Dosje javnega naročila 007563/2019
Naročnik: ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava sekundarne opreme, izdelava in montaža omar sekundarne opreme in elektromontažna dela za objekt RTP Beričevo
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 4.247.705,04 EUR

JN007563/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 28.10.2019
JN007563/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.11.2019
JN007563/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.12.2019
JN007563/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.12.2019
JN007563/2019-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.12.2019
JN007563/2019-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.12.2019
JN007563/2019-K06 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.12.2019
JN007563/2019-K07 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.12.2019
JN007563/2019-K08 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.12.2019
JN007563/2019-K09 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.01.2020
JN007563/2019-K10 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.01.2020
JN007563/2019-K11 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.01.2020
JN007563/2019-K12 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.02.2020
JN007563/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.04.2020
JN007563/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.04.2020
JN007563/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.05.2020
JN007563/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 24.06.2020
JN007563/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.06.2020
JN007563/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 23.12.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007563/2019-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2019/S 209-511782
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Hajdrihova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javnanarocila@eles.si
+386 14743000
+386 14742502

Internetni naslovi
http://www.eles.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.eles.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13790
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava sekundarne opreme, izdelava in montaža omar sekundarne opreme in elektromontažna dela za objekt RTP Beričevo
Referenčna številka dokumenta: MAP2019/0540
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42961000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava sekundarne opreme, izdelava in montaža omar sekundarne opreme in elektromontažna dela za objekt RTP Beričevo
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42961000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava sekundarne opreme, izdelava in montaža omar sekundarne opreme in elektromontažna dela za objekt RTP Beričevo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 47
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Ogleda objekta bosta:
1. ogled: dne 05.11.2019 ob 10.00 uri na lokaciji: RTP Beričevo, Beričevo 70, 1262 Dol pri Ljubljani
2. ogled: dne 26.11.2019 ob 10.00 uri na lokaciji: RTP Beričevo, Beričevo 70, 1262 Dol pri Ljubljani

Ogled objekta ni obvezen.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.12.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.12.2019   10:10
Kraj: Preko https://ejn.gov.si


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.12.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Hajdrihova ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.10.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.11.2019   08:11
VPRAŠANJE
Spoštovani Naročnik,

naprošamo vas, da posredujete še dokumentacijo, na katero se sklicujete v tehničnem delu razpisne dokumentacije. Iz poglavja 7. PRILOGE (R4BE01-6E/02, str. 190/192) manjkajo še priloge 7.2, 7.4 ter vse od 7.6 do 7.18.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
Hvala za opozorilo. Manjkajoče priloge so priložene in objavljene na spletni strani Elesa.
Datum objave: 26.11.2019   15:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v poglavju 3.3. SPLOŠNO, pod točko 3.3.1. navajate, da: "ROIZVAJALCE oseba, ki ji je poverjena izdelava opreme v obliki in fazi kot je predmet dobave. Proizvajalec ne šteje kot podizvajalec. Proizvajalci opreme morajo zagotavljati skladnost s standardi ISO 9001 in ISO 14001. Kopije certifikatov so obvezna priloga ponudbe."

Ali naročnik je naročnik kot PROIZVAJALCA v tej točki mislil na ponudnika in sicer, da mora ponudnik kot dejanski izvajalec predložiti omenjene certifikate, ali naročnik želi, da ponudnik pridobi certifikate od multinacionalnih proizvajalcev opreme (Siemens, ABB,...) in jih predloži v ponudbo.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Ponudnik mora k ponudbi priložiti fotokopije certifikatov ISO 9001 in 14001 od proizvajalca omar, torej tistega, ki bo omaro sestavil in vanjo vgradil opremo (releje, računalnike polja, števce,..) ter jih interno ožičil.

Datum objave: 28.11.2019   08:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Naročnik v razpisni dokumentaciji zahteva, da mora »ponudnik imenovati vodjo del, ki mora izpolnjevati pogoje za vodenje del na zahtevnem objektu, skladno z GZ in je elektrotehnične stroke«. Naročnik dejansko zahteva, da ponudnik imenuje kader, ki je vpisan v imenik vodij del pri IZS že ob oddaji ponudbe, kar pa ni skladno z načelom enakopravne obravnave in načelom zagotavljanja konkurence. Opozarjamo na dosedanjo prakso Državne revizijske komisije in stališča Računskega sodišča, skladno s katerimi ni bilo dovoljeno že ob oddaji ponudbe zahtevati, da je imenovani kader, vpisan v imenik IZS, saj naročnik s postavljanjem takšnega pogoja že na trenutek oddaje ponudbe določa pogoj, ki je za določene gospodarske subjekte (zlasti to velja za tuje gospodarske subjekte) nemogoč. Naročnika pozivamo, da kadrovski pogoj spremeni, tako da zahteva, da prijavitelj imenuje kader, ki bo po sklenitvi pogodbe izpolnjeval pogoje za vodenje del na zahtevnem objektu, skladno z GZ in je elektrotehnične stroke.
S spoštovanjem,


