Dosje javnega naročila JN6455/2010
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Gradbena dela, dela na temeljenju in dela na zgornjem ustroju daljinskih cest in cest
ZJN-2: Postopek s pogajanji

JN6455/2010 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 19.07.2010
    JN6455/2010 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Gradbena dela, dela na temeljenju in dela na zgornjem ustroju daljinskih cest in cest

Datum objave: 19. 7. 2010
Številka objave: JN6455/2010


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Cvetka Erzin, V roke: Cvetka Erzin, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. 01 306 44 03. Telefaks 01 306 44 07. E-pošta cvetka.erzin@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI: Regionalni ali lokalni organ.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OPISII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Izgradnja Titove ceste (odsek Kranjčeva - krožišče Žale)
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Obvestilo vključuje Javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Izgradnja Titove ceste (odsek Kranjčeva - krožišče Žale)
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45233000 (Gradbena dela, dela na temeljenju in dela na zgornjem ustroju daljinskih cest in cest)
II.1.7)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA) ne.
II.1.8)Razdelitev na sklope Ne.
II.1.9)Variante so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)OpcijeII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva v razpisni dokumentaciji
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano v razpisni dokumentaciji
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Ne.
III.2)POGOJI ZA SODELOVANJEIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni dokumentaciji
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
v razpisni dokumentaciji
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
v razpisni dokumentaciji
III.2.4)Pridržana naročila Da.

III.3)POGOJI, KI SO SPECIFIČNI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Izvedba storitve je omejena na določeno strokoIII.3.2)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka S pogajanji.
IV.1.2)Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudb ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev, o katerih je treba razpravljati, ali ponudb, o katerih se je treba pogajati: ne.
IV.2)MERILA ZA ODDAJOIV.2.1)Merila za oddajo Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji.
IV.2.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
Datum: 10. 5. 2010
Čas: 12:00
Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 11. 8. 2010
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 11. 8. 2010
Čas: 11:00
VI.1)JAVNO NAROČILO SE PONAVLJA Ne.
VI.2)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2010/7/2102-243171490254720/Razpisna_doku
mentacija_-_15.7.2010.(koncna).zip

VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO JAVNEGA NAROČANJA, SLOVENSKA 54, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, ki je pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vlaganje pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožbVI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 19. 7. 2010

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.07.2010   12:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V točki I. 5. je pod prilogo 6 zahtevano potrdilo bON obrazec in potrilo o plačilni sposobnosti za vsak TRR, v točki III. pa je pod točko 5 zahtevano le potrdilo BON 1/P z navedbo, da je lahko obrazec BON lahko original ali fotokopija in ne sme biti starejše od 30 dni od dneva določenega za odpiranje ponudb. Naslednji stavek se glasi: "Potrdilo mora biti predloženo v originalu."

Nejasni sta dve stvari:
1. Ali je potrebno ponudbi priložiti obrazec BON v originalu ali ne?
2. Ali je potrebno ponudbi priložiti potrdila o solventnosti za vsak TRR?
Prosimo, da uskladite razpisno dokumentacijo.

Predlagamo, da se zahteva S.BON-1P obrazec tudi s starejšim datumom, le da mora le-ta vsebovati podatke za leto 2009, sicer nam povzročate le dodatne stroške, saj se podatki po vključitvi preteklega poslovnega leta ne spreminjajo do naslednjega leta!


ODGOVOR:Številka: 430-616/2010-7
Datum: 29.7.2010
Številka JN: 10/210123


Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-10/210123 – »Strokovni nadzor po ZGO-1 pri gradnji Titove ceste (odsek Kranjčeva – krožišče Žale «, številka objave JN6486/2010 z dne 20.7.2010


V zvezi z razpisno dokumentacijo smo preko Portala javnih naročil RS prejeli sledeče vprašanje:

Oddano: 22.7.2010, 15:29
Pozdravljeni,

Pod točko 9. Kadrovske zmogljivosti na strani 8/40 navodil za izdelavo ponudbe je na koncu zapisano : "ki morajo izkazati dve kvalitetno in pravočasno opravljeni storitvi, vsak iz svojega področja". V tabeli "Seznam kadrov, ki bodo dela vodili" je zapisano vsaj eno pisno in potrjeno referenco iz zahtevanega področja v zadnjih petih letih.
Prvo vprašanje glede referenc: Ali obdobje v zadnjih treh letih velja le za pridobitev referenc družbe, ki pripravlja ponudbo?
In drugo vprašanje: Ali za kader velja obdobje zadnjih pet let za opravljene referenčne posle.in vsaj eno in ne obvezno dve potrjeni referenci?
Lep pozdrav.

