Dosje javnega naročila 007663/2019
Naročnik: STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana
Storitve: Nadzor nad izgradnjo stanovanjske soseske Pod Pekrsko gorco
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 385.737,20 EUR

JN007663/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 30.10.2019
JN007663/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.12.2019
JN007663/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 15.01.2020
JN007663/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007663/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 211-516821
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad
Poljanska cesta 31
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Irena Čeč Rebec
irena.cec-rebec@ssrs.si
+386 14710575

Internetni naslovi
http://ssrs.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://eponudbe.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://eponudbe.si
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nadzor nad izgradnjo stanovanjske soseske Pod Pekrsko gorco
Referenčna številka dokumenta: JN 27/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71700000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Nadzor nad izgradnjo stanovanjske soseske Pod Pekrsko gorco
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI032 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Maribor ob Šarhovi in Kamenškovi ulici
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila so storitve nadzora nad izvedbo GOI del, del na zunanji ureditvi, priključkih na komunalno in energetsko infrastrukturo ter komunalno ureditev območja (prometna in komunalna infrastruktura) stanovanjske soseske Pod Pekrsko gorco Faza 0 in Faza 1.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Rok izvedbe pogodbenih storitev se lahko podaljša skladno z 8. in 12. členom vzorca pogodbe.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
Gradbeni zakon, Zakon o varnosti in zdravju pri delu

III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.11.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.11.2019   10:00
Kraj: https://eponudbe.si pri objavi tega javnega naročila


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.11.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad
Poljanska cesta 31
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.10.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.11.2019   10:16
VPRAŠANJE 1
Kot izobrazba druge stopnje se šteje univerzitetna izobrazba in šteje za dodatno točko kadra?
ODGOVOR 1
Izobrazba kadrov, ki je zahtevana kot pogoj za sodelovanje, je izrecno zapisana v točki 7.C.1 točki obrazca ePRO Navodila ponudnikom. Ponudba z nominiranim kadrom, ki ne bo dosegal zahtevane izobrazbe iz točke 7.C.1, bo označena kot nedopustna in bo posledično izključena. V kolikor pa imajo nominirani kadri poleg zahtevane izobrazbe iz točke 7.C.1. doseženo tudi izobrazbo, navedeno v točki 8. istega obrazca, potem skladno z merili za izbiro prejmejo dodatne točke.
Za izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih ravni druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih druge stopnje se šteje tudi visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja).


VPRAŠANJE 2
1.) Ali je lahko v funkciji inženirja za kakovost enaka oseba kot je vodja nadzora in nadzora nad GO deli oz. enaka oseba v funkciji kot je inženir/koordinator izvedbe projekta in v funkciji nadzora nad prometno in komunalno infrastrukturo? Povedano drugače ali je lahko v eni osebi združenih več funkcij ali je za vsako funkcijo predvidena posamezna oseba?
2.)So lahko te osebe podizvajalci?
ODGOVOR 2
Ad 1.) Ne, samo vodja nadzora lahko nastopa še v vlogi nadzornika nad gradbenimi deli. Ostali kadri se ne smejo podvajati.
Ad 2.) Da, nominirani kadri so lahko podizvajalci, razen kadra, ki bo opravljal funkcijo »vodja nadzora« - slednji mora biti, ob izpolnjevanju ostalih zahtev naročnika, v delovnem razmerju pri ponudniku oz. v primeru partnerske pogodbe, pri enem od pogodbenih partnerjev, za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z ZDR-1.


VPRAŠANJE 3
Spoštovani, prosimo za ocenjeno vrednost GOI del? Hvala.
ODGOVOR 3
Ocenjena vrednost GOI del je objavljena pri javnem naročilu za »Izgradnjo stanovanjske soseske Pod Pekrsko gorco« (št. objave JN007525/2019-B01) in znaša 23.000.000,00 EUR brez DDV.

Datum objave: 05.11.2019   12:58
VPRAŠANJE 4
Razen v Ljubljani se v zadnjih 10 letih niso gradili tovrstni in tako veliki objekti, razen industrije in energetike. Za namen pridobitve večjega števila konkurenčnih ponudb predlagamo, da reference razširite tudi na objekte po CC-SI klasifikaciji na 125 - industrijske in skladiščne stavbe. Hvala, prijazno pozdravljeni.
ODGOVOR 4
Naročnik je avtonomen pri oblikovanju pogojev, pri čemer na tem mestu pojasnjuje, da je predmetni pogoj povsem sorazmeren s predmetom javnega naročila. Nadzor nad izgradnjo objekta po CC-SI klasifikaciji na 125 - industrijske in skladiščne stavbe namreč ne predstavlja istega nivoja zahtevnosti storitev kot pri gradnji večstanovanjskih objektov, le-ta je po prepričanju naročnika veliko bolj kompleksna. Skladno s pojasnilom naročnik vztraja pri CC-SI klasifikacijah referenčnih objektov in jih ne bo razširjal.