ODGOVOR
Naročnik v postavljenem pogoju za vodjo del nikjer ne navaja, da mora biti vodja del ob ponudbi že vpisan v IZS, ampak je podan osnovni pogoj, da mora izpolnjevati pogoje po GZ.
Opozarjamo, da pogoje za izvajalca in vodjo del urejata dva zakona, in sicer Gradbeni zakon (Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 popr.)) v 14.členu, točke 10. do 14. in Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17) v 19.členu, oba zakona, ravno nasprotno od trditev potencialnega ponudnika, dajeta tujim ponudnikom prednost pred domačimi v smislu zaposlitve vodje del, ki je sicer z upoštevanjem prehodnega obdobja minimalna.
Naročnik pojasnjuje, da ne bo izločil ponudnika, katerega vodja del ne bo vpisan v IZS ob ponudbi in bo izpolnjeval referenčni pogoj. Opozarjamo pa, da morajo biti ob pričetku del, vse potrebne formalnosti skladno z zakonodajo urejene brez odstopanj.
Datum objave: 29.11.2019   08:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,
skladno z zahtevami razpisne dokumentacije je obseg dokumentacije, ki jo je potrebno priložiti v prijavi zelo obsežen in glede na to, da je zahteva naročnika vezana na sodne prevode dokumentacije v primeru, da je le ta v tujem jeziku, prosimo naročnika, da najmanj za 3 tedne podaljša rok za oddajo prijave in ustrezno podaljša rok za postavljanje vprašanj na portalu.
Za razumevanje se zahvaljujemo.

ODGOVOR
Naročnik podaljšuje rok za postavljanje vprašanj in rok za oddajo ponudb.
Rok za oddajo vprašanj se podaljša do dne 18.12.2019 do 12.00 ure.
Rok za oddajo ponudb se podaljša do dne 08.01.2020 do 10.00 ure.
Datum objave: 29.11.2019   08:26
PODALJŠANJE ROKA ZA PREJEM VPRAŠANJ IN PODALJŠANJE ROKA ZA PREDLOŽITEV PONUDB

Naročnik obvešča potencialne ponudnike da se spremenita rok za oddajo ponudb in rok za postavljanje vprašanj, in sicer:

Rok za oddajo ponudb: do dne 08.01.2020 do 10.00 ure
Rok za postavljanje vprašanj: do dne 18.12.2019 do 12.00 ure


Datum objave: 29.11.2019   09:46
VPRAŠANJE
Spoštovani

Ali je število grup zahtevanih v razpisni dokumentaciji brezpogojno ali lahko glede na enopolno shemo 400kV stikališča ocenite maksimalno poterebno število grup ?
Navedeno : v poglavju 3 posebne tehnične zahteve:
3.1.1 Specifične zahteve posameznih polj, 4 polje =AC07.08

ODGOVOR
Število grup »skupin« nastavitev distančne zaščite za zaščitni terminal distančne zaščite voda v polju =AC07.08 zahtevan iz poglavja »3.1.1 Dobava zaščitnih terminalov«, točka 4. alineja a) se spremeni. Predmetni terminal distančne zaščite voda mora izpolnjevati zahteve iz točke 6. v poglavju »2.3.8.1 Funkcija distančne zaščite«, kjer so zahtevane najmanj 4 grupe »skupine« nastavitev.
Datum objave: 02.12.2019   10:30
VPRAŠANJE
Lep pozdrav

V specifikaciji ponudbenega predračuna pri določenih omarah oz. poljih manjkajo omarice avtomatov merilnih napetosti +SR.
V kolikor gre za napako v specifikaciji in so omarice potrebne nas zanima kje v ponudbenem predračunu jih vključimo (mogoče kar pri prvi točki vsakega posameznega polja kjer je navedena že omara vodenja)?
Smatramo, da je za omarice +SR merodajna specifikacija oz. zahteve v tekstualnem delu DZR v točki 3.2.4.


