Dosje javnega naročila 007327/2019
Naročnik: OBČINA TRZIN, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin
Storitve: Izvajanje konzultantskih storitev pri PRIPRAVI PROSTORSKEGA AKTA ZA UMEŠČANJE OBVOZNICE TRZIN, I. etapa priključne ceste Trzin Domžale priključek Študa.
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007327/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.10.2019

    JN007327/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA TRZIN
Mengeška cesta 22
1236
SI
Trzin
Slovenija
Ana Movrin
ana.movrin@trzin.si
+386 51684068

Internetni naslovi
http://www.trzin.si

OBČINA MENGEŠ
Slovenska cesta 30
1234
SI
Mengeš
Slovenija
obcina.menges@menges.si
+386 17247100

Internetni naslovi
http://www.menges.si/

OBČINA DOMŽALE
Ljubljanska cesta 69
1230
SI
Domžale
Slovenija
vlozisce@domzale.si
+386 17214231

Internetni naslovi
https://www.domzale.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/328837/Razpisna_dokumentacija_RPN_Obvoznica_Trzin.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/328837/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13637
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje konzultantskih storitev pri PRIPRAVI PROSTORSKEGA AKTA ZA UMEŠČANJE OBVOZNICE TRZIN, I. etapa priključne ceste Trzin Domžale priključek Študa.
Referenčna številka dokumenta: 430-0024/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
V okviru projekta je predvideno izvajanje konzultantskih storitev pri pripravi PRIPRAVI PROSTORSKEGA AKTA ZA UMEŠČANJE OBVOZNICE TRZIN, I. etapa priključne ceste Trzin Domžale priključek Študa, ki bo povezala glavno cesto G2 104 odsek 1139 Mengeš Trzin pri naselju Loka pri Mengšu z regionalno cesto R2 447 odsek 0294 Domžale Trzin pri naselju Depala vas.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
V okviru projekta je predvideno izvajanje konzultantskih storitev pri pripravi PRIPRAVI PROSTORSKEGA AKTA ZA UMEŠČANJE OBVOZNICE TRZIN, I. etapa priključne ceste Trzin Domžale priključek Študa, ki bo povezala glavno cesto G2 104 odsek 1139 Mengeš Trzin pri naselju Loka pri Mengšu z regionalno cesto R2 447 odsek 0294 Domžale Trzin pri naselju Depala vas.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
- Izobrazba osebja, ki bo izvedlo javno naročilo5

Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 16.12.2019
Konec: 31.12.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili vzorca pogodbe.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Opredeljeni v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.11.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.11.2019   10:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.10.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.10.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.10.2019   13:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za ponovno proučitev Člena 27. Posebni pogoji pogodbe /opustitev, ustavitev ali prekinitev del
Predlagamo spremembo podčlena 27. 1 in sicer naj se spremeni na način, da je naročnik v primeru odpovedi pogodbe dolžan plačati konzultantu vse do tedaj izvršeno delo oz. storitve in vso škodo, ki jo je utrpel zaradi odpovedi.
Hvala za odgovor

ODGOVOR
Naročnik določil vzorca pogodbe ne bo spreminjal.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo:
1. V razpisni dokumentaciji Obrazec 3.9. Menična izjava zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ima v četrtek odstavku naveden naslednji tekst, in sicer »da na menico vpiše klavzulo »brez protesta«. Glede na to, da je glavna značilnost bianco menice ta, da upnik po njeni izročitvi sam izpolni listino o dolgu oziroma v blanket vpiše sestavine ter vsebuje izključno samo žig in podpis trasanta oz. izdajatelja menice predlagamo, da se klavzula »brez protesta« vpiše v menično izjavo zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Predlagamo dopolnitev menične izjave z besedilom: »Menica je izpolnjena s klavzulo »brez protesta« in je plačljiva na prvi poziv.

2. V razpisni dokumentaciji, Vzorec pogodbe, Posebni pogoji pogodbe, 19. člen Zavarovanje odgovornosti in odškodnine (str. 36) navaja določila o zavarovanju za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Ali je navedba ustrezna?