Odgovor:
Za izpolnjevanje točke 9. Kadrovske zmogljivosti morajo ponudniki predložiti dokazila, v katerih morajo izkazati dve kvalitetno in pravočasno opravljeni storitvi v zadnjih treh letih, vsak iz svojega področja.
Obrazec – priloga 8 (str. 19/40), kjer je pomotoma zapisano – vsaj eno pisno in potrjeno referenco iz zahtevanega področja v zadnjih petih letih , kot popravek Razpisne dokumentacije prilagamo in ga ponudniki priložijo v ponudbeni dokumentaciji.

Oddano: 27.7.2010, 11:19
Prosimo vas, da nam sporočite okvirni rok izvedbe del.

Odgovor:
Okvirni rok izvedbe je 180 koledarskih dni od uvedbe v delo.

Pripravila:
Cvetka Erzin

Tadeja Möderndorfer
Direktorica

Poslano:
- Portal JN RSDatum objave: 29.07.2010   12:31
Odgovori, ki so bili posredovani 29.7.2010 (2) se nanašata na nadzor nad izvedbo del gradnje.

Datum objave: 29.07.2010   13:07
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V točki I. 5. je pod prilogo 6 zahtevano potrdilo bON obrazec in potrilo o plačilni sposobnosti za vsak TRR, v točki III. pa je pod točko 5 zahtevano le potrdilo BON 1/P z navedbo, da je lahko obrazec BON lahko original ali fotokopija in ne sme biti starejše od 30 dni od dneva določenega za odpiranje ponudb. Naslednji stavek se glasi: "Potrdilo mora biti predloženo v originalu."

Nejasni sta dve stvari:
1. Ali je potrebno ponudbi priložiti obrazec BON v originalu ali ne?
2. Ali je potrebno ponudbi priložiti potrdila o solventnosti za vsak TRR?
Prosimo, da uskladite razpisno dokumentacijo.

Predlagamo, da se zahteva S.BON-1P obrazec tudi s starejšim datumom, le da mora le-ta vsebovati podatke za leto 2009, sicer nam povzročate le dodatne stroške, saj se podatki po vključitvi preteklega poslovnega leta ne spreminjajo do naslednjega leta!


ODGOVOR:Oddano: 28.7.2010, 13:21
V točki I. 5. je pod prilogo 6 zahtevano potrdilo bON obrazec in potrilo o plačilni sposobnosti za vsak TRR, v točki III. pa je pod točko 5 zahtevano le potrdilo BON 1/P z navedbo, da je lahko obrazec BON lahko original ali fotokopija in ne sme biti starejše od 30 dni od dneva določenega za odpiranje ponudb. Naslednji stavek se glasi: "Potrdilo mora biti predloženo v originalu."

Nejasni sta dve stvari:
1. Ali je potrebno ponudbi priložiti obrazec BON v originalu ali ne?
2. Ali je potrebno ponudbi priložiti potrdila o solventnosti za vsak TRR?
Prosimo, da uskladite razpisno dokumentacijo.

Predlagamo, da se zahteva S.BON-1P obrazec tudi s starejšim datumom, le da mora le-ta vsebovati podatke za leto 2009, sicer nam povzročate le dodatne stroške, saj se podatki po vključitvi preteklega poslovnega leta ne spreminjajo do naslednjega leta!
[

Odgovor: POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE

5. Ponudnik mora izkazovati, da v preteklih šestih mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti.

Ponudnik mora dokazilo pridobiti sam in ga priložiti k ponudbi. Obrazec BON je lahko original ali fotokopija in ne sme biti starejši od 30 dni od dneva določenega za odpiranje ponudb.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi.

DOKAZILO (priloga 6):

- za pravne osebe (gospodarske družbe) S.BON- 1/P;
- za samostojne podjetnike BON 1/SP.

Potrdila o solventnosti za vsak TRR v ponudbeni dokumentaciji ni potrebno priložiti.

