Dosje javnega naročila 007521/2019
Naročnik: Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o., Ulica heroja Lacka 3, 2250 Ptuj
Storitve: Tiskanje, pakiranje ter pošiljanje računov in opominov
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 681.756,60 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN007521/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 25.10.2019
JN007521/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.12.2019
JN007521/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 09.03.2020
JN007521/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.04.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007521/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 208-507859
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o.
Ulica heroja Lacka 3
2250
SI
Ptuj
Slovenija
Svetlana M. Zupanič
svetlana.milosevic@js-ptuj.si
+386 26207344
+386 26207331

Internetni naslovi
http://www.js-ptuj.si

KOMUNALNO PODJETJE PTUJ D.D.
Puhova ulica 10
2250
SI
Ptuj
Slovenija
Damijan Kmetec
tajnistvo@komunala-ptuj.si
+386 27875111
+386 27713601

Internetni naslovi
http://komunala-ptuj.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.js-ptuj.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13737
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javno podjetje
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Tiskanje, pakiranje ter pošiljanje računov in opominov
Referenčna številka dokumenta: JN-2019/017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79810000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Tiskanje, pakiranje ter pošiljanje računov in opominov
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 648.657,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Tiskanje, pakiranje ter pošiljanje računov in opominov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 648.657,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z zakonodajo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.11.2019   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.11.2019   11:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.11.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o.
Ulica heroja Lacka 3
2250
Ptuj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.10.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.11.2019   13:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,
- v kakšnem formatu je priloga v kuverti (A4, 100 x 200 mm ali kak drug format),
- predlagamo, da se reference ločijo na tisk in poštne storitve (oba s pogojem za mesečno količino).
LP


ODGOVOR
Spoštovani,
- priloga pri kuvertiranem računu je na hrbtni strani računa oz. kot dodatni list v enakem formatu, kot je račun, tj. A4;
- naročnik ne sledi priporočilu interesenta v zvezi z ločitvijo referenc.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za odgovore oz. pojasnila na spodnja vprašanja:

1. Terminski plan:
- kdaj naročnik oddaja račune/opomine v tisk in kdaj je rok za pošiljanje?
2. Vsebino za tisk na hrbtni strani 14'' računa ali kot dodatno prilogo v A4, naročnik izvajalcu posreduje v datoteki formata DOCX ali drugem podobnem formatu:
- ali je vsebina za tisk na hrbtni strani 14" računa vsak mesec drugačna,
- na kakšnem formatu je dodatna priloga, v koliko barvah se tiska, se prilaga 14" računu ali se pošilja v samostojni kuverti?
3.Variabilni izpis iz baze :
- v koliko barvah se tiska?
4. Računi:
- na kakšen način lahko pridobimo vse vzorce, ki so predmet javnega naročila?
LP

ODGOVOR

1. Če naročnik potrdi korekturo do 13. ure, mora ponudnik oddati račune/opomine v raznos naslednji delovni dan. V primeru potrditve po 13. uri, odda račune/opomine delovni dan kasneje.
2.
Da
Dodatna priloga v primeru izpisa A4 je v enakem formatu, torej A4. Natisnjena je na hrbtno stran računa oz. na dodatnem listu, v primeru, ko dolžina presega zmožnosti izpisa na hrbtni strani. V primeru 14'' je izpisana vedno na hrbtni strani. Za barve tiska velja enako, kot v primeru samih računov (črno-bela vsebina, barvni logotipi).
3. Tisk variabilne vsebine je v črno-beli barvi s sivinami. Logotipi podjetij (glava, noga) so barvni.
4. Vzorci se objavijo na spletni strani naročnika, pod zavihkom javni razpisi, pod predmetnim javnim naročilom.Datum objave: 21.11.2019   12:17
Naročnik bo na spletni strani, pod zavihkom javni razpisi, pod predmetnim javnim naročilom, objavil okvirni sporazum, razpisno dokumentacijo in tehnične specifikacije s spremembami vezanimi na dane odgovore. Pri spremenjenih tehničnih specifikacijah bo dodan še pogoj, da mora ponudnik biti vključen v seznam tiskarjev na www-upn-gr.si.

