Dosje javnega naročila 007484/2019
Naročnik: VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE, Tavčarjeva ulica 9, 1000 Ljubljana
Storitve: eDražbe
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 730.780,00 EUR

JN007484/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.10.2019
JN007484/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.11.2019
JN007484/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.11.2019
JN007484/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.12.2019
JN007484/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.12.2019
JN007484/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 27.01.2020
JN007484/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007484/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 207-504867
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
Tavčarjeva ulica 9
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Anita Mejač
anita.mejac@sodisce.si
+386 13664267
+386 13664300

Internetni naslovi
http://www.sodisce.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/329087/RD_eDražbe.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13674
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: eDražbe
Referenčna številka dokumenta: JN-EU-8/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79342410
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Zagotavljanje storitev objave predmetov prodaje in elektronske prodaje (spletne dražbe) predmetov prodaje.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48613000
79341200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je zagotavljanje storitev:
- objave predmetov prodaje (nepremičnin, premičnin in pravic), ki se prodajajo v sodnih postopkih,
- elektronske prodaje (spletne dražbe) predmetov prodaje v izvršilnih postopkih.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo se financira v okviru operacije Učinkovito pravosodje, potrjene s strani Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, z odločitvijo o podpori št. 303-21/2016/21 z dne 21.9.2016.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.11.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.01.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.11.2019   12:05
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 26. 11. 2019 in se bo začelo ob 12:05 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.11.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
Tavčarjeva ulica 9
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.10.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.11.2019   13:30
VPRAŠANJE
1. Sistem mora delovati 24/7. Domnevamo, da je tehnična podpora uporabnikom omejena na režim 8x5 (torej delovniki med 8. in 16. uro), ko bodo verjetno zaradi transparentnosti postopkov e-dražb dovoljeno tudi samo izvajanje dražb (mogoče jih bo nastaviti samo znotraj teh rokov - netransparentno bi bilo npr. draženje v nedeljo ob 02:00 zjutraj - tudi zdaj tega ni pri klasičnih dražbah)?

2. Ali je zahtevana tehnična podpora samo preko e-pošte ali tudi telefonska in če, ali v režimu delovniki med 8. in 16. uro (24-urni telefonski helpdesk ni smiseln upoštevaje navedeno v prejšnjem vprašanju, pa še podraži storitev za večkratnik)?

3. Nekatere alineje tehničnih zahtev so nejasne, omogočajo različno razlago ali so celo same s seboj v nasprotju (npr. ni jasno kako se lahko dražba, če dražitelj ne plača, tehnično nadaljuje, kdaj se nadaljuje, kako so ostali dražitelji obveščeni, s katere cene se nadaljuje draženje; katere podatek o dražbah (poleg cene) je mogoče v katereih fazah spreminjati (transparentnost, pravna varnost); ali je sploh smiselno da so dražitelji identificirani s profilom - praviloma gre za enkratne kupce in posebno upravljanje profila pogosto ni smiselno, vključno s hrambo določenih osebnih podatkov ipd.). Ali pravilno domnevamo, da se bodo tovrstne nekonsistenstnosti v dokumentaciji razrešile v fazi priprave t.im. blueprinta, ko bo naročnik potrdil točen način izvedbe posamezne funkcionalnosti, upoštevaje dobro prakso (best practice) v izbranem sistemu?

4. Domnevamo, da je zaključek pogodbe 31.12.2023 v vsakem primeru fiksen zaradi EU sofinanciranja. Težavo imamo pri izračunu mesečnega stroška, kamor moramo vključiti tudi stroške, ki so enkratni in jih je potrebno razdeliti na ustrezno število mesečnih plačil, saj ni plačila ob prevzemu - če bo mesečnih plačil npr. 42 je mesečni znesek drugačen, kot če je isti enkratni strošek potrebno razdeliti npr. samo na 36 mesecev. Razumemo, da ne morete fiksno povedati, če se bo trajanje pogodbe skrajšalo npr. zaradi vloženega revizijskega zahtevka, razumeti pa morate tudi, da lahko stroške razdelimo le, če bomo vedeli vsaj minimalno trajanje pogodbe - da lahko izračunamo mesečni strošek potrebujemo ali vsaj skrajni rok za podpis pogodbe, da bo kalkulacija stroškov ob fiksnem roku za končanje še izračunljiva (torej, da cene veljajo ob predpostavki, da bo skrajni datum podpisa pogodbe npr. 1.3.2020 in da se bo sicer veljavnost pogodbe sorazmerno podaljšala, če pogodba ne bo podpisana do določenega datuma). Prosimo torej za informacijo o skrajnem roku podpisa pogodbe ali relativnem minimalnem trajanju pogodbe, da lahko sploh naredimo izračun stroškov in ga razdelimo, sicer izračun enostavno ni mogoč.

