Dosje javnega naročila 007714/2019
Naročnik: OBČINA GROSUPLJE, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje
Gradnje: Izgradnja zadrževalnika visokih voda Veliki potok
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 6.064.516,78 EUR

JN007714/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 05.11.2019
JN007714/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.11.2019
JN007714/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.12.2019
JN007714/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.04.2020
JN007714/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 26.05.2020
JN007714/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.05.2020
JN007714/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 20.11.2020
JN007714/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 23.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007714/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 214-524790
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA GROSUPLJE
Taborska cesta 2
1290
SI
Grosuplje
Slovenija
Tanja Rauh, Vložišče
info@grosuplje.si
+386 17888750
+386 17888764

Internetni naslovi
http://www.grosuplje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.grosuplje.si/Razpisi/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13977
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izgradnja zadrževalnika visokih voda Veliki potok
Referenčna številka dokumenta: 351-6/2015
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45240000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izgradnja zadrževalnika visokih voda Veliki potok, katerega cilj je izboljšanje poplavne varnosti Grosuplja.
Zagotavljanje poplavne varnosti Grosupeljsko-Radenskega polja in s tem tudi samega mesta Grosuplje je zasnovano na izgradnji zadrževalnikov visokih voda in kasneje na ureditvi Grosupeljščice v območju mesta. Največji vpliv na izboljšanje poplavne varnosti poseljenega dela Grosupljega ob Grosupeljščici med avtocesto in železniško progo pa naj bi imel prav načrtovani zadrževalnik Veliki potok.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 5.927.666,51 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45110000
45300000
45310000
45330000
45450000
71355000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Območje je razvidno iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izgradnja zadrževalnika visokih voda Veliki potok, katerega cilj je izboljšanje poplavne varnosti Grosuplja.
Zagotavljanje poplavne varnosti Grosupeljsko-Radenskega polja in s tem tudi samega mesta Grosuplje je zasnovano na izgradnji zadrževalnikov visokih voda in kasneje na ureditvi Grosupeljščice v območju mesta. Največji vpliv na izboljšanje poplavne varnosti poseljenega dela Grosupljega ob Grosupeljščici med avtocesto in železniško progo pa naj bi imel prav načrtovani zadrževalnik Veliki potok.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 5.927.666,51 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 19
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Dne 27. 11. 2015 je bil med naročnikom ter Ministrstvom za okolje in prostor sklenjen sporazum, po katerem je bilo določeno, da slednje financira investicijo v višini 100 % pogodbene vrednosti. . Dne 13. 6. 2019 sta Ministrstvo za okolje in prostor ter Direkcija RS za vode sklenila sporazum o prenosu sporazuma, s katerim se je investitorstvo preneslo na slednjo.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Določeni so v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Določeni so v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.12.2019   15:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.01.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.12.2019   09:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.12.2019   23:59
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA GROSUPLJE
Taborska cesta 2
1290
Grosuplje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.11.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.11.2019   13:12
Vprašanja zainteresiranih gospodarskih subjektov do dne 11. 11. 2019 do 13. ure:

1. Vprašanja zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Med osnovnimi podatki o javnem naročilu zasledimo:
- ocenjena skupna vrednost projekta znaša: 5.927.666,51 EUR brez DDV
- rok izvedbe je 19 mesecev.
V razpisni dokumentaciji poglavje 2. Pogoji za sodelovanje,
b.) Ekonomski in finančni položaj,
v točki 3 zahtevate izpolnjevanje pogoja:
Gospodarski subjekt mora imeti tekočo bonitetno oceno najmanj SB5.
v točki 4 zahtevate izpolnjevanje pogoja:
Gospodarski subjekt mora imeti v zadnjih treh poslovnih letih (2016, 2017 in 2018) oz. če posluje manj kot 3 leta, v obdobju od kar posluje, povprečne letne čiste prihodke od prodaje v višini najmanj 10.000.000,00 EUR.
c.) Tehnična in strokovna sposobnost,
v točki 1 zahtevate izpolnjevanje pogoja:
»Gospodarski subjekt izkušnje izkazuje s celovito referenco vsaj 2 različnih naročnikov, katerima je v zadnjih 5 letih pred datumom objave tega javnega naročila (za datum reference se šteje datum pridobitve uporabnega dovoljenja oz. zapisnika o primopredaji del) izvedel istovrstna dela v skupni vrednosti vsaj 60 % ponudbene vrednosti. Od tega mora vsaj ena referenca vsebovati izgradnjo suhega zadrževalnika, vključno z vsemi deli, to je zemeljskimi, gradbenimi in elektroinstalacijskimi in pa dobavo in montažo hidromehanske opreme ter vzpostavitev nadzornega sistema v vrednosti najmanj 1.500.000,00 EUR brez DDV.«
v točki 3 zahtevate izpolnjevanje pogoja: (enaki pogoji kot v točki 1).
Ugotavljamo sledeče:
1. Vaše zahteve so popolnoma nekonsistenčne in nelogične.
2. Vaše zahteve so očitno prilagojene ciljanemu oz. favoriziranemu ponudniku.
3. Gotovo se zavedate, da bo izvajanje »vašega« zadrževalnika sovpadalo z izvedbo ukrepov poplavne varnosti na Gradaščici, zato je nerazumljivo, da v tolikšni meri zaostrujete pogoje za sodelovanje in na ta način onemogočate sodelovanje manjšim ponudnikom, ki so ravno tako ali celo še bolje usposobljeni za izvedbo razpisanih del kot »veliki izvajalci«.
Zato vas sprašujemo:
1. Zakaj dovoljujete, da tehnično sposobnost lahko ponudnik izpolni z najmanj dvema posloma v skupni višini 3.556.599,91 EUR brez DDV, v kolikor upoštevamo vašo ocenjeno vrednost projekta (od tega mora biti eden suhi zadrževalnik v vrednosti 1.500.000,00 EUR brez DDV), istočasno pa zahtevate povprečne letne čiste prihodke ponudnika v višini minimalno 10.000.000,00 EUR?
2. Zakaj zahtevate 10.000.000,00 EUR povprečnih letnih čistih prihodkov, če je pričakovana vrednost projekta slabih 6.000.000,00 EUR in bo realizirana v predvidoma 19 mesecih?
3. Zakaj tudi v tem primeru ne zahtevate višine povprečnih letnih čistih prihodkov v višini 60 % vrednosti projekta ali še bolje 60 % od pričakovane letne realizacije na projektu, torej če realizacijo povprečimo, bi to pomenilo finančni pogoj v višini čiste realizacije ponudnika v višini ca. 2.250.000,00 EUR?
4. Zakaj ne dvignete zahtevane bonitete poslovanja na SB3 ali najmanj SB4, kar je večji pokazatelj finančne stabilnosti izvajalca?
5. Kako lahko ponudniki izpolnijo točko 4 finančnega pogoja (kumulativno partnerji ali kumulativno partnerji in podizvajalci ali kumulativno ponudnik in podizvajalci ali samo glavni ponudnik ali samo vodilni partner ali vsak izmed ponudnikov v skupini ali)?
6. Zakaj je za vas sprejemljiv rok za upoštevanje referenčnih del 5 let? 10 letno obdobje upoštevanja referenčnih del vam zagotavlja širši izbor ponudnikov in omogoča večjo konkurenco.
7. Kako lahko ponudniki izpolnijo referenčne zahteve tehnične sposobnosti (kumulativno partnerji ali kumulativno partnerji in podizvajalci ali kumulativno ponudnik in podizvajalci ali samo glavni ponudnik ali samo vodilni partner ali vsak izmed ponudnikov v skupini ali)?
V izogib vprašanjem in spremembam pogojev iz razpisne dokumentacije tik pred oddajo ponudb, kar bo vodilo v neizogibno podaljševanje roka za oddajo ponudb predlagamo naročnikoma, da v tej začetni fazi preverita zahtevane pogoje, jih revidirata in spremenita tako, da bodo konsistentni, neizključujoči in ne bodo favorizirali posameznih izvajalcev oz. izvajalca. S primernim pristopom boste omogočili konkurenčni boj in se izognili kartelnemu dogovarjanju.«

