Dosje javnega naročila 007700/2019
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice
Storitve: Izvajanje storitev gradbenega nadzora pri izvajanju GOI del pri Energetski sanaciji stavb SB Jesenice
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 93.330,00 EUR

JN007700/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.11.2019
JN007700/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.12.2019
JN007700/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.01.2020
JN007700/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN007700/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE
Cesta maršala Tita 112
4270
SI
Jesenice
Slovenija
Služba za nabavo in javna naročila, Mateja Hafner Malovrh, univ. dipl. geog. in prof. zgod.
mateja.malovrh@sb-je.si
+386 045868248
+386 045868310

Internetni naslovi
http://www.sb-je.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/331419/RD_gradbeni_nadzor_energ._sanacija_SBJ.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=13989
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev gradbenega nadzora pri izvajanju GOI del pri Energetski sanaciji stavb SB Jesenice
Referenčna številka dokumenta: NMV 31/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71521000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Svetovanje naročniku, Koordinacija aktivnosti, Priprava poročil v fazi izvajanja GOI del: zagotovitev vodje nadzora po GZ;
skrb za to, da se bodo dela na objektu izvajala v skladu z izdelano in potrjeno projektno dokumentacijo
nadzornik/vodja nadzora mora skrbeti, da se bodo vgrajevali s projektno dokumentacijo predvideni materiali, napeljave, naprave in oprema oz. daje zahtevke projektantu za tehnologijo, vrste dela, dodatno potrebne detajle, ter vrstni red izvajanja del;
nadzornik / vodja nadzora mora o nejasnostih v projektni dokumentaciji, ob nastopu nepredvidenih okoliščin, ki zahtevajo spremembo projektne dokumentacije, neskladju projektne dokumentacije, napakah, odstopanjih in podobno, neposredno pisno obvestiti naročnika in izdelovalca projektne dokumentacije;
- Nadzor nad izvajanjem dogovorjenih rokov izgradnje,
- Pregled projektne dokumentacije PID
Pred vgraditvijo materialov, proizvodov, opreme in inštalacij v objekt mora nadzornik pisno zahtevati od izvajalcev gradbe
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71520000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Jesenice
II.2.4 Opis javnega naročila
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifični cilj 1: »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. Za operacijo je bil odobren finančni prispevek (Odločitev o podpori, št. 4-1/29/MZ/0 dne 17. 4. 2019) iz Kohezijskega sklada kot prispevek Evropske unije in pripadajoči nacionalni prispevek, kot prispevek Republike Slovenije za operacijo »Energetska sanacija objektov Splošne bolnišnice Jesenice«.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 15
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru podaljšanja izvajanja GOI del pri energetski sanaciji stavb v SB Jesenice
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v povabilu ponudnikom za oddajo ponudbe


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.11.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 21.03.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.11.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.11.2019   10:00

Dodatne informacije:
V primeru prejema samo ponudb, ki v celoti izpolnjujejo zahteve naročnika iz navodil ponudnikom, vendar pa presegajo naročnikova zagotovljena sredstva, bodo s ponudnikom(i) izvedena pisna pogajanja, v skladu z drugim odstavkom 47. člena ZJN-3, sicer pa naročnik in uporabnik ne bosta izvedla pogajanj.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.11.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.11.2019   10:42
VPRAŠANJE
Prosimo , da dopolnite točko 8.3.2. (ugotavljanje sposobnosti) in sicer tako, da bo lahko storitev vodje nadzora opravljal tudi pooblaščen arhitekt-član ZAPS in ne samo člani IZS, ker bomo v nasprotnem primeru ustrezno ukrepali Hvala !

ODGOVOR
Naročnik in uporabnik dovoljujeta, da bo lahko storitev vodje nadzora opravljal tudi pooblaščen arhitekt-član ZAPS (odgovor je sestavni del dopolnitve točke 8.3.2. v razpisni dokumentaciji).
Lep pozdrav.Datum objave: 11.11.2019   10:31
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo predvidene vrednosti naložbe v projekt.
Hvala in LP.