ODGOVOR
1. V kakšnih časovnih okvirjih bodo potekale dražbe, naročniku v tem trenutku ni znano, saj Ministrstvo za pravosodje še ni sprejelo podzakonskega akta, ki bo predpisal izvedbo elektronskih dražb. Primerjava s klasično dražbo ni na mestu, saj je namen elektronske dražbe ravno v tem, da ni časovno in prostorsko omejena, zato lahko doseže širši krog uporabnikov. NI izključeno, da bo dražba potekala več dni skupaj. Tehnična podpora je lahko omejena na režim 8x5 (torej delovniki med 8. in 16. uro), če je s tem dražitelj vnaprej jasno seznanjen.

2. Način nudenja podpore izbere ponudnik, za naročnika je pomembno, da je ta učinkovita.

3. Nadaljevanje dražbe pri neplačilu kupnine dražitelja je predvideno pri prodaji premičnin, kjer je tudi določeno, da bo ponudnik sistema te funkcionalnosti izdelal le v primeru, da naročnik ne bo imel več pomislekov in ovir za izvedbo spletne prodaje za premičnine v izvršilnih postopkih. Natančna izvedba, če bo do nje prišlo, bo določena naknadno. Reševanje vprašanj ponudnika oziroma njegovih pomislekov o smiselnosti predpisane zahteve bo izvedeno v fazi priprave in potrditve izvedbe funkcionalnosti.

4. Naročnik razume izpostavljen problem, saj obdobje produkcijske uporabe ponujenega sistema za spletne dražbe vpilva na izračun stroškov in ponudbeno ceno. Iz tega razloga se trajanje naročila in s tem veljavnost pogodbe določi fiksno na 48 mesecev, kar pomeni, da se bodo spletne dražbe izvajale 42 mesecev, če bodo pogoji za pričetek produkcijske rabe izpolnjeni v 6 mesecih od sklenitve pogodbe. V primeru, da se obdobje produkcijske rabe spletnih dražb izteče po 31.12.2023, bo naročnik plačevanje mesečnega pavšala po tem datumu zagotovil na drug način.

Datum objave: 18.11.2019   13:40
VPRAŠANJE
Pogoj 3.3.3): Ponudnik je v zadnjih dveh letih od objave tega naročila izvedel na svojem sistemu vsaj 200 elektronskih dražb;
- ali se kot referenčne dražbe v smislu navedenega pogoja štejejo zgolj dražbe za prodajo premoženja (torej to, kar je istovrstno sistemu ki ga iščete, in ne druge vrste dražb, npr. pri nakupih (v dražbah za nakupe blaga, na borzah energentov ipd.), ki delujejo po drugačni zakonodajni podlagi in s tem tudi načinih draženja)?

ODGOVOR
Kot referenčne dražbe se štejejo vse dražbe ne glede na zakonodajno podlago in način draženja.

Datum objave: 19.11.2019   14:44
Naročnik podaljšuje rok za postavljanje vprašanj do 27.11.2019 do 10:00 ure in rok za prejem ponudb do 6.12.2019 do 12:00 ure.

Datum objave: 20.11.2019   09:07
VPRAŠANJE
1. Je določeno kje mora biti produkt nameščen, v katerem oblačnem okolju ipd? Je lahko v Oracle cloudu (podatki in vse arhive znotraj EU), ki velja za najvarnejši in najhitrejši cloud na svetu?
2. Točka 4.1. m: Je dovolj revizijskla sled, skladno z GDPR, pri čemer se beleži vsak vpogled, vnos, sprememba, zbris podatkov? Ali mora biti uporabljena block chain tehnologija?

ODGOVOR
1. Naročnik lokacije / mesta namestitve ponujenega sistema ne predpisuje oz. ne določa. Zaželeno je, da je znotraj EU, pri čemer mora ponudnik upoštevati vse zahteve GDPR. Namestitev v Oracle cloudu je ustrezna.
2. Način zagotovitve revizijske sledi izbere ponudnik.