ODGOVOR
Specifikacija ponudbenega predračuna je pravilna. Obstoječe omarice merilnih napetosti +SR za 110 kV polja niso predmet dobave, saj bomo obdržali obstoječe, ki so dokaj nove. Dobavijo se omarice avtomatov merilnih napetosti za polja, ki so specificirane v ponudbenem predračunu.

Točka 3.2.4 razpisne dokumentacije DZR definira omarice avtomatov merilnih napetosti, ki bodo vgrajene na steni relejne hišice posameznih polj.
Datum objave: 02.12.2019   10:31
VPRAŠANJE
Spoštovani

Pri postavkah "Oprema za vzdrževanje komunikacijskih strežnikov (KVM+HMI)" in "Postajni SCADA računalnik" opažamo, da na trgu ni možno dobiti opremo skladno z zahtevami. Npr. pri KVM+HMI opremi ni možno dobiti prikazovalnik velikosti diagonale >= 24" izvedbe ustrezne za vgradnjo v omaro. Prav tako so problematični koti gledanja >=178 stopinj pri obeh zahtevanih velikostih (>=24" in >=27") saj je možno na trgu dobiti samo prikazovalnike s koti gledanja nekje do 160 stopinj. Prosimo za objavo tehničnih zahtev po katerih je možno najti ustrezno opremo na trgu.

Lep pozdrav

ODGOVOR
V poglavju 2.6.1.1 se za točko »Zahteve za HMI opremo za vzdrževanje komunikacijskih strežnikov (KVM+HMI)« za alinejo »Prikazovalnik« korigira velikost iz >=24'' na >=21'' ter svetilnost iz >=350 cd/m2 na >=250 cd/m2, ostale zahteve so za tovrstne prikazovalniku na trgu dobavljive.

Za prikazovalnik zahtevan v točki »Zahteve za vmesnik človek/stroj« poglavja 2.6.1.2 se zahteve ne spremenijo. Na trgu so dobavljivi prikazovalniki z zahtevanimi karakteristikami.
Datum objave: 03.12.2019   16:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

katera od preizkušanj na objektu (SAT) bo izvajal naročnik sam in katera mora izvesti ponudnik?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Po končani montaži in priključitvi omar mora izvajalec izvesti pregled in testiranje pravilnosti ožičenja glede na PZI. Če se pri preizkušanju ugotovi pomanjkljivosti, jih je ponudnik dolžan nemudoma odpraviti.
Preizkušanja na objektu morajo preveriti in dokazati, da naprave obratujejo funkcionalno pravilno in varno tako za opremo kot tudi uporabnika. Preizkušanja na objektu bodo potekala v več fazah skladno s potekom del ter dovoljenji za izklop in sicer:
SAT posameznega polja, funkcionalnega sklopa, omare - ko je zaključeno vsakokratno kabliranje posameznega polja ali funkcionalnega sklopa mora izvajalec pristopiti k testiranju tega polja, kar obsega:
a) pregled omar/opreme/ožičenja in ugotavljanje skladnosti z razpisnimi zahtevami ter projektom PZI in meritve inštalacij AC kablov,
b) pred prvim priklopom na napetost preveri pravilnost:
- priključitve napajalnih tokokrogov,
- signalnih in krmilnih tokokrogov,
- tokokrogov analognih veličin in
- pravilnost priključitve optičnih povezav,

c) vklop in preveritev ustreznosti napajalnih, signalnih in krmilnih napetosti.
Parcialno za vsako izmed testiranja mora izvajalec izdelati poročilo ter z izjavo potrditi pravilnost izvedenih del in ga predati naročniku.
Na podlagi prejetega poročila o testiranju bo strokovno osebje naročnika izvedlo preizkuse delovanja meritev, preizkus delovanja procesne signalizacije, preizkus medsebojnih blokad VN aparatov, preizkus delovanja SCADA, preizkus komunikacijskih povezav do RCV/RCV 2, preizkus delovanja zaščitnih funkcij.