Odgovori naročnika:
Naročnik obvešča zainteresirane gospodarske subjekte, da se zahteva glede letnih čistih prihodkov spremeni, in sicer so le-ti po novem zahtevani v višini 7.485.000,00 EUR. Naročnik pri tem dodaja, da je skladno z veljavnim zakonom o javnem naročanju določeno, da so le-ti lahko dvakratnik ocenjene vrednosti. Dodatno je naročnik upošteval dejstvo, da se izpolnitev predmeta javnega naročila ne predvideva v 12, temveč v 19 mesecih, zato je zahtevo prilagodil tudi časovnemu obdobju.
Zahteva glede letnih čistih prihodkov se lahko izpolni le s strani ponudnika.
Zahteve glede referenčnih pogojev ostajajo nespremenjene. Zakon v tem delu določa le sorazmernost s predmetom javnega naročila. Nespremenjeno ostaja tudi časovno obdobje referenčnih poslov.
Vse zahteve, ki se tičejo tehnične in strokovne sposobnosti, lahko ponudnik izpolnjuje tudi z drugimi gospodarskimi subjekti, to je s partnerji ali podizvajalci. Navodila glede izpolnjevanja referenčnega pogoja se nahajajo na straneh 6 in 7 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (16. Ponudba s podizvajalci in 17. Oddaja skupne ponudbe).

2. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Naročnika pozivamo, da upošteva načelo sorazmernosti, določeno v 8. členu Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) ter bonitetno oceno zniža iz SB5 na vsaj SB6.
Znižanje zahteve po bonitetni oceni na SB6 je utemeljeno tudi zaradi dejstva, ker je AJPES objavil posodobljene bonitetne ocene, ki so pri vseh najuspešnejših gradbenih podjetjih nižje za eno stopnjo in to kljub temu, da so ta podjetja v preteklem letu dosegla rekordne prihodke. Tudi iz navedenega je evidentno, da se je AJPES znižanja bonitetnih ocen poslužil zaradi tveganja, da je bil dosežen vrh gradbenega cikla, saj primerljiva podjetja, ki kot registrirano glavno dejavnost nimajo gradbeništva, ohranjajo bonitetno oceno nespremenjeno. Torej je splošno znižanje bonitetnih ocen glede na predhodno leto posledica tveganj v panogi in ne zmanjšane solidnosti podjetja. Vse to ima za posledico, da je bonitetna ocena SB5 ob takšnih kriterijih že izrazito nadstandardna. Naročnik lahko iz opisa bonitetnih ocen ugotovi, da je tudi pri SB6 zmožnost ponudnikov za poravnanje svojih obveznosti še vedno nadpovprečna in da naročnik za vztrajanje pri SB5 nima nobenega tehtnega razloga. Z znižanjem bonitetne ocene bo naročnik zagotovil, da se bodo na javno naročilo lahko prijavila uspešna gradbena podjetja z ustreznimi referencami.

Odgovor naročnika:
Naročnik obvešča zainteresirane gospodarske subjekte, da se bonitetna ocena, določena v 2. (Pogoji za sodelovanje), b.) (Ekonomski in finančni položaj), 3. točki, to je SB5, spremeni, in sicer se po novem zahteva bonitetna ocena SB6.

3. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Naročnik je v razpisni dokumentaciji določil ekonomski oz. finančni pogoj za sodelovanje, in sicer da ima ponudnik bonitetno oceno S.BON za leto 2018 najmanj SB5.
Naročnika vljudno prosimo, da navedeni pogoj omili na način, da dopusti bonitetno oceno SB6. Postavljeni pogoj SB5 je namreč v nasprotju z načelom zagotavljanja konkurence in načelom sorazmernosti, naročnik pa je z njim zahteval za dve stopnji boljšo bonitetno oceno, kot je povprečna ocena glede na celotni trg. Kot izhaja iz pojasnila AJPES glede bonitetnih ocen (javno dostopni podatki na spletnI strani AJPES), bonitetna ocena SB7 pomeni, daje zmožnost podjetja za poravnanje svojih obveznosti povprečna. Zahtevana bonitetna ocena je tudi v neskladju s prakso Državne revizijske komisije in povprečno zahtevano oceno v gradbeni dejavnosti celo pri bolj zahtevnih projektih. Prav tako je potrebno izpostaviti dejstvo, da bonitetna ocena ne odraža realnega dejanskega stanja ponudnika v času oddaje javnega naročila, saj se določa glede na poslovanje preteklega leta. Bistvene rezlike med zahtevano bonitetno oceno SB5 in predlagano bonitetno oceno SB6 ni, saj je pri obeh ocenah zmožnost podjetja za poravnanje obveznosti nadpovprečna.
Naročnik bi z znižanjem zahtevane bonitetne ocene na SB6 pridobil širši krog konkurence ter posledično sledil načelu gospodarnosti pri javnem naročanju, ki se tiče porabe javnih sredstev. Naročnika vljudno prosimo za upoštevanje zgoraj navedenega predloga.

Odgovor naročnika:
Naročnik obvešča zainteresirane gospodarske subjekte, da se bonitetna ocena, določena v 2. (Pogoji za sodelovanje), b.) (Ekonomski in finančni položaj), 3. točki, to je SB5, spremeni, in sicer se po novem zahteva bonitetna ocena SB6.

4. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Katero dokumentacijo priložimo pod projektno dokumentacijo-priloga 2?

Odgovor naročnika:
Kot priloga št. 2 se priloži le ovrednoten popis del, ki velja kot predračun.

5. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Ali je lahko vodja del/vodja gradnje/PI zaposlen pri podizvajalcu?

Odgovor naročnika:
Lahko. Kljub določilom v veljavnem gradbenem zakonu, se upoštevajo določila veljavnega zakona o javnem naročanju, ki to dopuščajo. Gospodarski subjekt iz 2. (Pogoji za sodelovanje) c.) (Tehnična in strokovna soposobnost) 2. točke je torej lahko ponudnik, partner ali podizvajalec. Potrebno je upoštevati vsa določila iz navedene točke.

6. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Ali lahko referenčni pogoj izpolnimo s podizvajalcem?

Odgovor naročnika:
Lahko. Navodila glede izpolnjevanja referenčnega pogoja s podizvajalcem se nahajajo na straneh 6 in 7 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (16. Ponudba s podizvajalci).

Vse spremembe, dopolnitve in pojasnila se štejejo kot del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


Datum objave: 27.11.2019   12:16
Vprašanja zainteresiranih gospodarskih subjektov do dne 26. 11. 2019 do 9. ure (delno):

1. Vprašanji zainteresiranega gospodarskega subjekta:
a.)Prosimo vas, da bolj natančno definirate, kakšne kvalitete in frakcije materiala ste predvideli v postavkah št. 1.1.3.2. in 1.1.3.3.
b.) Prosimo tudi, da definirate, kakšen PN cevi je predviden za PE cev fi 500 za bypass.

Odgovora naročnika:
a.) Vgrajevati je potrebno karbonatni drobljenec (apnenec ali dolomit). Frakcije materiala: 0-100mm. Material je potrebno laboratorijsko preiskati in dokazati njegovo vgradljivost na osnovi Proctor-jevega preizkusa.
b.) PN razred za cev bypassa ni zelo pomemben, ker je cev v celoti vbetonirana v hidrotehnični beton. Zadošča npr. 6 barov.

2. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Zanima nas glede dobave materiala za pregrado. Je tu vključena tudi dobava, kot je opisano v popisu? V tehnični dokumentaciji piše, da je to material iz neposredne bližine. Je to dogovorjeno in po kakšni ceni ter iz kje natančneje? Ravno tako nas zanima glede glineno meljastega materiala, ki naj bi se vozil iz Globokega pri Brežicah, če pravilno razumemo (dobava, cena, dogovor).