Datum objave: 20.11.2019   15:36
VPRAŠANJE
Za pripravo dopustne ponudbe bi potrebovali odgovore na naslednja vprašanja:
Glede obrazca V-0 prosimo za naslednja pojasnila:
1. Določba razpisne dokumentacije, ki opredeljuje iztek veljavnosti pogodbi z absolutnim datumom 31.12.2023 ne pokriva obdobja 48 mesecev, kot izhaja iz 8. člena Vzorca pogodbe. Ponudnik tako ne more oblikovati ponudbene cene, saj ni mogoče opredeliti minimalnega obdobja v katerem se bodo storitve obračunale. Ponudnik namreč nima nobenega vpliva na dejstvo, kdaj bo pogodba podpisana in posledično koliko mesecev bo preostalo do izteka 31.12.2023, kar pa je bistven element oblikovanja ponudbene cene, saj ponudniki ponudbeno ceno oblikujemo na podlagi stroškov prilagoditve in stroškov obratovanja ter navedeno razporedimo čez celotno obračunsko obdobje, kar pa v tem primeru ni mogoče, saj ne vemo minimalno koliko mesečnih pavšalov bo minimalno plačanih. Naročnika pozivamo, da razpisno dokumentacijo v tem delu spremeni na način, da bo zagotovljena enakopravna obravnava ponudnikov in da bodo vsi ponudniki lahko izračunali minimalno obračunsko obdobje.
2. V točki 2.1 se izvedbeni roki štejejo od datuma sklenitve pogodbe, pri čemer ocenjujemo, da je rok T+4 prekratek za izvedbo vseh potrebnih prilagoditev, predlagamo podaljšanje roka na najmanj T+6 mesecev.
3. Naročnik je pod točko 2.2. postavil zahtevo, da mora biti ponujen sistem, znotraj katerega se bodo zagotavljale storitve elektronski dražb, varnostno podprt. Naročnik naj opredeli na kakšen način naj ponudniki izpolnimo navedeno zahtevo, da bo zagotovljena primerljivost ponudb in enakopravna obravnava ponudnikov.
4. Naročnik je pod točko 2.2. postavil zahtevo, da mora biti ponujeno administriranje urednikovih objav. Prosimo za pojasnilo, kaj je mišljeno pod zahtevo "administriranje urednikovih objav" in v kakšnem obsegu (ur/mesec) je predvideno?
5. Naročnik je pod točko 2.2. postavil zahtevo, da mora biti zagotovljena pomoč uporabnikom. Prosimo za pojasnilo v kakšnem časovnem razponu mora biti zagotovljena podpora uporabnikom? Ali mora biti podpora uporabnikom zagotovljena po telefonu ali zadostuje, da je zagotovljena preko elektronske pošte? Ali mora biti podpora uporabnikom zagotovljena v slovenskem jeziku?
6. Naročnik je pod točko 2.2. postavil zahtevo, da mora biti zagotovljena revizijska sled. Ali zahteva po revizijski sledi pomeni, da mora sistem omogočati oblikovanje avtomatskega poročila z izpisom vseh aktivnosti vseh subjektov, ki so bili udeleženi pri izvedbi elektronske dražbe na način, da se časovno in po vsebini iz poročila razvidne vse izvedene aktivnosti in čas njihove izvedbe? Ali zahteva po revizijski sledi vključuje tudi zahtevo po časovnem žigosanju vseh izvedenih ključnih aktivnosti (npr. oddanih ponudb)?
7. Ali se v okviru tega javnega naročila v okviru portala e-dražbe zagotovijo tudi spletne (elektronske) prodaje z zavezujočim in nezavezujočim zbiranjem ponudb?
8. V kolikor je odgovor na predhodno vprašanje pozitiven, ali mora portal e-dražbe omogočati elektronski podpis oddaje zavezujoče ponudbe?
9. Del storitev portala e-dražbe je tudi objava predmetov prodaje vključno z njihovim slikovnim materialom, ali navedeno pomeni, da portal glede velikosti in formatov datotek ne sme imeti nobenih omejitev?
10. Ali se mora v okviru tega predmeta javnega naročila omogočiti uporabo portala e-dražbe tudi izvršiteljem in stečajnim upraviteljem ter drugim subjektom poleg sodišč?
11. Po naročnikovi oceni bo spletnih dražb vsako leto 5.000, predmet pogodbe je neomejeno število izvedb e-dražb. Vrednosti nista usklajeni. Predlagamo, da se število dražb omeji navzgor, da bodo ponudbe primerljive. Od števila dražb je zelo odvisen obseg podpore in človeških virov, ki morajo biti na voljo, prav tako strežnikov, kar oboje vpliva na ceno. Ali se pogodbeni mesečni pavšal poviša oz. zniža v primeru spremembe navedene ocene?
12. Med zahtevanimi lastnostmi portala e-dražbe je naročnik zapisal: sledljiv (sledenje spremembam v podatkih, beleženje vseh dostopov in vpogledov v sistem revizijska sled). Ali pravilno razumemo, da se navedeno izkazuje s predložitvijo IS0 27001 (Mednarodni standard za informacijsko varnost) ali drugega enakovrednega certifikata, ki se nanaša na ponujen sistem znotraj katerega se bodo zagotavljale storitve elektronskih dražb?
