev, obnovi se kar je porušenega v predhodno stanje. Območje - obseg rušitve je razvidnen iz priloženih grafičnih prilog. Glede obstoječega zgornjega ustroja predvidenega za rušitev imajo ponudniki možnost ogleda lokacije na terenu.

l.p.