Dosje javnega naročila 008495/2019
Naročnik: Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana
Storitve: Prevajanje za potrebe STO do 31.12.2020
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 146.400,00 EUR

JN008495/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 06.12.2019
JN008495/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.02.2020
JN008495/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.03.2020
JN008495/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.03.2020
Zahtevek za revizijo

    JN008495/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma
Dimičeva ulica 13
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Rudi Bernik
rudi.bernik@slovenia.info
+386 15898550
+386 15898560

Internetni naslovi
http://www.slovenia.info

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/334913/JN_Prevajanje_STO_2020.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14812
I.4 Vrsta javnega naročnika
Nacionalna ali zvezna agencija/urad
I.5 Glavna področja dejavnosti
javna agencija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prevajanje za potrebe STO do 31.12.2020
Referenčna številka dokumenta: JNM-0019/2019-S-POG-STO
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79530000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Prevajanje za potrebe STO do 31.12.2020
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79530000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Prevajanje za potrebe STO do 31.12.2020
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.12.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.12.2019   12:05
Kraj: Portal EJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.12.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.12.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.12.2019   11:43
1. VPRAŠANJE
Kdo šteje za podizvajalce v predmetnem JN:
- podjetja, ki jim ponudnik-nosilec pogodbe da v podizvajanje del storitev
- ali pa tudi samostojni prevajalci (ki niso zaposleni pri ponudniku - nosilcu pogodbe), ki jim nosilec pogodbe da v podizvajanje del storitev?

1. ODGOVOR
Kdo je podizvajalec je določeno v 94. členu ZJN-3, podizvajalec je skladno z določilom tega člena gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila ali okvirni sporazum, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

2. VPRAŠANJE
Ali je količina in vrednost del podizvajalca, navedena v ponudbi, zavezujoča oz. ali mora dotični izvajalec nato dejansko doseči te kvote?
Ali je dopustno, da občasno oz. po potrebi dotične jezike na lastne stroške prevajamo iz slovenščine v angleščino in nato v določeni tuj jezik in obratno in v skladu s tem navesti izvajalca/e, ki prevajajo v kombinaciji ANG-TUJ JEZIK?

2. ODGOVOR
Ponudnik navede predvideno količino in vrednost del podizvajalca.
Naročnik ne predpisuje načina izvedbe prevoda, ponudnik mora zagotoviti prevod iz jezika v ciljni jezik na način, po ceni navedeni v ponudbi in v ustrezni kvaliteti.

3. VPRAŠANJE
Skladno z določili ZJN mora naročnik pregledati le najugodnejše ponudbe, ostalih mu ni treba. Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe na tem javnem naročilu je oblikovano tako, da se v merilu C1 cena ponudnika (Cspon1) primerja z najnižjo ceno izmed vseh ponudnikov (Csmin1). Lahko naročnik zagotovi, da bo, preden uporabi Csmin1, preveril, ali je ponudba s ceno Csmin1 pravilna, popolna in dopustna?

3. ODGOVOR
Naročnik bo pregledal dopustnost vseh ponudb skladno z določilom 29. alineje 1. odstavka 2. člena ZJN-3.Datum objave: 13.12.2019   14:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,

imeli bi nekaj vprašanj glede razpisne dokumentacije:
1. Ali lahko pridobimo referenco od STO?
2. Ali nam lahko da isti naročnik več referenc (npr. tudi za isti jezik, če gre za različna naročila)?
3. Ali morata biti obrazca 4 in 5 priložena ponudbeni dokumentaciji ali pa se jih potem naknadno podpiše? Če morata biti priložena, ali ju morajo podpisati tudi podizvajalci?
4. Ali morajo obrazec 3 izpolniti tudi podizvajalci?

Hvala že vnaprej za pojasnila.

Lep pozdrav!