Datum objave: 06.11.2019   13:19
VPRAŠANJE 5
Kako urediti potrditev reference, da bo ustrezala pogojem razpisa, če gospodarski subjekt, ki je bil naročnik referenčnega posla več ne obstaja (stečaj), pravnega naslednika le-tega pa ni. Ali lahko predložimo ciljno referenco na drugem obrazcu, ki je bil uporabljen za namen drugega javnega naročila in je overjen s strani notarja?
ODGOVOR 5
Naročnik v fazi oddaje ponudbe ne zahteva potrjenih referenčnih potrdil. Naročnik bo v fazi preverjanja in ocenjevanja ponudb, v primeru dvoma, preverjal resničnost navedb iz ponudbe skladno z določili ZJN-3.


VPRAŠANJE 6
Prosim za pojasnilo vloge inženirja za kakovost pri projektu?
ODGOVOR 6
Inženir za kakovost opravlja dodatno kontrolo nad kakovostjo izvedenih del in mora svoja dela opravljati skladno z določilom 3. odstavka 4. člena vzorca pogodbe.

Datum objave: 07.11.2019   10:46
VPRAŠANJE 7
Ali je lahko oseba imenovana za KVZD hkrati tudi nadzornik ene od faz (npr. strojni nadzor), seveda če izpolnjuje pogoje za obe funkciji
ODGOVOR 7
Glede na dejstvo, da obseg ur za koordinatorja za varstvo pri delu po pogodbi ni določen, se naročnik strinja, da je lahko oseba imenovana za KVZD hkrati nomimnirana še in samo za eno dodatno funkcijo, če izpolnjuje pogoje za obe funkciji.
S predmetnim pojasnilom je naročnik v tem delu spremenil svoje predhodno pojasnilo v okviru Vprašanje/Odgovor 2, Ad 1.).

Datum objave: 08.11.2019   13:14
VPRAŠANJE 8
Glede dodatnih referenc oz. točk kadra predlagamo, da se vrednost referenčnega posla zniža na 3 mio eurov, saj je nadzorni inženir, ki je nadziral objekt v vrednosti 3 mio ali 5 mio povsem enako usposobljen in strokoven za opravljanje nadzora. Menimo, da je 5 mio vrednost referenčnega posla za dodatne točke previsoka in glede na to, da se v zadnjih letih po Štajerski niso gradili tovrstni objekti pretirana. Da bi dobili več kvalitetnih ponudb, predlagamo znižanje vrednosti referenčnega posla.
ODGOVOR 8
Naročnik je pri oblikovanju pogojev avtonomen, pri čemer je predmetni pogoj oblikoval sorazmerno s predmetom javnega naročila, tudi v delu, ki se nanaša na vrednost GOI del referenčnega posla. Naročnik vztraja pri zahtevah in jih ne bo spreminjal.


VPRAŠANJE 9
Velika večina rekonstrukcij cest se izvaja kot vzdrževalna dela v javno korist (skladno z ZC in Pravilnikom), po dokončanju teh del pa minister (ali župan) izda dovoljenje za neomejeno uporabo ceste, ki šteje kot uporabno dovoljenje, ali je to dovolj za izkazovanje reference za nadzornega inženirja nad komunalno ureditvijo, navajate, da mora biti izdano uporabno dovoljenje?
ODGOVOR 9
V primeru, da ponudnik predloži druge ustrezne dokumente, iz katerih je razvidno izpolnjevanje zahtev iz referenčnega pogoja (podatki o nadzorniku, vrednost investicije in podobno), bo naročnik kot ustrezno štel tudi predložitev dovoljenja za neomejeno uporabo ceste.


VPRAŠANJE 10
Iz VM PGD so razvidni projektanti, ne pa nadzorniki. Predlagamo, da kot dokazilo izpolnjevanja reference zahtevate VM dokazila o zanesljivosti, kjer so navedeni nadzorniki na objektu.
ODGOVOR 10
Kot dokazilo o izkazovanju reference lahko ponudniki predložijo Vodilno mapo dokazila o zanesljivosti, kljub temu pa morajo ponudniki predložiti tudi Vodilno mapo PGD.


VPRAŠANJE 11
Ali se v tekstu pojavlja napaka in bi želeli kot dokaz za referenco kadra VM PID ali VM PGD - namreč VM PGD ne izkazuje nadzornikov, le projektante,... LP
ODGOVOR 11
Naročnik je na predmetno vprašanje že odgovoril (glej Vprašanje/Odgovor 10).

Datum objave: 12.11.2019   15:49
VPRAŠANJE 12
VM PGD je zelo obsežen dokument. Zaradi elektronske oddaje menimo, da ni potrebe po oddaji celotnega dokumenta. Prosimo za pojasnilo ali potrebujete cel dokument, vključno z grafiko in soglasji ali le uvodne strani?
ODGOVOR 12
Naročnik zahteva le uvodne strani vodilne mape.

