Dosje javnega naročila 007665/2019
Naročnik: OBČINA PIRAN, Tartinijev trg 2, 6330 Piran - Pirano
Storitve: IZVAJANJE OKOLJU PRIJAZNIH STORITEV ČIŠČENJA PROSTOROV
ZJN-3: Odprti postopek

JN007665/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 30.10.2019
JN007665/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.12.2019
JN007665/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 30.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007665/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 211-516810
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA PIRAN
Tartinijev trg 2
6330
SI
Piran - Pirano
Slovenija
ana.fakin@piran.si, Ani Fakin oziroma Diani Petronio
ana.fakin@piran.si
+386 56710320
+386 56710343

Internetni naslovi
http://www.piran.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.s-procurement.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: http://www.s-procurement.si
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZVAJANJE OKOLJU PRIJAZNIH STORITEV ČIŠČENJA PROSTOROV
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo zajema storitve dnevnega, tedenskega, mesečnega in letnega čiščenja poslovnih prostorov občinske upravne zgradbe v Piranu z okoljsko manj obremenjujočimi čistili.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90910000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo zajema storitve dnevnega, tedenskega, mesečnega in letnega čiščenja poslovnih prostorov občinske upravne zgradbe v Piranu z okoljsko manj obremenjujočimi čistili.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.11.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.11.2019   10:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo v okviru informacijskega sistema »S-Procurement«.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.11.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA PIRAN
Tartinijev trg 2
6330
Piran - Pirano
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.10.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.11.2019   15:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

14. Pogoj (Vzpostavljen sistem ravnanja z okoljem)
Ponudnik mora biti usposobljen za opravljanje storitve na okolju prijazen način (npr. redna usposabljanja osebja o zdravstvenih, varnostnih in okoljskih vidikih čiščenja).

Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsaj eden od partnerjev.

Zahtevano dokazilo:
Ponudnik izkaže izpolnjevanje pogoja z izjavo na obrazcu ESPD obrazca (Del IV: Pogoji za sodelovanje, rubrika: : Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje) ter s predložitvijo dokazila o vzpostavljenem sistemu ravnanja z okoljem (npr. EMAS ali ISO 14001 ali drugega dokazila, ki je kot enakovredno navedeno v Uredbi o zelenem javnem naročanju (tj. Čistila, storitve čiščenja in storitve pranja perila, točka 5.2.1.3.). Ponudnik lahko kot enakovredno dokazilo predloži tudi dokazila, iz katerih bo razvidno, da je ponudnik v postopku pridobivanja certificiranja (npr. pogodba ali izjava izdajatelja dokazila). V tem primeru bo moral ponudnik zagotoviti izpolnjevanje pogoja pred sklenitvijo pogodbe.

Prosim, da napišete kaj sprejemate kot enakovredno dokazilo o vzpostavljenem sistemu ravnanja z okoljem.

ODGOVOR
Ponudnik mora predložiti ISO certifikat 14001 ali katerokoli drugo dokazilo, iz katerega bo razvidno, da ima ponudnik ali partner v skupni ponudbi vzpostavljen sistem ravnanja z okoljem. Dokazno breme ("enakovredno dokazilo") je na strani ponudnika.VPRAŠANJE
Spoštovani,
kot 8. Pogoj (Kadrovske kapacitete)
Ponudnik mora imeti zadostne kadrovske kapacitete, da lahko zagotavlja nemoteno in kakovostno izvajanje storitev, ki so predmet tega javnega naročila.

Oseba, ki bo opravljala storitve čiščenja ne sme biti hkrati nominirana za vodjo čiščenja.

Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsaj eden od partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci, lahko ponudnik izpolnjevanje pogoja izkaže tudi s podizvajalci.

Zahtevano dokazilo:
Ponudnik podatke o kadru, s katerim bo izvajal storitve čiščenja za naročnika vnese v ustrezno mesto obrazca OBR-Kadri. Ponudnik izpolnjevanje pogoja izkaže tudi s predložitvijo dokazil, iz katerih je razvidno vzpostavljeno delovno ali drugo pogodbeno razmerje (npr. M-1 obrazec, pogodba o zaposlitvi, podizvajalska pogodba idr.). V primeru, da posamezni kader ni zaposlen pri ponudniku, partnerju ali podizvajalcu mora biti posameznik ali družba, pri kateri je le-ta zaposlen, imenovan kot podizvajalec.

S katerim dokazilom oziroma kako izkažemo delovne razmerje, če moramo prevzeti delavko? Hvala

ODGOVOR
Izkazovanje izpolnjevanja pogoja se ne nanaša na kader, ki ga bo izvajalec moral prevzeti.Datum objave: 14.11.2019   10:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima nas, ali bomo izločeni v kolikor nimamo vzpostavljen sistem ravnanja z okoljem?

ODGOVOR
Naročnik skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (področje Čistila, storitve čiščenja in storitve pranja perila; zahteva 5.2.1 Tehnične specifikacije za storitve čiščenja) zahteva, da je izvajalec storitev čiščenja usposobljen za opravljanje storitve na okolju prijazen način, skladno s pogojem 14. Vzpostavljen sistem ravnanja z okoljem.

Naročnik od ponudnika ne zahteva, da ima že ob poteku roka za oddajo ponudb vzpostavljen sistem ravnanja z okoljem, pač pa dopušča, da bo izbrani ponudnik šele pred sklenitvijo pogodbe o izvedbi javnega naročila pridobil ustrezen certifikat, vendar mora biti v tem primeru na dan oddaje ponudbe že v fazi pridobivanja certifikata oz. v postopku certifikacije.

Ponudba ponudnika, ki na dan oddaje ponudbe ne bo izpolnjeval pogoja (kar izkazuje bodisi s predložitvijo ustreznega certifikata bodisi s predložitvijo dokazila, iz katerega je razvidno, da je v postopku pridobivanja certifikata), bo zavrnjena kot nedopustna.Datum objave: 20.11.2019   08:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,
1. V zvezi z merilom D (status čistilcev) nas zanima, če navedemo podatke o statusu delavcev na dan objave razpisa, torej na dan 30.10.2019?
2. V zvezi s predložitvijo referenčnih izjav nas zanima, ali lahko predložimo kopije referenčnih izjav, ki smo jih pridobili za potrebe drugih javnih naročil in izkazujejo podatke, kot jih predvideva vaš vzorec referenčne izjave?
3. Ali razumemo pravilno, da za čistila ne prilagamo tehnične dokumentacije (varnostni listi, tehnični listi...)?
Hvala za odgovore in lepo pozdravljeni!


ODGOVOR
1) Naročnik dopušča možnost visoke fluktuacije zaposlenih. Posledično naročnik dopušča, da ponudnik upošteva podatke o statusu delavcev in številu zaposlenih na dan priprave ponudbe, tj. katerikoli dan od vključno dneva objave obvestila o javnem naročilu do vključno roka za oddajo ponudb. V primeru, da bo naročnik pozval ponudnika k predložitvi dokazil (npr. potrdilo ZZZS o skupnem številu zaposlenih), bo moral ponudnik pridobiti dokazila, ki bodo izkazovala resničnost navedenih podatkov (tj. stanje na dan priprave ponudbe).

2) Da. Naročnik bo kot ustrezna upošteval tudi referenčna potrdila, pripravljena na drugih obrazcih, v kolikor bo iz slednjih razvidno izpolnjevanje referenčnega pogoja v celoti.

3) Ne. Skladno z 11. pogojem (Plan oz. načrt čiščenja), mora ponudnik v planu oz. načrtu čiščenja navesti čistila, s katerimi se čisti in priložiti varnostne liste za navedena čistila.