Dosje javnega naročila JN10858/2010
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Gradbena dela
ZJN-2: Postopek s pogajanji

JN10858/2010 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 10.11.2010
JN11100/2010 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.11.2010
JN11480/2010 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.11.2010
    JN10858/2010 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Gradbena dela

Datum objave: 10. 11. 2010
Številka objave: JN10858/2010


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Cvetka Erzin, V roke: Cvetka Erzin, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. 01 306 44 03. Telefaks 01 306 44 07. E-pošta cvetka.erzin@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI: Regionalni ali lokalni organ.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OPISII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Gradnjo javne prometne in komunalne infrastrukture v območju urejanja VS 3/5 Brdo, VP 3/2 Brdo, VS 3/3 Brdo - Vrhovci
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Obvestilo vključuje Javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Gradnjo javne prometne in komunalne infrastrukture v območju urejanja VS 3/5 Brdo, VP 3/2 Brdo, VS 3/3 Brdo - Vrhovci
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45000000 (Gradbena dela)
45230000 (Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje)
45233000 (Gradbena dela, dela na temeljenju in dela na zgornjem ustroju daljinskih cest in cest)
45246400 (Dela za protipoplavno zaščito)
45231300 (Gradbena dela na cevovodih za vodo in odplake)
45231400 (Gradbena dela na elektroenergetskih vodih)
II.1.7)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA) ne.
II.1.8)Razdelitev na sklope Ne.
II.1.9)Variante so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)OpcijeII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 19 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva v razpisni dokumentaciji
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano v razpisni dokumentaciji
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročilaIII.2)POGOJI ZA SODELOVANJEIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni dokumentaciji
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
v razpisni dokumentaciji
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
v razpisni dokumentaciji
III.2.4)Pridržana naročilaIII.3)POGOJI, KI SO SPECIFIČNI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Izvedba storitve je omejena na določeno strokoIII.3.2)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka S pogajanji.
Nekateri kandidati so ze izbrani: ne.
IV.1.2)Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudb ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA ODDAJOIV.2.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.2.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik 351-1417/2005-393
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
Datum: 2. 12. 2010
Čas: 13:00
Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 3. 12. 2010
Čas: 09:00
IV.3.5)Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbeIV.3.8)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 3. 12. 2010
Čas: 11:00
Kraj: Ljubljana, Dalmatinova 1/II. nadstropje
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb (kjer je to primerno): Da.
Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati pri javnem odpiranju ponudb, morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.
VI.1)JAVNO NAROČILO SE PONAVLJA Ne.
VI.2)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2010/11/2102-110316099701664/Gradnja_infr
astrukture_Brdo-Vrhovci.zip

VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke Državna revizijska komisija, Slovenska 54, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, ki je pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vlaganje pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožbVI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 10. 11. 2010

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN11100/2010, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 17. 11. 2010
  • JN11480/2010, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 26. 11. 2010
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.11.2010   14:43
Številka: 351-1417/2005-398
Datum: 16.11.2010
Številka JN: 10/220167


Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-10/220467– » Gradnja javne prometne in komunalne infrastrukture v območju urejanja VS 3/5 Brdo, VP 3/2 Brdo, VS 3/3 Brdo - Vrhovci «, številka objave JN10858/2010 z dne 10.11.2010

V zvezi z razpisno dokumentacijo smo preko Portala javnih naročil RS prejeli sledeče vprašanja:

VPRAŠANJA INTERESENTOV

Gradbena dela
Številka objave: JN10858/2010, Datum objave: 10.11.2010
Oddano: 11.11.2010, 08:28
zahtevano je: "da smo v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudb kvalitetno in pravočasno izvedli dela za lokalno ali mestno cesto, širine najmanj 10m v vrednosti najmanj 600.000 EUR."
1. Ali se pod to zahtevo smatra širina ceste, v katero so vključeni pločniki?

ODGOVOR:
DA.

