Dosje javnega naročila 007717/2019
Naročnik: OBČINA IZOLA, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola - Isola
Storitve: Zavarovanje premoženja v letih 2020 - 2023
ZJN-3: Odprti postopek

JN007717/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 05.11.2019

    JN007717/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 214-525715
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA IZOLA
Sončno nabrežje 8
6310
SI
Izola - Isola
Slovenija
Dragica Vrkič Kozlan
dragica.vrkic-kozlan@izola.si
+386 56600304

Internetni naslovi
http://www.izola.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/329154/razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13948
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje premoženja v letih 2020 - 2023
Referenčna številka dokumenta: 401-1/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis

Občina Izola izvaja javno naročilo v svojem imenu in po pooblastilu:
ZD Izola, Oktobrske revolucije 11, ki ga zastopa direktor Evgenij Komljanec,
VIZ vrtec Mavrica Izola, Ulica Osvobodilne fronte 15, ki ga zastopa ravnateljica Suzana Božič,
Mestne knjižnice Izola, Ulica OF 15, ki jo zastopa direktorica Marina Hrs,
OŠ Vojke Šmuc, Prešernova cesta 4, ki jo zastopa ravnateljica Irena Sivka Horvat,
OŠ Livade, Livade 7, ki jo zastopa ravnateljica Maja Cetin,
SE Dante Alighieri, Oktobrske revolucije 10, ki jo zastopa ravnateljica Simona Angelini in
Center za kulturo, šport in prireditve, Oktobrske revolucije 1, ki ga zastopa direktorica Zvonka Radojevič.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.
Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Pri izvedbi javnega nar
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 337.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Izola
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je »Zavarovanje premoženja v letih 2020 - 2023«.

Predmet javnega naročila je podrobneje opisan v poglavju III. - Specifikacija predmeta javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 337.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.01.2020
Konec: 31.12.2023
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
so določeni v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
so določeni v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.12.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 29.02.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.12.2019   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.11.2019   15:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA IZOLA
Sončno nabrežje 8
6310
Izola - Isola
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.11.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.11.2019   09:56
VPRAŠANJE
Prosimo za potrditev, da zadostuje, da se ob oddaji vzorec pogodbe samo parafira. S parafo potencialni ponudnik potrdi samo vsebino vzorca pogodbe.

ODGOVOR
Naročnik potrjuje, da mora biti vzorec pogodbe (tudi) izpolnjen, parafiran, podpisan s strani ponudnika in opremljen s ponudnikovim žigom.
S spoštovanjem

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

kot to določa šesti odstavek 91. člena ZJN-3 prosimo, da PRILOGO OBR-8 predloži samo izbrani ponudnik ob podpisu pogodbe.

ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik je z omenjenim obrazcem želel prihraniti nekaj dni, ker želi skleniti pogodbo s 1.1.2020, strinja pa se s potencialnim ponudnikom, da je predmetni obrazec primoran predložiti samo izbrani ponudnik zaradi česar spreminja razpisno dokumentacijo tako, da umika obrazec št. 8.
S spoštovanjem

VPRAŠANJE
Prosimo za potrditev, da želite imeti veljavnost ponudbe do 29.2.2020.

ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik potrjuje, da mora ponudba veljati do 29.2.2020, kot je navedeno v točki 6 na strani 12 razpisne dokumentacije
S spoštovanjem.

VPRAŠANJE
Prosimo za objavo posredniške provizije.