Datum objave: 21.11.2019   12:24
VPRAŠANJE
1. Kot navedeno v razpisni dokumentacije je merilo za izbor ponudbe najnižja cena, zato prosimo za pojasnilo, ali se upošteva cena brez DDV ali z DDV?

2. Naročnika prosimo za pojasnilo, ali so predvidene količine, navedene v predračunu, za celotno 36-mesečno obdobje ali za obdobje enega leta.

3. Naročnik v razlogih za izključitev ponudnika oz. gospodarskega subjekta navaja, da bo izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju ugotovil, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, opredeljenih v 1. odstavku 75. člena. Za preveritev pogoja morajo ponudniki predložiti pooblastila za pridobitev osebnih podatkov. Prosimo za potrditev naročnika, da lahko ponudniki namesto izpolnjenih pooblastil (OBR-3) sami predložimo pridobljena potrdila iz Kazenske evidence, ki bodo dokazovala izpolnjevanje pogoja nekaznovanosti na dan izdaje potrdila o nekaznovanosti, izkazovala bodo zadnje aktualno stanje in ne bodo starejša od 30 dni.

4. Naročnika prosimo za pojasnilo, ali je treba ponudbeni dokumentaciji priložiti tudi parafirano Menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev (OBR-10a) ali zadostuje samo podpisana Izjava ponudnika o izdaji finančnega jamstva za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-10).

5. Ali je treba na obrazcih, ki so sestavljeni na več kot enem listu, žigosati vsak list posebej ali zadostuje samo žig na koncu obrazca, kjer je na samem obrazcu označen prostor za žig.

6. Kot določa naročnik, morajo ponudniki za dokazovanje tehnične in strokovne sposobnosti predložiti dokazila, da so v zadnjih treh letih do roka za oddajo ponudb že izvajali podobne storitve, ki so predmet tega naročila in v minimalnem letnem obsegu 450.000 računov. Ker bomo referenčna potrdila v podpis in potrjevanje poslali naročnikom pred 29. 11. 2019 in tako ne moremo vnaprej predvideti, koliko dokumentov oz. storitev bodo naši naročniki morebiti opravili še po tem datumu in do 29. 11. 2019, naročnika prosimo, da za obdobje izvajanja storitev upošteva naslednja obdobja: 1. 1. 2016 do 31. 10. 2017, 1. 11. 2017 do 31. 10. 2018 ter 1. 11. 2018 do 31. 10. 2019, kar skupaj znese 36 mesecev.


ODGOVOR

1. Upošteva se cena z DDV.
2. Predvidene količine zajemajo 36-mesečno obdobje.
3. Ponudniki lahko sami predložijo pridobljena potrdila iz Kazenske evidence, vendar morajo kljub temu predložiti izpolnjen OBR-3 (pooblastilo).
4. Da, ponudbeni dokumentaciji je treba predložiti parafirano menično izjavo (OBR -10a), ne zadostuje samo OBR-10.
5. Žigosati je treba vsak list posebej.
6. Mišljena je referenca, ki izkazuje, da je ponudnik kadarkoli v zadnjih treh letih, v obdobju 12 mesecev že izvajal podobne storitve, kot so predmet tega naročila, v minimalnem obsegu 450.000 računov.

Datum objave: 21.11.2019   12:28
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Ker ponudniki nimamo vpliva na spremembe cen poštnih storitev in sprememba cenika poštnih storitev Pošte Slovenije d.o.o. ni edino, kar nanje utegne vplivati, predlagamo spremembo tč. 3.4 Okvirnega sporazuma.
Cene poštnih storitev se spremenijo in pogodbeni stranki po predhodnem dogovoru skleneta Aneks k Okvirnemu sporazumu v spodnjih primerih in sorazmerno s sprejeto spremembo, če se sprememba nanaša na ceno poštnih storitev, ki je del predmeta te pogodbe:
- ob spremembi cenika poštnih storitev v notranjem prometu Pošte Slovenije d.o.o.;
- ob izdaji odločbe AKOS;
- ob spremembi Splošnih pogojev za dostop do poštnega omrežja družbe Pošta Slovenije d.o.o.;
- v primeru doplačilnih znamk (nominalno vrednost doplačilne znamke s sklepom določi Vlada RS).
Hvala.
Lepo pozdrav.