3. V razpisni dokumentaciji, Vzorec pogodbe, Dodatek C, Pogoji plačila, 5 odstavek, Predlagamo, da se v rok izročitve mesečnega računa korigira z besedilom: »Konzultant mora do vsakega 5. delovnega dne v mesecu za pretekli mesec sestaviti in naročnikom izročiti mesečni račun.«

4. V razpisni dokumentaciji, Vzorec pogodbe, Dodatek C, Način plačila, 6 odstavek, je v šestem odstavku navedeno naslednje:»Kot dan plačila se šteje dan, ko je naročnik izdal nalog za izplačilo.« Skladno z Obligacijskim zakonikom (293. člen) se za plačilo šteje, da je dolg poravnan, ko denarno nakazilo prispe banki oziroma organizaciji, pri kateri ima upnik račun. Predlagamo, da se navedba črta oz. ustrezno spremeni.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
1. Naročnik določil ne bo spreminjal. Ponudniki naj pri predložitvi zavarovanja upoštevajo navodila iz razpisne dokumentacije.
2. Določilo je ustrezno.
3. Naročnik določil ne bo spreminjal.
4. Naročnik določil ne bo spreminjal.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
objavljena razpisna dokumentacija je v pdf obliki, zato sprašujemo ali morajo ponudniki izpolniti tudi Vzorec pogodbe? Če je odgovor "da", prosimo za navodilo, glede na to, da so v objavljeni razpisni dokumentaciji v rubrikah za izpolnjevanje že napisana "navodila" za izpolnjevanje teh rubrik. Ali lahko ročno "pišemo" zahtevane podatke preko že obstoječega teksta? Prosimo za objavo ponudbene dokumentacije v takšni obliki, da bo mogoče vpisovati zahtevane podatke na računalnik? Težave zaradi "premalo prostora za vpis" imamo tudi pri izpolnjevanju obrazca 3.6. Podatki o referenčnem delu in 3.5. Podatki o kadrovskih zmogljivostih. Ali smemo pripraviti "lastna obrazca" in ju izpolniti z računalnikom?
Hvala za pojasnilo in lep pozdrav.

ODGOVOR
V razpisni dokumentaciji je jasno določeno, da »Ponudnik vzorca pogodbe ne izpolnjuje temveč ga zgolj parafira.«

Razpisna dokumentacija je pripravljena v takšnem formatu, da je z uporabo več splošno in brezplačno dostopnih orodij mogoče vpisovanje v predpipravljene obrazce. Razpisne dokumentacije v word obliki naročnik ne bo objavljal.

Naročnik bo referenčna potrdila sprejel tudi na »neoriginalnih« obrazcih, če le-ti vsebujejo vse zahtevane rubrike oziroma elemente »originalnega« referenčnega obrazca.


VPRAŠANJE
Spoštovani,
zaradi kratkega roka za oddajo ponudb in zamudnega ročnega vpisovanja v ponudbene obrazce (saj je celotna razpisna dokumentacija z vsemi obrazci objavljena le v .pdf formatu, ki ne omogoča drugačnega vpisovanja), prosimo, da naročnik objavi ponudbene obrazce, ki jih je potrebno izpolniti, tudi v Wordu.
Zahvaljujemo se za vaše razumevanje in vas lepo pozdravljamo,

ODGOVOR
Naročnik je odgovor v zvezi z navedenim podal že v predhodnem odgovori.

VPRAŠANJE
Spoštovani!
Iz razpisne dokumentacije ni razvidno, s kakšnimi minimalnimi referencami in s katerimi licencami morajo razpolagati ključni strokovnjaki v delovni skupini. Razumeti je, da s kakršnimikoli in je pomembna le stopnja izobrazbe? Če je tako, bi npr. nekdo z doktoratom, ki je izdelal strokovno podlago za majhno neproblematično območje, prejel višje točke kot nekdo z izkušnjami, ki nima doktorata, ima pa univerzitetno izobrazbo, licenco in je lahko vodil najbolj zahtevni državni ali občinski prostorski načrt. To ne bi bilo logično, saj naročnik naroča KONSULTANTSKE storitve. Naročniku predlagamo, da ponovno razmisli o kadrovskih zahtevah in jih korigira oz. sploh postavi. Hvala za pojasnilo.

ODGOVOR
Trditev iz vprašanja ne drži. V poglavju 2.9 so jasno določeni referenčni pogoji za ponudnika in za zahtevane kadre. Naročnik razpisne dokumentacije ne bo spreminjal.