Odgovor naročnika:
V dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila so navedena možna nahajališča z dovolj razpoložljivega materiala. Ponudnik lahko izbere tudi drugo lokacijo, vendar je potrebno zadostiti pogojem iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

3. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
V razpisni dokumentaciji pod sklop Generator je navedena moč generatorja 12,5 kVA. Breme, ki naj bi ga diesel električni generator poganjal, pa naj bi bilo 27 kVA @ pf=0.6. Breme 27 kVA 12,5 kVA pod nobenimi pogoji ne more zagnati. Prosili bi, če lahko preverite podatke ali bremena ali moči diesel električnega agregata, da lahko ponudimo DEA, ki bo ustrezal.

Odgovor naročnika:
Moč generatorja je 12,5 kVA in ustreza bremenu (Pinst=7,45 kW; pi=0,4).

4. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Prosimo za objavo detajla za postavko 1.1.4.3. Dobava, transport in postavitev rampe na krono nasipa.

Odgovor naročnika:
Za možen dostop do objektov je po kroni pregrade predvidena izvedba makadamske poti. Ker je le-ta predvidena le za vzdrževanje, se na obeh straneh postavi rampo. Gre za zaporno rampo s protiutežjo na zaklep na eni strani (ključavnica), širina: 4,5 m, višina: 1 m.

5. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Zanima nas, kakšne so kanalete za odvodnjo površinskih voda (betonske, dimenzije)?

Odgovor naročnika:
Predvidene so hudourniške betonske kanalete z zobom, dimenzije 65x110x25 cm.

Vse spremembe, dopolnitve in pojasnila se štejejo kot del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


Datum objave: 27.11.2019   15:00
Vprašanja zainteresiranih gospodarskih subjektov do dne 27. 11. 2019 do 12. ure (delno):

1. Vprašanji zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Prosimo za razlago predračunskih postavk:
1.1.3.2 Pridobivanje dolomitnega grušča, nalaganje na transportno sredstvo in prevoz na mesto pregrade
1.1.3.2.1 ~ transportna razdalja ca. 15 km m3 95.650
1.1.3.4 Izkop glineno meljastega materiala, nakladanje in prevoz na mesto vgradnje
1.1.2.4.2 ~ transport Globoko pri Brežicah gradbišče m3 9.270.
a.) Ali pravilno razumemo, da nabava materiala ni v domeni izvajalca?
b.) V kolikor je izvajalec obvezan nabaviti tudi material, prosimo za objavo zahtevanih specifikacij materiala.

Odgovora naročnika:
a.) Nabava materiala je v domeni izbranega ponudnika.
b.) Navedena so možna nahajališča z dovolj razpoložljivega materiala. Ponudnik lahko izbere tudi drugo lokacijo, vendar je potrebno zadostiti zahtevam iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponudnik mora v tem primeru upoštevati tudi ustrezno (drugo) transportno razdaljo.
Kvaliteta materiala (pregrada): vgrajevati je potrebno karbonatni drobljenec (apnenec ali dolomit). Frakcije materiala: 0-100 mm. Material je potrebno laboratorijsko preiskati in dokazati njegovo vgradljivost na osnovi Proctor-jevega preizkusa. Kvaliteta vgrajenega glineno meljastega materiala mora zadostiti pogojem iz projektne dokumentacije (tehnično poročilo-načrt pregrade).
Pri količinah je upoštevana končna količina materiala, po komprimiranju.

Vse spremembe, dopolnitve in pojasnila se štejejo kot del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


Datum objave: 28.11.2019   09:10
Vprašanja zainteresiranih gospodarskih subjektov do dne 25. 11. 2019 do 13.30 ure (delno):

1. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
V vzorcu pogodbe je v 3. členu navedeno: Investitor je izvajalcu zavezan za plačila do 31. 12. 2019, za nadaljnja plačila do izteka pogodbe pa, ko bodo izpolnjeni formalni pogoji glede na veljavni zakon o izvrševanju proračuna RS ter ostale predpise, ki omogočajo izvrševanje sprejetega proračuna Republike Slovenije za posamezno leto oziroma sprejeti proračun za posamezno leto. V kolikor pogoji za nadaljnja plačila ne bodo izpolnjeni, bosta naročnik in investitor o tem takoj obvestila izvajalca. Z dnem prejema obvestila se šteje ta pogodba za razvezano. Obveznosti in pravice, nastale do dne razveze te pogodbe, so naročnik in investitor ter izvajalec dožni medsebojno izpolniti in poravnati.
Ali prav razumemo, da bo torej naročnik sklenil pogodbo, kar dejansko pomeni, da bo naročil izvedbo storitve, za katero nima v celoti zagotovljenih sredstev? Ali prav razumemo, da moramo pri kalkulaciji upoštevati, da se bo pogodba lahko izvršila le delno v danes neznanem odstotku? Kdo bo v tem primeru krill vse stroške, ki jih ponudniki vkalkuliramo v celotno pogodbeno vrednost?

Odgovor naročnika:
Naročnik se opravičuje za napačno določbo glede plačil in sredstev, ki so obveza investitorja.
Namreč, s sprejetjem državnega proračuna za naslednje dvoletno obdobje je znana točna višina sredstev, ki jih ima investitor v svojem proračunu za naslednje dvoletno obdobje. V načrtu razvojnih programov je bil projekt, ki je predmet tega javnega naročila, že planiran. V kolikor bi bile vse ponudbene vrednosti nad višino sredstev, ki so zagotovljena v proračunu investitorja, bodo vse ponudbe zavrnjene kot nedopustne (nesprejemljive). V kolikor do tega ne bi prišlo, se bo z najugodnejšim ponudnikom sklenila pogodba brez pogojevanja.
Navedena določba se torej črta iz vzorca pogodbe.

2. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
V razpisu neupravičeno, nepotrebno in neobičajno zahtevate, da ima ponudnik bonitetno oceno vsaj SB5. Na vseh ostalih razpisih (tudi bolj zahtevnih) je pogoj postavljen največ na SB6. Zaradi tega vas pozivamo, da zahtevo zmanjšate na vsaj SB6 in s tem poskrbite za večjo konkurenčnost razpisa, kar je tudi vaša obveza!

Odgovor naročnika:
Naročnik obvešča zainteresirane gospodarske subjekte, da se je bonitetna ocena že spremenila s popravkom na portalu javnih naročil pod št. objave JN007714/2019-K01 z dne 15. 11. 2019 in v Dopolnilu k Uradnemu listu Evropske unije pod št. objave 2019/S 222-543697 z dne 18. 11. 2019. Po novem je zahtevana bonitetna ocena SB6.

3. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Naročnika prosimo za jasen odgovor da/ne. Ali lahko zahtevano višino čistih prihodkov od prodaje v letih 2016, 2017 in 2018 izpolnimo skupaj s partnerjem v skupni ponudbi? Se čisti prihodki partnerjev lahko seštevajo?

Odgovor naročnika:
Da. V tem primeru se bodo upoštevala določila v zvezi z uporabo zmogljivosti drugih subjektov na strani 7 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (I. poglavje, 18. točka), ki določajo, da v kolikor bo ponudnik uporabil zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, bo naročnik zahteval, da so le-ti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila. Torej, v primeru skupne ponudbe vsi partnerji naročniku odgovarjajo neomejeno solidarno, s čimer je naročnikova zahteva izpolnjena. Bo pa naročniku potrebno predložiti pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila (npr. pogodbo o sodelovanju).

4. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Referenčni pogoj lahko izpolnjujemo s podizvajalci, da ali ne?

Odgovor naročnika:
Da, v kolikor bo podizvajalec, za katerega bo predložena referenca, izvajal istovrstna dela, kot so navedena v referenci. Glavno je, da se reference predloži za gospodarski subjekt, ki bo dejansko prevzel izvedbo določenih del.

5. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
V razpisni dokumentaciji, točka 2. Pogoji za sodelovanje, b) Ekonomski in finančni položaj, se vse zahteve nanašajo na gospodarski subjekt. Samo pri pogoju blokade poslovnega računa ste zapisali, da velja pogoj za vse partnerje v skupni ponudbi.
Ali to pomeni, da lahko vse te zahteve izpolnjujejo vsi skupaj: vodilni partnerji in partnerji ter vsi podizvajalci in gospodarski subjekti, na katerih zmogljivosti se sklicujemo ali mora izpolniti vsak pogoj ločeno vsak gospodarski subjekt (kar ni običajno in bi bilo zelo rigorozno oz. v nasprotju s temeljnimi načeli Zakona o javnem naročanju ZJN-2E)?
Običajno in z vidika pravil ter načel javnega naročanja je namreč, da investitor določi zahteve za ponudnika in gospodarski subjekt ločeno, in sicer tako, da morajo ponudniki (oz. partnerji v skupini ponudnikov-skupno) izpolnjevati pogoj povprečnih letnih prihodkov in bonitetno oceno. Podizvajalcem teh pogojev ni potrebno izpolnjevati, saj je ponudnik (oz. skupina ponudnikov) dejansko odgovoren za finančno in tehnično izvedbo objekta in je obremenjevanje podizvajalcev s temi pogoji nepotrebno in v nasprotju z načeloma sorazmernosti ter enakopravne obravnave ponudnikov.
Prosimo, da v tem delu razpisne dokumentacije le-to dopolnite oz. popravite tako, da bo moral ponudnik oz. skupina ponudnikov (in ne gospodarski subjekt) izpolnjevati pogoje iz točk 1. (višina zavarovalne odgovornosti), 2. (blokada poslovnih računov), 3. tekoča bonitetna ocena (SB6), 4. povprečni letni čisti prihodki od prodaje (7.485.000,00 EUR), 5. (pozitiven čisti poslovni izid obračunskega obdobja od 2016 do 2019).

Odgovor naročnika:
Pogoji za sodelovanje, ki se tičejo ekonomskega in finančnega položaja se lahko izpolnijo z uporabo zmogljivosti drugih subjektov. V tem primeru se bodo upoštevala določila v zvezi z uporabo zmogljivosti drugih subjektov na strani 7 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (I. poglavje, 18. točka), ki določajo, da v kolikor bo ponudnik uporabil zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, bo naročnik zahteval, da so le-ti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila. Torej, v primeru skupne ponudbe vsi partnerji naročniku odgovarjajo neomejeno solidarno, s čimer je naročnikova zahteva izpolnjena. Bo pa naročniku potrebno predložiti pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila (npr. pogodbo o sodelovanju).
Pogoji za sodelovanje, ki se tičejo ekonomskega in finančnega položaja se ne nanašajo na podizvajalce, torej podizvajalcem teh pogojev ni potrebno izpolnjevati oz. teh pogojev ni mogoče izpolnjevati s podizvajalci.
Pogoj, ki se nanaša na blokado poslovnih računov, se upošteva za vsakega ponudnika v skupni ponudbi, ostali pogoji, ki se tičejo ekonomskega in finančnega položaja, pa se lahko izpolnijo kumulativno.
Ob tem naročnik le še dodaja, da se javno naročilo izvaja v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/19), torej ZJN-3 in ne ZJN-2E.

6. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Ali prav razumemo, da naročnik ni predvidel obrazcev z referenčnimi posli in se le ti ne prilagajo k ponudbi, kot tudi ne referenčna potrdila. Prosimo za jasen odgovor.

Odgovor naročnika:
Navedeno drži. Naročnik ni predvidel obrazcev z referenčnimi posli z namenom, da lahko ponudniki uporabijo obrazce oz. potrdila, ki so jih uporabili že v morebitnih predhodnih postopkih javnega naročanja. Pri tem je pomembno le, da takšno potrdilo izkazuje izpolnjevanje vseh zahtevanih pogojev. V kolikor samo potrdilo ne izkazuje vseh zahtevanih pogojev, se k takemu potrdilu priloži vsa potrebna dokumentacija, ki izkazuje izpolnjevanje pogojev, ki niso razvidni iz samega potrdila.
Potrdil referenc ni potrebno prilagati k ponudbeni dokumentaciji. K predložitvi potrdil bo v nadaljevanju postopka pozvan le najugodnejši ponudnik.

7. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Naročnika pozivamo, da deluje v skladu z ZJN-3 in dopusti, da se zahteva glede letnih čistih prihodkov izpolni kumulativno s partnerji, podizvajalci in/ali drugimi gospodarskimi subjekti.

Odgovor naročnika:
Zahteva glede letnih čistih prihodkov se lahko izpolni kumulativno s partnerji. V tem primeru se bodo upoštevala določila v zvezi z uporabo zmogljivosti drugih subjektov na strani 7 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (I. poglavje, 18. točka), ki določajo, da v kolikor bo ponudnik uporabil zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, bo naročnik zahteval, da so le-ti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila. Torej, v primeru skupne ponudbe vsi partnerji naročniku odgovarjajo neomejeno solidarno, s čimer je naročnikova zahteva izpolnjena. Bo pa naročniku potrebno predložiti pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila (npr. pogodbo o sodelovanju).
Izpolnjevanje tega pogoja ni mogoče s podizvajalci in/ali drugimi gospodarskimi subjekti.

8. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Vezano na izkušnje vodje gradnje nas zanima, ali mora vodja gradnje izkazati enako referenco, kot to zahtevate od gospodarskega subjekta? Predvidevamo, da je v drugem odstavku 3. točke poglavja c) Tehnična in strokovna sposobnost napaka in da gre za referenco vodje gradnje.

Odgovor naročnika:
Navedeno drži. Kar se tiče napake, ki naj bi bila v tekstu, naročnik le-te ni našel, zato prosi zainteresirani gospodarski subjekt, ki je to vprašanje postavil, da natančneje določi vsebino napake.

9. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Naročnik je v poglavju III. razpisne dokumentacije pod tč. 2. c) določil pogoje, ki jih mora izpolnjevati vsak ponudnik in se nanašajo na tehnično in strokovno sposobnost, na način, kakor sledi:
»Gospodarski subjekt izkušnje izkazuje s celovito referenco vsaj 2 različnih naročnikov, katerima je v zadnjih 5 letih pred datumom objave tega javnega naročila (za datum reference se šteje datum pridobitve uporabnega dovoljenja oz. zapisnika o primopredaji del) izvedel istovrstna dela v skupni vrednosti vsaj 60 % ponudbene vrednosti. Od tega mora vsaj ena referenca vsebovati izgradnjo suhega zadrževalnika, vključno z vsemi deli, to je zemeljskimi, gradbenimi in elektroinstalacijskimi in pa dobavo in montažo hidromehanske opreme ter vzpostavitev nadzornega sistema v vrednosti najmanj 1.500.000,00 EUR brez DDV.«
Kot je Državna revizijska komisija že večkrat zapisala, je referenca po svoji naravi dokazilo, da je ponudnik sposoben izvesti javno naročilo v zahtevanem obsegu in kakovosti, saj z njo dokazuje, da je v preteklosti primerljiva dela že uspešno opravil. Na podlagi dejstva, da je ponudnik (vsaj) enkrat že uspešno izvedel primerljivo naročilo, je mogoče sklepati, da ima ustrezno znanje, opremo, izkušnje, potrebne za izvedbo javnega naročila.
Naročnik je v razpisni dokumentacji postavil pogoj, da mora vsaj ena referenca vsebovati izgradnjo suhega zadrževalnika, vključno z vsemi deli, torej zemeljskimi, gradbenimi, elektroinstalacijskimi ter dobavo in montažo hidromehanske opreme ter vzpostavitev nadzornega sistema. Ponudnik ugotavlja, da takšen referenčni pogoj izredno natančno in (pre)podrobno določa, kakšen referenčni projekt bo naročnik štel kot ustrezen in bi izkazoval sposobnosto ponudnika izvesti predmetno javno naročilo, kar pa ni v skladu s temeljnimi načeli javnega naročanja, kar bo obrazloženo v nadaljevanju.
Referenčni pogoj mora biti, enako kakor velja to za vse pogoje, določen sorazmerno s predmetom javnega naročila, kar pomeni, da naročnik lahko zahteva od ponudnikov zgolj izkušnje s primerljivimi naročili, kakor je predmet javnega naročila. Vendar pa to ne pomeni, da je mogoče kot ustrezen obravnavati le tisti referenčni posel, ki vsebuje prav vse sklope predmeta naročila. Referenčni pogoj mora biti oblikovan na način, ki zagotavlja enakopravno obravnavo ponudnikov (7. člen ZJN-3) in pošteno konkurenco v postopku javnega naročanja (5. člen ZJN-3), kar se doseže zlasti z izbiro, določitvijo in uporabo pogojev, zahtev in meril, ki so smiselno povezani s predmetom javnega naročila in njemu sorazmerni (8. člen ZJN-3).
Ponudnik poudarja, da je naročnikov referenčni pogoj oblikovan v popolnem nasprotju z izhodišči iz prejšnjega odstavka, ker:
- praktično zahteva, da so znotraj ene reference zajeta vsa relevantna dela, kljub temu, da bi jih ponudnik lahko izkazal z angažiranjem specializiranih podizvajalcev (namreč en izvajalec ne more biti specializiran in usposobljen za izvedbo zemeljskih, gradbenih, elektroinstalacijskih del, dobavo in montažo hidromehanske opreme, vzpostavitev nadzornega sistema), pri čemer naročnik ne bi bil v nobenem pogledu v slabšem položaju, če bi npr. vzpostavitev nadzornega sistema lahko ponudniki izkazovali z ločeno referenco, kar vse kaže na nesorazmernost zahtevanih pogojev s predmetom javnega naročila;
- zaradi specifično postavljenih pogojev ne zagotavlja enakopravne obravnave ponudnikov in poštene konkurence. V postopku javnega naročanja takšna razpisna zahteva namreč jasno kaže favoriziranje določenega ponudnika, ki s takšno referenco razpolaga, ob splošno znanem dejstvu, da takšnih projektov v obdboju zadnjih 5 let pred rokom za oddajo ponudbe v Republiki Sloveniji ni bilo prav veliko, zaradi česar zahteva izkrivlja pošteno konkurenco. Dodatno ponudnik izpostavlja, da so v različnih postopkih naročniki za vzpostavitev nadzornega sistema izpeljali ločen postopek javnega naročanja oz. izvajalca takšnega sistema angažirali ločeno od izvajanja GOI del, zaradi česar izvajalcev, ki bi razpolagali s takšno referenco praktično ni;
- onemogoča uspešno sodelovanje v predmetnem postopku javnega naročanja ponudnikom, ki razpolagajo z referencami za zahtevnejše hidroinženirske objekte (npr. referenca ponudnika, ki je uspešno zgradil hidroelektrarno, vključujoč z zadrževalnikom, se ne šteje za ustrezno kljub temu, da je takšen objekt s tehničnega in izvedbenega vidika veliko zahtevnejši, vključuje pa tudi zadrževalnik, ki opravlja primerljivo ali celo enako funkcijo). Takšno ločevanje pripelje do absurdne situacije, ko je ponudnikom, ki so dokazano sposobni izvesti mnogo zahtevnejše hidroinženirske objekte, onemogočeno sodelovanje pri manj zahtevnih projektih.
Glede na obrazloženo, ponudnik naročnika poziva, da spremeni razpisno dokumentacijo na način, da referenčni pogoj »ena referenca mora vsebovati izgradnjo suhega zadrževalnika, vključno z vsemi deli, to je zemeljskimi, gradbenimi in elektroinstalacijskimi in pa dobavo in montažo hidromehanske opreme ter vzpostavitev nadzornega sistema v vrednosti najmanj 1.500.000,00 EUR brez DDV« spremeni tako, da iz nje črta vzpostavitev nadzornega sistema in ponudnikom omogoči, da takšno referenco izkažejo s posebno referenco ali podizvajalci oziroma ponudnikom omogoči, da sposobnost izgradnje takšnega objekta izkažejo s predložitvijo reference o izgradnji hidroelektrarne v najmanj isti vrednosti.
Ponudnik je prepričan, da bo naročnik s tako postavljeno zahtevo kljub temu preveril, ali je ponudnik sposoben izvesti predmet javnega naročila, sočasno pa bo več ponudnikom omogočil oddajo ponudbe, kar bo imelo za posledico večjo konkurenco med ponudniki in gospodarnejšo rabo javnih sredstev, kar je tudi primarni namen postopkov javnega naročanja.
Ponudnik poziva naročnika, da čim prej z odgovorom spremeni razpisno dokumentacijo skladno s tem predlogom, sicer bo ponudnik primoran vložiti zahtevek za revizijo zoper določbe razpisne dokumentacije.«

Odgovor naročnika:
Kot je naročnik pojasnil že v Dodatnih pojasnilih z dne 11. 11. 2019, zahteve glede referenčnih pogojev ostajajo nespremenjene (odgovori na 1. vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta), se pa lahko referenčni pogoj izpolni s podizvajalcem (odgovor na 6. vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta).
Kot celovita referenca je mišljena referenca za projekt, pri katerem so bila vključena dela, ki so predmet tega javnega naročila in ni mišljeno, da je moral ponudnik sam izvesti vsa ta dela, čeprav se referenca izbranega ponudnika (izvajalca), ki nastopa s podizvajalci pri določenem projektu, potrdi izbranemu ponudniku (izvajalcu) za vsa dela, ki jih je prevzel, kljub temu, da je določena dela izvedel podizvajalec. V kolikor bi bilo mišljeno tako, naročnik v določilih za nastopanje s podizvajalci (str. 6 in 7 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila I. poglavje, 16. točka) ne bi navajal, da se lahko predložijo tudi reference podizvajalcev. Prav tako velja za reference partnerja (str. 7 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila I. poglavje, 16. točka).
V kolikor je podizvajalec oz. partner sodeloval s ponudnikom pri projektu, ki se lahko obravnava kot referenčni projekt, in v kolikor ponudnik ni pridobil reference za celoten tak projekt, lahko posreduje svojo referenco za dela pri projektu, za katera je pridobil referenco sam, in reference podizvajalca oz. partnerja za dela pri projektu, za katera je pridobil referenco podizvajalec oz. partner.
V kolikor ni šlo za en projekt, pa ponudnik želi predložiti reference podizvajalca oz. partnerja, je potrebno dokazilo, da je šlo pri referenci, ki se torej predlaga za podizvajalca oz. partnerja za dela, ki so bila vključena v projekt, ki je vključeval istovrstna dela kot jih vključuje projekt, ki je predmet tega javnega naročila.
Bistvo navedenega je, da mora vsak gospodarski subjekt, za katerega bo predložena referenca, pri predmetu tega javnega naročila dejansko izvajati dela, kot so navedena v predloženi referenci.

10. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Prosimo vas, da natančno opišete, kaj so istovrstna dela.

Odgovor naročnika:
Kot istovrstna se smatrajo dela, ki so potrebna za izvedbo projekta, ki je predmet javnega naročila. Gre torej za zemeljska dela, betonska dela, tesarska dela, dela na voziščnih konstrukcijah (vključno z odvodnjavanjem in opremo cest), dela na vodovodih, dela za ureditev prehoda rib, izvedba jaška z vrtino, dela za energetske razvode, dobava in montaža opreme za seizmološko opazovanje, dobava in montaža hidromehanske opreme, dobava in montaža telemetrijske opreme in opreme za centralni nadzorni sistem, elektroinstalacijska dela.
Upoštevali se bodo objekti, ki sodijo v kategorijo jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti (klasifikacija CC-SI 21520).

11. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Prosimo vas, da bolj natančno definirate, kakšne kvalitete in frakcije materiala ste predvideli v postavkah št. 1.1.3.2. in 1.1.3.3. Prosimo tudi, da definirate, kakšen PN cevi je predviden za PE cev fi 500 za bypass.

Odgovor naročnika:
Na to vprašanje bo odgovorjeno naknadno.

12. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Ali že imate kakšen obstoječ nadzorno telemetrijski sistem? Kdo je izvajalec obstoječega telemetrijskega sistema?

Odgovor naročnika:
Vsi zapornični sistemi, ki so v upravljanju DRSV oz. investitorja so vodeni v enotnem SCADA sistemu. Vso telemetrijo je za izvajalca Hidrotehnik d.d. izvajalo podjetje Elproing d.o.o.

13. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Zanima nas glede dobave materiala za pregrado. Je tu vključena tudi dobava, kot je opisano v popisu? V tehnični dokumentaciji piše, da je to material iz neposredne bližine. Je to dogovorjeno in po kakšni ceni ter iz kje natančneje? Ravno tako nas zanima glede glineno meljastega materiala, ki naj bi se vozil iz Globokega pri Brežicah, če pravilno razumemo (dobava, cena, dogovor).

Odgovor naročnika:
Na to vprašanje bo odgovorjeno naknadno.

14. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
V razpisni dokumentaciji pod sklop Generator je navedena moč generatorja 12,5 kVA. Breme, ki naj bi ga diesel električni generator poganjal, pa naj bi bilo 27 kVA @ pf=0.6. Breme 27 kVA 12,5 kVA pod nobenimi pogoji ne more zagnati. Prosili bi, če lahko preverite podatke ali bremena ali moči diesel električnega agregata, da lahko ponudimo DEA, ki bo ustrezal.

Odgovor naročnika:
Na to vprašanje bo odgovorjeno naknadno.

15. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Prosimo za objavo detajla za postavko 1.1.4.3. Dobava, transport in postavitev rampe na krono nasipa.

Odgovor naročnika:
Na to vprašanje bo odgovorjeno naknadno.

16. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Naročnika prosimo za potrditev, da mora imeti samo ponudnik tekočo bonitetno oceno najmanj SB6.

Odgovor naročnika:
Da. Lahko pa se pogoj izpolni s partnerjem. V tem primeru se bodo upoštevala določila v zvezi z uporabo zmogljivosti drugih subjektov na strani 7 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (I. poglavje, 18. točka), ki določajo, da v kolikor bo ponudnik uporabil zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, bo naročnik zahteval, da so le-ti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila. Torej, v primeru skupne ponudbe vsi partnerji naročniku odgovarjajo neomejeno solidarno, s čimer je naročnikova zahteva izpolnjena. Bo pa naročniku potrebno predložiti pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila (npr. pogodbo o sodelovanju).

17. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Zanima nas, kakšne so kanalete za odvodnjo površinskih voda (betonske, dimenzije)?

Odgovor naročnika:
Na to vprašanje bo odgovorjeno naknadno.

18. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
V ESPD je potrebno vpisati vsoto zavarovanja poklicne odgovornosti. Naročnika prosimo za potrditev, v razdelek B: Ekonomski in finančni položaj, Zavarovanje poklicne odgovornosti vpišemo dejanski znesek sklenjenega zavarovanja. V nasprotnem primeru prosimo za pojasnilo, kateri znesek se vpiše.

Odgovor naročnika:
Ponudnik lahko vpiše, da izpolnjuje pogoj, lahko vpiše dejansko vsoto z zavarovalne police ali pa lahko vpiše, da je zavarovalna vsota najmanj 500.000,00 EUR. Bistveno je, da bo moral izbrani ponudnik naročniku pred sklenitvijo pogodbe predložiti fotokopijo police zavarovanja, ki mora izkazovati ujemanje z zahtevano zavarovalno vsoto in čas veljavnosti.

Vse spremembe, dopolnitve in pojasnila se štejejo kot del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Datum objave: 02.12.2019   13:56
Vprašanja zainteresiranih gospodarskih subjektov do konca dne 28. 11. 2019:

1. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Razpis je resnično obsežen in zahteven za kvalitetno pripravo ponudbe, zato vas vljudno prosimo, da oddajo ponudbe prestavite za najmanj 2 tedna.

Odgovor naročnika:
Rok za oddajo ponudb ostaja nespremenjen. Do roka za oddajo ponudb, to je 16. 12. 2019 do 15. ure, je od današnjega datuma, to je 29. 11. 2019, še 10-11 delovnih dni, kar naročnik smatra kot zadosten čas za pripravo ponudbene dokumentacije.

2. Vprašanji zainteresiranega gospodarskega subjekta:
a.) Ali navedeno navodilo v zvezi z zahtevanimi povprečnimi čistimi letnimi prihodki, ki pravi Zahteva glede letnih čistih prihodkov se lahko izpolni le s strani ponudnika, pomeni, da pogoj izpolni le vodilni partner ali vsi partnerji skupaj?
b.) Ali navedeni pogoj glede letnih čistih prihodkov pomeni za vsako leto posebej ali povprečje vseh let?

Odgovora naročnika:
a.) Lahko tudi vsi partnerji skupaj. V tem primeru se bodo upoštevala določila v zvezi z uporabo zmogljivosti drugih subjektov na strani 7 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (I. poglavje, 18. točka), ki določajo, da v kolikor bo ponudnik uporabil zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, bo naročnik zahteval, da so le-ti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila. Torej, v primeru skupne ponudbe vsi partnerji naročniku odgovarjajo neomejeno solidarno, s čimer je naročnikova zahteva izpolnjena. Bo pa naročniku potrebno predložiti pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila (npr. pogodbo o sodelovanju).
b.) Glede na navedbo povprečni letni čisti prihodki od prodaje to seveda pomeni, da se upošteva povprečje vseh 3 let.

3. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Vljudno prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe za vsaj en mesec.

Odgovor naročnika:
Rok za oddajo ponudb ostaja nespremenjen. Do roka za oddajo ponudb, to je 16. 12. 2019 do 15. ure, je od današnjega datuma, to je 29. 11. 2019, še 10-11 delovnih dni, kar naročnik smatra kot zadosten čas za pripravo ponudbene dokumentacije.


4. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Pri ponudbi nameravamo uporabiti glede tehnične sposobnosti zmogljivosti drugih subjektov. Sprašujemo, ali morajo tudi ti subjekti izpolnjevati vse zahteve ekonomskega in finančnega položaja glede na to, da bo ponudnik zagotavljal vse zahtevane kriterije.

Odgovor naročnika:
V kolikor bo ponudnik sam izpolnjeval vse zahtevane pogoje glede ekonomskega in finančnega položaja, nastopa pa s podizvajalcem, s katerim bo izpolnjeval pogoje za tehnično in strokovno sposobnost, izpolnjevanje pogojev glede ekonomskega in finančnega položaja za podizvajalca ni zahtevano.
V kolikor bo ponudnik sam izpolnjeval vse zahtevane pogoje glede ekonomskega in finančnega položaja, nastopa pa s partnerjem, s katerim bo izpolnjeval pogoje za tehnično in strokovno sposobnost, je izpolnjevanje pogojev glede ekonomskega in finančnega položaja za partnerja zahtevano le pri izpolnjevanju pogoja glede blokade poslovnih računov.

5. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Glede na to, da bo na ključna vprašanja odgovorjeno naknadno, za tem pa moramo ponudniki pridobiti še ustrezne ponudbe, vas prosimo, da ustrezno podaljšate rok za oddajo ponudbe za vsaj 21 dni.

Odgovor naročnika:
Glede na to, da je bilo na vsa ključna vprašanja že odgovorjeno, rok za oddajo ponudb ostaja nespremenjen. Do roka za oddajo ponudb, to je 16. 12. 2019 do 15. ure, je od današnjega datuma, to je 29. 11. 2019, še 10-11 delovnih dni, kar naročnik smatra kot zadosten čas za pripravo ponudbene dokumentacije.

Vse spremembe, dopolnitve in pojasnila se štejejo kot del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.Datum objave: 05.12.2019   12:29
Vprašanja zainteresiranih gospodarskih subjektov do konca dne 3. 12. 2019:

1. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Prosimo, da natančno opredelite, kaj je potrebno ponuditi za naslednji postavki v poglavju oprema za vzdrževanje objekta:
1. traktorska kosilnica, zahtevana moč, karakteristike, primerljivi modeli ipd.
2. ročna orodja (grablje, kose, lopate, sekire, samokolnica, kosilnica na nitko).
Prosim, pojasnite točno, kaj je potrebno dobaviti, kakšen model, moč kosilnice. Kaj je mišljeno s tremi pikami?