2. Regionalna cesta ali avtocesta se ne upošteva kot referenca?

ODGOVOR:
Kot referenca se upošteva tudi regionalna cesta in avtocesta.
Spremenjni pogoji so objavljeni v popravkih razpisa.


Oddano: 15.11.2010, 07:30
Prosimo vas za dodatna pojasnila in sicer:

1./Zanima nas, če s prijavo podizvajalca zadostimo pogoju kadrovskih zmogljivosti in če se potem upoštevajo tudi njihove reference iz posameznih področij (montažna dela, strojna dela, gradbena dela)?

ODGOVOR:
DA.

2./ Ali lahko podizvajalec nastopa pri različnih ponudnikih?

ODGOVOR:
DA.


3./Za katero poglavje iz popisa del je potrebno zagotoviti odgovornega vodja za elektro dela?
( pri javni razsvetljavi so samo gradbena dela)

ODGOVOR:
Odgovorni vodja za elektro dela se črta iz pogoja 12. Kadrovske zmogljivosti.
Spremenjni pogoji so objavljeni v popravkih razpisa.

4./ Obrazec PRILOGA 7
V petem odstavku obrazca v drugi vrstici je v oklepaju omenjeno, da moramo navesti tudi reference iz področja vročevoda in javne razsvetljave, v prvih štirih odstavkih pa zahteve iz teh področij ne omenja.
Zanima nas ali moramo navesti reference tudi iz področja vročevoda in javne razsvetljave?

ODOGOVR:
Reference iz področja izgradnje vročevoda in javne razstveljave se črtajo.
Spremenjni pogoji so objavljeni v popravkih razpisa (Priloga 7).


Oddano: 15.11.2010, 14:36
Zakaj moramo imenovati odgovornega vodja elektro del, če v ponudbi nismo nikjer zasledili montažo elektro naprav ampak samo gradbena dela za montažo (kabli, javna razvetljava, luči,...)?

ODGOVOR:
Odgovorni vodja za elektro dela se črta iz pogoja 12. Kadrovske zmogljivosti.
Spremenjni pogoji so objavljeni v popravkih razpisa.Pripravila:
Cvetka Erzin

Tadeja Möderndorfer
Direktorica

Poslano:
- Portal JN RS


Datum objave: 26.11.2010   10:06
Številka: 351-1417/2005-404
Datum: 26.11.2010
Številka JN: 10/220167

Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-10/220467– » Gradnja javne prometne in komunalne infrastrukture v območju urejanja VS 3/5 Brdo, VP 3/2 Brdo, VS 3/3 Brdo - Vrhovci «, številka objave JN10858/2010 z dne 10.11.2010

V zvezi z razpisno dokumentacijo smo preko Portala javnih naročil RS prejeli sledeče vprašanja:

1. Oddano: 17.11.2010, 13:19
Ali lahko podamo popust na končno vsoto, ali moramo podati popuste v enotnih cenah?

ODGOVOR:
Popust v ponudbenem obrazcu ni predviden. V kolikor ga ponudnik želi podati, ga poda v obliki dopisa na začetku ponudbe, prikazanega v odstotkih od končne vrednosti ponudbe brez DDV.

2. Oddano: 19.11.2010, 09:46
Prosimo vas za dodatna pojasnila pri Popisu dela za Zadrževalnik meteornih vod in sicer:
1./ KANAL M8, poglavje III GRADBENA DELA, postavke 1 in 2:
Zanima nas, katere vrste cevi naj upoštevamo:
ali kanal.cevi z atestom centr.poliester, nazivna togost SN 10000, nazivni tlak B 84 PN I bar z gumi tesnili ali trde PVC SN - 8 cevi?
Pri postavki 3: Ali upoštevamo jaške iz poliestra ali jaške iz PE materiala?
Isti vprašanji se ponovijo tudi pri KANALU M8 IN M8z.

2./ Zadrževalnik, poglavje ZIDARSKA DELA, postavka 4 - enako kot zgoraj ter pri postavki 5 naslednje vprašanje:
- kanalizacijske drenažne cevi z atestom centr.poliester ne obstajajo, katere cevi upoištevamo?