Točka 5.2.6 DZR se temu ustrezno popravi/dopolni.
Datum objave: 06.12.2019   09:58
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
V tabeli cen je v zavihku sekundarna oprema v stolpcu "Referenca na tabelo tehničnih podatkov" v odklenjene (belo obarvane celice) potrebno vnesti enoumno povezavo na tabelo tehničnih podatkov. Za določena polja oz. opremo niso bile objavljene tabele tehničnih podatkov. Ali v tem primeru pustimo to polje neizpolnjeno? Svetlo modra polje v omenjenem stolpcu se po našem razumevanju ne izpolnjujejo: prosimo za potrditev.
Lep pozdrav

ODGOVOR
Vsa odklenjena polja stolpca »Referenca na tabelo tehničnih podatkov« morajo biti izpolnjena z referencami. Za določene vrstice tabele naročnik zahteva ločen spisek opreme skladno z usmeritvami razpisne dokumentacije (konfiguracije mrežnih stikal, rezervni deli, redundančni vmesniki,). V vseh prilogah mora biti razvidna naročniška koda, tip, proizvajalec, količina in cena na enoto. V tabelo cen se vpiše skupna cena za posamezne zahtevane komplete.
Datum objave: 09.12.2019   12:50
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V razpisni dokumentaciji je v točki 3 poglavja 2.3.4. zahtevana vgrajena funkcija distančne zaščite.
Ali mora ta funkcija izpolnjevati zahtevo iz j) točke 1. poglavja 2.3.8.1.
Za pojasnilo se vam zahvaljujemo.

ODGOVOR
Zahteva j) točke 1. poglavja 2.3.8.1 »Funkcija distančne zaščite« ni zahtevana v zaščitnem terminalu diferenčno distančne zaščite transformatorja.
Datum objave: 09.12.2019   13:02
VPRAŠANJE
Spoštovani Naročnik,

Naprošamo vas, da natančneje obrazložite, kaj si predstavljate pod ''strokovno podporo naročniku v vseh fazah implementacije projekta''?

V naprej hvala za odgovor.

ODGOVOR
Strokovno tehnična podpora (na sedežu naročnika, pri izdelovalcu omar ali na objektu) zajema podporo za vse dobavljene naprave, sistem vodenja, zaščite in meritev v sklopu DZR. Strokovna podpora lahko izvaja zgolj osebje proizvajalca opreme ali strokovno osebje z ustreznim tehničnim znanjem za posamezni tip naprave, sisteme vodenja, zaščite ali meritev, kar mora biti izkazano z ustreznimi certifikati. Ponudnik mora k ponudbi priložiti dokazila o strokovni usposobljenosti kadra s priloženimi certifikati za vse tipe zahtevanih naprav in sistemov vodenja, zaščite in meritev. V kolikor ponudnik nima za to izobraženega kadra, mora ponudbi priložiti pisno izjavo, da bo, v kolikor bo pomoč potrebna, le to zagotovil s strani proizvajalcev posamezne opreme. Strošek ponudnik upošteva v za to namenjeni poziciji in sicer pozicija 414.
Datum objave: 09.12.2019   13:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Pri pregledu dokumentacije smo prišli do spodnjih nejasnosti:

1. Montaža sekundarnih omar na obstoječe podstavke v 400kV hišicah.
Na ogledu smo videli, da so omare sedaj postavljene na sredino prostora. Podstavek pa je sedaj v hišicah narejen (zvarjen) iz enega kosa. Kako ste si zamislili, da se uporabi stari podstavek, glede na to, da so sedaj na podstavku tri omare in SR omarica. Po razpisni dokumentaciji je SR omarica sedaj zmontirana na steno, omara zaščite pa je sedaj samo ena (obstoječe stanje pa sta bile dve). Ali je potrebno podstavek predelati ali se dobavi nov?

2. Pregled skladnosti ožičenja pogonskih omaric s tovarniško dokumentacijo.
Ali to pomeni, da bo potrebno kompletno ožičenje v omaricah aparatov ohmsko pregledati in vse spremembe vnesti v PZI dokumentacijo?

3. Povrnitev ožičenja pogonskih omaric odklopnika v tovarniško stanje.
Po naših bogatih izkušnjah s predelavo ožičenja pogonskih omaric odklopnika, je slednjo najbolje narediti na novo (zaradi prekratkih žic, urejenosti ožičenja). Ali tudi naročnik zahteva, da se vse 400 kV in 220 kV omarice odklopnikov ožičijo na novo?

4. Premaknitev NN kablov iz stare v novo kabelsko kineto (Poz. 890 in 891 v predračunu).
Iz DZR dokumentacije in ogleda objekta ni razvidno, koliko in kakšni so kabli, ki jih je potrebno premakniti?

Hvala za pojasnila in lep pozdrav!