Odgovor naročnika:
Ponudi se naslednje:
1. traktorska kosilnica: kosilnica z daljinskim vodenjem, z zmogljivostjo najmanj 3.000 m2/h, max. naklonom 40º in z močjo motorja najmanj 15 KM, ostale značilnosti po izbiri ponudnika
2. ročna orodja: 2 kom grablje, 2 kom lopata, 2 kom sekira, 1 kom samokolnica, 1 kom kosilnica na nitko z močjo najmanj 1,5 KM, komplet zaščitne delovne opreme (delovni kombinezon, delovni čevlji, rokavice, zaščitna očala, čelada), ostale značilnosti po izbiri ponudnika.

2. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
V razpisni dokumentaciji, točka 2. Pogoji za sodelovanje, točka c.) Tehnična in strokovna usposobljenost, navajate tehnične pogoje referenc. Ali lahko referenčni pogoj izpolnimo z izvedbo suhega nasipa za zaščito pred poplavami, ki vključuje tudi protipožarno zapornico in druge manjše hidrotehnične objekte? Sem spadajo vsa dela (zemeljska, gradbene in elektroinstalacijska dela) ter dobava in montaža hidro-mehanske opreme in vzpostavitev nadzornega sistema spremljanja v določeni vrednosti.
Zahteva po referencah dveh različnih investitorjev, pri katerih sta bila opravljena 2 istovrstna posla v vrednosti najmanj 60 % ponudbene vrednosti, pri čemer mora ena referenca vključevati izgradnjo sistema suhega zadrževalnika v vrednosti 1,5 milijona EUR, je zelo rigorozen in daje vedeti, da investitor že ima izvajalca v mislih. Investitorja prosimo, da zahtevano referenčno vrednost za sistem suhega zadrževalnika zniža na vsaj 1 milijon EUR.

Odgovor naročnika:
Kar se tiče števila referenčnih poslov, je potrebno predložiti reference vsaj 2 različnih naročnikov, torej gre za 2 istovrstna posla in ne po 2 istovrstna posla 2 različnih naročnikov. Eden od poslov je morala biti izgradnja suhega zadrževalnika, vključno z vsemi deli in pa dobavo in montažo hidromehanske opreme ter vzpostavitvijo nadzornega sistema. Drugi posel pa je lahko izgradnja kakršnegakoli objekta, ki sodi v klasifikacijo CC-SI 21520, kamor sodi tudi suhi nasip za zaščito pred poplavami, z istovrstnimi deli. Zahteve glede referenčnih poslov ostajajo nespremenjene.
3. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Opazili smo, da je naročnik podal kar nekaj odgovorov na zastavljena vprašanja: Na to vprašanje bo odgovorjeno naknadno. Kdaj lahko pričakujemo odgovore rabimo jih pri pripravi ponudbe. Če naročnik še nima odgovorov, naj ustrezno podaljša rok oddaje ponudbe.

Odgovor naročnika:
Naročnik se opravičuje, če je prišlo do napačnega razumevanja odgovorov: Na to vprašanje bo odgovorjeno naknadno. Ti odgovori so bili navedeni v dodatnih pojasnilih, ki so bila objavljena dne 28. 11. 2019, saj so bila pri naročniku podpisana kasneje kot dodatna pojasnila, ki so bila objavljena dne 27. 11. 2019 ob 12.16 uri, v katerih se vsi ti odgovori nahajajo. Torej odgovori na vsa vprašanja, za katere je bilo odgovorjeno, da bodo odgovorjena naknadno, so podani v dodatnih pojasnilih z dne 27. 11. 2019 ob 12.16 uri in se jih upošteva. Več dodatnih pojasnil na ta vprašanja ne bo.

4. Vprašanji zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Prosimo za več podatkov/dimenzije za spodnje postavke:
a.) 3-2_Zapornični objekt sidro za svetilko
b.) 3_3 Opaz.obj.-tehn.opazovanje 3.1. merilniki nivoja.

Odgovora naročnika:
a.) Podložne plošče in navojne palice (torej sidro svetilke) dobavi izdelovalec/dobavitelj kandelabra.
b.) V tehničnem poročilu (3-3 Projekt opazovanja) so tipi merilnikov točno navedeni. Možni so tudi drugi merilniki, ki imajo najmanj navedene lastnosti, kot so opisane v tehničnem poročilu.

5. Vprašanja zainteresiranega gospodarskega subjekta:
a.) V popisu je zaslediti kar nekaj postavk, kjer je v postavki navedeno upoštevano v popisu skupne dokumentacije, pri nekaterih postavkah sta celo količina in pa formula. Torej, glede na navedbo v postavki, pri the postavkah ni potrebno navesti cene?
Postavke, kjer je količina in formula:
b.) Poglavje 2 Zasaditve poglavje 4.0 projektantski nadzor
c.) Poglavje 3-4 Prestavitev cest, poglavje 7.0 postavke od 1-5.
Postavke, kjer ni ne količine ne formule:
d.) Poglavje 3-4 Prestavitev cest, poglavje 1.1. Geodetska dela, postavka 2. Obnova in zavarovanje zakoličbe.
Postavke, kjer je podana enota mere, ni pa količine niti formule:
e.) 3-5 Prestavitev vodovoda, postavka 1.2. geodetski posnetek
f.) Poglavje 4-1 El.inst. Ostala dela, postavke 1, 5 in 6
g.) Poglavje 4-2 Prestavitev kablovoda, postavka 1.1.4, postavki 1.5.6 in 1.5.7
h.) Poglavje 6.1 Prestavitev TK voda, poglavje IV., postavki 2 in 4.
Postavke, kjer je količina, ni pa formule:
i.) Poglavje 4-0 NN dovod, poglavje I., postavka 6. geodetski posnetek
j.) Poglavje 4-0NN dovod, poglavje III., postavka 3. vnos sprememb v PZI.

Odgovori naročnika:
a.) Kjer je v postavki zapisana opomba upoštevano v popisu skupne dokumentacije, se cene vpisuje samo v popisu 0_Skupna dokumentacija.
b.) Vrednost za projektantski nadzor je upoštevana v popisu 0_Skupna dokumentacija, zato se v poglavju 2 ne navaja.
c.) Vrednosti za projektantski nadzor, geotehnični nadzor, izdelavo PID in izdelavo geodetskega posnetka so upoštevane v popisu 0_Skupna dokumentacija, zato se v poglavju 3-4 ne vpisujejo.
d.) Vrednost za postavko je upoštevana v popisu 0_Skupna dokumentacija, zato se v poglavju 3-4 ne navaja.
e.) Vrednost za postavko je upoštevana v popisu 0_Skupna dokumentacija, zato se v poglavju 3-5 ne navaja.
f.) Vrednost za postavko je upoštevana v popisu 0_Skupna dokumentacija, zato se v poglavju 4-1 ne navaja.
g.) Vrednost za postavko je upoštevana v popisu 0_Skupna dokumentacija, zato se v poglavju 4-2 ne navaja.
h.) Vrednost za postavko je upoštevana v popisu 0_Skupna dokumentacija, zato se v poglavju 6.1 ne navaja.
i.) Vrednost za postavko je upoštevana v popisu 0_Skupna dokumentacija, zato se v poglavju 4-0 ne navaja.
j.) Evidentiranje sprememb je podlaga/del PID in je upoštevano v postavki Izdelava PID, ki je upoštevana v popisu 0_Skupna dokumentacija, zato se v poglavju 4-0 ne navaja.

6. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Gre za kompleksen projekt, pri katerem se vsak dan sproti odpre dodatna nejasnost in vprašanje. Prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb vsaj za 10 dni, saj je še veliko nejasnih in nerešenih vprašanj, na katera boste obljubljeno odgovorili naknadno. Prosimo tudi za podaljšanje roka za postavljanje vprašanj, saj sicer po vašem odgovoru ne bomo imeli več možnosti za dodatna morebitna vprašanja.

Odgovor naročnika:
Glede na to, da je bilo na vsa ključna vprašanja že odgovorjeno, rok za oddajo ponudb ostaja nespremenjen. Prav tako ostaja nespremenjen rok za posredovanje vprašanj oz. zahtev za dodatna pojasnila, namreč do postavljenega roka za posredovanje vprašanj oz. zahtev za dodatna pojasnila, naročnik ni prejel nobenih vprašanj, ki bi lahko drastično vplivala na pripravo ponudbe. V zvezi s podanimi dodatnimi pojasnili pa naročnik smatra, da imajo ponudniki dovolj časa za pripravo ponudbe, ki bo skladna z vsemi zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, vključno s spremembami. Prav tako so vsi roki skladni z veljavno zakonodajo, ki se tiče odprtega postopka, po katerem se lahko, glede na mejne vrednosti, naroča razne kompleksne projekte.

7. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Dne 2. 12. 2019 je naročnik v odgovoru na 5. vprašanje zapisal, da ne bo podaljšal roka za oddajo ponudbe, ker je bilo na vsa ključna vprašanja že odgovorjeno. Vendar pa moramo naročnika opozoriti, da še vedno ni podal jasnega odgovora glede diesel agregata. Pozivamo ga, da poda odgovor in omogoči pripravo ponudbe ali pa podaljša rok oddaje ponudbe. Vprašanje zastavljamo 3. 12. 2019.

Odgovor naročnika:
Odgovor, ki se nanaša na diesel agregat je bil objavljen že v dodatnih pojasnilih, ki so bila na portalu javnih naročila objavljena že dne 27. 11. 2019 ob 12.16 uri, kot sledi:

3. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
V razpisni dokumentaciji pod sklop Generator je navedena moč generatorja 12,5 kVA. Breme, ki naj bi ga diesel električni generator poganjal, pa naj bi bilo 27 kVA @ pf=0.6. Breme 27 kVA 12,5 kVA pod nobenimi pogoji ne more zagnati. Prosili bi, če lahko preverite podatke ali bremena ali moči diesel električnega agregata, da lahko ponudimo DEA, ki bo ustrezal.

Odgovor naročnika:
Moč generatorja je 12,5 kVA in ustreza bremenu (Pinst=7,45 kW; pi=0,4).

Upošteva se že objavljeni odgovor.

8. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
Glede na dejstvo, da je naročnik dne 2. 12. 2019 podal spremembo razpisne dokumentacije v delu tehnične in kadrovske sposobnosti, ki se glasi: 3. Dopolni se besedilo na strani 21 (III. poglavje, 2. c.) 1. točka) in 22 (III. poglavje, 2. c.) 3. točka): Gospodarski subjekt izkušnje izkazuje s celovito referenco vsaj 2 različnih naročnikov, katerima je v zadnjih 5 letih pred datumom objave tega javnega naročila (za datum reference se šteje datum pridobitve uporabnega dovoljenja oz. zapisnika o primopredaji del) izvedel istovrstna dela* v skupni vrednosti vsaj 60 % ponudbene vrednosti. Od tega mora vsaj ena referenca vsebovati izgradnjo suhega zadrževalnika, vključno z vsemi deli, to je zemeljskimi, gradbenimi in elektroinstalacijskimi in pa dobavo in montažo hidromehanske opreme ter vzpostavitev nadzornega sistema v vrednosti najmanj 1.500.000,00 EUR brez DDV.
*Kot istovrstna dela se smatrajo dela, ki so potrebna za izvedbo projekta, ki je predmet javnega naročila. Gre torej za zemeljska dela, betonska dela, tesarska dela, dela na voziščnih konstrukcijah (vključno z odvodnjavanjem in opremo cest), dela na vodovodih, dela za ureditev prehoda rib, izvedba jaška z vrtino, dela za energetske razvode, dobava in montaža opreme za seizmološko opazovanje, dobava in montaža hidromehanske opreme, dobava in montaža telemetrijske opreme in opreme za centralni nadzorni sistem, elektroinstalacijska dela. Upoštevali se bodo objekti, ki sodijo v kategorijo jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti (klasifikacija CC-SI 21520),
od naročnika zahtevamo, da
bodisi podaljša rok za oddajo ponudb za najmanj en mesec, saj je z objavo spremembe razpisne dokumentacije podal bistveno strožje pogoje za sodelovanje pri javnem naročilu, za zagotovitev ustrezne in popolne ponudbe pa ponudniki v tem primeru potrebujejo več časa. Z obzirom na prihajajoče praznike pa to pomeni potrebno podaljšanje roka za oddajo najmanj za mesec dni
bodisi prekliče spremembo razpisne dokumentacije v delu tehničnih in kadrovskih zmogljivosti. Spremenjeni pogoji so po mnenju ponudnika celo nesorazmerni s predmetom javnega naročila, saj je nedopustno in celo kontradiktorno, da naročnik z objavo javnega naročila od ponudnika zahteva dve referenci za istovrstna dela, od katerih mora najmanj ena vsebovati izgradnjo zadrževalnika z vso potrebno opremo, nato pa dan pred zaprtjem možnosti za postavitev vprašanj naročniku na portalu javnih naročil spremeni pogoj tako, da istovrstna dela pomenijo zgolj gradnjo jezov, vodnih pregrad in drugih vodnih objektov (CC SI 21520). Praksa državne revizijske komisije kaže, da se za istovrstna dela smatrajo vsa dela, ki so enaka oziroma podobna razpisanim delom iz ponudbenega predračuna. Z naročnikom se strinjamo, da se kot istovrstna dela smatrajo dela, ki so potrebna za izvedbo projekta, ki je predmet javnega naročila. Gre torej za zemeljska dela, betonska dela, tesarska dela, dela na voziščnih konstrukcijah (vključno z odvodnjavanjem in opremo cest), dela na vodovodih, dela za ureditev prehoda rib, izvedba jaška z vrtino, dela za energetske razvode, dobava in montaža opreme za seizmološko opazovanje, dobava in montaža hidromehanske opreme, dobava in montaža telemetrijske opreme in opreme za centralni nadzorni sistem, elektroinstalacijska dela, vendar naročnik ne more in ne sme zahtevati, da so ta dela izvedena pri gradnji jezov, vodnih pregrad in drugih vodnih objektov. Namreč, navedena istovrstna dela (ni nujno potrebno vsa) je lahko ponudnik izvedel v sklopu gradnje objektov infrastrukture z drugo klasifikacijsko oznako, kar pa ne pomeni, da ponudnik ni sposoben izvesti del, ki so predmet javnega naročila.
Naročnika pozivamo, da upošteva zgolj navedene pripombe na spremembo razpisne dokumentacije ter ravna skladno z opcijo iz prve oziroma druge točke. V nasprotnem primeru bomo primorani vložiti zahtevek za revizijo ter podati prijavo na protikorupcijsko komisijo, saj bo s tem jasno, da naročnik favorizira točno določenega ponudnika, kar pa je v nasprotju z načeli zakona o javnem naročanju.
V primeru, da se naročnik odloči za podaljšanje roka za oddajo ponudb, naj sorazmerno podaljša tudi rok za pošiljanje vprašanj na portalu javnih naročil.

Odgovor naročnika:
Kot je bilo že navedeno s strani zainteresiranih gospodarskih subjektov gre za kompleksen projekt. Že pri samem projektiranju zanj je bilo potrebno upoštevati marsikatero značilnost terena, naravnih virov in še marsičesa, zato je popolnoma nerazumljivo, kako bi bila lahko klasifikacija, znotraj katere se zahteva izpolnjevanje referenčnega projekta, nesorazmerna s predmetom javnega naročila. Kot je bilo navedeno v zgoraj postavljenem vprašanju, se zainteresirani gospodarski subjekt strinja z istovrstnostjo del, navaja pa, da ne bi bilo nujno zahtevati, da so bila pri referenčnem projektu izvedena vsa. Naročnik ob tem odgovarja, da je pri predmetu javnega naročila potrebno izvesti vsa dela, zato pričakuje, da ima ponudnik, ki bo oddal ponudbo, izkušnje z izvedbo vseh. Poleg tega pa je naročnik že v kar nekaj prejšnjih odgovorih dopustil možnost izpolnjevanja referenčnih pogojev s podizvajalci ali partnerji, zato se nikakor ne more strinjati z diskriminatornostjo zahtevanih referenčnih pogojev.
Prav tako roki ostajajo nespremenjeni, saj so vsi postavljeni znotraj zakonskih določb.

Vse spremembe, dopolnitve in pojasnila se štejejo kot del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.