Datum objave: 13.11.2019   15:45
VPRAŠANJE 13
1. Inženirja za kakovost, ki v eni osebi pokriva gradbeno, obrtniško in inštalacijsko področje ni. V vzorcu pogodbe navajate: »Izvajalec je v projektno skupino imenoval tudi strokovno usposobljenega nadzornika za kakovost inženir za kakovost, ki bo vršil vsakodnevno sprotno kontrolo in skrb za kakovost izvedenih gradbeno, obrtniških in inštalacijskih del z vpisi v »dnevnik nadzora« in bo na gradbišču stalno oz. vsakodnevno prisoten.« Prosimo za odgovor ali so to tri različne osebe? Ali je mišljen le inženir za kakovost kot nadzor nad gradbeno obrtniškimi deli?
2. Odgovorni nadzornik po starem oz. vodja nadzora po novem je združeval vsa področja oz. imenoval pomočnike po fazah. Posebej inženirja za kakovost zakon ne pozna, ker so vsako področje posebej nadzirali nadzorniki posameznih faz. Prosimo za pojasnilo ali je ustrezna referenca tudi tista, ki po vsebini ustreza inženirju za kakovost in kot taka ni tako poimenovana?
ODGOVOR 13
Ad 1.) Mišljena je ena oseba gradbene stroke, ki si pridobi pomočnike drugih strok, ki pa imajo lahko vlogo nadzornika posamezen stroke.
Ad 2.) Da, referenca lahko po vsebini ustreza zagotavljanju kvalitete, ki jo je opravil kot odgovorni nadzornik.

Datum objave: 18.11.2019   11:07
VPRAŠANJE 14
Nadzornik nad deli prometne in komunalne infrastrukture je lahko ponudnikov podizvajalec?
ODGOVOR 14
Da, v kolikor izpolnjuje zahtevane pogoje.


VPRAŠANJE 15
Prosimo za pojasnilo, ali mora bančna garancija za resnost ponudbe, v primeru skupnega nastopa, glasiti na oba partnerja ali je dovolj da samo npr na vodilnega partnerja skupnega nastopa.
ODGOVOR 15
Bančna garancija se lahko glasi na enega partnerja, in sicer na katerega koli v skupnem nastopu.


VPRAŠANJE 16
Ali se za podizvajalca pri oddaji ponudbe tudi predloži zahtevek za podatke iz kazenske evidence pravnih oseb in zahtevek za podatke iz kazenske evidence fizičnih oseb?
ODGOVOR 16
Da. Iz točke 7.A.1 obrazca ePRO Navodila ponudnikom namreč izhaja, da mora pogoj izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila, torej tudi podizvajalec.


VPRAŠANJE 17
1.) Ali je potrebno priložiti k ponudbi kakšna dokazila vezana na izobrazbo kadra, na delovno dobo kadra, na vpis kadra v IZS?
2.) Je potrebno ob oddaji ponudbe že imeti sklenjene pogodbe s podizvajalci?
ODGOVOR 17
Ad 1.) Ne.
Ad 2.) Ne. Skladno z obrazcem ePRO - Navodila ponudnikom, mora imeti »glavni izvajalec, ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene veljavne pogodbe s podizvajalci.«
Sklenjenih pogodb s podizvajalci torej ni potrebno prilagati ponudbi, izbrani ponudnik jih bo priložil ob sklenitvi pogodbe z naročnikom.

Datum objave: 18.11.2019   13:10
VPRAŠANJE 18
1.) »Pri referenci nadzornika nad deli prometne in komunalne infrastrukture nas zanima ali je potrebno predložiti 2 referenci, eno za klasifikacijo 211 (ceste) in eno za klasifikacijo 22231 (Cevovodi za odpadno vodo - kanalizacija), katerih seštevek je 0,5 mio eur oz. vsaka 0,5 mio eur ali 1 referenco za klasifikacijo 211 (ceste) ali za klasifikacijo 22231 (Cevovodi za odpadno vodo - kanalizacija), za vrednost del min.0,5 mio eur ?
Prosimo za natančnejšo navedbo pogoja.
2.) Ali je lahko nadzornik nad deli prometne in komunalne infrastrukture podizvajalec ponudnika?
ODGOVOR 18
Ad 1.) Ne, zadostuje tudi ena referenca, ki se nanaša na objekt CC-SI klasifikacije 221 ALI 22231, pri čemer pa se vrednosti referenčnih poslov ne seštevajo. Slednje pomeni, da mora biti ena referenca, pa naj si bo za referenčni objekt CC-SI klasifikacije 221 ali 22231, ki pa mora dosegati vrednost najmanj 0,5 MIO EUR brez DDV.
Ad 2.) Naročnik je na predmetno vprašanje že odgovoril (glej Vprašanje/Odgovor 14).