ODGOVOR:
1. Uporabijo se kanalizacijske GRP cevi, skladno z SIST EN 14364, togost cevi SN 10000.
2. Zadrževalni bazen, poglavje Zidarska dela, postavki 4 in 5:
Material za drenažne cevi je: rebraste dvoslojne PVC cevi po standardu DIN 1187.


3. Oddano: 22.11.2010, 13:36
Pri poglavju RUŠITEV OBJEKTA prosimo za opis objekta

V postavki RUŠITEV OBJEKTA 3,08 odstranitev centralne napeljave z radiatorji ter odvoz na trajno deponijo je enota mere m3. Prosimo da definirate kaj zajema 1 m3 rušitve.

ODGOVOR:
1m3 opreme predstavlja bruto volume materiala, ki je brez stiskanja zložen na kontejnersko tovorno vozilo.
4. Oddano: 22.11.2010, 13:39
Pri poglavju RUŠITEV OBJEKTA je pod postavko št. 3,02 odstranitev opreme v m3. Prosimo da definirate za kakšno opremo gre in kaj zajema 1 m3 opreme.

ODGOVOR:
Pod postavko št. 3,02 gre za odstranitev sanitarne opreme. 1m3 opreme predstavlja bruto volumen materiala, ki je brez stiskanja zložen na kontejnersko tovorno vozilo.


5. Oddano: 23.11.2010, 06:59
Pozdravljeni!
Pri vpisu cen za vodovod smo naleteli na določene težave.
Montažna dela imajo določene celice neaktivne in so zato seštevki in zmnožki pomanjkljivi in sicer:
- Popis _vodovod_cesta C1_sever: 3,0 montažna dela post. 3,34 ostala dela je celica neaktivna
- Popis_vodovod_cesta C2: 3,0 montažna dela post. 3,01 in 3,02 seštevek neaktiven, post.3,29-ostala in nepredvidena dela je celica neaktivna.
- Popis_vodovod_cesta_na_Bokalce: 3,0 montažna dela post. 3,01 in 3,02 seštevek neaktiven.
- Popis_vodovod_pozidava F4, F5, F6: 3,0 montažna dela post.3,01 in 3,02 seštevek neaktiven.
- Popis_vodovod_Azmanova: 3,0 montažna dela post.3,01 in 3,02 seštevek neaktiven in post.3,26 ostala in dodatna dela -celica neaktivna.
- Popis_vodovod_cesta C1_jug: 3,0 montažna dela post 3,01 in 3,02 seštevek neaktiven, post. 3,27 -ostala in nepredvidena dela -celice neaktivne.
Prosimo za pojasnila.
Hvala za sodelovanje in lep dan vam želim!

ODGOVOR:
- V “POPIS_vodovod_ cesta C1_sever.XLS” sta postavki 3,01 in 3,02 ponovno nastavljeni tako, da je seštevek aktiven. Postavka 3,34 je korigirana tako, da se avtomatsko sešteje 10% od celotne vrednosti montažnih del.
- V “POPIS_vodovod_ cesta C2.XLS” sta postavki 3,01 in 3,02 ponovno nastavljeni tako, da je seštevek aktiven. Postavka 3,29 je popravljena tako, da se avtomatsko sešteje 10% od celotne vrednosti montažnih del.
- V “POPIS_vodovod_ cesta_na_Bokalce.XLS” sta postavki 3,01 in 3,02 popravljeni tako, da je seštevek aktiven.
- V “POPIS_vodovod__pozidava F4,F5,F6.XLS” sta postavki 3,01 in 3,02 popravljeni tako, da je seštevek aktiven.
- V “POPIS_vodovod_Azmanova.XLS” sta postavki 3,01 in 3,02 popravljeni tako, da je seštevek aktiven. Postavka 3,26 je popravljena tako, da se avtomatsko sešteje 10% od celotne vrednosti montažnih del.
- V “POPIS_vodovod_cesta C1-jug.XLS” sta postavki 3,01 in 3,02 popravljeni tako, da je seštevek aktiven. Postavka 3,27 je popravljena tako, da se avtomatsko sešteje 10% od celotne vrednosti montažnih del.