13. Med zahtevanimi lastnostmi portala e-dražbe je naročnik zapisal: zagotovljena verodostojnost transakcij (dražitelj ne more umakniti ali zanikati dane ponudbe). Ali pravilno razumemo, da se navedeno izkazuje s funkcionalnostjo časovnega žiga?
14. Za portal e-dražbe je naročnik zahteval, da mora omogočati pripenjanje dokumentov v objavo v PDF formatu (e). Ali navedeno pomeni, da pripenjanje drugih formatov ni zahtevano npr. .doc, .docx, .gif, .jpg, .tif, .png, .xls, .xlsx, .zip, .rar, ipd. ?
15. Med zahtevanimi lastnostmi portala e-dražbe je naročnik zapisal: surova oblika podatkov o prodajah za namen naknadne obdelave. Ali zadostuje izvoz podatkov v .xls obliki?
16. Za portal e-dražbe je naročnik zahteval, da se v primeru neuspešne dražbe izda poročilo. Ali mora portal e-dražbe omogočati funkcionalnost avtomatskega kreiranja poročila?
17. Za portal e-dražbe je naročnik zahteval, da se izda (t) poročilo o poteku spletne dražbe. Ali mora portal e-dražbe omogočati tudi funkcionalnost avtomatskega kreiranja poročila?
18. Za portal e-dražbe je naročnik zahteval, da mora omogočati izbiro med več jeziki. Ali navedeno pomeni, da se omogoči vnos v tujih jezikih v fleksibilna polja? Ali se navedena zahteva nanaša na spletno stran, kjer bodo dostopne objave ali tudi na samo aplikacijo elektronske dražbe?
19. Za portal e-dražbe je naročnik zahteval, (aa) avtomatsko izvajanje določenih opravil v zaledju sistema? Naročnik naj opredeli opravila, ki naj se avtomatsko izvajajo v zaledju.
20. Za portal e-dražbe je naročnik zahteval, (ab) spletna storitev za dostop do podatkov o dražbah s strani evropskega portala ePravosodje. Naročnik naj zahtevo preoblikuje na način, da bo mogoče oddati dopustno ponudbo, saj v trenutku oddaje ponudbe ne bodo znane tehnične zahteve evropskega portala ePravosodje, zato v tem delu tudi ni mogoče podati zaveze, še manj pa jo je mogoče vključiti v ponudbeno ceno. Naročnik naj navedeno uvrsti v okvir dodatnih nadgradenj, ki se bodo izvajale kot dodatna dela.
21. Za portal e-dražbe je naročnik zahteval, (ae) posebnost spletne dražbe s predkupnim upravičencem. Naročnik naj bolj določno opredeli kakšno funkcionalnost želi v zvezi z navedeno zahtevo.
22. Za portal e-dražbe je naročnik zahteval, (ag) pri prodaji premičnin je zagotovljeno takojšnje plačilo po sistemu PayPal. Naročnik naj zahtevo oblikuje enoznačno na način, da bo zagotovljena primerljivost ponudb in enakopravna obravnava ponudnikov. Predlagamo, da v tej fazi naročnik zahtevo umakne in jo naroči v okviru dodatnih del, če se bo zanjo odločil, saj bo sicer plačeval nekaj, kar mogoče sploh ne bo omogočeno.
23. Ali lahko pojasnite komisijske prodaje? Kdaj in na kakšen način se nanašajo na portal e-dražb?
24. Ali naročnik predvideva kakšno šolanje za uporabnike in/ali urednike? Če, da v kakšnem obsegu (časovno, krajevno)?
25. Ali pravilno razumemo, da se uporabijo pravila dražbe, kot jih določi prodajalec?
26. Ali bo naročnik v fazi ocene prispelih ponudb v delu njihove tehnične ustreznosti pregledoval obstoječe aplikacije (pred prilagoditvijo), ki jih ponudniki ponujajo?
27. Za portal e-dražbe je naročnik zahteval neposredni vnos podatkov ali uvoz podatkov, ki jih prodajalec (urednik objave) izvozi iz sistema sodstva, na portal e-dražbe v postopku objave predmeta prodaje (a). Naročnik naj opredeli konkretne aplikacije/o »v okviru sistema sodstva« s katerimi bo potrebno zagotoviti integracijo in konkretizira podatke, ki se bodo vnašali oz. uvažali (obseg, vsabina).
28. Za portal e-dražbe naročnik v točki 4.2 (c) in (d) podaja referenco na »katalog«, t.j., pri čemer sama funkcionalnost oz. pojem katalog ni opredeljen. Naročnik naj pojasni, kaj je katalog.
30. Glede na zgoraj opredeljeno relativno veliko število odprtih vprašanj in zahtevne tehnične specifikacije, bi za pripravo ponudbe potrebovali še dodatnih 10 dni, zato naročnika pozivamo, da podaljša rok za pripravo in oddajo ponudb.