ODGOVOR

1. Vprašanje
Ali lahko pridobimo referenco od STO?
1. Odgovor
Referenco lahko poda katerikoli ponudnikov naročnik, za katerega je ponudnik izvajal storitve pisnega prevajanja promocijskih oziroma turističnih besedil v enega od jezikov naštetih v merilu.

2. Vprašanje
Ali nam lahko da isti naročnik več referenc (npr. tudi za isti jezik, če gre za različna naročila)?
2. Odgovor
Isti naročnik lahko poda več referenc enemu ponudniku, v primeru da gre pri posamezni referenci za zaključeno storitev oziroma posel (npr. en projekt), ki jo je naročnik izvedel za ponudnika.

3. Vprašanje
Ali morata biti obrazca 4 in 5 priložena ponudbeni dokumentaciji ali pa se jih potem naknadno podpiše? Če morata biti priložena, ali ju morajo podpisati tudi podizvajalci?
3. Odgovor
Obrazec 4 poda samo izbrani pobudnik, če obrazec ne bo priložen k ponudbi, bo izbrani ponudnik s strani naročnika pozvan, da ta obrazec posreduje v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva.
Obrazec 5 poda ponudnik skupaj s ponudbo. Če obrazec ne bo priložen k ponudbi, bo ponudnik pozvan k dopolnitvi.
Podizvajalcu obrazca 4 ni potrebno izpolniti.
Podizvajalec izpolni tudi obrazec številka 5, saj tudi pri njemu ne sme obstajati razlog za izključitev P1 iz 2.1. točke razpisne dokumentacije.

4. Vprašanje
Ali morajo obrazec 3 izpolniti tudi podizvajalci?
4. Odgovor
Obrazec 3 izpolnijo tudi vsi podizvajalci.Datum objave: 17.12.2019   14:42
VPRAŠANJE
V točki 1.12 CENA, razpisne dokumentacije, je med drugim zapisano. Ponudnik izpolni predračun tako, da vpiše cene in jih pomnoži s količinami ter tako dobljene vrednosti sešteje. Kje v razpisni dokumentaciji so navedene KOLIČINE?
Količina in vrednost del se zahteva tudi pri podizvajalcih. Če ni zapisane KOLIČINE v razpisni dokumentaciji, je zapis predvidene količine (kot ste odgovorili z odgovorom števila 2, ki je bil objavljen 12.12.2019 11.43) nemogoč. Prosim za točna navodila, kako izpolniti obrazca 2 in 6.


ODGOVOR
Količine v obrazcu 2 Predračun, kamor ponudniki vpisujejo ceno, niso navedene, zato se vpiše cena prevoda 1 strani 1.500 računalniških znakov brez presledkov v EUR brez DDV. Ponudbe bodo razvrščene glede na merila iz poglavja 1.12 Cena, matematične operacije izračuna meril bo izvedel naročnik.

V obrazec 2 Predračun v vsako vrsto vpišite ceno/stran prevoda v EUR brez DDV 1.500 računalniških znakov brez presledkov za posamezen jezik.

V obrazec 6 Podatki o podizvajalcu vpišite podatke podizvajalca. Količina del podizvajalca in vrednost del podizvajalca ni potrebno vpisati v primeru, da ne morete oceniti količin oziroma zneska vrednosti. Tako izpolnjen obrazec se bo štel z pravilno izpolnjenega.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

v primeru, da je podizvajalec fizična oseba, kateri del obrazca 5 mora izpolnit?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
V primeru da je podizvajalec fizična oseba zadostuje, da izpolni samo obrazec SOGLASJE ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA FIZIČNE OSEBE.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

želeli bi prijaviti podizvajalca iz tujine. Mora tudi on izpolnit obrazec 5?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
DA.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali mora prevajalec, ki je zaposlen pri ponudniku, izpolnit vse obrazce, ki jih morajo izpolnit podizvajalci (torej obrazca 3 in 5)?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Prevajalec, ki je zaposlen pri ponudniku, se ne šteje za podizvajalca, saj delo opravlja za delodajalca ponudnika.