Tabela “SKUPNA REKAPITULACIJA” je priložena k dodatku razpisne dokumentacije
Prav tako so popravljeni popisi “VODOVOD” , ki so priloženi k dodatku razpisne dokumentacije.
(DODATEK – POPISI).

6. Oddano: 23.11.2010, 09:11
Radi bi vas opozorili, da rekapitulacija za vodovod ni aktivna, prav tako ni nikjer skupne rekapitulacije za celoten objekt.
Prosimo za pojasnilo kako pripraviti rekapitulacije, zaradi zaščite ne moremo urediti rekapitulacij.
Lep pozdrav

ODGOVOR:
Skupna rekapitulacija za vodovod ni aktivna, saj je z referenčnimi povezavami pripravljena tako, da avtomatsko prevzame končne postavke brez DDV iz preostalih popisov po odsekih vodovoda. Pogoj je, da datoteka “POPIS_vodovod_Brdo_jug_REKAPITULACIJA_
SKUPAJ.xls” ostane v skupni mapi z ostalimi popisi vodovoda, ter da se imena xls datotek ne spreminjajo.

Če imate še vedno probleme, odprite datoteko “POPIS_vodovod_Brdo_jug_REKAPITULACIJA_ SKUPAJ.xls” in kliknite na “Update”.
Popis je dopolnjen s skupno rekapitualacijo celotnega posega.

Tabela “SKUPNA REKAPITULACIJA” je priložena k dodatku razpisne dokumentacije.
Prav tako so popravljeni popisi “VODOVOD”, ki so priloženi k dodatku razpisne dokumentacije.
(DODATEK – POPISI).

7. Oddano: 23.11.2010, 11:09
Prosim za odgovor :
Ali je lahko v ponudbi isti odgovorni vodja gradbenih del kot splošni odgovorni vodja del.

ODGOVOR:
Da, in sicer skladno s 77. členom Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št.102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.)

8. Oddano: 23.11.2010, 12:19
Naročnik zavezan z ZJN ne sme predpisati tehnologijo proizvodnje cevi -centrifugiran poliester, saj s tem predpisana cev proizvajalca Hobas. S tem pa naročnik postavlja v ospredje posameznega proizvajalca oz. dobavitelja. Ali lahko uporabimo drug proizvod, ki je ravno tako kvaliteten in izdelan s podobno tehnologijo?

ODGOVOR:
Uporabijo se kanalizacijske GRP cevi, skladno z SIST EN 14364, togost cevi SN 10000.

9. Oddano: 23.11.2010, 13:13

Prosimo za detajl vtočnega revizijskega jaška na iztoku zadrževalne vode v zadrževalniku in detajl prezračevalnik reviz. jaškov v ab krovnih plošči nad zadrževalnikom(popis del zadrževalnik, zidarska dela, postavka št.7 in 8)

ODGOVOR:

Detajl vtočnega jaška je enak klasičnemu jašku samo z razliko, da cev DN 30 cm sega v notranjost jaška in na cevi DN 30 se posebej montira še zaporni ventil.
Prezračevalni jaški na stropu zadrževalnika so standardni detajli odprtine za padavinske rešetke.
Za predmetni javni razpis je izdelana projektna dokumentacija in je na vpogled pri naročniku na naslovu Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za razvojne projekte in investicije, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, soba št. 209 pri ga. Darji Maček. Za ogled projektne dokumentacije se je potrebno predhodno dogovoriti na telefonski številki 306 – 46-59 (RD: zadnji odstavek poglavja II: Opis predmeta javnega naročila, stran 7.).

10. Oddano: 23.11.2010, 13:18
Kaj je mišljeno pod posatko demontažna dela št. 3.01- posatvitev pomožne delovne konstrukcije?

