Dosje javnega naročila 008120/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
Storitve: Izdelava projektne dokumentacije PZI za izgradnjo regionalne kolesarske povezave Novo mesto - Šmarješke Toplice - Škocjan in Trebnje - Mirna Peč - Novo mesto
ZJN-3: Odprti postopek

JN008120/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.11.2019
JN008120/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.01.2020
JN008120/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 06.02.2020
Zahtevek za revizijo

    JN008120/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 225-552094
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
SI
Novo mesto
Slovenija
Vanja Lakner
vanja.lakner@novomesto.si
+386 73939333

Internetni naslovi
https://www.novomesto.si/

OBČINA MIRNA PEČ
Trg 2
8216
SI
Mirna Peč
Slovenija
Vanja Lakner
vanja.lakner@novomesto.si
+386 73939333

Internetni naslovi
https://www.novomesto.si/

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
Šmarjeta 66
8220
SI
Šmarješke Toplice
Slovenija
Vanja Lakner
vanja.lakner@novomesto.si
+386 73939333

Internetni naslovi
https://www.novomesto.si/

OBČINA ŠKOCJAN
Škocjan 67
8275
SI
Škocjan
Slovenija
Vanja Lakner
vanja.lakner@novomesto.si
+386 73939333

Internetni naslovi
https://www.novomesto.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.s-procurement.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://www.s-procurement.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije PZI za izgradnjo regionalne kolesarske povezave Novo mesto - Šmarješke Toplice - Škocjan in Trebnje - Mirna Peč - Novo mesto
Referenčna številka dokumenta: 430-48/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71320000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava projektne dokumentacije PZI za izgradnjo regionalne kolesarske povezave Novo mesto - Šmarješke Toplice - Škocjan in Trebnje - Mirna Peč - Novo mesto
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 236.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Izdelava PZI »Regionalna kolesarska povezava Novo mesto Šmarješke Toplice Škocjan
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Novo mesto, Šmarješke Toplice, Škocjan
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava PZI »Regionalna kolesarska povezava Novo mesto Šmarješke Toplice Škocjan
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 154.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Evropska unija, Evropski sklad za regionalni razvoj
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Izdelava PZI »Regionalna kolesarska povezava Trebnje - Mirna Peč - Novo mesto
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Trebnje, Mirna Peč, Novo mesto
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava PZI »Regionalna kolesarska povezava Trebnje - Mirna Peč - Novo mesto
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 82.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Evropska unija, evropski sklad za regionalni razvoj
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.12.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 17.02.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.12.2019   12:05
Kraj: Odpiranje bo potekalo v okviru informacijskega sistema S-Procurement.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Postopek odpiranja ponudb in posredovanja zapisnika ponudnikom, ki so oddali svojo ponudbo, je določen v razpisni dokumentaciji.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.12.2019   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
Novo mesto
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.11.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.12.2019   09:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Na območju Seidlove ceste je predvideno projektiranje enosmerne dvostranske kolesarske ceste z rekonstrukcijo pločnika in deloma prestavitvijo osi ceste.
Ali so s prestavitvijo osi ceste predvidene le prestavitve talnih prometnih označb ali je s tem mišljena tudi rekonstrukcija Seidlove ceste na tem odseku? Naročnika prosimo, da natančno opredeli kaj naj upoštevamo v ponudbeni ceni.

ODGOVOR

Skladno s Projektno nalogo za izdelavo projektne dokumentacije PZI za izgradnjo kolesarske povezave Novo mesto Šmarješke Toplice Škocjan; lokalna kolesarska povezava (začetek stac. 0,00 - konec stac. 420,00) je: »zaradi ureditve kolesarske steze potrebno rekonstruirati tudi pločnik za pešce ter deloma prestaviti os ceste. Z novimi ureditvami kolesarskih in peš površin se ustrezno prilagodi vsa horizontalna in vertikalna prometna signalizacija, cestna razsvetljava kot tudi vsi preostali tangirani komunalni vodi.« Vse rešitve se lahko v območju varovalnega pasu ceste po potrebi spremenijo ali optimizirajo. Navedeno mora projektant upoštevati tudi pri izdelavi ponudbe. Vsa dela, ki jih je potrebno izvesti skladno s projektno nalogo in niso posebej specificirana morajo biti zajeta v enotnih cenah specifikacije ponudbe. Predmet projekta so ureditve tangiranih delov ceste, ki jih je potrebno zaradi predvidenih ureditev kolesarske povezave urediti, prestaviti, rekonstruirati,... Ureditve delov obstoječih cest, tistih, ki se jih ne ureja zaradi tangence s predvidenimi kolesarskimi ureditvami, niso predmet razpisa. V ponudbi za PZI se upoštevajo stroški projektiranja za morebitno prestavitev osi ceste. Če bo odločitev naročnika, da se izvede rekonstrukcija v celoti, se za to pripravi poseben načrt ceste, ki ni predmet te projektne naloge.

