Dosje javnega naročila 007716/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
Storitve: Evalvacija projekta Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 278.900,00 EUR

JN007716/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 05.11.2019
JN007716/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.11.2019
JN007716/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.12.2019
JN007716/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 05.02.2020
JN007716/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.02.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007716/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 214-525724
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Štefanova ulica 5
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Urška Zajšek Moder
urska.zajsek-moder@gov.si
+386 14786880

Internetni naslovi
http://www.mz.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/331235/Razpisna_dok_evalvacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14218
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Evalvacija projekta Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše
Referenčna številka dokumenta: DDO-1/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73110000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je Evalvacija projekta Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je Evalvacija projekta Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 33
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Sredstva za izvedbo javnega naročila sofinancirata Republika Slovenije in Evropski socialni sklad, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, specifičnega cilja: 9.2.1 "Pilotno preizkušeni pristopi za boljšo integracijo storitev dolgotrajne oskrbe"
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.12.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 02.04.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.12.2019   09:01
Kraj: www.eponudbe.si


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.11.2019   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Štefanova ulica 5
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
04.11.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.11.2019   08:57
VPRAŠANJE
Opozarjamo naročnika, da je njegov pogoj iz razpisne dokumentacije »Kadrovski pogoj 2«, za katerega zahteva, da mora gospodarski subjekt »imeti sklenjeno redno delovno razmerje z najmanj tremi (3) kadri«, nezakonit.

V izogib vložitvi revizijskega zahtevka predlagamo naročniku, da pogoj spremeni in uskladi z določili ZJN-3.

ODGOVOR

Spoštovani,

Naročnik pogoj št. 2: Kadrovski pogoj v poglavju Tehnična sposobnost na strani 18 razpisne dokumentacije, ki se glasi:
"Gospodarski subjekt mora imeti sklenjeno redno delovno razmerje z najmanj tremi (3)
kadri, ki so predmet naročila, pri čemer:
a) mora vsak posamezen nominiran kader izpolnjevati naslednje zahteve:
- pet (5) let delovnih izkušenj po pridobljeni izobrazbi na VII. stopnji,
- znanje angleškega jezika na ravni B2,
- specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni program, magisterij
stroke (2. bol. st.) družboslovne smeri.
b) bo eden (1) od nominiranih kadrov iz a) točke opravljal funkcijo vodje projekta in je
v preteklosti že sodeloval pri vsaj petih raziskovalnih projektih."

spreminja tako, da se ta sedaj glasi:

"Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, mora imeti v času izvedbe predmeta javnega naročila zagotovljene zadostne in ustrezne kadrovske kapacitete, s katerimi bo izvedel predmet javnega naročila.
Gospodarski subjekt mora imeti ves čas izvajanja predmeta tega naročila na voljo najmanj tri (3) kadre, pri čemer:
a) mora vsak posamezen nominiran kader izpolnjevati naslednje zahteve:
- pet (5) let delovnih izkušenj po pridobljeni izobrazbi na VII. stopnji,
- znanje angleškega jezika na ravni B2,
- specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni program, magisterij
stroke (2. bol. st.) družboslovne smeri.
b) bo eden (1) od nominiranih kadrov iz a) točke opravljal funkcijo vodje projekta in je v preteklosti že sodeloval pri vsaj petih raziskovalnih projektih.

Gospodarski subjekt bo moral imeti v času izvedbe predmeta javnega naročila, s kadrom, ki bo izvajal dela, sklenjeno pogodbo o zaposlitvi oziroma bo morala obstajati druga ustrezna pravna podlaga, iz katere bo razvidno, da določen kader opravlja dela za gospodarski subjekt, ki je bil izbran za izvedbo predmetnega javnega naročila.
V kolikor bo gospodarski subjekt izpolnjevanje pogoja izkazoval s kadrom, ki pri njem (ali partnerju oziroma podizvajalcu) ne bo zaposlen, mora tak kader skladno s prakso Državne revizijske komisije v ponudbi nominirati kot podizvajalca ali partnerja."