ODGOVOR
Ponudnik si na Portalu javnih naročil pod objavami št. JN004180/2019-B01 z dne 18.6.2019, JN004180/2019-K01 z dne 17.7.2019, JN004180/2019-K02 z dne 17.7.2019, JN004180/2019 K03 z dne 30.7.2019, JN004180/2019-K04 z dne 12.8.2019 in JN004180/2019-K05 z dne 14.8.2019 ogleda postopek izvedbe javnega razpisa za izvajanje GOI del pri energetski prenovi stavb v Splošni bolnišnici Jesenice ter odločitev o oddaji javnega naročila izbranemu ponudniku št.: 4300-5/2019/15 z dne 7.10.2019, na kateri je naveden znesek oddaje naročila.

Lep pozdrav.Datum objave: 11.11.2019   13:21
VPRAŠANJE
Spoštovani, ali so lahko reference podjetja in strokovnega kadra lahko kopije predhodnih referenc, katere po vsebini odgovarjajo predpisanemu obrazcu ? Lep dan

ODGOVOR

Lahko, vsebina reference mora vsebovati vse zahtevane informacije iz priloženega obrazca temu javnemu razpisu.

Lep pozdrav.


Datum objave: 11.11.2019   13:27
VPRAŠANJE
Ali se lahko k ponudbi priložijo referernčna potrdila na drugačnih obrazcih, ki vsebujejo vse zahtevane referenčne podatke (obrazci iz razpisov drugih investitorjev). Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Že odgovorjeno.

Lep pozdrav.Datum objave: 11.11.2019   14:50
VPRAŠANJE
Prosimo, da naročnik razmisli o zahtevanih referencah za nadzornike strojnih in elektroinstalacij z vidika zahtevane vrednosti nadzorovanih projektov. Obe zahtevi sta po našem mnenju pretirani z vidika zahtevanega vrednostnega obsega . Mnenja smo, da je sicer zahtevana vrednost referenčnega posla za vodjo nadzora in nadzornika kot subjekta , ki koordinira delo vseh nadzornikov posameznih vrst del korektna, za nadzornike instalacij pa močno pretirana.
Predlagamo, da naročnik bistveno zniža ta dva pogoja, ali pa jih na tem področju popolnoma odpravi, saj je že iz same licence (potrdilo o aktivnem članstvu v IZS) za opravljanje nadzora na področju instalacij razvidno, da je to veljavno za nadzor nad zahtevnimi gradnjami.
Po logiki iz tega razpisa bi morali tudi izvajalci GOI del energetske sanacije dokazovati reference za posamezne vrste del tudi za podizvajalce v vrednostnem obsegu oziroma za posamezna področja, kar pa ni običaj in tudi v neskladju s prakso . Logično namreč je, da sta vodja nadzora kot fizična oseba in nadzornik kot pravna oseba storitev opravljal za kompleten projekt, ne pa samo za posamezni del v smislu česar je izdana tudi zahtevana referenca za projekt 3 mio eur, ki seveda vsebje tudi instalacijske sklope ne pa samo GO dela.
Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik in uporabnik ne brišeta zahteve po predložitvi referenc tudi za nadzornika strojnih in elektroinstalacij, saj tovrstna dela predstavljajo pomemben del izvajanja razpisanih obrtniških del pri energetski sanaciji bolnišnice, se pa strinjata s predlogom ponudnika, da se zahtevane reference omilijo in se spreminja zahteva predloženih referenc kot sledi:
Zahtevane reference ponudnika tako kot pogoj za sodelovanje kot pri pridobitvi dodatnih točk (merilo) pa so:
- vodja nadzora: zahtevana referenca 3 mio z DDV se ne spremeni,
- GO dela: zahtevana referenca 3 mio z DDV se ne spremeni,
- SI dela: iz 1 mio z DDV se zahteva naročnika in uporabnika zmanjša na 500.000,00 EUR z DDV za zahtevane objekte,
- EI dela: iz 600.000 z DDV se zahteva naročnika in uporabnika zmanjša na 300.000,00 EUR z DDV za zahtevane objekte.

Lep pozdrav.Datum objave: 11.11.2019   14:56
VPRAŠANJE
Mnenja smo, da je zahteva naročnika po vrednosti referenčnega potrdila za nadzornika strojnih instalacij v višini 1 mio eur in nadzornika električnih instralacij v višini 600.000 eur glede na obseg posla absolutno pretirana in , da načrtno omejuje konkurenco. Smatramo, da že sama licenca IZS za nadzor nad izvedbo zahtevnih objektov z predpisano kvalificiranostjo "zadovoljuje" zakonskim zahtevam z vidika stroke po ZAID. Če zahtevanih meril ne boste omilili ali izključili iz pogojev za sodelovanje na razpisu bomo od obeh zbornic zahtevali , da sprožijo postopek ocene relevantnosti zahtevanih referenc.