naročnik Mestna Občina Novo mesto


Datum objave: 17.12.2019   10:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,
1. V projektni nalogi je med drugim predvideno projektiranje kolesarskih povezav ob obstoječih cestah Naročnika prosimo za pojasnilo, kako bo v splošnem ravnal v primerih, če bo zaradi uskladitve poteka kolesarske povezave potrebna tudi rekonstrukcija ceste ob kateri poteka in to ni navedeno v projektni nalogi? Ali bi bila rekonstrukcija ceste v takem primeru predmet dodatnega naročila, ali mora to ponudnik upoštevati in zajeti že v ponudbeni ceni?
2. V projektni nalogi je za posamezne odseke navedeno, da nove ureditve niso predvidene. Ali so na teh odsekih predvidene kake aktivnosti ali projektantska obdelava, ki jo je potrebno zajeti v ponudbeno ceno?
Za nekatere odseke pa je napisano, da nove ureditve niso predvidene, da pa se preveri, ali so projektne rešitve za ta odsek skladne s Pravilnikom o kolesarskih površinah. Ali je potrebno v primeru, da se ugotovijo neskladnosti le te popraviti in to upoštevati v ponudbeni ceni?


ODGOVOR
1. Skladno s točko 7.1 Splošno Projektne naloge »mora projektant pri izdelavi PZI dokumentacije smiselno uporabiti obstoječo plansko in projektno dokumentacijo. Vse rešitve se lahko v območju varovalnega pasu ceste po potrebi spremenijo ali optimizirajo. Navedeno mora projektant upoštevati tudi pri izdelavi ponudbe. Vsa dela, ki jih je potrebno izvesti skladno s projektno nalogo in niso posebej specificirana morajo biti zajeta v enotnih cenah specifikacije ponudbe«. Predmet projekta so ureditve tangiranih delov ceste, ki jih je potrebno zaradi predvidenih ureditev kolesarske povezave urediti, prestaviti, rekonstruirati,... Ureditve delov obstoječih cest, tistih, ki se jih ne ureja zaradi tangence s predvidenimi kolesarskimi ureditvami, niso predmet razpisa. Za morebitne rekonstrukcije delov ceste, ki niso potrebne zaradi umestitve kolesarske povezave in, ki niso predmet te projektne naloge, se obravnavajo posebej v dogovoru z naročnikom.
2. Skladno s točko 7.1 Splošno Projektne naloge »mora projektant pri izdelavi PZI dokumentacije smiselno uporabiti obstoječo plansko in projektno dokumentacijo. Vse rešitve se lahko v območju varovalnega pasu ceste po potrebi spremenijo ali optimizirajo. Navedeno mora projektant upoštevati tudi pri izdelavi ponudbe. Vsa dela, ki jih je potrebno izvesti skladno s projektno nalogo in niso posebej specificirana morajo biti zajeta v enotnih cenah specifikacije ponudbe«. Zaradi zagotavljanja zvezne kolesarske povezave (povezanost omrežja), je potrebno tudi odseke, za katere nove ureditve niso predvidene, preveriti obstoječe rešitve, skladnost s smernicami in predmetno zakonodajo, preveriti, če zagotavljajo ustrezno zveznost, prometno varnost vseh udeležencev v prometu, tekoče odvijanje prometa, hkrati pa morajo biti tudi racionalne in ekonomsko upravičene. V kolikor se ugotovijo neskladnosti, je le-te potrebno popraviti in to upoštevati v ponudbeni ceni.

naročnik Mestna občina Novo mestoDatum objave: 17.12.2019   10:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Glede na dolžino trase in število predvidenih inženirskih objektov predstavljajo geološko geomehanske raziskave pomemben del ponudbene cene zato je potrebno določiti enake kriterije za vse ponudnike. Naročnika pozivamo, da objavi program geomehanskih raziskav.

ODGOVOR

Program geomehanskih raziskav ni predhodno izdelan, ker potek in vrsta kolesarske površine, glede na okoliščine, ni v celoti določen.

naročnik Mestna občina Novo mesto

Datum objave: 17.12.2019   11:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Glede na predviden obseg del zajet v projektni nalogi naročnika je po naših kalkulativnih osnovah ocenjena vrednost naročnika odločno prenizka. Prosimo za pojasnilo, ali ocenjena vrednost vključuje tudi 10 % nepredvidenih del, ki so sicer sestavni del ponudbene cene?
Prosimo tudi za pojasnilo, če bo v primeru višje ponudbene cene od ocenjene vrednosti naročnik sploh obravnaval in ocenjeval tako ponudbo oziroma če bo le ta izločena iz obravnave kot nedopustna.


ODGOVOR

Vrednost je bila ocenjena s strani projektanta IDZ in nadgrajena za približno 20%, glede na trenutne razmere na trgu. Vključuje tudi 10 % nepredvidenih del, ki so sestavni del ponudbene cene.
V kolikor bo ponudba višja od ocenjene vrednosti, bo zavrnjena ker bo presegla naročnikova zagotovljena sredstva.

naročnik Mestna občina Novo mesto