Pripravila:
Cvetka Erzin

Tadeja Möderndorfer
Direktorica

Poslano:
- Portal JN RSDatum objave: 03.08.2010   14:56
V zvezi z razpisno dokumentacijo smo preko Portala javnih naročil RS prejeli sledeče vprašanja:

Oddano: 2.8.2010, 09:45
V poglavju OPREMA CEST post. 7 ( Dobava in pritrditev semaforiziranega križišča-2x semafor)..prosimo za razlago postavke - kaj je mišljeno pod navedenim tekstom.

Odgovor:
Nanaša se na dobavo in postavitev dveh semaforjev na prehodu za pešče na Titovi cesti na stacionaži cca. 155 m.

Oddano: 2.8.2010, 11:05
V popisu del za cesto – odsek 1 je v popisu del pod točko

6. rušenje betonskih robnikov 15/25 ….. količina 174 t (ali so to tone ali m1)

Odgovor:
Količina 174 t pomeni 174 ton.

7. Rušenje asfaltnih vozišč do debeline 12 cm količina 1.810 t (ali so to tone ali m2)

Odgovor:
Količina 1810 t pomeni 1810 ton.

Oddano: 2.8.2010, 13:30
Ali gre za pomoto v popisu del - odsek 1 je pri postavki 6,7,11 enota v tonah namesto v m1, m2,..?

Odgovor:
Rušene količine v cestogradnji se zaradi spremljanja količin pri odvozu na deponijo obračunavajo v tonah (tehtanje praznih in polnih tovornih vozil).


Pripravila:
Cvetka Erzin

Tadeja Möderndorfer
Direktorica


Datum objave: 05.08.2010   09:24
Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-10/210122 – »Izgradnja Titove ceste (odsek Kranjčeva – krožišče Žale «, številka objave JN6455/2010 z dne 19.7.2010

V zvezi z razpisno dokumentacijo smo preko Portala javnih naročil RS prejeli sledeče vprašanja:


Oddano: 3.8.2010, 14:27
Naročnik pri postavkah (fekalna kanalizacija - Dobava in montaža kanalizacijskih PC CP cevi DN 300 mm, SN10000, kompletno z potrebnimi spojkami) predpisuje tehnologijo izdelave cevi, saj oznaka "CP" pomeni centrifugirani poliester, to tehnologijo izdelave cevi pa uporablja samo proizvajalec cevi HOBAS.
Ali s tem naročnik neposredno predpisuje izbiro proizvajalca cevi?


Odgovor:
Naročnik z opisom zgolj predpisuje tipologijo cevi in v nobenem primeru ne predpisuje proizvajalca materiala. Od ponudnika pričakujemo, da bo dobavljen takšen tip cevi, kot je predviden v projektu, ne glede na prozvajalca le-teh.


Oddano: 4.8.2010, 10:40
V poglavju OPREMA CEST post. 7 ( Dobava in pritrditev semaforiziranega križišča-2x semafor)..prosimo za razlago postavke - mogoče obstaja kakšna skica, ki bi razjasnila kakšno je to semaforizirano križišče.

Oddano: 4.8.2010, 13:18
Odgovor na vprašanje - 3.8.2010, Datum objave: 3.8.2010, 14:56

V zvezi z razpisno dokumentacijo smo preko Portala javnih naročil RS prejeli sledeče vprašanja:

Oddano: 2.8.2010, 09:45
V poglavju OPREMA CEST post. 7 ( Dobava in pritrditev semaforiziranega križišča-2x semafor)..prosimo za razlago postavke - kaj je mišljeno pod navedenim tekstom.

Odgovor:
Nanaša se na dobavo in postavitev dveh semaforjev na prehodu za pešče na Titovi cesti na stacionaži cca. 155 m.

Ali to pomeni - dobavo in montažo dveh semaforskih glav fi 210 za pešce in priklop.
Ali je tudi potrebno upoštevati polaganje kabla do semaforske omarice.Odgovor :

V načrtu ceste je predviden »semaforiziran prehod za pešce«. To pomeni, da je potrebno postaviti take semaforje, ki 1. vodijo prometni tok na vozišču in 2. vodijo prometni tok pešcev, ki nameravajo prečkati vozišče (to pomeni poleg semaforskih glav za pešce tudi semaforske glave za vozila). Priklop semaforja mora biti izveden. Upoštevati je potrebno tudi polaganje kabla do semaforske omarice.

Skladno z razpisno dokumentacijo, je projektna dokumentacija ponudnikom na voljjo v vpogled.
Pripravila:
Cvetka Erzin

Tadeja Möderndorfer
Direktorica

Poslano:
- Portal JN RS