ODGOVOR

Naročnik in uporabnik sta s predhodnih odgovorom omilila zahteve po vrednosti referenčnega potrdila za nadzornika strojnih inštalacij ( na 500.000 EUR z DDV-jem) in nadzornika električnih instalacij (na 300.000 EUR z DDV-jem).

Lep pozdrav.


Datum objave: 12.11.2019   08:14
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika, da argumentira in obrazloži zahtevani pogoj v točkah 8.3.3 in 8.3.4 razpisne dokumentacije, da vodje nadzora za področje strojništva in vodje nadzora za področje elektrotehnike predložita referenco (reference), da so opravljali funkcijo »odgovornega vodje posameznih del ..«. Menimo, da bi morale biti reference za odgovornega vodje nadzora za področje strojništva in elektrotehnike predložene za opravljena dela za vodenje nadzora za navedena področja del.

hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Ponudnik mora predložiti referenco za opravljena dela za izvajanje nadzora za navedena področja del (strojništva in elektrotehnike) pri izvedbi del na objektu razvrščenem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 126, pri čemer vrednost izvedenih strojnih del znaša najmanj 500.000,00 EUR z DDV-jem in vrednost izvedeni elektro instalacijskih del najmanj 300.000,00 EUR z DDV-jem.

Lep pozdrav.


Datum objave: 13.11.2019   13:48
Naročnik dopolnjuje že podan odgovor, kot sledi v nadaljevanju:

Datum prejema: 07.11.2019 09:09

Prosimo , da dopolnite točko 8.3.2. (ugotavljanje sposobnosti) in sicer tako, da bo lahko storitev vodje nadzora opravljal tudi pooblaščen arhitekt-član ZAPS in ne samo člani IZS, ker bomo v nasprotnem primeru ustrezno ukrepali Hvala !


ODGOVOR že objavljen na Portalu JN: "Storitev vodje nadzora bo lahko opravljal tudi pooblaščen arhitekt-član ZAPS." se nadaljuje še s zapisom: Vsekakor je potrebno upoštevati vso veljavno zakonodajo ( GZ in ZAID), ki zahteva da mora to biti tisti strokovnjak, katerega vrsta del prevladuje. "

Lep pozdrav.Datum objave: 13.11.2019   13:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v točkah 8.3.2., 8.3.3. in 8.3.4. dokumentacije so navedeni pogoji za vodjo nadzora, vodjo nadzora za področje strojništva in vodjo nadzora za področje elektrotehnike. Pri tem ste navedli, da morajo imeti opravljen strokovni izpit za odgovornega nadzornika in biti vpisani v imenik pooblaščenih inženirjev (poklicni naziv PI) pri IZS. Dalje ste navedli opombo, da se v zvezi z izpolnjevanjem pogojev za izvajanje nalog nadzora nad gradnjo upošteva (tudi) 55. člen ZAID.
S tem v zvezi imamo eno pojasnilo in eno vprašanje.
(Posebnega) strokovnega izpita za odgovornega nadzornika ni in ga nikoli ni bilo. V odvisnosti od veljavnega zakona je bil izpit enoten oziroma sta bila izpita v obdobju veljavnosti ZGO-1 dva, za projektiranje in za vodenje del. Poleg tega navajanje strokovnega izpita ni pravilno, saj GZ predpisuje, kdo lahko opravlja funkcijo vodje nadzora: PA ali PI iz stroke, ki glede na vrsto del prevladuje. Vrsta del: gradbena, inštalacijska, obrtniška/zaključna.
Ker smo na Inženirsko zbornico prejeli klic člana, ki je kot nadzorni inženir (55. člen ZAID) vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev, z interpretacijo, da se na razpis ne more prijaviti, ker zahtevate pooblaščenega inženirja, vas prosimo, da z odgovorom potrdite, da se lahko na razpis (za vse 3 funkcije pod 8.3.2., 8.3.3. in 8.3.4) prijavijo tako pooblaščeni kot nadzorni inženirji, oboji vpisani v imenik IZS, ki imajo aktivni poklicni naziv.
IZS

ODGOVOR:

DA,

lep pozdrav.
Datum objave: 13.11.2019   13:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v točki 8.2.2. so navedeni pogoji za opravljanje poklicne dejavnosti (pogoji za gospodarski subjekt). Prepisani so pogoji za opravljanje arhitekturne in inženirske dejavnosti iz 14. člena ZAID. Med le te sodi ne le projektiranje ampak tudi nadzor, ki je predmet tega razpisa. Po 55. členu ZAID obstajajo tudi posamezniki, t.i. nadzorni inženirji, ki so vpisani v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS in imajo pooblastilo za nadzor, nimajo pa pooblastila za projektiranje. Že januarja letos je minister za okolje in prostor v odgovoru na vprašanja IZS zapisal, da
nadzornik lahko za izvajanje nadzora določi tudi nadzornega inženirja (vpisanega v imenik pooblaščenih inženirjev);
vodja nadzora je lahko tudi nadzorni inženir (vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev);
gospodarski subjekt, ki želi na trgu nastopati kot nadzornik po GZ, izpolnjuje pogoje po 14. členu ZAID tudi z nadzornim inženirjem in ne le s pooblaščenim inženirjem.
Minister je v odgovoru dodatno navedel
da je iz razloga, ker se je kot najbolj pereče izpostavilo vprašanje javnih razpisov, saj ti ne upoštevajo pridobljenih pravic nadzornih inženirjev, ministrstvo pozvalo Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje, da opozori javne naročnike, naj pri oblikovanju pogojev v javnih razpisih upoštevajo pridobljene pravice nadzornih inženirjev.
Zahtevamo, da pogoje popravite tako, da se bodo lahko na razpis prijavili tudi gospodarski subjekti, ki pogoje po 14. členu ZAID izpolnjujejo z nadzornim inženirjem.
Dopis ministra za okolje in prostor najdete na: http://www.izs.si/izpostavljena-novica/odgovori-ministra-jureta-lebnana-vprasanja-o-nadzornih-inzenirjih-2446/ .
IZS


ODGOVOR
Na razpis se lahko prijavijo tudi gospodarski subjekti, ki pogoje po 14. členu ZAID izpolnjujejo z nadzornim inženirjem.

Lep pozdrav.
Datum objave: 13.11.2019   13:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v točki 8.2.2. so navedeni pogoji za opravljanje poklicne dejavnosti (pogoji za gospodarski subjekt). Prepisani so pogoji za opravljanje arhitekturne in inženirske dejavnosti iz 14. člena ZAID. Med le te sodi ne le projektiranje ampak tudi nadzor, ki je predmet tega razpisa. Po 55. členu ZAID obstajajo tudi posamezniki, t.i. nadzorni inženirji, ki so vpisani v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS in imajo pooblastilo za nadzor, nimajo pa pooblastila za projektiranje. Že januarja letos je minister za okolje in prostor v odgovoru na vprašanja IZS zapisal, da
nadzornik lahko za izvajanje nadzora določi tudi nadzornega inženirja (vpisanega v imenik pooblaščenih inženirjev);
vodja nadzora je lahko tudi nadzorni inženir (vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev);
gospodarski subjekt, ki želi na trgu nastopati kot nadzornik po GZ, izpolnjuje pogoje po 14. členu ZAID tudi z nadzornim inženirjem in ne le s pooblaščenim inženirjem.
Minister je v odgovoru dodatno navedel
da je iz razloga, ker se je kot najbolj pereče izpostavilo vprašanje javnih razpisov, saj ti ne upoštevajo pridobljenih pravic nadzornih inženirjev, ministrstvo pozvalo Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje, da opozori javne naročnike, naj pri oblikovanju pogojev v javnih razpisih upoštevajo pridobljene pravice nadzornih inženirjev.
Zahtevamo, da pogoje popravite tako, da se bodo lahko na razpis prijavili tudi gospodarski subjekti, ki pogoje po 14. členu ZAID izpolnjujejo z nadzornim inženirjem.
Dopis ministra za okolje in prostor najdete na: http://www.izs.si/izpostavljena-novica/odgovori-ministra-jureta-lebnana-vprasanja-o-nadzornih-inzenirjih-2446/ .
IZS


ODGOVOR

Da, na razpis se lahko prijavijo tudi gospodarski subjekti, ki pogoje po 14. členu ZAID izpolnjujejo z nadzornim inženirjem.