ODGOVOR
Spoštovani,
za posredovanje in svetovanje pri pripravi in izvedbi javnega naročila ter za izvajanje sklenjene zavarovalne pogodbe je naročnik sklenil pogodbo o zavarovalnem posredovanju in pooblastil zavarovalno posredniško družbo CENTAURI d.o.o., Izola. Plačilo za opravljanje storitev zavarovalne posredniške družbe bo bilo plačano s strani izbranega ponudnika (izvajalec) v višini 10 % od plačane zavarovalne premije brez DPZP za celotno obdobje trajanja zavarovalne pogodbe.
S spoštovanjem

VPRAŠANJE
VPRAŠANJA
Spoštovani,

1. V RD na obrazcu št. 3 je napisano:
Naročniku dovoljujemo, da lahko za namene javnega naročila »Prevozi šoloobveznih otrok v Občini Izola za obdobje 190 šolskih dni« pridobi osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalne skupnosti in nosilcev javnih pooblastil za naše pooblaščene osebe za zastopanje

Glede na to, da gre za napačno navedbo javnega naročila, prosimo za objavo popravljenega obrazca št. 3.


2. Obrazec št. 10 VZOREC POGODBE
Na vzorcu pogodbe navajate, da mora biti tudi izpolnjen. Prosimo za potrditev, da se vzorec pogodbe samo parafira/podpiše in žigosa, saj se s tem izkazuje, da se ponudnik strinja z njeno vsebino.

Hvala.


ODGOVOR
Spoštovani,
1. Naročnik bo objavil popravek glede naziva JN.

2. Naročnik potrjuje, da mora biti vzorec pogodbe (tudi) izpolnjen, parafiran, podpisan s strani ponudnika in opremljen s ponudnikovim žigom.
S spoštovanjem


VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji pod točko 7. - zavarovanje motornih vozil pri zavarovalni vrsti avtomobilski kasko navajate, da želite sledeče:
- avtomobilski kasko polni ter
- avtomobilski kasko delni.

Prosimo za obrazložitev kateri kasko želite. Namreč če želite avtomobilski kasko polni (vsepovsod ste navedli DA), ni potrebe po avtomobilskem delnem kasku, saj polni avtomobilski kasko že vključuje vse delne kombinacije.

Prosimo za obrazložitev ter korigiranje razpisne dokumentacije.

ODGOVOR
Spoštovani,
avtomobilski kasko polni - zavaruje se naslednje nevarnosti:
- dogodki v prometu, požar, tatvina, posebni dogodki, kot so:demonstracije, manifestacije, javni shodi in stavke,
- zlonamerna ali obojestna dejanja tretjih oseb, kot so udarci, odrgnine in lom delov vozila in
- naravne nesreče, kot je / so: vihar, poplave, valovi, hudourniške ali visoke vode, toče ter snežnega ali zemeljskega plazu.

Avtomobilski kasko delni - zavaruje se naslednje nevarnosti:
- Tatvina v kolikor ta nevarnost ni že vključena v polnem kasku;
- Stekla;
- Svetlobna telesa in ogledala in
- Poškodbe vozila zaradi dotika divjadi.
Trditev, da v kolikor »želimo avtomobilski kasko polni, ni potrebe po avtomobilskem delnem kasku, saj polni avtomobilski kasko že vključuje vse delne kombinacije« sicer drži, vendar pa je razlika pri obravnavi škodnega dogodka. Delne kombinacije avtomobilskega kaska se namreč zavaruje zato, da se ob obravnavi škodnega primera obračuna in izplača zavarovalnina brez odbitka odbitne franšize, obenem pa ne izplačilo tudi ne vpliva na malus v naslednjem zavarovalnem letu.

Razpisne dokumentacije ne bomo korigirali.

Ponudnik, pri kateremu bo iz priloženih splošnih pogojev za zavarovanje avtomobilskega kaska razvidno, da se pri obračunu zavarovalnine odbitna franšiza ne odbija, izplačilo zavarovalnine pa tudi ne vpliva na malus v naslednjem zavarovalnem letu, lahko pripravi ponudbo samo za avtomobilski kasko polni, s tem, da so v zavarovanje avtomobilski kasko polni vključene vse pod Avtomobilski kasko polni navedene nevarnosti. V nasprotnem bomo ugotovili, da je ponudba nedopustna in s tem neustrezna ter jo izločili iz nadaljnje obravnave.
S spoštovanjem