ODGOVORI
1. Minimalno obračunsko obdobje je 40 mesecev (glej odgovor pod tč. 2). V ostalem delu je bilo na vprašanje že odgovorjeno.
2. Rok za izdelavo vseh prilagoditev portala v skladu z naročnikovimi zahtevami se podaljša na T+6. Skladno se tem se podaljšata tudi rok za tesitranje naročnika na T+7 in rok za zadnje prilagoditve in pričetek produkcijske uporabe portala na T+8. Ustrezno podaljšanju izvedbenih rokov, se skrajša čas izvajanja spletnih dražb na 40 mesecev.
Če bo izbrani ponudnik prilagoditve sistema izvedel predčasno, tako da bo pričetek produkcije uporabe omogočen pred T+8, se temu ustrezno podaljaša obdobje izvajanja spletnih dražb.
3. Način izpolnitve je opredeljen v obrazcu V-5 Specifikacije, točka 4.1., vsaj točke (b), (c) in (l).
4. Gre za tipkarsko napako, mišljeno je "administriranje urednikov objav", enako tudi v obrazcu V-5 Specifikacije, točka 4.2, v točki (z), to pomeni, da izvajalec omogoči začetno prijavo urednikov (cca 500 ljudi) in kasnejše spremembe le-teh. Glede na to, da se uradniki ne menjajo prav pogosto, ocenjujemo, da bo obseg administriranja cca 1 dan/mesec.
5. Podpora mora biti v slovenskem jeziku. V ostalem delu je bilo na vprašanje že odgovorjeno.
6. Revizijska sled se ne nanaša zgolj na aktivnosti dražiteljev, ampak tudi na aktivnosti urednikov objav. Naročnik ne zahteva avtomatskih poročil, ampak da izvajalec ob razreševanju morebitnih težav na enostaven in hiter način pridobi podatke o dejanjih in času izvedbe dejanj uporabnika sistema e-dražbe iz revizijske sledi. Naročnik zahteva, da izvajalec zagotovi verodostojnost transakcij, torej da dražitelj ne more umakniti ali zanikati dane ponudbe, kakor tudi, da je zagotovljen verodostojen vrstni red oddanih ponudb. Način zagotovitve verodostojnosti transakcij izbere ponudnik.
7., 8. Ne, zagotavljajo se le javne dražbe.
9. Za slikovni material naj portal podpira standardne spletne formate, za dokumente pa pdf. Glede velikosti naj je omejitev 10 MB na sliko in 30 MB na dokument. Če se bo v praksi izkazalo, da imajo uredniki objav pogosto večje datoteke, se bo moral izvajalec temu prilagoditi in povečati omejitev.
10. Stečajnim upraviteljem in izvršiteljem se bo omogočilo objavo prodaj, ne pa tudi izvedbe elektronskih dražb (za elektronske dražbe izvršiteljev glej opombo 9 v obrazcu V-5 Specifikacije).
11. Ocena števila dražb je povsem realna in po vsej verjetnosti ne bo presežena. Naročnik je določil plačevanje v obliki pavšala in ne po dejanski porabi oziroma po številu izvedenih dražb. Lahko se namreč zgodi, da v posameznem mesecu ne bo izvedene nobene dražbe. V tem primeru bo naročnik izvajalcu še vedno plačal mesečni pavšal kot nadomestilo za uporabo oziroma delovanje sistema. Pri storitvah, ki se izvajajo periodično in jih naročnik posebej ne naroča, je plačevanje v obliki fiksnega zneska oziroma pavšala smiselno. Gre za paket storitev, ki poleg razpoložljive infrastrukture vključuje tudi razpoložljivost izvajalca za izvedbo razpisanih storitev. Tako kot ne navzdol, se naročnik za skrajni primer ne bo omejeval s številom navzgor.
12. Navedeno lastnost portala bo naročnik preveril v fazi testiranja, ponudniku ob oddaji ponudbe ni treba predložiti certifikata.
13. Način zagotovitve verodostojnosti transakcij izbere ponudnik.
14. Za slikovni material naj portal podpira standardne spletne formate, za dokumente pa pdf.
15. Zadostuje izvoz podatkov v .csv obliki.
16., 17. Da, portal e-dražbe naj avtomatsko kreira poročila.
18. Če je z besedno zvezo "fleksibilna polja" mišljeno polje za vnos poljubnega besedila, velja zapis v obrazcu V-5 Specifikacije, točka 4.2, točka (b). Zahteva se nanaša tudi na del portala, kjer se bo opravljala dražba.
19. Izdelava seznama opravil, ki se bodo avtomatsko izvajala v zaledju, izhajajoč iz zahtev za spletni portal, ki so navedene v obrazcu V-5 Specifikacije, je delo ponudnika, naročnik lahko le primeroma navede avtomatsko izdelavo poročil ter začetek in konec dražbe.
20., 22. Izpostavljena zahteva se umakne iz specifikacij. Izbrani ponudnik bo zahtevano funkcionalnost izdelal, ko bodo za to izpolnjeni pogoji, v obliki dodatnih del na podlagi predhodno sklenjenega aneksa k pogodbi.
21. Funkcionalnost je opisana v opombi 8 pri točki (ae).
23. Komisijska prodaja je eden od načinov prodaje, na portal e-dražbe se nanašajo zgolj v delu objave prodaje, ko urednik objave določi način prodaje.
24. Ne.
25. Da.
26. Ne.
27. Pri uvozu podatkov gre za ročno opravilo, kjer mora ponudnik omogočiti uvoz vseh polj na obrazcu, skupaj s pripetimi dokumenti v skupaj dogovorjenem formatu. Konkretne aplikacije v okviru sistema sodstva bo prilagodil naročnik sam in bodo izvažale tiste podatke, ki so v teh sistemih na voljo in se vnašajo na portal e-dražbe.
28. Katalog je objava predmetov prodaje, torej je v točki (c) "nabor podatkov za vnos v objavo ...", v točki (d) pa "kontrole pri vnosu v objavo".
30. Rok za postavljanje vprašanj in prejem ponudb je podaljšan.

