Dosje javnega naročila 007666/2019
Naročnik: Kemijski inštitut, Hajdrihova ulica 19, 1000 Ljubljana
Storitve: Nakup letalskih vozovnic za potrebe Kemijskega inštituta
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.849.866,32 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN007666/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 30.10.2019
JN007666/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.12.2019
JN007666/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 25.02.2020
JN007666/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.03.2020
JN007666/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 25.03.2020
JN007666/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 25.03.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007666/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 211-516822
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Kemijski inštitut
Hajdrihova ulica 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Eva Hladnik
eva.hladnik@ki.si
+386 14760200

Internetni naslovi
https://www.ki.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/330752/Objava_letalske_karte.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13898
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Raziskovalna dejavnost


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup letalskih vozovnic za potrebe Kemijskega inštituta
Referenčna številka dokumenta: JN5/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60410000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Nakup letalskih vozovnic za potrebe Kemijskega inštituta
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60410000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup letalskih vozovnic za potrebe Kemijskega inštituta
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.12.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.01.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.12.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.11.2019   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Kemijski inštitut
Hajdrihova ulica 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.10.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.11.2019   14:25
VPRAŠANJE
Kakšna je ocenjena vrednost razpisa?
Če ne morete odgovoriti na zgornje vprašanje, kakšna je bila vrednost preteklega razpisa?
Glede na podatke Erar o nakazilih s strani KI, je približni seštevek nakazil, ki ste jih naredili na ponudnike s katerimi je sklenjen trenutni sporazum (sep 2016 - okt 2019): 471.155,97 EUR, kar se približa pogoju 1 reference v višini 600.000,00 EUR (200.000,00 EUR / letno).

Glede na to, da se na razpisu odločate za 3 ponudnike, ni realne možnosti, da bi celotno javno naročilo podelal en ponudnik in po tem takem je skupna zahtevana višina referenc previsoka!
Zahteva po 3 referencah, kjer mora vsaka biti v višini vsaj 200.000,00 EUR letno / 600.000,00 EUR, s skupnim zneskom 1.800.000,00 EUR, je v nasprotju z 8. členom (načelo sorazmernosti) ZJN-3.

Menimo, da je višina referenc za izbor diskriminatorna do manjših agencij, ker gre za prikriti pogoj/merilo in je prav tako v nasprotju s 1. odstavkom, 3. člena ZJN-3, kjer je govora o enakopravni obravavi pondnikov in o sorazmernosti!

Opomnili bi vas tudi, da je razpisna dokumentacija dodatno neskladna z ZJN-3 v delu z referencami. Razpisna dokumentacija, ki zahteva podpisano referenco s strani referenčnega naročnika je nepotrebna, ker v primeru vašega razpisa ne gre za gradnje.
Po 77. členu ZJN-3, b. točka, 8. odstavka naročnik lahko zahteva le seznam referenčnih storitev.

Pozivamo vas, da odpravite kršitve in popravite razpisno dokumentacijo v delu z višino referenc, kjer bo upoštevan sorazmerni delež, glede na ocenjeno vrednost razpisa, ter izključite podpisane reference, in jih nadomestite s spiskom referenc.


Z lepimi pozdravi! 07.11.2019


ODGOVOR
Naročnik je višino prihodkov določil skladno z ZJN-3, pri čemer velja izpostaviti, da ima po ZJN-3 naročnik pravico določiti dvakratnih ocenjene vrednosti kot višino prihodkov. Razlikovanje ponudnikov med tistimi, ki finančni pogoj izpolnjujejo in tistimi, ki ga ne dosegajo je objektivno opravičljivo, saj je pogoj sorazmeren in povezan s predmetom naročila.

V zvezi s predložitvijo potrjenih referenc naročnik napotuje na preučitev 77. člena ZJN-3 na katerega se sklicujete, saj zakon jasno določa, da naročnik upošteva dokazila o ustrezno izvedenih storitvah. Ravnotako ima naročnik skladno s pravili ZJN-3 (tako 77. člen ZJN-3), kakor ustaljeno pravno prakso DKOM pravico zahtevati, da se kot dokazilo predložijo reference, katere je predhodno potrdil referenčni naročnik.
Naročnik zahtev glede ekonomskega pogoja in izkazovanja usposobljenosti ne bo spreminjal.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

vprašanje oz. opozorilo o referencah: prosimo vas, da uskladite merila razpisa glede referenc, saj potrjene reference s strani naročnika storitev niso v skladu s pravili javnih naročil.