ODGOVOR:
Če gre za postavko v popisu za rušitev objektov, pomeni postavitev pomožne delovne konstrukcije postavitev npr. delovnih odrov za demontažo delov objekta na višini.

11. Oddano: 23.11.2010, 13:28
Prosimo, da napišete dimenzijo fi cevi za javno razsvetljavo!

ODGOVOR:
Dimenzija cevi za JR znaša fi 110 mm.

12. Oddano: 23.11.2010, 13:33
Prosim da podate dimenzijo fi cevi za semaforizacijo.

ODGOVOR:
Dimenzija cevi za SEM znaša fi 110 mm.

13. Oddano: 23.11.2010, 13:35
Pozdravljeni!
Ali je možno dobiti detajle za naslednji postavki v sklopu KANALIZACIJE:
1.) Izdelava vtočnega jaška iz PVC cevi DN200 mm, za priklop cestnih požiralnikov na projektiran meteorni kanal
2.) Izdelava direktnega priklopa cestnih požiralnikov na projektiran kanal (po detajlu)
Hvala!

ODGOVOR:
Za predmetni javni razpis je izdelana projektna dokumentacija in je na vpogled pri naročniku na naslovu Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Služba za razvojne projekte in investicije, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, soba št. 209 pri ga. Darji Maček. Za ogled projektne dokumentacije se je potrebno predhodno dogovoriti na telefonski številki 306 – 46-59 (RD: zadnji odstavek poglavja II: Opis predmeta javnega naročila, stran 7.).

14. Oddano: 23.11.2010, 13:38
Prosimo da nam opišete kaj je mišljeno pod postavko kamnita zložba št. 25 231 - zaščita brežine z roliranjem v deb. 30cm? Kakšno roliranje je mišljeno,..?

ODGOVOR:
Roliranje brežine v debelini 30 cm pomeni zaščita brežine s polaganjem kamnov v svež beton skupne debeline 30 cm.


15. Oddano: 23.11.2010, 14:31
Pri popisu del za zadrževalnike so pri postavki za armaturo vpisane ocenjene vrednosti. Ali gre za oceno teže armature v kg ali gre že za končne ocenjene vrednosti? Prosim za obrazložitev

ODGOVOR:
Teža armature v zadrževalniku je ocenjena, končna količina bo znana z armaturnimi načrti.

16. Oddano: 24.11.2010, 10:03
Skrajno neodgovorno je od naročnika, da pred objavo naročila na portalu, ne preveri delovanje celic oz. le-te zaklepa. Pri kanalih postavka - ostala dodatna in nepr. dela, celica ne vleče oz sešteva, enak primer se pojavla še pri nekaterih drugih celicah. Glede na toda nam boste verjetno posredovakli nov popravljen oz. odklenjen popis del, vas pozivamo, da s tem podaljšate tudi rok oddaje ponudbe, saj nam bo ponovno vnašanje cen v obsežen popis del vzelo spet veliko časa za kar pa ni naša krivda.

ODGOVOR:
Popravljena sta popisa za meteorni in sanitarni kanal v naslednjih postavkah:
M1 v celici 04.9 tako, da avtomatsko sešteje 10% vrednosti od celotne vrednosti poglavja 04.
S3 v celici 03.5 tako, da pri seštevku zavzame tudi postavko 03.4.

Tabela “SKUPNA REKAPITULACIJA” je priložena k dodatku razpisne dokumentacije.
Prav tako so popravljeni popisi “KANAL”, ki so priloženi k dodatku razpisne dokumentacije.
(DODATEK – POPISI).

17. Oddano: 24.11.2010, 10:04
Skrajno neodgovorno je od naročnika, da pred objavo naročila na portalu, ne preveri delovanje celic oz. le-te zaklepa. Pri kanalih postavka - ostala dodatna in nepr. dela, celica ne vleče oz sešteva, enak primer se pojavla še pri nekaterih drugih celicah. Glede na toda nam boste verjetno posredovakli nov popravljen oz. odklenjen popis del, vas pozivamo, da s tem podaljšate tudi rok oddaje ponudbe, saj nam bo ponovno vnašanje cen v obsežen popis del vzelo spet veliko časa za kar pa ni naša krivda.