Datum objave: 25.11.2019   11:26
VPRAŠANJE:
29. Naročnik zahteva delovanje portala v režimu 24/7/365 ob enem v 7. členu vzorca pogodbe določa kazni. Naročnika pozivamo, da predloži SLA, ki ga bo moral izbrani izvajalec zagotavljati oziroma v nasprotnem primeru dopusti, da izvajalec predloži lastni SLA.

ODGOVOR:
Naročnik je dopolnil vzorec pogodbe in specifikacije z vsebino, vezano na zahtevan režim delovanja portala. Oba dokumenta bosta objavjena na portalu.

Datum objave: 25.11.2019   14:19
VPRAŠANJE
Ali zadostuje prenosna bančna garancija, izdana od podizvajalca ali mora nosilec projekta izdati svojo bančno garancijo?

ODGOVOR
Naročnik finančnega zavarovanja pri banki ali zavarovalnici mora biti izbrani ponudnik - izvajalec (to je pravna oseba, ki bo z naročnikom sklenila pogodbo) in ne podizvajalec.

Datum objave: 27.11.2019   10:50
VPRAŠANJE
Če kandidira podjetje iz tujine (EU), kako se izpolni predračun? (z ali brez ddv-ja. glede na to, da se fakture slovenskim podjetjem izstavljajo brez ddv-ja?)

ODGOVOR
Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, ima pa ga v drugi državi članici EU, izpolni obrazec V-3 Predračun samo v postavkah, ki se nanašajo na neto vrednost ("Cena na enoto brez DDV" in "Skupna vrednost brez DDV"), ter navede klavzulo o obrnjeni davčni obveznosti (Reverse Charge).

Datum objave: 27.11.2019   10:56
VPRAŠANJE
Naročnik je v dodatnem pojasnilu navedel, da bo objavil čistopis pogodbe in specifikacij; smiselno bi bilo da sta dokumenta objavljena tako, da je mogoče v zvezi s spremembami zahtevati kakšno dodatno pojasnilo. Prosimo za podatek kje sta dokumenta objavljena, saj ju še nismo zasledili.

ODGOVOR
Popravljeni obrazci so bili poslani v objavo. Ker je zahtevana najprej objava v evropskem Uradnem listu, na slovenskem portalu javnih naročil ne sme biti prej objavljeno. Naročnik na čas, ki preteče od pošiljanja popravkov v objavo do dejanske objave na obeh portalih (lektoriranje, pošiljanje v objavo na EU TED, čakanje na objavo v EU TED,...), nima vpliva, ponavadi pa to traja cca 4 dni.