Naročnik oz. razpisna dokumentacija, ki zahteva podpisano referenco s strani referenčnega naročnika in ne gre za gradnje, je v nasprotju z ZJN-3.
In sicer na podlagi b. točke 8. odstavka 77. člena ZJN-3 naročnik lahko zahteva le seznam referenčnih storitev.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani, navedeno ne drži, kajti naročnik ima tako skladno s pravili ZJN-3 (tako 77. člen ZJN-3), kakor ustaljeno pravno prakso DKOM pravico zahtevati, da se kot dokazilo predložijo reference, katere je predhodno potrdil referenčni naročnik.
Naročnik zahteve ne bo spreminjal.

Datum objave: 12.11.2019   10:27
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo zakaj je sposobnost za izvedbo naročila mogoče priznati le ponudniku, ki ima večje število referenc (3 reference), ne pa tudi ponudniku, ki je v preteklosti podobne / primerljive / enake storitve že izvajal, ima pa manj referenc, ki so še vedno v znesku, ki je višji od naročnikovega pogoja 200.000,00 EUR x 3 leta x 3 reference: 1.800.000,00 EUR?

Kaj je zagotovilo, da je ponudnik z večjim številom referenc bolj usposobljen?

V preteklosti so bile zahteve glede števila potrebnih referenc zaradi neskladnosti z načelom sorazmernosti razveljavljene!

Lep pozdrav, 09.11.2019

ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik je določil mnogo nižjo vrednost, kot je ocenjena vrednost za posamezno leto, vsled česar je naročnik utemeljeno (z namenom zagotavljanja konkurence) znižal letno vrednost in posledično povišal število referenc. Za naročnika je pomembno, da ponudnik izkazuje, da je za posameznega naročnika izvajal primerljive storitev v določeni vrednosti (ki jemnogo nižja kot je letna ocenjena vrednost) določeno časovno obdobje. Napačno je razumevanje, da se mora izkazati skupna vrednost 1,8 mio EUR v treh letih, pač pa 200.000 EUR za tri naročnike, v obdobju zadnji treh let (kar ne pomeni vsako leto, pač pa le odboje pridobivanja referenc), torej skupaj 600.000 EUR v zadnjih treh letih.
VPRAŠANJE
Ponovno prosimo za odgovor, ki ste ga izpustili:
Kakšna je ocenjena vrednost razpisa?

Po ZJN-3 v 76. členu ima naročnik pravico določiti objektivna pravila in pogoje za sodelovanje. Pogoji / pravila, ki se nanašajo na vaš odgovor v katerem se sklicujete na dvakratnik ocenjene vrednosti govori o ekonomski in finančni sposobnosti ponudnika (člen 76., odstavki 1., 5., 6.). V razpisni dokumentaciji je ta pogoj na strani 14.
Glede na ocenjeno vrednost razpisa pa je dvomljiva višina, ki ste jo postavili za znesek referenc!

Ponovno opozarjamo, da ste v javnem naročilu, v delu z referencami v nasprotju z zakonom ZJN-3!
Po točki b), 8. odstavka, 77. člena, pri javnem naročilu, kjer ne gre za gradnje ZADOSTUJE SEZNAM najpomembnejših dobav blaga ali opravljenih storitev v zadnjih treh letih skupaj z zneski, datumi in navedbo javnih ali zasebnih naročnikov.
Zakon ne določa, da mora ponudnik predložiti potrjene reference! Primerno popravite razpisno dokumentacijo!