Naročnik poziva vse potencialne ponudnike, da pri pripravi ponudbe v celoti upoštevajo predmetni popravek oziroma spremembo razpisne dokumentacije. V kolikor ponudniki pri oddaji ponudbe ne bodo upoštevali predmetnega dodatnega pojasnila, bo naročnik take ponudbe kot nedopustne izključil iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.

Lep pozdrav.

Datum objave: 14.11.2019   08:49
Spoštovani ponudniki,

naročnik obvešča vse ponudnike, da ponudbe elektronsko oddajo prek aplikacije e-JN (https://ejn.gov.si/) in sicer na povezavi https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14218

V obvestilu o naročilu v točki I.3 Sporočanja je navedba, da se ponudbe elektronsko oddajo prek https://eponudbe.si/ napačna, zato naj ponudniki upoštevajo predmetni popravek v zvezi s podatkom o elektronski oddaji ponudbe.

Naročnik bo predmetni popravek obvestila objavil tudi z objavo popravka na Portalu javnih naročil.

Lep pozdrav.

Datum objave: 21.11.2019   10:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali 'kumulativno izpolnjevanje pogoja' pri točki 'Tehnična sposobnost', pogoj 1, Reference ponudnika, pomeni, da lahko eden izmed partnerjev v skupni ponudbi poda vse tri zahtevane reference in ostali nobene, ali mora vsak od partnerjev podati najmanj eno referenco iz tega pogoja?

V naprej hvala za odgovor. Pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani.

Kumulativno izpolnjevanje navedenega pogoja 1: Reference ponudnika pomeni, da lahko katerikoli gospodarski subjekt (ali ponudnik ali partner ali podizvajalec) izkaže izpolnjevanje pogoja. Navedeno pomeni, da lahko npr. tudi eden izmed partnerjev v ponudbi poda vse tri zahtevane reference, da je pogoj izpolnjen.

Lep pozdrav.


Datum objave: 21.11.2019   10:16
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali je vrednost oddane ponudbe, v primeru da smo edini ponudnik, lahko razlog, da je sprejeta kot nedopustna oz. zavrnjena in če da, vas prosimo, za orientacijsko vrednost evalvacije projekta.

Hvala, lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani.

Skladno z določilom 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3 mora naročnik zavrniti vsako ponudbo, ki presega naročnikova zagotovljena sredstva. Naročnik ocenjuje vrednost predmeta naročila na 286.885,25 EUR brez DDV.

Lep pozdrav


Datum objave: 21.11.2019   14:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

predvidevamo, da se bo pri pridobivanju referenc za projekte primerljive vrednosti, ki smo jih izvedli za naročnika iz tujine, pojavila težava časovne pridobitve podpisanega in potrjenega potrdila oz. reference zaradi dolgotrajnejšega procesa pridobitve. Ali lahko podpisane reference dostavimo, ko jih prejmemo oz. po oddaji ponudbe za evalvacijo, se pravi po 4.12.2019 in se to smatra kot dopolnitev in ni razlog za zavrnitev ponudbe?

Hvala in lep pozdrav.
ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik zahteva v fazi do roka za oddajo ponudbe predložitev v celoti izpolnjenega obrazca Referenčna lista gospodarskega subjekta in predložitev referenčnega potrdila, potrjenega s strani referenčnega naročnika za vsako posamezno referenco, navedeno v obrazcu Referenčna lista gospodarskega subjekta. Le v primeru, da ponudnik ne bo predložil referenčnega potrdila, bo pa predložil ustrezno izpolnjen obrazec Referenčna lista gospodarskega subjekta, iz katerega bo izhajalo izpolnjevanje pogoja "Reference ponudnika", bo naročnik v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb dopustil dopolnitev ponudbe s predložitvijo potrjenih referenčnih potrdil.

Lep pozdrav.