ODGOVOR:
Popravljena sta popisa za meteorni in sanitarni kanal v naslednjih postavkah:
M1 v celici 04.9 tako, da avtomatsko sešteje 10% vrednosti od celotne vrednosti poglavja 04.
S3 v celici 03.5 tako, da pri seštevku zavzame tudi postavko 03.4.

Tabela “SKUPNA REKAPITULACIJA” je priložena k dodatku razpisne dokumentacije.
Prav tako so popravljeni popisi “KANAL”, ki so priloženi k dodatku razpisne dokumentacije.
(DODATEK – POPISI).


Pripravila:
Cvetka Erzin

Tadeja Möderndorfer
Direktorica

Poslano:
- Portal JN RS


Datum objave: 26.11.2010   12:53
Številka: 351-1417/2005-406
Datum: 26.11.2010
Številka JN: 10/220167


Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-10/220467– » Gradnja javne prometne in komunalne infrastrukture v območju urejanja VS 3/5 Brdo, VP 3/2 Brdo, VS 3/3 Brdo - Vrhovci «, številka objave JN10858/2010 z dne 10.11.2010

V zvezi z razpisno dokumentacijo smo preko Portala javnih naročil RS prejeli sledeče vprašanja:

Oddano: 25.11.2010, 09:05
- Ali mora biti BON 1/P predložen v originalu? Imate dvojni pogoj.
- Ali se gradnja objekta smatra za zahtevni objekt?
- Ali mora biti odgovorni vodja del vpisan v IZS ali je dovolj strokovni izpit?
- Ali je lahko odgovorni vodja del ( gradbeni tehnik s strokovnim izpitom ) hkrati tudi odgovorni vodja posameznih del-strojnih in gradbenih?

ODGOVOR:
- Obrazec BON je lahko original ali fotokopija in ne sme biti starejši od 30 dni od dneva določenega za odpiranje ponudb. Iz pogoja se črta: Potrdilo mora biti predloženo v originalu.
- Gradnja objekta se smatra za manj zahteven objekt.
- Da, in sicer skladno s 77. členom Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št.102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.)

Oddano: 25.11.2010, 09:29
Ali morata biti obe referenci za cesto skupaj v vrednosti 600.000,00 EUR ali vsaka posebej?

ODGOVOR:
8. Ponudnik mora v ponudbi izkazati, da je v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe kvalitetno in pravočasno izvedel dela za lokalno ali mestno cesto, širine najmanj 10 m v vrednosti najmanj 600.000,00 EUR.
Ponudnik mora v ponudbi navesti vsaj dve različni referenci za izvedena dela, ki jih mora potrditi naročnik oz. investitor.


Oddano: 25.11.2010, 09:50
Ali morata biti obe referenci za cesto skupaj v vrednosti 600.000,00 EUR ali vsaka posebej?
Ali je vrednost reference bruto ali neto?

ODGOVOR:
8. Ponudnik mora v ponudbi izkazati, da je v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe kvalitetno in pravočasno izvedel dela za lokalno ali mestno cesto, širine najmanj 10 m v vrednosti najmanj 600.000,00 EUR.
Ponudnik mora v ponudbi navesti vsaj dve različni referenci za izvedena dela, ki jih mora potrditi naročnik oz. investitor.

Vrednost reference je bruto znesek.


Oddano: 25.11.2010, 11:25
Spoštovani
V popisu del za zadrževalnki meteornih vod, pod točko V. zidarska dela, niso določene enote za postavke pod št. 1,2 in 3.
Prosimo vas, da definirate enote (m`, m2) za omenjene postavke.
Lp

ODGOVOR:
V poglavju V. zidarska dela, se za postavke 1, 2 in 3 upošteva m2 (kvadratni meter).


Pripravila:
Cvetka Erzin

Tadeja Möderndorfer
Direktorica

Poslano:
- Portal JN RS