ODGOVOR

Naročnik sledi priporočilu interesenta in bo točko 3.4 okvirnega sporazuma spremenil. Razpisna dokumentacija s spremembo se objavi na spletni strani naročnika.


Datum objave: 21.11.2019   12:53
VPRAŠANJE
Na vzorec okvirnega sporazuma imamo naslednje predloge oz. spremembe:
a) V poglavju, ki opredeljuje roke izvedbe del naročniku predlagamo, da se dodajo tudi roki, v katerih mora biti opravljen prenos standardnih pisem z računi in opomini v skladu s splošnimi pogoji izvajalca.
b) Pod točko 6.1 predlagamo naročniku, da v pogodbi opredeli, da izvajalec storitve iz te pogodbe izvaja strokovno in kvalitetno ter v dogovorjenem roku, skladno z določili Zakona o poštnih storitvah ter njegovih podzakonskih aktih.
c) Gleda navajanja pogodbe kazni v 10. točki želimo pojasniti, da izvajalec poštnih storitev odškodninsko odgovarja v skladu z ZPSto-2, na podlagi česar je njegova odškodninska odgovornost nižja od v pogodbi zapisane pogodbene kazni. Namen omejitve odškodninske odgovornosti izvajalcev poštnih storitev v ZPSto-2 je v posebni naravi poštnih storitev. Prav tako je v 52. členu ZPSto-2 določeno, da je izvajalec poštnih storitev uporabniku poštnih storitev dolžan izplačati odškodnino v višini nastale škode, vendar največ do višine, določene v drugem odstavku 52. člena. V petem odstavku je določeno, da izvajalec poštnih storitev v nobenem primeru ne odgovarja za posredno škodo in izgubljeni dobiček. Četudi bi torej naročnik izkazal obstoj odškodninske odgovornosti, je ta v skladu 52. členom ZPSto-2 omejena. Iz zgoraj navedenih razlogov kot potencialni ponudnik ne moremo pristati na večjo odgovornost preko pogodbene kazni. Zato predlagamo, da se zapiše, da izvajalec odškodninsko odgovarja v skladu z ZPSto, pogodbena kazen pa se črta.
Kot potencialni ponudnik smo glede na prakso sodišča mnenja, da je pogodbena kazen v višini največ 30 % previsoka in oderuška, zato predlagamo, da jo določite v višini največ 10 % vrednosti neizvršenih dobav.
d) Naročniku predlagamo, da odstavek pod točko 10.3 črta, saj je v nasprotju s kogentno določbo OZ.


ODGOVOR

a) Naročnik ne sledi priporočilu interesenta.
b) Naročnik ne sledi priporočilu interesenta. Skladno s točko 5.4 okvirnega sporazuma pa je možno roke podaljšati.
c) Pogodbeno kazen se spremeni tako, da glasi največ 10% in ne 30% vrednosti neizvršenih dobav. Razpisna dokumentacija s spremembo se objavi na spletni strani naročnika.
d) Odstavek bo spremenjen. O kršitvi dobavnega roka bo izvajalec obveščen. Razpisna dokumentacija s spremembo se objavi na spletni strani naročnika.


Datum objave: 21.11.2019   13:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,
vljudno prosimo na objavo odgovorov na vprašanja, ki smo vam jih preko portala zastavili 5. 11. 2019.

ODGOVOR
Odgovori so podani.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

do danes ni bilo objavljenega nobenega odgovora na postavljena vprašanja. Prosimo za pojasnilo in ustrezno podaljšanje rokov, tako za odgovore kot za oddajo ponudbe.

LP

ODGOVOR

Odgovori so podani v postavljenem roku. Rokov se ne podaljša.


Datum objave: 21.11.2019   15:27
Spoštovani.

Naročnik preklicuje svoj odgovor na vprašanje v zvezi z merilom za izbor ponudbe, kjer je navedel, da se upošteva cena z DDV.

Kot merilo za izbor ponudbe se upošteva najnižja NETO cena, torej cena brez DDV.

Naročnik bo spremenil zapis v splošnih določilih (merilo za izbor ponudbe) predmetne razpisne dokumentacije in spremembo objavil na svoji spletni strani.