Datum objave: 27.11.2019   11:22
VPRAŠANJE
Ker gre za ponudnika iz tujine, ne moremo pridobiti in predložiti zahtevanih dokazil o neobstoju izključitvenih razlogov. Le-te lahko nadomestimo s potrdilom o nekaznovanosti direktorja. Za podjetje pa tak dokument ne obstaja. Ali je izjava o neobstoju izključitvenih razlogov, potrjena s strani notarja, dovolj? Izjava bo v tujem jeziku. Je potreben prevod?

ODGOVOR
V skladu z določili razpisne dokumentacije za tak primer (obrazec V-0, stran 4) tuj ponudnik predloži zapriseženo izjavo o neobstoju izključitvenih razlogov, dano pred notarjem (ali pristojnim sodnim ali upravnim organom, ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo). Prevod izjave ni potreben, če je ta v angleškem jeziku.

Datum objave: 27.11.2019   11:30
VPRAŠANJE
Ali morajo k referencam biti dodane tudi potrdila oz izjave naročnikov izvedenih storitev, ali je dovolj izpolnjen obrazec (V-4a) z navedenimi kontaktnimi osebami?

ODGOVOR
Zadošča izpolnjen obrazec V-4a in referenčnih izjav ni potrebno prilagati ponudbi. Naročnik bo po potrebi sam preveril verodostojnost navedenih referenc.

Datum objave: 27.11.2019   13:15
VPRAŠANJE
V enem prejšnjih pojasnil ste podaljšali rok iz T+4 (oz. T+6 za produkcijo) za 2 meseca. V primeru, da bi se izvajalec držal prvotnega roka oz. produkcijo realiziral celo prej, ali boste sistem prevzeli prej ali se boste držali skrajnega roka in prevzeli šele z iztekom zadnjega roka (navedeno vpliva na število mesečnih plačil, zato preverjamo ali bomo lahko prejeli več mesečnih plačil če bo sistem v produkciji prej, kar je verjetno tudi naročnikov interes)?

ODGOVOR
Kot je bilo že pojasnjeno, se lahko produkcijska uporaba sistema prične pred iztekom roka T+8. Z dnem pričetka produkcijske uporabe bo izvajalec upravičen do pavšalnega nadomesitla.

Datum objave: 27.11.2019   15:21
VPRAŠANJE
Zaradi pravilnega dimenzioniranja in posledično priprave konkurenčne ponudbe potrebujemo dodatna jasnila:
- Povprečno število dražb, ki bodo potekale sočasno?
- Povprečno število dobaviteljev, ki sodelujejo na dražbi?
- Povprečno število predmetov, ki bodo predmet (ene) dražbe?

ODGOVOR
Predmet ene dražbe bo načeloma le en.
Povprečnega števila dražb, ki bodo potekale sočasno in povprečnega števila dražiteljev (ne dobaviteljev, kot je zapisano v vprašanju) naročnik ne more podati, saj s tem podatkom ne razpolaga.

Datum objave: 28.11.2019   09:31
VPRAŠANJE
Kot je razvidno iz pojasnila z dne 25.11.2019, je naročnik poslal v objavo dopolnjen vzorec pogodbe in specifikacije. Ker slednje do izteka roka za vprašanja še ni bilo objavljeno, naročnika pozivamo za dodatno podaljšanje roka za vprašanje in posledično oddajo ponudb.

ODGOVOR
Naročnik podaljšuje rok za prejem ponudb na 11.12.2019 do 12:00 in datum odpiranja ponudb na 11.12.2019 ob 12:05.

Datum objave: 28.11.2019   09:40
VPRAŠANJE
1) Prosimo naročnika, da potrdi, da se rok T+6 začne šteti od trenutka prejema celotnih specifikacij s strani naročnika (npr. podrobnejše zahteve glede CGP; sistem vmesnih potrjevanj in komunikacije itd.) in ne od trenutka sklenitve pogodbe.
2) Tabela 10 (šifra 03) Naročnika opozarjamo, da sta zahtevi po brisanju in zagotavljanju sledljivosti kontradiktorna. Naročnik naj spremeni tehnične specifikacije na način, da zadostuje preklic/ustavitev.
3) Glede na izbrano vrsto postopka (tj. odprti postopek, ki se uporabi za postopke, kadar je predmet naročila jasno definiran) naročnika pozivamo, da jasno opredeli zahtevo po izvajanju storitev »help desk-a« oz. storitve podpore tako, da določi minimalni zahtevan obseg teh storitev in s tem omogoči priprave enakovrednih ponudb. Za večji obseg del naj naročnik predvidi in dopusti predložitev kalkulativnih elementov.
4) Glede na zgoraj navedeno prosimo naročnika za dodatno podaljšanje roka za oddajo ponudb.

