Dosje javnega naročila 008122/2019
Naročnik: MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN BOVEC, KOBARID, TOLMIN IN KANAL OB SOČI, Trg svobode 2, 5222 Kobarid
Storitve: IZVAJANJE TEHNIČNIH NALOG V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM PLOVBNEGA OBMOČJA IN UPRAVLJANJEM VSTOPNO IZSTOPNIH MEST NA REKI SOČI IN NA REKI KORITNICI
ZJN-3: Odprti postopek

JN008122/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 21.11.2019
JN008122/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.11.2019
JN008122/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN008122/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN BOVEC, KOBARID, TOLMIN IN KANAL OB SOČI
Trg svobode 2
5222
SI
Kobarid
Slovenija
PATRICIJA CIMPRIČ
patricija.cimpric@kobarid.si
+386 59334541
+386 59334544

Internetni naslovi
http://www.kobarid.si/index.php/obcina-kobarid/medobcinska-uprava

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/332958/razpisna_dokumentacija_soča_koritnica.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14351
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZVAJANJE TEHNIČNIH NALOG V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM PLOVBNEGA OBMOČJA IN UPRAVLJANJEM VSTOPNO IZSTOPNIH MEST NA REKI SOČI IN NA REKI KORITNICI
Referenčna številka dokumenta: 4312-0001/2019-15
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
63700000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Redni pregledi plovbnega območja in odstranjevanje ovir, obveščanje uporabnikov, obveščanje uporabnikov pl. območja o dnevnem stanju na pl. območju in vstopno izstopnih mestih, redno vzdrževanje vstopno izstopnih mest.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 120.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
63700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Na reki Soči in reki Koritnici ter na vstopno izstopnih mestih. Podrobna lokacija je navedena v tehničnih specifikacijah.
II.2.4 Opis javnega naročila
Podroben opis javnega naročila je podan v tehničnih specifikacijah, ki so del razpisne dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 120.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 15.03.2020
Konec: 15.11.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z določili vzorca pogodbe in veljavno zakonodajo o javnem naročanju.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
navedeni v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
navedeni v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.12.2019   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.03.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.12.2019   11:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 20.12.2019 in se bo začelo ob 11:01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.12.2019   11:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN BOVEC, KOBARID, TOLMIN IN KANAL OB SOČI
Trg svobode 2
5222
Kobarid
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.11.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.11.2019   12:48
VPRAŠANJE
V tehničnih specifikacijah so manjše ovire na plovbnem območju opredeljene kot "ovire, ki lahko vplivajo na plovbo na plovbnem območju in jih je mogoče odstraniti brez uporabe orodja ali z ustreznimi delovnimi orodji ali ustrezno mehanizacijo". S takšno opredelitvijo so v praksi zajeti vsi možni način odstranitve ovir na plovbnem območju, kar posledično pomeni da nobena ovira ne izpolnjuje kriterija za večjo oviro (v skladu z tehničnimi specifikacijami).

Glede na to prosimo za ustrezno korekcijo tehničnih specifikacij (in posledično tudi vzorca pogodbe), oziroma za natančno opredelitev ovir, ki bodo ustrezale definiciji večjih ovir v skladu z razpisno dokumentacijo.

ODGOVOR


Tekst v vzorcu pogodbe in tehničnih specifikacijah "se za manjše ovire štejejo ovire, ki lahko vplivajo na plovbo na plovbnem območju in jih je mogoče odstraniti brez uporabe orodja ali z ustreznimi delovnimi orodji ali ustrezno mehanizacijo"

se nadomesti s tekstom:

"se za manjše ovire štejejo ovire, ki lahko vplivajo na plovbo na plovbnem območju in jih je mogoče odstraniti brez uporabe orodja ali z ustreznimi delovnimi orodji ali ustrezno mehanizacijo, brez uporabe težke gradbene mehanizacije"


Datum objave: 03.12.2019   09:49
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za pojasnilo, s katerimi dokazili bo ponudnik, kateremu bo naročnik nameraval oddati javno naročilo, dokazoval lastništvo zahtevanih plovil oziroma pravico razpolaganja? Potrdil o vpisu čolnov v vpisnik čolnov, zaradi uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika (PZ-G) ni več.

Za odgovor se zahvaljujemo!

ODGOVOR

Naročnik bo od ponudnika, kateremu bo nameraval oddati javno naročilo, zahteval potrdila o lastništvu plovil oziroma kopije najemnih ali drugih pogodb, iz katerih bo jasno razvidna pravica razpolaganja s plovili za ves čas trajanja predmetnega javnega naročila.


Datum objave: 09.12.2019   15:53
VPRAŠANJE
Naročniku zastavljamo naslednji vprašanji:

1. Glede na odgovor naročnika na zastavljeno vprašanje dne 3. 12. 2019, prosimo za natančno pojasnilo, katera potrdila o lastništvu plovil bo naročnik priznaval kot ustrezna? Bo zadostovala lastnoročno podpisana izjava ponudnika o lastništvu plovil (podana pod materialno in kazensko odgovornostjo)? Ali bo potrebno predložiti druga dokazila o lastništvu plovil, npr. register osnovnih sredstev ponudnika; dovoljenje UE za opravljanje dejavnosti dnevnega izposojanja vodnih skuterjev in drugih vrst čolnov ter plavajočih naprav, namenjenih za šport in razvedrilo, ki je izdano na ime ponudnika?

2. Ali mora ponudnik že ob oddaji ponudbe predložiti zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev glede ekonomskega in finančnega položaja? Ali bo naročnik ponudnika, ki mu bo nameraval oddati javno naročilo, šele naknadno pozval k predložitvi zahtevanih dokazil (tj. potrdil poslovnih bank oziroma obrazca BON-2)? Če bo naročnik šele naknadno zahteval predložitev predpisanih dokazil, bo namreč potrebno tudi ustrezno popraviti izjavo ESPD (saj le-ta trenutno ne vključuje izjave o izpolnjevanju pogojev glede ekonomskega in finančnega položaja).

Prosimo za odgovor še pred iztekom roka za sprejem vprašanj, da lahko po potrebi dodatno razčistimo zgornje nejasnosti.

ODGOVOR


1. Kot ustrezno dokazilo o lastništvu plovil bo naročnik priznaval dokazilo o nabavi plovila (kopija računa) in izpis iz registra osnovnih sredstev ali kartic osnovnih sredstev na dan poteka roka za oddajo ponudbe.
2. Ponudniki bodo predložili zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev glede ekonomskega in finančnega položaja, to je potrdila vseh poslovnih bank, pri katerih ima odprt transakcijski račun ali potrjen obrazec BON-2, po oddaji ponudbe. Ponudnik mora namreč izkazati izpolnjevanje pogoja na dan poteka roka za oddajo ponudb, kar pa je možno dokazovati in izjavljati šele po poteku roka za oddajo ponudb.