Spodaj še izseki iz ZJN-3, kjer so navedeni členi na katere se sklicujemo

1.3. Načela javnega naročanja
3. člen (načela, na katerih temelji javno naročanje)
(1) Ureditev, razvoj sistema javnega naročanja in njegovo izvajanje morajo temeljiti na načelu prostega pretoka blaga, načelu svobode ustanavljanja, načelu prostega pretoka storitev, ki izhajajo iz PDEU, in na načelih gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti javnega naročanja, enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti.
7. člen (načelo enakopravne obravnave ponudnikov)
(1) Naročnik mora zagotoviti, da med ponudniki na vseh stopnjah postopka javnega naročanja in glede vseh elementov ni razlikovanja, upoštevaje vzajemno priznavanje in sorazmernost zahtev naročnika glede na predmet naročila.
8. člen (načelo sorazmernosti)
Javno naročanje se mora izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe pogojev, zahtev in meril, ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega naročila.
76. člen (pogoji za sodelovanje)
(1) Naročnik lahko določi objektivna pravila in pogoje za sodelovanje, ki se lahko nanašajo na:
a) ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti;
b) ekonomski in finančni položaj;
c) tehnično in strokovno sposobnost.
(2) Kot zahtevo za sodelovanje lahko naročnik gospodarskim subjektom naloži le pogoje iz tega člena. Naročnik v postopek javnega naročanja vključi le tiste zahteve, ki so potrebne za zagotovitev, da ima kandidat ali ponudnik ustrezne pravne in finančne zmogljivosti ter tehnične in strokovne sposobnosti za izvedbo javnega naročila, ki se oddaja. Vse zahteve morajo biti povezane in sorazmerne s predmetom javnega naročila.
(5) Glede ekonomskega in finančnega položaja lahko naročnik določi zahteve, s katerimi zagotovi, da imajo gospodarski subjekti potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila. Naročnik lahko v ta namen zahteva zlasti, da imajo gospodarski subjekti določen najnižji letni promet, vključno z določenim najnižjim prometom na področju, zajetem v javnem naročilu. Naročnik lahko poleg tega zahteva, da mu gospodarski subjekti predložijo informacije o svojih letnih računovodskih izkazih, ki izkazujejo na primer razmerje med sredstvi in obveznostmi. Naročnik lahko prav tako zahteva ustrezno raven zavarovanja poklicnega tveganja.
(6) Če naročnik zahteva najnižji letni promet, ki ga morajo imeti gospodarski subjekti, ta ne sme presegati dvakratne ocenjene vrednosti javnega naročila, razen v ustrezno utemeljenih primerih, ki se na primer nanašajo na posebna tveganja, povezana z naravo gradenj, storitev ali blaga. Naročnik mora glavne razloge za takšno zahtevo navesti v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali posameznem poročilu iz 105. člena tega zakona.
(7) Razmerje med sredstvi in obveznostmi, ki izhaja iz informacij o letnih računovodskih izkazih gospodarskega subjekta, lahko naročnik upošteva, če v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila določi metode in pogoje, ki se pri tem uporabijo. Te metode in pogoji morajo biti transparentni, objektivni in nediskriminatorni.
77. člen (dokazila)
(8) Tehnične sposobnosti gospodarskega subjekta, ki jih naročnik preverja v skladu s prejšnjim členom, lahko gospodarski subjekt glede na vrsto, količino ali pomen ter uporabo gradenj, blaga ali storitev izkaže na enega ali več naslednjih načinov:
b) s seznamom najpomembnejših dobav blaga ali opravljenih storitev v zadnjih treh letih skupaj z zneski, datumi in navedbo javnih ali zasebnih naročnikov. Zaradi zagotovitve ustrezne ravni konkurence lahko naročnik po potrebi navede, da bo upošteval dokazila o ustreznih dobavah blaga ali opravljenih storitvah izpred več kot treh let;


ODGOVOR
Naročnik skladno z določilom ZJN-3 ni dolžan objavljati ocenjene vrednosti, je pa zahtevana referenca nižja od ocenjene vrednosti.
Iz citiranega določila izhaja, da bo naročnik upošteval dokazila o izvedenih storitvah. Naročnikova zahteva je skladna tako z ZJN-3 kakor tudi s pravno prakso DKOM, zato zahteve ne bo spreminjal. Lasten seznam ni zadostno ustrezno dokazilo, ki bi izkazovalo ustrezno usposobljenost.
Datum objave: 14.11.2019   10:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V razpisni dokumentaciji zahtevate podatke o minimalnih prihodkih ponudnikov za zadnja tri leta, kar je primerno, je pa v nadaljevanju neustrezna in diskriminatorna zahteva po višini posameznih referenc.