ODGOVOR
1) Rok začne teči od trenutka sklenitve pogodbe, saj je naročnik prepričan, da so specifikacije dovolj natančne, da bo uskladitev razumevanja zahtev izpeljana takoj po sklenitvi pogodbe.
2) Kot je razvidno iz sheme prehodov statusov objav, se brisanje objave nanaša na trenutek, ko objava še ni objavljena, medtem ko je preklic mogoč po objavi. Gre za bistveno razliko, zato zgolj preklic/ustavitev ne zadostuje. Sledljivost mora biti zagotovljena v vseh primerih, torej tudi, ko urednik objave pripravlja objavo, ki je nato ne objavi, ampak jo briše. S to sledljivostjo bo mogoče npr. dokazati, da objava v pripravi uredniku objave ni "izginila" zaradi kakšne napake v sistemu, ampak jo je brisal.
3) Obseg pomoči uporabnikom je bil že določen - že odgovorjeno.
4) Rok za prejem ponudb je podaljšan do 11.12.2019.

Datum objave: 02.12.2019   09:00
VPRAŠANJE
1. Naročnik v tehničnih specifikacijah pod tabelo 12 (201 Vrsta predmeta) določa: »Ker se bo šifrant dopolnjeval, naj bo omogočeno urejanje vrstnega reda šifer, neodvisno od šifre«. V kolikor zahteva naročnik revizijsko sled in samodejno kreiranje poročil tudi za pretekle objave, naj zahtevo »urejanje šifer, neodvisno od šifre« umakne oz. spremeni tako, da zadostuje zgolj možnost dopolnjevanja šifranta brez poseganja v šifre, ki so že bile ustvarjene in uporabljene.
2. »Shema prehodov statusov objav« - grafični prikaz: Naročnik naj navede, kakšni so roki za hrambo objav. V kolikor so le-ti krajši od 48 mesecev, naj naročnik pojasni, kakšno obdelavo podatkov predvideva po poteku roka za hrambo objav (npr. brisanje/uničenje vseh podatkov; izvoz podatkov; integracija z naročnikovim sistemom za dolgoročno hrambo).
3. Pri točki 9. Iskalni kriteriji v »Iskalnik objav« je v zadnji alineji navedeno: »Prosti vnos besedila, ki išče po vseh poljih IN DOKUMENTIH V PDF FORMATU hkrati z besedno zvezo«. Naročnika pozivamo, da zadnji del zahteve (tj. »in dokumentih v pdf formatu«) spremeni na način, da se zahteva zgolj iskanje po pdf dokumentih, ki so samodejno ustvarjeni znotraj ponujene rešitve. Izvajalec ne more zagotoviti iskanja po vsebini iz pdf dokumentov, ki niso strojno berljivi.

ODGOVOR
1. Naročnik z navedeno zahtevo dopolnjevanja šifer ne posega v šifre, ki so že bile ustvarjene in uporabljene, saj je s primerom v sprotni opombi 23 pojasnjeno, da se bo dopolnjena šifra dodala kot naslednja prosta šifra in ne s posegom v uporabljene šifre. Naročnik je zahteval le, da se pri dodajanju nove šifre omogoči urejanje vrstnega reda šifer, neodvisno od šifre, kar praktično pomeni, da se bo dodala nova (naslednja prosta) šifra X, ki jo bo treba vsebinsko gledano prikazati med predmeti, ki predstavljajo npr. premičnine, zato se jo bo prikazalo med obstoječima šiframa npr. med 10 in 11, torej 10, X, 11, 12, itd.
2. Izvajalec mora vse podatke (revizijska sled, objave, podatki dražiteljev, itd.) hraniti do izteka pogodbe, po izteku veljavnosti pogodbe pa zagotoviti varno in trajno brisanje vseh podatkov. Izvajalec mora naročniku mesečno predajati kopije vseh podatkov (revizijska sled, objave, podatki dražiteljev, itd.), obenem pa mora omogočiti, da naročnik vpogleda v podatke kadarkoli in mu na njegovo zahtevo predati kopije želenih podatkov v 3 (treh) delovnih dneh.
3. Naročnik zahtevo spreminja tako, da se glasi: "prosti vnos besedila, ki išče po vseh poljih in dokumentih v PDF formatu, ki so strojno berljivi, hkrati z besedno zvezo.". Sprememba pomeni, da bo iskanje po vseh strojno berljivih pdf dokumentih, ne le po tistih, ki bodo samodejno ustvarjeni znotraj ponujene rešitve. Izvajalcu ne bo treba izvajati OCR na pdf dokumentih, ki ne bodo strojno berljivi.