ODGOVOR
1. Skladno z razpisno dokumentacijo so zahtevani novi podstavki za vse 400 kV in 220 kV omare. Za 110 kV omare pa se dobavijo novi podstavki samo za nova polja kot je zahtevano v DZR.

2. Ne, potrebno je preveriti če so aparati zvezani skladno s tovarniško dokumentacijo, saj bo PZI narejen na tovarniško dokumentacijo. Pričakuje se, da je bila v času obratovanja narejena kaka manjša sprememba v katerem od polj.

3. Naročnik ne pričakuje ali zahteva, da izvajalec na novo ožiči odklopnike, ampak da preveri skladnost ožičenja s tovarniško dokumentacijo, saj bodo PZI narejeni po tovarniški dokumentaciji. Pričakuje se, da bo potrebno v nekaj poljih preožičiti po par sponk, nikakor pa ne celega odklopnika.

4. V novo kabelsko kanalizacijo bo potrebno prestaviti do 3 krmilno-signalne kable in do 3 TK kable (bakrene komunikacijske kable), saj bodo določeni kabli po rekonstrukciji ukinjeni. OPGW bo pa že prej prestavljen v okviru izgradnje Tehnološkega središča Beričevo in ni predmet tega razpisa.

Datum objave: 11.12.2019   11:31
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji je glede optičnih povezav nekaj nejasnosti oziroma nasprotujočih si zahtev v različnih delih dokumentacije. Nekaj opažanj prilagamo za katere prosimo za odgovore spodaj:
o V popisu dobav EM opreme je samo 24xMM kabel, v blok shemah optike so kot nove povezave označeni tudi kabli 12xMM ali se te optične povezave izvedejo na novo (kpl z delilniki na obeh straneh)
o Glede na razlage v točki 4.6.4 »Posebne zahteve za optično infrastrukturo« se optične kabelske z dobavo optičnih delilnikih na obeh straneh na novo izvedejo samo za 220 kV del stikališča. Sicer je v ponudbenem predračunu v obsegu elektromontažnih del predvidena premontaža obstoječih optičnih kablov (glej npr.postavke 628,643,.) kar pa je v nasprotju z razlago v zgoraj omenjeni točki 4.6.4 (alineja d). Prosimo za potrditev oziroma dodatno razlago obsega del z natančno specifikacijo.
o Ali se delilniki na drugi strani optičnih povezav tudi menjajo (kot novi so sicer v blok shemah označeni na vseh nivojih samo 4 kosi v omarah SX01,02,03)?
o V shemi optične infrastrukture 110kV dela so kot obseg dobav označeni vsi delilniki v vseh relejnih hišicah; v točki 4.6.4 pa je navedeno da se novi optični delilniki dobavijo samo +KE00/07 kateri del je merodajen?
Prosimo za dodatne usmeritve in specifikacije, ki bodo nedvoumno nakazovale kakšen obseg je potrebo upoštevati pri ponujanju optičnih povezav kot celote.
Pozdravljeni

ODGOVOR
Skladno s popisom na zavihku »Elektromontažna oprema« je v poziciji 456 zahtevana dobava optičnega kabla z 24 MM vlakni. Izvajalec bo na objektu zaključil zgolj toliko optičnih vlaken kot je zahtevano na shemi optične infrastrukture 400, 220 in 110 kV ki je priloga razpisne dokumentacije pri čemer so montažna dela in spajanje kabla zajeta v postavki 887 zavihka »Elektromontaža«. Preostalo število vlaken ostane nezaključeno v optičnem delilniku.

Skladno s prilogo optične infrastrukture se na novo izvedejo vse povezave ki so zasenčene z modro barvo (povezava AE13 SX01, AE15 SX01, SX02 OBRATNA STAVBA, 220 kV ZZB, AC12 SX03).

Prav tako se zamenjajo vsi delilniki, ki so zasenčeni z modro barvo (vsi delilniki v SX01, SX02 in SX03 so vgrajeni skladno z zahtevami v DZR v 19'' okvir. Ostali označeni zasenčeni delilniki v omarah sekundarne opreme morajo biti skladno z zahtevami DZR za vgradnjo na DIN letev).
Datum objave: 11.12.2019   11:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Smatramo, da je v tabeli 4.6.4.4.2 v vrstici "Kabel izpolnjuje vse zahteve iz tabele 9.3.4.1.1. oz. 9.3.4.1.2" napaka in bi morala na tem mestu biti navedena tabela 4.6.4.4.1. Omenjenih dveh tabel 9.3..... namreč ni najti v DZR dokumentaciji. Prosimo za potrditev.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Potrjujemo, da sta tabeli napačno oštevilčeni. Kabel in optična vlakna kabla morajo izpolnjevati pogoje iz tabel 4.6.4.4.1 in 4.6.4.4.2.
Datum objave: 12.12.2019   09:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v garanciji za resnost ponudbe v odstavku, ki se začne z: "Zavarovanje/garancija se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo", sta kot razlog za unovčenje navedeni dve identični točki (1. in 3.). Ali se lahko eno točko briše?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Dve identični točki 1. in 3. sta navedeni pomotoma. Eno izmed obeh točk se lahko izbriše.