Zahtevana skupna višina referenc ni sporna, je pa sporna posamezna minimalna višina referenc, ker je DISKRIMINATORNA in avtomatično eliminira manjše ponudnike, ki sicer zadostijo pogoju zahtevanih minimalnih prihodkov v posameznem letu poslovanja.

Ponudniki bi morali biti deležni enakopravne obravnavo, skladno z ZJN s 1. odstavkom, 3. člena ZJN-3, kjer je govora o sorazmernosti!

Lep pozdrav
ODGOVOR


Spoštovani,

naročnik je skrbno upošteval načelo sorazmernosti in povezanosti s predmetom naročila, saj je minimalna višina referenc za obdobje enega leta nižja od ocenjene vrednosti, katero je naročnik določil skladno s pravili 24. člena ZJN-3. Naročnik določa reference z namenom pridobivanja ponudnikov, ki so usposobljeni, kar se izkazuje na način, da je v preteklosti ponudnik izvajal storitve dobave letalskih kart v približnem obsegu ocenjene vrednosti.
Državna revizijska komisija je že večkrat pojasnila (prim. npr. sklepe, št. 018-59/2015-8, 63/2016-5, 018-161/2017-7), da načela enakopravnosti v pravu javnih naročil ni mogoče razumeti kot absolutne kategorije. Enakopravnost namreč ne pomeni, da mora naročnik vsem potencialnim ponudnikom omogočiti dejansko enak položaj v postopku oddaje javnega naročila. Nasprotno, pravo praviloma ne sme neposredno vplivati na razmerja na trgu z ukrepi, ki bi povzročala ekonomsko ali dejansko enakost. Zaradi različnih ekonomskih, tehničnih, kadrovskih in tudi naravnih danosti je dejanski položaj ponudnikov in njihovih ponudb različen, prednosti, ki jih te dajejo, pa je dovoljeno in pogosto celo gospodarno upoštevati. Zato zgolj dejstvo, da naročnik z določeno zahtevo razlikuje ponudnike, še ne pomeni, da bi bila takšna zahteva že sama po sebi diskriminatorna. V naravi same zahteve je, da ponudnike razvršča na tiste, ki določeno zahtevo izpolnjujejo in je zato njihovo ponudbo mogoče obravnavati kot primerno (ustrezno), ter tiste, ki te zahteve ne izpolnjujejo in zato ne morejo sodelovati v postopku oddaje javnega naročila. Naročniki so zato v postopkih oddaje javnih naročil upravičeni postavljati zahteve, ki imajo za posledico razlikovanje ponudnikov, vendar le iz razlogov, ki so neposredno povezani s predmetom javnega naročila in so objektivno opravičljivi. Ker je naročnik postopal skladno s temeljni načeli javnega naročanja, upoštevajoč kompleksnost predmeta naročila in ocenjeno vrednost, očitke o diskriminatorni in neenakopravni obravnavi ponudnikov zavrača.Datum objave: 21.11.2019   15:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
VPRAŠANJE
Zanima nas, kateri obrazec izpolnimo za reference ali je to obrazec "Reference" na strani 27 ali "potrdilo o referenčnem projektu" na strani 28.
Gre za 2 potrdili, referenc, v različnih oblikah. Smiselno je, da se odda 1 potrdilo prosim navedite katero potrdilo o referenci naj priložimo.

Prosim tudi za informacijo za točno katero obdobje(datumsko) morajo biti navedene reference. Je to lahko 31.10.2016 do 31.10.2019?

Hvala


ODGOVOR

Ponudnik izpolni obrazec Reference (na strani 27) in za vpisano referenco v izjavi predloži dokazilo v obliki potrdila, ki ga izda pristojni organ državnega naročnika oziroma zasebna družba ali zasebnik ali v originalu ali v fotokopiji ali na obrazcih, ki po vsebini vsebujejo podatke iz obrazca Potrdilo o referenčnem projektu (stran 28).

Kot obdobje referenc se upošteva obdobje od 31.10.2016 do 31.10.2019