Datum objave: 12.12.2019   12:00
VPRAŠANJE
V splošnih zahtevah za zaščitne terminale točka 2.3,zahtevate 20 LED diod za prikaz sporočil. Prosimo za znižanje tega kriterija na 15 LED diod.

ODGOVOR
Naročnik znižuje minimalno število LED diod na 15.
Datum objave: 12.12.2019   12:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zahtevamo, da spremenite zahtevo v razpisni dokumentaciji, kjer zahtevate, da ponudnik priloži s strani proizvajalca potrjeno referenčno listo za zadnjih 5 let z navedbo končnega kupca, saj je to v nasprotju z direktivo DIREKTIVO EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o varovanju nerazkritega strokovnega znanja in izkušenj ter poslovnih informacij (poslovnih skrivnosti) pred njihovo neupravičeno pridobitvijo, uporabo in razkritjem /* COM/2013/0813 final - 2013/0402 (COD) */. Ponudnik ne more zahtevati od proizvajalca, da mu ta razkrije končnega kupca v določeni državi, saj je to lahko poslovna skrivnost in naročnik posledično ne more v razpisu postaviti takšne zahteve, saj je ta neskladna z zakonom in ne nazadnje že v naprej pomeni, da bo ponudnik, ki ne bo uspel predložiti referenčne liste z zahtevano vsebino izločen, ob dejstvu, da to ni odvisno od ponudnika. Od naročnika zahtevamo, da spremeni postavljeni pogoj za referenčne liste proizvajalcev tako, da je dovolj, da proizvajalec napiše samo države končnih kupcev za zadnjih 5 let. Kot že rečeno gre za nesorazmeren in nezakoniti pogoj naročnika.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik vztraja pri pogoju, da ponudnik priloži referenčno listo z navedbo končnega kupca, saj proizvajalci veliko opreme prodajo v EU, kupec pa to opremo vgradi v omare in potem vse skupaj proda naprej v države izven EU, torej niso končni kupci uporabniki iz EU. Naročnik ni konkurent proizvajalcem ali dobaviteljem, ponudbe bo obravnaval kot poslovno skrivnost. Naročnik je predmetno zahtevo določil v skladu s točko b) v 8. odstavku 77. člena ZJN-3, ki izrecno dovoljuje seznam najpomembnejših dobav blaga ali opravljenih storitev skupaj z navedbo javnih ali zasebnih naročnikov.

Datum objave: 12.12.2019   12:04
VPRAŠANJE
Spoštovani

Zanima nas kakšno je število redboxov v našem primeru za KDZ naprave brez upoštevanja rezervnih delov? Ali se redboxe za KDZ dobavi samo za objekt RTP Beričevo t.j. skupaj 18 kosov in ali je potrebno dobaviti reboxe tudi za nasprotno stran? Prav tako nas zanima, če je potrebno dobaviti dva dodatna redboxa za razširitev obstoječega KDZ (NSD570) v poljih AC04 in AC10?ODGOVOR
Naročnik ne more definirati števila REDBOX naprav saj je to odvisno od naprave katero bo ponudnik ponudil.
Predmet dobave so REDBOX naprave izključno za objekt RTP Beričevo skladno z zahtevami iz DZR v katerem je navedeno, da se RTP Beričevo izvede v PRP konfiguraciji. Za nasprotno stran niso predmet dobave.
Ali je REDBOX potrebno ponuditi za razširitev obstoječih naprav NSD570 za katera je zahtevan modul IEC61850 mora ocenit ponudnik sam. Ponudnik mora sam vedeti ali ponujeni modul potrebuje REDBOX za priključitev na PRP. V kolikor modul IEC61850 deluje in ga je mogoče priključiti na PRP potem REDBOX ni potrebe.
Datum objave: 13.12.2019   10:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V ponudbenem predračunu zahtevate pri poziciji 442. Ozemljilni oz. kompenzacijski vodnik H07V-K 120 mm2 ru/ze, UV obstojen.
Zahtevana oznaka kabla H07V-K RUMENO / ZELENE barne ni UV obstojna. V kolikor želite UV obstojen kabel, bi moral biti črna barva, oz če ni potrebe po UV obstojnosti naj se ta zahteva umakne.
Hvala za odgovor.


ODGOVOR
Glede na to, da na trgu ni kabla tipa H07V-K RU/ZE, ki bi bil UV obstojen, zahtevo po UV obstojnosti umikamo.
Datum objave: 13.12.2019   10:13
VPRAŠANJE
Poglavje 2.3.6 Zaščitni terminal nadtokovne iz zemljostične zaščite prosimo za znižanje nastavitve za 3U0> in 3Uo>> iz 170 VAC na 160 VAC

ODGOVOR
V poglavju 2.3.6 »Zaščitni terminal nadtokovne in zemljostične zaščite« se v točki 2. alineja b) vrednost spremeni iz 10 170 VAC na 10 160 VAC za obe stopnji.
Datum objave: 17.12.2019   08:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v popisu, v zavihku Rekapitualcija imate zajeta nepredvidena dela v vrednosti 3%, ki se obračunavajo od postavke "Dobava opreme za elektromontažna dela" in postavke " Elektromontažna dela", ne pa tudi od postavke "Dobava sekundarne opreme". Ali je potrebno, da se nepredvidena dela v vrednosti 3% obračunavajo tudi od postavke Dobava sekundarne opreme?

Hvala za vaš odgovor.

ODGOVOR
Od Dobave sekundarne opreme se nepredvidena dela v vrednosti 3% ne upošteva. Nepredvidena dela so skladno s popisom zajeta samo za Dobavo opreme za elektromontažna dela in Elektromontažna dela.

Datum objave: 17.12.2019   12:05
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Zaradi zelo zahtevne in obširne DZR in prihajajočih praznikov, kjer imajo v tujini podjetja počitnice do 6.1.2020, smo zelo oteženi s pripravo kvalitetne in cenovno sprejemljive ponudbe. Prosimo Vas za podaljšanje roka oddaje ponudbe za 7 dni.
Hvala za razumevanje.

ODGOVOR
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb do dne 15.01.2020 do 10:00 ure.
Datum objave: 17.12.2019   12:05
PODALJŠANJE ROKA ZA PREDLOŽITEV PONUDB

Naročnik obvešča potencialne ponudnike da se spremeni rok za oddajo ponudb, in sicer:

Rok za oddajo ponudb: do dne 15.01.2020 do 10.00 ure


Datum objave: 18.12.2019   13:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Vprašanje vezano na "Obrazec O1", pozicija 2 Simulatorji položajev VN elementov.
Razumemo, da gre pri tej napravi samo za zunanjo simulacijo stanj položajev VN elementov pri izvedbi tovarniških preizkušanj. Le-ta je lahko izvedena naprimer s krmilno ploščo v obliki krmilnega panela (sinoptična plošča) z vgrajenimi stikalnimi in signalnimi elementi, ki omogočajo simulacijo in spremljanje stanj vse VN elementov.
Ploščo nato povežemo z posamezno omaro vodenja in simuliramo signale. Ker gre za simulacijo signalov (vklop, izklop) smatramo, da ni potrebno, da je ta oprema kalibrirana oz.certificirana in je lahko izdelana kot zgoraj navedena krmilna plošča s stikali.
V pričakovanju vašega odgovora vas lepo pozdravljamo.
Lep pozdrav


ODGOVOR
Vaše razumevanje glede simulatorjev položajev VN elementov je pravilno. Za simulatorje ni potrebna kalibracija oziroma certificiranje. Količina simulatorjev pa mora biti zadostna za simulacijo vseh polj vsaj enega napetostnega nivoja hkrati.
Datum objave: 07.01.2020   12:55
OBVESTILO PONUDNIKOM

PODALJŠANJE ROKA ZA PREJEM VPRAŠANJ IN PODALJŠANJE ROKA ZA PREDLOŽITEV PONUDB

Naročnik obvešča potencialne ponudnike da se spremenita rok za oddajo ponudb in rok za postavljanje vprašanj, in sicer:

Rok za oddajo ponudb: do dne 29.01.2020 do 10.00 ure
Rok za postavljanje vprašanj: do dne 15.01.2020 do 12.00 ure

Vprašanja bo mogoče zastavljati po objavi obrazca za spremembo na portalu JN in v EU. Obrazec ja bil poslan v objavo dne 07.01.2020.Datum objave: 09.01.2020   09:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali lahko v poglavju 2.3.7.1 zadostimo številu prosto nastavljivih binarnih izhodov pri zaščitnem terminalu enote polja ZZB v točki 3. alineja c) tudi na drugačen ustrezen način.

Hvala

ODGOVOR
V poglavju 2.3.7.1 »Zaščitni terminal enote polja«, se v točki 3. spremeni zahteva v alineji c) kot sledi:
c) binarni izhodi (BO): 8 prosto nastavljivih izhodov ali 5 prosto nastavljivih izhodov, od katerih imajo vsaj trije izmed njih dvojne izhodne kontakte.

Datum objave: 21.01.2020   10:00
PODALJŠANJE ROKA ZA PREDLOŽITEV PONUDB

Naročnik obvešča potencialne ponudnike da se spremeni rok za oddajo ponudb, in sicer:

Rok za oddajo ponudb: do dne 12.02.2020 do 10.00 ure


Datum objave: 06.02.2020   09:29
SPREMEMBA TEHNIČNIH RAZPISNIIH POGOJEV, SPREMEMBA MERIL, PODALJŠANJE ROKA ZA PREDLOŽITEV PONUDB IN PODALJŠANJE ROKA ZA PREJEM VPRAŠANJ

Naročnik obvešča potencialne ponudnike da se spremenijo tehnični razpisni pogoji in merila za ocenjevanje ponudb. Spremembe razpisne dokumentacije so objavljene na spletni strani Elesa.

Spremenita se tudi rok za predložitev ponudb in rok za prejem vprašanj, in sicer:
Rok za prejem vprašanj: do dne 20.02.2020 do 12:00 ure
Rok za oddajo ponudb: do dne 04.03.2020 do 10.00 ure

Vprašanja bo mogoče zastavljati po objavi obrazca za spremembo na portalu JN in v EU. Obrazec ja bil poslan v objavo dne 06.02.2020.


Datum objave: 12.02.2020   08:26
VPRAŠANJE
Spoštovani
zaradi večkratnega podaljšanja roka za oddajo ponudbe, moramo večkrat pridobivat dokumente za tujega partnerja, ki so zahtevani v poglavju 4 razpisne dokumentacije, ter vsakokrat prevajati te dokumente s strani sodnega prevajalca, kot je zahtevano.
Vljudno vas prosimo, da dovolite, da k ponudbi priložimo dokumente, ki so bili pripravljeni za zadnji rok oddaje to je 12.2., čeprav so nekateri glede na datum pridobitve morda že starejši od štirih mesecev od novega datuma določenega za pridobitev ponudbe.
Lahko pa poleg teh prevedenih dokumentov priložimo še ustrezne novejše dokumente brez sodnih prevodov. Novejši dokumenti se praviloma od sodno prevedenih starejših razlikujejo zgolj v številki, datumu in podpisu osebe, ki je dokument izdala, vsebina dokumentov pa je praviloma enaka že sodno prevedenim dokumentom.

V točki 4f sploh ne navajate zahtevane starosti dokumenta Potrdilo pristojnega organa o plačanih obveznih in drugih dajatvah (za tuje ponudnike). Koliko je še dopustna starost tega dokumenta.

Hvala za odgovore in Lp

ODGOVOR
Razpisna dokumentacija ostaja nespremenjena (iz razloga skrbnega ravnanja naročnika pri preverjanju ponudnikov).
Tako domači kot tuji ponudniki morajo imeti na dan oddaje ponudbe poravnane obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti, kot to določa drugi odstavek 75. člena ZJN-3.
Datum objave: 13.02.2020   12:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali lahko v primeru, če bi ponudbena dokumentacija presegla dovoljeno velikost (300 MB), na portal oddamo dokument v katerem so navedene link povezave do mesta oziroma spletnih strani, kjer so objavljeni prospektni materiali.

Lep pozdrav

ODGOVOR
V primeru, da ponudbena dokumentacija presega dovoljeno velikost (300 MB) lahko ponudnik v informacijski sistem e-JN odda dokument v katerem so navedene link povezave do mesta oziroma spletnih strani, kjer so objavljeni prospektni materiali.